De a bábák...

Alkalom: 
Böjt 2. vasárnapja (Reminiscere)
Dátum: 
2018. február 25. 10:30
Igehirdető: 
Alapige: 
2Móz 1,15.17.
Audio: 

Olvasmány: 2 Mózes 1,8-21
Alapige: 2 Mózes 1,15.17.

"Azután parancsot adott Egyiptom királya a héber bábáknak..."
"De a bábák félték az Istent, és nem cselekdtek úgy..."

Ebben az Igében valami különleges dolog történik. Valahányszor olvasom, mindig megállít és elgondolkodtat a bábák bátorsága, és az, hogy milyen hatással vannak a rájuk bízottakra. Az ő példájuk álljon most lelki tükörként előttünk.

A szülőotthonok és kórházak előtti időben a világon mindenhol a bábák voltak a szülés mindentudói és segítői. Olvastam egy nagyon érdekes tanulmányt arról, hogy a bába milyen erőteljesen befolyásolta a rá bízott közösség életét, egészségi szokásait. Egész személyiségével, ahogy feladatát végezte, a jellemével, a nézeteivel formálta őket, és mivel gyermekek születéséről beszélünk, egészen nyilvánvaló, hogy életek, sorsok, jövők múltak rajta.

A tanulmány egy konkrét példán mutatja ezt be. Székelyföldön Városfalva és még öt falu utolsó bábája volt Keszeg Ilona az 1930-as évektől az 1990-es évekig. Elődeivel és sok társával ellentétben ő már tanult bába volt, és felkészültségével, lelkiismeretességével szerzett hírnevet. Sikerült lebontania évszázados népi hiedelmeket, berögzült rossz szokásokat, amik gyakran a baba és a szülő nő egészségét is veszélyeztették. Megtiltott bizonyos magzatelhajtási módszereket, és a „pálinkáztatást”, valamint segítséget nyújtott a várandós nőknek, gondozta, tanítgatta őket. A környékhez képest egészen kézzel fogható eredményt hozott a munkája az egészségesen világra jött újszülöttek számát tekintve is.

Ebben az ószövetségi Igében is a bábák a főszereplők, és ahogy hallottuk, a szolgálatuk kulcsa és mozgatója a hitük volt. Feladatukat Isten iránti hűségben és engedelmességben végezték, és a történetben ez perdöntőnek bizonyult.

Tudjuk az ősatyák történeteiből, hogy Izráel fiai közül József került először Egyiptomba. Testvérei adták el rabszolgának, azonban Isten felemelte őt, és bölcsességével az ország második vezetője lett a fáraó után. Az ő intézkedései mentették meg a nagy éhínség idején egész Egyiptomot, és az ő egész családját is, akik az ő hívására itt telepedtek le.

Jákób (Izráel) családja nagyon megnövekedett, Egyiptomban váltak néppé. Történetünk idején már több generációval vagyunk József után. Az új fáraó már nem emlékezett Józsefre, sem arra, amit Egyiptomért tett. A létszámban egyre növekvő Izráel félelemmel töltötte el. Ellenséget látott bennük, és el akarta pusztítani őket.

Először csak kegyetlenül dolgoztatta a hébereket, és munkafelügyelőket rendelt föléjük. Ők azonban egyre csak erősödtek és sokasodtak. Ezért aztán kegyetlen, gyilkos tervet eszelt ki: A héber bábáknak parancsba adta, hogy figyeljék a szülés lefolyását, ha fiú, öljék meg, ha lány, hagyják életben a születendőt.

„De a bábák félték az Istent, és nem cselekedtek úgy.”

A fáraó beindított egy gyilkos gépezetet, de kavics került a gépezetbe. Mivel a bábák félték az Istent, nem hajtották végre a fáraó parancsát, így a gyilkos terv nem tudott megvalósulni.

A bábák kiemelt szerepét a 21. vers is megismétli: „Mivel a bábák félték az Istent, ő gyermekekkel ajándékozta meg őket”, vagyis tovább szaporította Izráel népét.

Egészen nyilvánvaló ebben az Igében, hogy a hit és az élet mennyire együtt járnak. A hitből élet fakad. Az Isten iránti engedelmességből élet fakad. Ezek a bábák Isten eszközei voltak, akiken keresztül Ő maga avatkozott be népe sorsába, életet ajándékozott neki.

A bábák nagyon bátor döntést hoztak, amikor a fáraó parancsa ellen cselekedtek. Amikor a fáraó számon kérte őket, hogy miért nem teljesítik parancsát, azzal védekeztek, hogy a héber asszonyok életerősebbek, mint az egyiptomiak, és mire ők odaérnek, már meg is szülték gyermeküket.

A bábáknak választaniuk kellett egy nehéz kérdésben, hogy kinek engedelmeskednek. Ők pedig Isten parancsát választották.

Jézus apostolai is hasonló helyzetben voltak a pünkösd utáni első nagy keresztyén misszióban. Börtönbe vetették, majd a Nagytanács elé hurcolták őket. A Nagytanács megtiltotta nekik, hogy a Feltámadott Jézust hirdessék, róla tanítsanak, és az Ő nevében gyógyítsanak. Ők azonban úgy döntöttek: „Istennek kell inkább engedelmeskednünk, nem pedig embereknek.” (ApCsel 5,29)

Mi ma nem állunk olyan külső kényszer alatt, mint a történetben a bábák, vagy az utóbbi példában az apostolok. Nincsenek fölöttünk fáraók, diktátorok, akik akadályoznának bennünket a hitünk gyakorlásában.

Belegondolni is ijesztő azonban azoknak a keresztyéneknek a helyzetébe, akik külső kényszer alatt, vagy fenyegetettségben élnek. Pl. éppen Egyiptomban azok a kopt keresztyének, akik ellen iszlám szélsőségesek támadásokat hajtottak végre. Hitük elhagyására kényszerítették őket, ha pedig erre nem voltak hajlandók, megkínozták, kivégezték őket.

Gondoljuk el, hogy egy ilyen helyzetben mit jelent kimondani azt, hogy keresztyén vagyok, Krisztushoz tartozom. Mit jelent az ő számukra a hűség, a hitükhöz való ragaszkodás.

Mi nem élünk ilyen külső fenyegetettségben, és hálát adunk érte Istennek. Nincsenek „külső” fáraóink, nem akadályoz senki a hitünk gyakorlásában, nem fenyegetnek és nem kényszerítenek Isten ellenes döntésekre.

Ugyanakkor egészen döbbenetes, hogy milyen sok „belső fáraónk” van, aki bizony parancsokat osztogat nekünk. Vannak belső diktátoraink, akik megmondják, mit kell tennünk, mi pedig önként engedelmeskedünk nekik. Ilyenek pl. a rossz szokásaink, bizonyos berögzült cselekedeteink, amiket gondolkodás nélkül mindig végrehajtunk. És ilyenek a függőségeink is: Függőség gyógyszerektől, internettől, tévé műsoroktól, sorozatoktól; és függőség az okostelefonjainktól, amikkel állandóan foglalkoznunk „kell”. Nagyon sokféle belső hatalom parancsol nekünk, rendezgeti, igazgatja életünket, befolyásolja döntéseinket és életmódunkat.

Jön a hatalmasság, a fáraó, és megmondja: ezt kell tenned. „De a bábák félték az Istent, és nem cselekedtek úgy”. Szembementek a fáraó akaratával, és Istennek akartak inkább engedelmeskedni.

Az ő példájuk nekünk is segíthet a mi „belső fáraóink” elleni küzdelemben, lelki harcainkban.

Ajándékozzon meg minket Isten tiszta látással, hogy felismerjük azokat a helyzeteket, amikben döntést kell hoznunk. És Ő ajándékozzon meg minket hűséggel, erős hittel, és olyan bátorsággal, amivel egyre többször mi is ki tudjuk mondani: Istennek kell inkább engedelmeskednünk.

Hírlevél: Igehirdetések

Ha feliratkozik, hetente 1 e-mailt küldünk a hét Igéjével és a legutóbbi igehirdetésekre való hivatkozással.

2 + 10 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.

A hét igéje:

„Gyógyíts meg, Uram, akkor meggyógyulok, szabadíts meg, akkor megszabadulok.” 

(Jeremiás könyve 17,14)

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban (Köztársaság u.)
Istentisztelet Kenesén vasárnap de. fél 11-kor a Templomban

•  jövő vasárnap, október 25-én, az új borért való hálaadás alkalma lesz. Az Úr asztalát megterítjük, és a vírushelyzethez igazodó, biztonságos módon tudunk majd élni az úrvacsora sákramentumával.
Ugyanezen a vasárnapon a Zsinat döntése alapján az ország minden református gyülekezete perselypénzével az akarattyai templom építését támogatja majd.
• A református temető kerítésére adománygyűjtést hirdettünk. Aki ezt a célt szívesen támogatná, adományát eljuttathatja banki utalással, készpénzes befizetéssel, vagy sárga csekken. Hálásan köszönünk minden eddigi támogatást, Isten áldja meg a jókedvű adakozókat!
• A vírushelyzettel kapcsolatban: Az elmúlt időszak lazításai után az illetékesek újra kérnek mindenkit az óvatosságra, a védekezés szabályainak betartására. Mi is kérjük a Testvérektől, hogy viseljünk maszkot, igyekezzünk tartani a 1,5 méter távolságot (kivétel az egy háztartásban élők), valamint mellőzzük az érintéses köszöntést.
• Isten iránti hálával köszönjük mindenkinek, aki adományával, egyház-fenntartói járulékával támogatja Egyházunk fenntartását! Buzdítunk mindenkit, aki teheti, kapcsolódjon be a közös teherviselésbe! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról itt olvashat bővebben.

 

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára