Nem ítéllek el

Alkalom: 
Septuagesimae (Hetvened) vasárnap
Dátum: 
2015. február 1. 10:30
Igehirdető: 
Alapige: 
Jn 8,11; 2Kor 6,1-10
Audio: 

Olvasmány: János evangéliuma 8,1-11
Alapige: János evangéliuma 8,11; 2 Korinthus 6,1-10

Jézus pedig ezt mondta neki: "Én sem ítéllek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz!"

„Krisztussal együtt munkálkodva intünk is titeket; úgy éljetek, mint akik nem hiába kapták az Isten kegyelmét. Mert ő mondja: "A kegye-lem idején meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek. Íme, most van a kegyelem ideje! Íme, most van az üdvösség napja!" Senkinek semmiféle megütközést nem okozunk, hogy ne szidalmazzák szolgálatunkat, hanem úgy ajánljuk magunkat mindenben, mint Isten szolgái: sok tűrésben, nyomorúságban, szükségben, szorongattatásban, verésekben, bebörtönzésben, fáradozásban, virrasztásban, böjtölésben, tisztaságban, ismeretben, türelemben, jóságban, Szentlélekben, képmutatás nélküli szeretetben, dicsőségben és gyalázatban, rossz hírben és jó hírben, mint ismeretlenek és jól ismertek, mint halálra váltak, és íme, élők, mint megfenyítettek és meg nem öltek, mint szomorkodók, de mindig örvendezők, mint szegények, de sokakat gazdagítók, mint akiknek nincsen semmijük, és akiké mégis minden.”

A Bibliaolvasó Kalauz szerint mára kijelölt újszövetségi ige egy elmaradt megkövezésről szól. A házasságtörő asszony megmenekül a szörnyű halálbüntetéstől, és végül Jézus felmentő szavait hallja: „Én sem ítéllek el téged. Menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz.” Kegyelmet kapott.

Sajnos nem tudjuk, hogy ezután mi történik vele, megváltozik-e az élete, hogyan él egy kegyelmet kapott ember. Pedig ezt éppen saját magunk miatt fontos végiggondolnunk. Ugyanis képletesen mi is ott vagyunk a történetben, az asszony helyén, mint kegyelmet kapott emberek, akik Jézustól hallják: „Nem ítéllek el. Mostantól fogva többé ne vétkezz.”

Hogyan látja magát, és hogyan él egy kegyelmet kapott ember?

Pál apostol mintha éppen a nyitva hagyott történetet folytatná: Kegyelmet kapott emberekként szólítja meg a korinthusi gyülekezet tagjait. Arra inti őket: „Úgy éljetek, mint akik nem hiába kapták az Isten kegyelmét.”

Kegyelmet kaptam. Felmentettek. Legegyszerűbb, ha egy bírósági tárgyalásra gondolunk. Van egy ügyész, aki a fejünkre olvassa elkövetett dolgainkat, de van egy ügyvédünk is, egy szószólónk, s végül a bíró meghozza a felmentő ítéletet. „Nem ítéllek el téged. Menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz.”

Ez történik az asszonnyal, s mivel felmentő ítélet született, nem volt végrehajtandó büntetés. A megkövezés elmaradt.

Lényeges azonban, hogy nem sokkal később már Jézus lesz a vádlott! Az evangéliumban több ízben is olvasunk arról, hogy Jézus tanításán felbőszült emberek köveket ragadnak, és istenkáromlásért meg akarják kövezni őt! Tegyük e két képet egymás mellé, hiszen így válik világossá, hogy Jézus nem csak felmentő szavakat mondott. Ő ténylegesen odaállt az asszony helyére, átvállalta büntetését! Átvállalta a mi büntetésünket. Végül másképp ölték meg, nem kövezéssel, de a lényegen ez nem változtat.

Tehát a kegyelem, amiről az apostol ír, Jézus élete árán, drágán megfizetett kegyelem. Nagyon fontos, hogy mi keresztyén, hívő emberként így tekintsünk önmagunkra. Mi Jézus haláláért, az Ő szeretetéből kaptunk kegyelmet. Így hallhatjuk Jézus szavait: „Nem ítéllek el. Mostantól fogva többé ne vétkezz.” Nekünk ez az alaphelyzetünk Isten előtt. Ezért egyszerűen csak tegyük félre a büszkeségünket, hajtsuk le fejünket a mi Bírónk, Királyunk előtt, és mondjuk neki: Köszönöm. Köszönöm, hogy én is kegyelembe fogadott lehetek.

Ezután aztán tovább kérdezhetjük az igét a mikéntről. „Úgy éljetek, mint akik nem hiába kapták az Isten kegyelmét.” Nem hiába kapni a kegyelmet. Hogyan lehet így élni?

Pál apostol a saját példáján mutatja ezt meg. A kegyelem számára azt hozta, hogy megbízást kapott Krisztus szolgálatára, az evangélium hirdetésére. Kegyelmet kaptam, megbízást kaptam – mondja Pál. Krisztus munkatársa lehetek, s ezt igyekszem úgy tenni, hogy ne okozzak megütközést, ne szidalmazzák szolgálatomat és megbízómat. Erről ír a felolvasott igében. Krisztus állított szolgálatba, Neki tartozom hűséggel.

Eszünkbe juthat az Ószövetségből Habakuk próféta, aki prófétai megbízatását az őrséghez hasonlította. „Őrhelyemre állok, odaállok a bástyára, és figyelek, várva, hogy mit szól hozzám az Úr.” Ő is hasonlóan tekinti szolgálatát. Isten prófétájaként éberen kell vigyáznia, és amit Isten mond neki, tovább kell adnia a népnek. Hűség és felelősség a megbízó felé.

Hasonlóképpen kell saját magunkra is tekintenünk, hiszen mindnyájunknak megvan a maga őrhelye, ahova odaállította az Úr. Gondoljuk csak végig, milyen sokféle őrhelyünk, megbízatásunk van: Családjainkban a szeretteinkkel kapcsolatban, munkahelyen a feladatunkkal és ránk bízottakkal kapcsolatban, és közösségeinkben a nekünk adott vagy éppen önkéntes vállalásaink. Mennyire vagyunk jó őrszemek? Megbízó Urunk felé el tudunk-e számolni mindennel? Kire többet, kire kevesebbet bíztak, de mindenkinek a saját őrhelyén kell hűségben helyt állni a szolgálatban.

Van egy hosszú felsorolás az igében, amivel Pál a saját szolgálatát jellemzi. Említ itt veréseket, börtönt, virrasztást, szorongattatásokat, és böjtölést, tisztaságot, erőt. Csak kapkodjuk a fejünket, mennyi minden jön elő szolgálata során. Mélységek, megpróbáltatások, aztán magasságok váltják egymást. Minden körülmények között hűségesnek kell maradnia. Pál ezzel válaszol a fenti kérdésre: Hogyan lehet úgy élni, hogy ne hiába kapjuk a kegyelmet? A változó körülmények ellenére is mindig hűségben.

A felsorolás végén aztán saját magát is jellemzi az apostol. Érdemes megfigyelni, hogy micsoda ellentétek feszülnek egymásnak. Milyennek látja önmagát mint szolgálattevőt? Milyen ember képe rajzolódik ki e szavakból? „Ajánljuk magunkat mindenben mint Isten szolgái: mint halálra váltak, de íme élők; mint megfenyítettek, de meg nem öltek; mint szomorkodók, de mindig örvendezők; mint szegények, de sokakat gazdagítók; mint akiknek nincsen semmijük, és akiké mégis minden.”

Aki így tud írni magáról, az egy rendkívül megbízható, stabil ember, akit semmilyen körülmény nem tud megingatni. Nem lehet megvesztegetni, hiszen az övé minden. Nem fog a változó körülmények szerint egyszer jobbra, másszor balra dőlni, nem lesz kaméleon, aki egyik csoportban ezt mondja, a másikban pedig amúgy viselkedik. Óriási kincs ez. Micsoda védettség, milyen erő van ebben az emberben!

A fantasztikus filmekben vannak szuperhősök, akiknek különleges képességeik vannak, különleges fegyvereik és védelmi eszközeik. A világ minden gonoszával felveszik a küzdelmet, és legyőzhetetlenek.

Lelki értelemben ilyen különleges erő és védelem veszi körül Pált a szolgálatban. Az ige arra biztat bennünket, hogy Krisztus szolgálatában mindez a mi ajándékunk is lehet.

Segítsen a mi Urunk úgy tekinteni magunkra, mint kegyelmet kapottak, akik e kegyelemből nagyon gazdagok, és másokat is gazdagítani tudnak. Segítsen Urunk úgy szolgálni, hogy egyszer majd ezt mondhassa rólunk: A kevésen hűséges voltál, sokat bízok rád ezután.

Hírlevél: Igehirdetések

Ha feliratkozik, hetente 1 e-mailt küldünk a hét Igéjével és a legutóbbi igehirdetésekre való hivatkozással.

2 + 9 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.

A hét igéje:

„Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled!” 

(Zsoltárok 103,2)

Igehirdetések

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban (Köztársaság u.)
Istentisztelet Kenesén vasárnap de. fél 11-kor a Templomban

• A református temető kerítésére adománygyűjtést hirdettünk. Aki ezt a célt szívesen támogatná, adományát eljuttathatja banki utalással, készpénzes befizetéssel, vagy sárga csekken. Hálásan köszönünk minden eddigi támogatást, Isten áldja meg a jókedvű adakozókat!
• A vírushelyzettel kapcsolatban: Az elmúlt időszak lazításai után az illetékesek újra kérnek mindenkit az óvatosságra, a védekezés szabályainak betartására. Mi is kérjük a Testvérektől, hogy viseljünk maszkot, igyekezzünk tartani a 1,5 méter távolságot (kivétel az egy háztartásban élők), valamint mellőzzük az érintéses köszöntést.
• Isten iránti hálával köszönjük mindenkinek, aki adományával, egyház-fenntartói járulékával támogatja Egyházunk fenntartását! Buzdítunk mindenkit, aki teheti, kapcsolódjon be a közös teherviselésbe! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról itt olvashat bővebben.

 

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára