Irgalomból látni, szeretni

Alkalom: 
Szentháromság ünnepe utáni 6. vasárnap
Dátum: 
2018. július 8. 10:30
Alapige: 
Lk 6,27.36
Audio: 

Olvasmány: Lukács evangéliuma 6,27-36
Alapige: Lukács evangéliuma 6,27.36

"Nektek pedig, akik hallgattok engem, ezt mondom: szeressétek ellenségeiteket!
Legyetek irgalmasok, amint a ti Atyátok is irgalmas."

Amikor Jézus az ellenség szeretetéről beszél, akkor azt nem csak úgy általában teszi, mint valami szép keresztyén eszméről, és nem is elvont, etikai fejtegetésekkel. Egészen konkrét dolgokat mond, igazi emberi helyzeteket hoz elénk. Egészen durva helyzeteket. Ahogy beszél, sorjáznak a szavak, és előttünk valóságosan is megjelenik egy „ellenség”, aki gyűlöl, átkoz, bántalmaz, üt, elveszi, kér és újra csak elveszi. Gyűlöl, átkoz, bántalmaz, üt és elvesz.

Bizony, nagyon közel tud jönni hozzánk ez a kép, a saját fájdalmas megtapasztalásaink miatt. Talán fel is idéződnek bennünk arcok, szavak, tettek, amikor átéltük ezt. Amikor már éreztük mások haragját, rosszindulatát, értek igaztalan vádak, és ha nem is tettlegesen, de viselkedéssel, szavakkal bántalmaztak. Megsértettek, egy-egy megjegyzéssel jól odaszúrtak. Megítéltek és megvetettek. Kértek és elvettek: jöttek elvárások, sőt, számonkérések. Jött és elvett, nem biztos, hogy anyagiakat – bár az is lehet – hanem időt, erőt, bizalmat. Aztán megint kért, megint elvett – talán ismerjük is az „energiavámpír” kifejezést.

Amikor ilyesmit élünk meg, az bennünk könnyen és érthetően okoz keserűséget és gerjeszt haragot. A keserűség befelé fojtogat, a harag kifelé feszít. És a természetes emberi reakciónk az ellenállás, a távolságtartás és elfordulás, talán a bosszú is – bár ezt, jó keresztyénként, jobb esetben, inkább kegyesen átutaljuk Istennek: Harcolj én ellenségimmel! - az átokzsoltárok mintájára. Már az a szabadulásunk felé tett első lépés, ha Isten elé tudjuk vinni, előtte kiönteni az ilyen keserűséget és haragot.

Mert ahogy Jézus beszél, a szavai nyomán tulajdonképpen megjelenik itt egy erő. Az „ellenségben” egy sötét erő, amely gyűlöl, átkoz, bántalmaz, üt és elvesz. És ez az erő nemcsak ebben a másikban, az „ellenségben” munkál, hanem elkezd bennünk is hatni! Leránt minket a földre, vagy éppenséggel beránt minket a „ringbe” - felvenni a harcmodort, ezeket az eszközöket, visszavágni és védekezni belemerülve ebbe az erőtérbe.

De ahogy Jézus beszél minderről, megjelenik egy másik kép is, valakiről, aki szeret, jót tesz, áldja a másikat és imádkozik érte. Oda tartja a másik arcát is. Ami nem egy idióta bárgyúságot vagy direkt áldozatszerepet jelent, hanem azt a képességet, hogy amikor bántás éri, nem fordít hátat, nem hagyja magára azt, akitől a fájdalmat kapta, hanem odafordulva tud maradni, közel marad, még közelebb megy. Megjelenik itt valaki, aki nem tagad meg, hanem ad, és amit adott, azt nem követeli vissza. Nem „kereskedik” a jóval, neki az nem árucikk, amiért fizetség jár, hanem csak szeret, jót tesz, áld, imádkozik, közel marad és ad.

Valami egészen más világ jelenik itt meg, mint az előbbinél, egészen más, de ugyanúgy egy erő. És nem is akármilyen! Olyan valakit látunk itt Jézus szavai nyomán, akiben hatalmas erő van! Nem, ez nem egy balek! Aki mikor nekimennek, csak mosolyog. Olyan erős, hogy nem lehet bántani. Olyan gazdag, hogy nem lehet tőle annyit elvenni, hogy megszegényedjen, hogy akár csak megérezze. Olyan boldog, és akkora békessége van, hogy nem lehet megkeseríteni, sem megrendíteni.

Ki ez a különleges lény? Emberileg ez lehetetlen, gondoljuk, ha a saját esendő, e világ erőinek kiszolgáltatott gyenge voltunkra tekintünk. Hányszor próbáltunk már valóban feltétel nélkül, mindig megbocsátva szeretni, igyekeztünk tenni csak a jót, de ez igazán tökéletesen sosem sikerül. Elbukunk. Mert mindent azért nem lehet kibírni, mert egyszer azért elfogy a cérna, és azért mindennek van határa! Bennünk is. A Hegyi Beszéd, emberileg mondva, nem rólunk szól.

De hozzánk! Hozzánk szól Jézus, mikor azt mondja, hogy ti, akik hallgattok engem, nektek mondom! És felmutat a Magasságosra, aki jóságos a hálátlanok és gonoszok iránt. Aki irgalmas. Igen, Isten az, akié az erőnek, a békességnek, a boldogságnak ez a végtelen bősége, gazdagsága. Az Ő irgalma látás! Az a látás, hogy milyen szegény és nyomorult és szánalomra méltó, erő, békesség és öröm nélküli az, aki gyűlöl, átkoz, bántalmaz, üt és elvesz. Szegény, nyomorult és szánalomra méltó.

Emberi próbálkozással, igyekezettel, erőlködéssel valóban lehetetlen a Hegyi Beszéd parancsainak eleget tenni. Egyetlen lehetséges módon történhet meg mégis ez a csoda, Jézus maga mondja ki: a Magasságos fiai lesztek! Itt kell elkezdeni, ezt akarni és elkérni, az istengyermekséget. Ez a kulcsa az egésznek.

Hogy az életünk apróbb és nagyobb történéseiben, a fájdalmasokban, a bántásokban is mennyei Atyánk szeretete és közelsége legyen a meghatározó valóságunk, amely körbevesz, átölel, Krisztusban önmagával ajándékoz meg. Mi a ti jutalmatok? A mi „jutalmunk” Ő maga! Hogy ismerhetjük, hogy békességünk és derűnk tőle van. Hogy gyermekeiként hozzá futhatunk, bújhatunk nehézségeinkkel, mindig meghallgat, ha meg is dorgál, meg is vigasztal, kicsi és nagy kérdéseire Ő ad választ, életünknek irányt és értelmet. Velünk van minden nap, és egy pillanatra sem vagyunk árvák, saját létünkben is otthontalanok, mert a leghatalmasabb, a Magasságos gyengéd szeretete tart minket, amitől semmi sem szakíthat el.

Istenünk van, és mi az Ő gyermekei vagyunk. Ha ennek a gazdagsága, öröme valóban a miénk, akkor ennek csendesen körbeölelő, de a halál árnyékán is átragyogó fényében láthatunk már mindent. Mindent, ami a földi létben ér. Ezen keresztül nézhetünk rá arra is, aki gyűlöl, átkoz, bántalmaz, üt és elvesz. És ezen keresztül láthatjuk meg, hogy milyen szegény és nyomorult és szánalomra méltó, erő, békesség és öröm nélküli. Így lehet miénk is az irgalom látása. Tudunk-e így lenni és látni mindenben?

Ez a kérdés, amit Jézus is újra és újra feltesz: Mi a jutalmatok? Miben vagytok mások? Miben vagytok mások, mint a világ boldogság-koldus, Isten nélküli magányban fagyoskodó fiai? Tudjátok-e, átélitek-e, hogy jutalmatok maga a mennyei Édesatya? Hogy az igazi erő és gazdagság megajándékozottjai vagytok. Pusztán emberként nem vagyok különb senkinél. Nem emberi mivoltomból, hanem a Mindenható gyermekeként szerethetem azt, aki ellenség – istentelenségében mindenek előtt önmaga ellensége. Az Ő végtelen szeretetéből tehetem a jót azzal, aki gyűlöletével a szeretet nincstelenje. Az Ő gazdagságából kérhetek áldást arra, akinek léte mélységében csak átkai vannak, és az Ő közelségében élve hozhatom közbenjáró imádságommal Isten fényébe az agresszió, bántalmazás fojtogató sötétségében élő embertestvéremet.

Ezért ne az legyen az első, tépelődő kérdésünk, hogy tudom-e és hogyan, szeretni azt, aki velem ellenséges, aki bántott. Hanem hogy tudom-e szeretni Istent! A közelében vagyok-e igazán? Ismerem-e szeretetét? Hogy milyen gazdag vagyok, mert Hozzá tartozom! És tudok-e az Ő gazdagságából – irgalmas lenni?

Hírlevél: Igehirdetések

Ha feliratkozik, hetente 1 e-mailt küldünk a hét Igéjével és a legutóbbi igehirdetésekre való hivatkozással.

5 + 0 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.

A hét igéje:

„Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled!” 

(Zsoltárok 103,2)

Igehirdetések

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban (Köztársaság u.)
Istentisztelet Kenesén vasárnap de. fél 11-kor a Templomban

• A református temető kerítésére adománygyűjtést hirdettünk. Aki ezt a célt szívesen támogatná, adományát eljuttathatja banki utalással, készpénzes befizetéssel, vagy sárga csekken. Hálásan köszönünk minden eddigi támogatást, Isten áldja meg a jókedvű adakozókat!
• A vírushelyzettel kapcsolatban: Az elmúlt időszak lazításai után az illetékesek újra kérnek mindenkit az óvatosságra, a védekezés szabályainak betartására. Mi is kérjük a Testvérektől, hogy viseljünk maszkot, igyekezzünk tartani a 1,5 méter távolságot (kivétel az egy háztartásban élők), valamint mellőzzük az érintéses köszöntést.
• Isten iránti hálával köszönjük mindenkinek, aki adományával, egyház-fenntartói járulékával támogatja Egyházunk fenntartását! Buzdítunk mindenkit, aki teheti, kapcsolódjon be a közös teherviselésbe! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról itt olvashat bővebben.

 

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára