Megtérés és gyümölcstermés

Alkalom: 
Epifánia ünnepe utáni 1. vasárnap
Dátum: 
2017. január 8. 10:30
Alapige: 
Mt 3,1-2.8
Audio: 

Olvasmány: Máté evangéliuma 3,11-17
Alapige: Máté evangéliuma 3,1-2.8

"Azokban a napokban kezdett Keresztelő János prédikálni Júdea pusztájában: Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa!
Teremjetek megtéréshez illő gyümölcsöt."

Az elmúlt héten 6-án volt Vízkereszt napja. A karácsony után tulajdonképpen ez az első, egyik legrégebbi egyházi ünnepünk. Görög eredetű óegyházi neve: „epifánia”, melynek jelentése „megjelenés”. Jézus Krisztusnak a nyilvánosság előtti első megjelenéseire emlékezünk ilyenkor.

Vízkeresztkor ezért három bibliai történetet is fel szoktak eleveníteni. Egyrészt a napkeleti bölcsek, a háromkirályok látogatását, akik a teremtett emberiség minden népét jelképezik. Hódolatuk a gyermek Jézus előtt az Ő egész világ előtti megjelenését szemlélteti.

A másik leggyakrabban felolvasott történet Jézus megkeresztelkedése a Jordánnál, mikor először jelenik meg felnőttként Isten népe előtt, Keresztelő János pedig bizonyságot tesz Őróla.

A harmadik bibliai rész pedig a kánai menyegző elbeszélése, amikor Jézus a vizet borrá változtatta, mert ez volt nyilvános működésének első csodája. Ekkor jelent meg a nyilvánosság előtt isteni erejével.

Ma a második történetet hallgattuk meg. Láthatjuk ebben Keresztelő Jánost a Jordánnál, ahogy a mennyek országát hirdeti. Bűnökről és ítéletről beszél, a gyümölcsfák képét használva: Azt a fát, amely nem terem jó gyümölcsöket, kivágják, és a tűzre vetik! A fejsze már a fák gyökerén van! Közel az ítélet! Itt az ideje a gyümölcstermésnek!

De nemcsak ítéletet hirdet, hanem megtérésre is hív. Életváltozásra. És ennek külső jeleként, pecsétjeként megkereszteli, a Jordán vizébe meríti a hozzá jövő bűnbánókat, megtérőket.

Sorban jönnek hozzá az emberek a városokból, falvakból.

Hozza őket a hiány és a vágy. Jönnek abból, amiben vannak, a mindennapok nehézségeiből, amiket megterhel a római megszállás politikai elnyomása is. Jönnek a teljesíthetetlen törvény-vallásuk szorongató elvárásaiból, az Úrtól kapott tízparancsolatot aprólékos követelmény-rendszerré torzított vallásosságból. Jönnek belső békétlenségükből, Isten-hiányukból.

Hozza őket a bűnbánat. Annak megtapasztalása, mélységes átélése, hogy nem jó, nem elég, nem teljes az, aki vagyok. Hogy nem tudok gyümölcsöt teremni, vagy amit termek, az sokszor csak satnya, erőtlen-éretlen, az íze másoknak is, nekem is keserű. Még ha sokszor ott az elhatározás, valami elindul, de az édes termés elmarad.

Hozza őket a megtérés, újrakezdés vágya-döntése. Hogy a megkeresztelkedésben alámerülve a Jordán vizébe, meghaljon – véget érjen, lemosódjon a régi, a beteg, és kezdődhessen valami teljesen új: változás, megújulás, közelebb-lét Istenhez, rátalálás igazi önmagukra Őbenne. Hogy többé ne csak önmagukból erőlködjenek valami termést, hanem Istenben meggyökerezve, Őbelőle táplálkozva gyümölcsözhessenek! Jönnek, mert János hívó szava, intő prédikációja nyomán megszületett bennük a felismerés, majd akarás és döntés lett belőle, és most végül tett és elindulás!

Sokan jönnek, de távolról sem látjuk itt az egész világot, még csak az Isten egész népét sem. János nem paloták medencéiben, városkák közfürdőiben keresztel, ehhez ki kell jönni a pusztába, odahagyni kényelmes vagy éppen zaklatott-megterhelt, de megszokott hétköznapokat, életet.

Nincs itt mindenki, de egyszer csak megjelenik Valaki! Jézus beáll a sorba.

Megjelenik a Messiás, a Megváltó! Keresztelő János először mégis tiltakozik. Nem érti. Hogyan jöhet őhozzá alázattal az, Akinek a saruját vinni sem méltó – ahogyan ő maga fogalmaz! Hogyan állhat be a töredelmes bűnösök sorába az, Aki tökéletes és bűntelen?! De Jézus meggyőzi: Ő betölteni jött. Ő a válasz!

Ő a válasz a hiányra. Isten Őbenne emberré lett, közel jött hozzánk, közösséget vállalt velünk az emberlét minden fizikai nyomorúságában. Éhség, szomjúság, kimerültség, fájdalom, otthontalanság, megvetettség, álnokságok – ezt mind megtapasztalja, ismeri, ott van benne velünk.

És azzal, hogy most „beáll a sorba”, közösséget vállal – Ő, a tökéletes és bűntelen – a mi bűnös, ítéletre méltó létünkkel. Hogy emberré lett, ezt is jelenti: a bűnösöké, az Isten-hiányosoké!

Ő a válasz tehát a bűnbánatra is. János evangéliumában, mikor ezt a jelenetet leírja, idézi is Keresztelő János Jézusra mutató bizonyságtételét: „Íme az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit!” S nem sokkal később maga Jézus is így vall önmagáról: Az Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot – hanem hogy megváltsa!

Jézus itt beáll a bűnösök közé a sorban, hogy az út végén Istennek Szeplőtelen Báránya a kereszthez érve oda is adja értünk Önmagát.

Ő a válasz az újjászületés vágyára is. Amint megkeresztelkedik, azonnal kijön a vízből. Ebből a mélységből, amibe hozzánk alámerül, van csak és egyedül felemelkedés, változás és folytatás, de ebből van!

Azonnal kijön a vízből, és azonnal megjelenik Isten Szentlelke, és leszáll Reá, és azonnal megszólal az Atya! Azonnal körbeveszi Őt a Szentlélek közössége és az Atya szeretete. Aki ebből a mélységből, töredelemből merül fel, azt a Lélek veszi hatalmába és kezdi belülről formálni, azt az Isten szólítja meg és vezeti!

Ezt az új életet adó közösséget hozza Jézus: „aki énbennem marad, és én őbenne, az terem sok gyümölcsöt”

Látjuk, Testvérek, ezt a hosszú sort ott a pusztában, Isten-hiányosok, bűnbánók, megtisztulni és újrakezdeni vágyók sorát, és benne Jézust. Ha Jézussal egy sorban akarunk lenni, ebbe kell beállnunk nekünk is!
Kimozdulni a hétköznapi életünkből, vágyni és jönni – mindazzal, ami bennünk van, amiből már sok!, már tényleg elég!, vagy amiből éppen annyira túl kevés…

Bűnbánattal látni saját gyümölcstelenségünket, vagy éppenséggel Isten nélkül termett dolgainkat, keserűségüket-torzulásaikat, mérgüket.

Őszinte vággyal és komoly döntéssel akarva Jézusba oltatni, az Ő Lelke által formáltatni, Isten Igéjéből tápláltatni, szava által vezettetni!

Ő már itt vár minket, ebben a sorban.

Hírlevél: Igehirdetések

Ha feliratkozik, hetente 1 e-mailt küldünk a hét Igéjével és a legutóbbi igehirdetésekre való hivatkozással.

16 + 4 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.

A hét igéje:

„Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok!” 

(1 Péter 5,7)

Igehirdetések

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban (Köztársaság u.)
Istentisztelet Kenesén vasárnap de. fél 11-kor a Templomban

• A református temető kerítésére adománygyűjtést hirdettünk. Aki ezt a célt szívesen támogatná, adományát eljuttathatja banki utalással, készpénzes befizetéssel, vagy sárga csekken. Hálásan köszönünk minden eddigi támogatást, Isten áldja meg a jókedvű adakozókat!
• A vírushelyzettel kapcsolatban: Az elmúlt időszak lazításai után az illetékesek újra kérnek mindenkit az óvatosságra, a védekezés szabályainak betartására. Mi is kérjük a Testvérektől, hogy viseljünk maszkot, igyekezzünk tartani a 1,5 méter távolságot (kivétel az egy háztartásban élők), valamint mellőzzük az érintéses köszöntést.
• Isten iránti hálával köszönjük mindenkinek, aki adományával, egyház-fenntartói járulékával támogatja Egyházunk fenntartását! Buzdítunk mindenkit, aki teheti, kapcsolódjon be a közös teherviselésbe! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról itt olvashat bővebben.

 

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára