Jézus igehirdetése Názáretben

Alkalom: 
Szentháromság ünnepe utáni 16. vasárnap
Dátum: 
2020. szeptember 27. 10:30
Igehirdető: 
Alapige: 
Lk 4,16-19
Audio: 

Olvasmány: Lukács evangéliuma 4,9-30
Alapige: Lukács evangéliuma 4,16-19

"Amikor Názáretbe ment, ahol felnevelkedett, szokása szerint bement szombaton a zsinagógába, és felállt, hogy felolvasson. Odanyújtották neki Ézsaiás próféta könyvét, ő pedig kinyitotta a könyvtekercset, és megkereste azt a helyet, ahol ez van megírva: „Az Úrnak Lelke van énrajtam, mert felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek; azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását; hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét.”

Kedves Gyülekezet! Kedves Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!

A felolvasott igeszakasz azokat a történéseket tudatja velünk, amik közvetlenül Jézus megkísértése után zajlottak. Azért olvastam fel a megkísértés történetének végét, és azért szeretnék beszélni az igehirdetés elején Jézus megkísértéséről, mert segít, hogy pontosabb képet kapjunk a názáreti eseményekről, Jézus földön végzett küldetéséről, magáról a sátánról és az ő ügyködéséről.

Jézus földi munkásságának fontos mozzanata a megkísértésének története. Jézus addig nem kezdi el a munkáját, engedjék meg a kifejezést, amíg „magától” el nem zavarja a sátánt. Ennek meg kell történnie. Ha ez megtörtént, akkor tud úgy az emberekhez fordulni, amit így ír le Máté evangélista a Hegyi beszéd végén: „Mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudóik”. Vagyis nincs alávetve semmiféle evilági erőnek. 

Jézus megkísértésének történetében egy olyan harc zajlik Isten és a sátán között, aminek tétje a világ megváltása. Ha a sátán győz, az embernek nem lesz örök élete. Hogyan akarja ezt elérni? 

Az ördög három felszólítást mond Jézusnak: Ha Isten Fia vagy, mondd ennek a kőnek, hogy változzék kenyérré.(…) Neked adom mindezt a hatalmat és dicsőséget, mert nekem adatott, ha tehát leborulsz előttem, tied lesz mindez. (…) Ha Isten Fia vagy, vesd le magad innen, mert az angyalok őriznek téged.

Mindegyik felszólítás Jézus saját haszonvágyát próbálja felébreszteni. Hogy önmagát helyezze előtérbe, és ne az Atya akaratát. Mindegyik felszólítás egy célt szolgál: hogy Jézust eltántorítsa attól, hogy kereszthalálával megváltsa a világot. Ezen felül pont attól akarja eltántorítani, ami Jézus célja a földön. Ezt a célt hallottuk Lukács evangéliumából, ezt olvasta fel Jézus Ézsaiás könyvéből. 

A Biblia leírja: a sátán és az őt követő angyalok levettettek a földre. A Sátán itt a földön nem tehet meg akármit. Ténykedésének megvannak a korlátai és a keretei. Ezt olvassuk Jób könyvének elején, a sátán és az Isten viszonyáról. Ezt mondja a mindenség atyja a sátánnak: „Mindenét a kezedbe adom, csak rá magára nem vethetsz kezet”. Az ördög tevékenysége Isten által behatárolt.

A názáreti események

Hogyan felelt Jézus a sátán három felszólítására? Mindháromszor nem a saját szavaival, hanem az Írásokkal válaszol. Így kezdi a válaszát: Meg van írva. Ellenáll a sátánnak, és azt szólja és cselekszi, ami az Atya szava és akarata. Ezzel megindult az ember üdvösségének a megvalósulása. Ezeknek birtokában vizsgáljuk meg, hogy mi történt Názáretben!

Azt olvassuk, Jézus a Lélek erejével visszatért Galileába. Az evangéliumokban sok helyen olvasni arról, hogy Jézus a Lélek erejével tesz meg dolgokat. Hogy Krisztusban az Úrnak Lelke van, erről az igehirdetésemben később fogok beszélni. 

Az evangéliumokból tudjuk, hogy Kapernaumba ment, és csodát tett. Meggyógyított egy idegen lélektől megszállt férfit. Tanított a zsinagógákban, és elterjedt a híre az egész környéken.

A Názáretben élők is értesültek gyógyításairól, csodáiról. Valószínűleg már várták is, hogy náluk is tegye meg ezeket. János evangéliumából tudjuk, hogy az első csodatette a kánai menyegzőn volt, amikor a vizet borrá változtatta. Kána települése közvetlenül Názáret mellett volt, így ennek a híre is nagyon hamar eljutott Názáretbe. És Jézus el is ment a városba, és szombat napján, szokása szerint bement a zsinagógába. 

Szokása szerint. Gondoljunk bele Testvéreim, hogy Jézus Krisztus, függetlenül attól, hogy egy adott zsinagógában az ő szemszögéből milyen szintű istentisztelet zajlott, mégis rendszeresen jelen volt. 

Még mielőtt folytatnám, hadd térjek ki arra a jelenségre, amit néha tapasztalhatunk: gyakran halljuk emberektől, hogy „most nem megyek el istentiszteletre, mert az prédikál, akit én nem szívesen hallgatok”. Azonban az ilyen ember nem az igehirdető személyét utasítja el, hanem az Isten igéjét. 

Máté evangéliumában egy helyen ezt írja az evangélista: „Még ha valaki az Emberfia ellen szól, annak is megbocsáttatik, de aki a Szentlélek ellen szól, annak nem bocsáttatik meg”. A hívő ember akkor jár el helyesen, ha engedi a Szentlélek munkáját elvégezni az Isten igéje által. 

Ezután Jézus a zsinagógában felállt, hogy olvasson. Erre minden felnőtt zsidó férfinak joga volt. A zsinagógai liturgia szerint először Mózes 5 könyve közül olvastak fel, majd a haftárákból, a prófétai könyvekből, és azt magyarázták.

Jézus az előírt heti igeszakaszt olvasta fel, ami Ézsaiás könyve volt. Kikereste a 61. fejezet első két versét, amelyben ez volt írva: „Az Úrnak Lelke van énrajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek, azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét.” 

Ezek a szavak a Messiás érkezéséről szólnak, minden gondolata Krisztusról beszél. Amit itt Jézus felolvas a názáretieknek, az nem más, mint a földön végzett munkája. A programbeszéde. Hogy mit akar valósággá tenni a világunkban, értünk, a mi megmentésünkért. Amit az ézsaiási idézetből hallottunk, azt Jézus élete teljesen igazolja is.

Jézus munkássága

Krisztuson az Úrnak Lelke van. Ez szállt rá galamb formájában, akkor, amikor Keresztelő János megkeresztelte. Ezáltal tette és cselekedte az Atya akaratát. Evangéliumot hirdetett a szegényeknek. Csak kevés gazdag jutott el arra az állapotra, hogy közvetlen kapcsolatban legyen Jézussal. Tanítványait egyszerű emberek közül választotta ki. Gyógyította a betegeket, vakokat és bénákat. A lelki fogságban szenvedőknek bűnbocsánatot, szabadulást adott. 

Ézsaiás könyvében van még egy mondat, ami már nincs benne az evangéliumi idézetben, mégpedig: „Hogy megvigasztaljatok minden gyászolót”. Krisztus feltámadása által nekünk is van reménységünk és vigaszunk a feltámadásra és az örök életre. Ezen felül hirdette az Úr kedves esztendejét. Hirdette, hogy elközelgett a mennyek országa, Isten uralma közel van.

Milyen elgondolkodtató, Testvéreim, hogy Jézus saját magáról olvasott a Bibliából a názáretiek előtt. Isten dolgaiban nincsenek véletlenek. Nem véletlen, hogy Jézus a munkáját Kapernaumban kezdi meg, és ott tesz csodákat. Azért, hogy beteljesedjék, amit Ézsaiás próféta jövendölt: „Zebulonnak és Naftalinak földje a pogányok Galileája. A nép, amely sötétségben ül, lát nagy világosságot.” Jézus a lelki fényforrás a nép számára. 

Jézus elkezdte magyarázni az igét. Így kezdi: Ma teljesedett be az írás, fületek hallatára. Ezzel egy új korszak kezdődött, a megváltás és a kegyelem ideje. Egy olyan korszak, amire Isten féltő szeretettel már a bűneset után is gondolt, teremtményeinek megmentésére. Arra, hogy megváltót küld, aki a népek gyámolítója lesz, igazságot hirdet, és bűnösöket szabadít ki rabságukból. 

Jézus munkájának kezdetével elindult ez a korszak, és tart egészen a második visszajöveteléig. Ebben a kegyelmi időben élünk most mi is. Ma is halljuk Isten igéjét, még mindig van lehetőségünk a megtérésre, még mindig növekedhetünk a hitünkben. A hitetleneknek is van még idejük hitre jutni. 

Isten az ő meglátása szerinti legalkalmasabb időben bocsátotta el az Ő szent Fiát, hogy a küldetését teljesítse. Az Ő tervében az is benne volt, hogy az a Názáret, ahol felnevelkedett, hallja és lássa a Szabadítót. Jézus számtalanszor elmondta, hogy „annak akaratát cselekszem, aki elküldött engem. A beszédeket nem magamtól mondom, hanem az Atya, aki elküldött, Ő cselekszi e dolgokat”. 

Az, hogy Isten az ő méltatlan népét is megszólította, akárcsak a názáretieket, ebből láthatjuk, hogy milyen nagy a szeretete és megmentő szándéka. Isten tervében az is benne volt, hogy szent Fiának szava által megszólítson bennünket is. Most is, ezen az istentiszteleten is szól hozzánk az élő Isten.

És milyen jó, amikor az Isten igéje eljut a szívekig. Átjárja a szívünket, és Péterrel együtt tudjuk mondani azt: „Uram, kihez mehetnénk, örök életnek beszéde van Tenálad”. Csak úgy lehet Urunk és Megváltónk, ha személyes lelki kapcsolatban vagyunk vele. De nemcsak akkor, amikor a kapcsolat Isten dolgairól szól, hanem akkor is, amikor rámutat a bűneinkre. 

Boldog az a gyülekezet, amelyik átéli, amit Pál ír az Thesszalonikaiakhoz írt első levelében: „Hálát adunk Istennek, hogy ti befogadtátok Istennek általunk hirdetett beszédét, nem úgy fogadtátok, mint emberek beszédét, hanem mint Isten beszédét, amely munkálkodik is bennetek, akik hisztek”. 

 Senki sem próféta a maga hazájában

Sajnos a názáretiek nem így látták Jézust. Kezdetben ők is nagy figyelemmel és csodálattal hallgatták, azonban a kételkedők egyre jobban hallatták véleményüket. Ezt mondták a názáretiek: „hiszen ez József fia, ismerjük apját, anyját is. Bizonyítsa be csodákkal, hogy ő Isten fia.” A zsidó nép megbotránkozott Jézus szavain. 

Fontos tudnunk, Testvéreim, hogy ahol megerősödik az Isten igéje, ott a Sátán is elkezd munkálkodni. A Sátán fontos ismertetőjele, hogy felerősíti a kételkedést, és meglovagolja a bizonytalanságot. 

Így tanakodtak a szívükben a názáretiek: ha már nincs semmi csoda, akkor nem is ő a szabadító Messiás. Akkor miért kellene nekünk őt tisztelnünk, hiszen ő is csak egy ember. Olyan ember, mint mi. Az ehhez hasonló gondolkodás nagyon is jelen van világunkban, ha nem úgy történnek a dolgok, ahogy mi szeretnénk, akkor miért is legyünk hálásak Istennek. 

Jézus belelátott a gondolataikba, hogy azt szeretnék tudtul adni a názáretiek: „Orvos, gyógyítsd meg magadat!” Minket is megillet, hogy lássunk valami csodát. Itt, a te hazádban is cselekedd meg azokat, amiket megtettél Kapernaumban. Szinte követelik Jézustól, hogy csodát tegyen közöttük. Lehet beszélni a názáretiek esetében egy igényes gyülekezetről, ami többet akar tudni Isten dolgairól? Sajnos nem. Hanem inkább valami látványosságot kívánó tömegről. 

Mindezeket Jézus nagyon jól látta, és hitetlenségük miatt nem is tett közöttük csodát. Inkább két ószövetségi történettel szemléltette az esetet, hogy egy próféta sem kedves a saját hazájában. 

Az egyik példa Illés próféta idejéből van, akinek személyét és Istentől kapott küldetését a zsidók nem vonták kétségbe. Az ő idejében évekig nagy éhínség volt Izraelben, és sok özvegyasszony nélkülözött, de nem hozzájuk jött a segítség, hanem az Úr a szíriai Sareptában lévő özvegyasszonyhoz küldte Illést.

A másik példa Elizeus próféta idejéből van, amikor sok leprás volt Izraelben, de egyikük sem gyógyult meg, csak a szír Naamán. 

Ezekkel a példákkal Jézus rávilágított arra, hogy Isten szeretete és üdvössége nemcsak Izraelé, sőt a hitetlenség miatt elfordult népétől, és az evangélium hirdetését a pogányok között folytatta.

A názáretiek, amikor ezeket a példákat hallották, ráeszméltek, hogy róluk beszél Jézus. Nagy haragra gerjedtek. Kivitték Jézust a városból, hogy letaszítsák a hegyről. Ez a válaszuk az igehirdetésre. Ha nem teljesíti az óhajukat, akkor távozzon közülük. Megpróbáltak kezet emelni rá, de Jézus sértetlenül elment mellettük, mert még nem jött el az ő ideje. Ez az esemény előképe a Nagyhét történéseinek.     

Ez a történet tanulságul szolgál nekünk is. Az Istentől való elfordulás és a hitetlenség a Sátán munkájának a gyümölcse. 

Végül egy kérdést kell feltenni magunknak: Vajon az Istennel való kapcsolatunk rendben van? A Sátán nem tudta megakadályozni, hogy Jézus megváltsa a világot kereszthalálával, vagyis ezen a téren veszített. A megváltás munkája megtörtént. Az Istennel való kapcsolat ápolása azonban a mi dolgunk. 

Napról napra, a Sátán ugrásra kész alakja árnyékában is Őrá kell tekintenünk, mint egyetlen biztos pontra az életünkben. Ehhez kérjünk állhatatosságot és erőt a mindennapokban. Ámen.

Hírlevél: Igehirdetések

Ha feliratkozik, hetente 1 e-mailt küldünk a hét Igéjével és a legutóbbi igehirdetésekre való hivatkozással.

1 + 3 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.

A hét igéje:

„Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr!
Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben.” 

(Mikeás könyve 6,8)

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban (Köztársaság u.)
Istentisztelet Kenesén vasárnap de. fél 11-kor a Templomban

•  jövő vasárnap, október 25-én, az új borért való hálaadás alkalma lesz. Az Úr asztalát megterítjük, és a vírushelyzethez igazodó, biztonságos módon tudunk majd élni az úrvacsora sákramentumával.
Ugyanezen a vasárnapon a Zsinat döntése alapján az ország minden református gyülekezete perselypénzével az akarattyai templom építését támogatja majd.
• A református temető kerítésére adománygyűjtést hirdettünk. Aki ezt a célt szívesen támogatná, adományát eljuttathatja banki utalással, készpénzes befizetéssel, vagy sárga csekken. Hálásan köszönünk minden eddigi támogatást, Isten áldja meg a jókedvű adakozókat!
• A vírushelyzettel kapcsolatban: Az elmúlt időszak lazításai után az illetékesek újra kérnek mindenkit az óvatosságra, a védekezés szabályainak betartására. Mi is kérjük a Testvérektől, hogy viseljünk maszkot, igyekezzünk tartani a 1,5 méter távolságot (kivétel az egy háztartásban élők), valamint mellőzzük az érintéses köszöntést.
• Isten iránti hálával köszönjük mindenkinek, aki adományával, egyház-fenntartói járulékával támogatja Egyházunk fenntartását! Buzdítunk mindenkit, aki teheti, kapcsolódjon be a közös teherviselésbe! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról itt olvashat bővebben.

 

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára