Semmiből királyfi

Alkalom: 
Szentháromság ünnepe utáni 17. vasárnap
Dátum: 
2020. október 4. 10:30
Alapige: 
Ef 2,13-14
Audio: 

Olvasmány: 2 Sámuel 9
Alapige: Efézusi levél 2,13-14

"Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közel kerültetek Krisztus vére által. Mert ő a mi békességünk, megbékéltetett Istennel a kereszt által."

A felolvasott fejezet első ránézésre, emberi olvasatban mindenképpen egy szép és nagyon szépen végződő történet. A szereplők, emlegetett nevek, az egész történeti háttér ismerős a bibliaolvasó, igehallgató embernek. 

Tudjuk, hogy Sámuel Sault kente fel Izráel első királyának, az Úr választása szerint. Saul azonban elfordult Istentől, így a próféta, ugyancsak az Úr döntése szerint – még Saul életében, de titokban – új királlyá kente fel az ifjú Dávidot, aki aztán legyőzte Góliátot, bekerült a királyi udvarba, és szép karriert futott be, míg Saul rá nem döbbent, hogy ő a rivális. Ettől kezdve gyűlölte és üldözte, mint halálos ellenségét.

Saul legidősebb fia, Jónátán azonban nem ellensége, hanem a legjobb barátja lett Dávidnak. Őket valóban őszinte szeretet, kölcsönös megbecsülés, örök hűségre szövetkezés kötötte össze. Ennek a Jónátánnak volt akkor egy kisfia: Mefibóset.

Végül egy filiszteusok ellen vívott csatában meghalt Saul és Jónátán is, egyszerre az uralkodó és a trónörökös. A királyi palotában erre nagy riadalom támadt, menekült ki merre látott. Egy dajka felkapta az akkor öt éves kis Mefibósetet, és szaladni kezdett vele, de elejtette. Talán a bokái törtek úgy össze a fiúcskának, hogy egy életre lebénult, lesántult.

Micsoda „élet-törés”! Egyetlen nap alatt lett a király kisunokájából egy bujdosó senki, a vígan szaladgáló öt éves kisfiúból egy szerencsétlen nyomorék. Hiába a múltban a királyi papa, a hősies apa, Mefibóset többé csak egy nincstelen testi fogyatékos, a kor megítélése szerint egy selejt. Árulkodó, ahogy a történetben Dávid előtt beszél magáról: döglött kutya. De hirtelen és váratlanul – annyi év után – mégiscsak királyfi lesz!

A trónt a sok üldöztetés és menekülés után végre elfoglalhatta Dávid. Talán két évtized is eltelt aztán, mire megszilárdította hatalmát belső és külső ellenségeivel szemben is. És akkor eszébe jut Jónátánnak tett esküje, hogy jól bánik vele és leszármazottaival, és megkeresteti Mefibósetet.

Dávid ebben a történetben példaként áll előttünk, úgy viselkedik, mint Isten gyermekeinek kell az elesettebb felé.

Nem él vissza a hatalmával, és nem is a hatalomféltés, önféltés vezérli. Győztes a vesztest, erős a gyengét nem megalázza, hanem felemeli. Nem úgy tekint valamikori halálos ellensége unokájára, hogy veszélyes lehet a trónra, keresztbe tehet, pedig az, hogy rátalált, alkalmat adhatna arra is, hogy elpusztítsa. Maga Mefibóset fogalmaz így később: „Mert apám egész háza népe nem várhatott mást az én uramtól, királyomtól, mint halált; te mégis asztalodhoz ültettél.” Dávid hűséges a Jónátánnak és Isten előtt tett ígéretéhez, és úgy segít, hogy nem lekezel, hanem közel enged, befogad, osztozik, megbecsül és ad. Valóban nagyon szép történet!

Csakhogy mindez sokkal több egy szép és tanulságos történetnél! Mert, Testvérek, ez a mi történetünk! Mégpedig úgy, mint Mefibóseteké.

Nagyon érdekes és sokatmondó neve van a városkának, ahonnan elhozatja őt a király: Ló-döbar. A „dábar” szó nagyon fontos, sokjelentésű fogalom a héber nyelvben. Jelentése: szó, beszéd, Isten szava, válasza. De jelenti azt is, hogy egy konkrét dolog, tárgy, valami! Sőt jelenti azt is, hogy esemény, történet. Az elé rakott „ló-” pedig tagadószó. Egész egyszerűen mindannak tagadása, hiánya, amit a „dábar” jelent!

Ahol tehát Mefibóset mindeddig lakott, nos, ez a „semmi”!

Nagyon sok ember élt és él most is ezen a világon Lódöbarban, úgy, hogy nem is tudja… Mert van „szó, dolog, történet”, mert beszél, társalog, kapcsolatai vannak, és birtokol tárgyakat, dolgokat, és történnek az élete eseményei – úgy éli meg mindezt, hogy ez valami! és ő valaki!

Közben pedig Istennek, az Atyának, az életadójának szavát nem érti, nem is hallja, nem is érdekli. Közben pedig minden, amit birtokol, valójában csak őt birtokolja. Azt hiszi, hogy az életét ő irányítja, hogy érti élete eseményeit, de csak míg valami össze nem omlik.

Aztán – Isten kegyelméből – megtörténhet, hogy rádöbbenünk: Lódöbarban lakunk.

Mikor először igazán meghallottuk Istenünk hangját, amikor – így vagy úgy – megragadta az életünket, mikor addigi elfojtott-eltagadott kérdéseinkre válaszolt, mikor megláttatta velünk bűneinket, nélkülevalóságunkat, hogy „távol” vagyunk – ahogy Pál írja az efézusiaknak, amikor „hívatott” – ahogy Dávid tette Mefibósettel…

Akkor emelt ki minket Lódöbarból, a távolból, a semmiből a Király, a világmindenség Királya! És tett „közelivé”.

És azt mondta: királyfi vagy, a gyermekem vagy. Élj a közelemben, bízz a gondoskodó szeretetemben, élj igazán! Légy szabad és gazdag igazán! Ne félj, nem haragszom rád.

Végül még egy üzenet a mai Igéből, a legfontosabb: Miért tette ezt Dávid? Miért tette ezt valamikori halálos ellensége unokájával? Nem állt érdekében, sőt! Miért tette ezt a testi fogyatékos, jelentéktelen, elfeledett Mefibósettel? Hiszen nem volt annak semmi érdeme, nem érdemelte meg! Mégis ráárasztja szeretetét!

Jónátánért!

Mit mond az Ige Pál apostol szavain keresztül?

„Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közel kerültetek a Krisztus vére által. Mert Ő a mi békességünk. Megbékéltetett Istennel a kereszt által.”

Krisztusért!

Az értünk és helyettünk kereszthalált halt Jézus Krisztusért. Őrá tekint, és Őbenne megbocsát, megbékél velünk, szeretetét árasztja ránk, közelébe enged, beszélget velünk, gondot visel rólunk. Ezért adjunk most hálát, bármi is ér bennünket földi vándorlásunk során, ennek öröme töltsön be és emeljen ki újra és újra minket, Isten gyermekeit Lódöbarból.

Ó vonj, Atyám, Fiadhoz engem, hogy szent Fiad is Hozzád elvigyen; s míg jóvoltodat áldva zengem, keblem Szentlelked hajléka legyen! Add békességed ízét érzeni, és dicséreted vígan zengeni!

Ha semmi mást nem kérek tőled, csak amit Lelked által kérhetek, Te szükségim beteljesíted, mert Jézus Hozzád utat készített. Ki gyötrelmével értem áldozott, és üdvösséget jussomul hozott.

Jó tudnom azt, hogy közbenjáróm hű Jézusom, ki jobbod felől ül. Ő általa, ha hitből várom, kérésem Nálad bizton teljesül. Jó nékem, hogy míg tart ez életem, Szent Neved vígan, áldva zenghetem! (228. dicséret)

Hírlevél: Igehirdetések

Ha feliratkozik, hetente 1 e-mailt küldünk a hét Igéjével és a legutóbbi igehirdetésekre való hivatkozással.

3 + 14 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.

A hét igéje:

„Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr!
Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben.” 

(Mikeás könyve 6,8)

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban (Köztársaság u.)
Istentisztelet Kenesén vasárnap de. fél 11-kor a Templomban

•  jövő vasárnap, október 25-én, az új borért való hálaadás alkalma lesz. Az Úr asztalát megterítjük, és a vírushelyzethez igazodó, biztonságos módon tudunk majd élni az úrvacsora sákramentumával.
Ugyanezen a vasárnapon a Zsinat döntése alapján az ország minden református gyülekezete perselypénzével az akarattyai templom építését támogatja majd.
• A református temető kerítésére adománygyűjtést hirdettünk. Aki ezt a célt szívesen támogatná, adományát eljuttathatja banki utalással, készpénzes befizetéssel, vagy sárga csekken. Hálásan köszönünk minden eddigi támogatást, Isten áldja meg a jókedvű adakozókat!
• A vírushelyzettel kapcsolatban: Az elmúlt időszak lazításai után az illetékesek újra kérnek mindenkit az óvatosságra, a védekezés szabályainak betartására. Mi is kérjük a Testvérektől, hogy viseljünk maszkot, igyekezzünk tartani a 1,5 méter távolságot (kivétel az egy háztartásban élők), valamint mellőzzük az érintéses köszöntést.
• Isten iránti hálával köszönjük mindenkinek, aki adományával, egyház-fenntartói járulékával támogatja Egyházunk fenntartását! Buzdítunk mindenkit, aki teheti, kapcsolódjon be a közös teherviselésbe! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról itt olvashat bővebben.

 

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára