A kegyelem hatalmában

Alkalom: 
Szentháromság ünnepe utáni 8. vasárnap
Dátum: 
2014. augusztus 10. 10:30
Igehirdető: 
Alapige: 
Rm 6,12-13
Audio: 

Olvasmány: Római levél 6,12-18
Alapige: Római levél 6,12-13

"Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben. Tagjaitokat se adjátok oda a bűn szolgálatára, hogy a gonoszság fegyvereivé legyenek. Hanem adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek."

E szavakkal Pál apostol a gyülekezet frissen megkeresztelt tagjaihoz fordul. Ti, akik Krisztus mellett döntöttetek, maradjatok az Ő útján!

Az apostoli korban a keresztelőket vízparton tartották. Akik vallást tettek hitükről, Krisztushoz tartozásukról, azokat először teljesen belemerítették a vízbe, majd pedig kiemelték. Az elmerülés a meghalást, a kiemelkedés pedig a feltámadást jelképezte: Eddigi életük véget ért, mostantól valami egészen új kezdődik Krisztussal. Ezért szólítja meg őket így az apostol: „mint akik a halálból életre keltetek”. Krisztus mellett döntöttetek, adjátok hát magatokat egészen az Ő uralma alá!

Minket, mai igehallgatókat, bármikor történt is megkeresztelésünk, ugyanezzel a biztatással szólít meg Isten igéje a Szentlélek által. Ha átadtuk életünket Krisztusnak, akkor hát valóban és egészen adjuk oda magunkat, tagjainkat az Ő uralma alá! Mondjuk ki újra meg újra, hogy az Övéi vagyunk, Hozzá tartozunk, Ő az életünk Gazdája!

Pál szavai mögött három szereplő rajzolódik ki. Az első az éppen megkeresztelt, Jézusról vallást tett ember. A második a bűn hatalma, a harmadik pedig Isten kegyelmének ereje. Tanulságos, ahogyan az apostol e két utóbbit is megszemélyesíti. Azt írja róluk: uralkodni tudnak, vagyis hatással vannak ránk. Jól tesszük tehát, ha nem afféle elvont fogalmaknak gondoljuk a bűnt és a kegyelmet, hiszen nem azok. Sokkal inkább erők, melyek „uralkodni” tudnak halandó életünkön. Vonzerőt fejtenek ki, mindkét erő hív a maga erőterébe, mi pedig – Pál kifejezésével élve – „adhatjuk magunkat” egyik vagy másik hatalmába. Aki Krisztus mellett döntött, annak ezen az úton a legfontosabb feladata, hogy döntését újra meg újra megerősítse. „Tagjaitokat ne adjátok a bűn szolgálatára, hanem adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek”!

A Szentírás elején, Kain és Ábel történetében csendül fel az az evangélium, hogy az ember „uralkodhat” a bűnön, a bűn erején. Isten szólítja ezzel Kaint: „A bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik (vagyis hatalmába akar vonni gyilkos indulataid révén), de te uralkodjál rajta.”

Ha Pál apostol mondatainak hátterébe állítjuk Jézus ismert példázatát a tékozló fiúról, az gyönyörűen megmutatja nekünk, hogy melyik hatalom hogyan működik, mit tesz velünk, emberekkel.

A bűn hatalmát a példázatban az jelzi, hogy elindul a kisebbik fiú az Atya akaratával éppen ellentétes irányba. Fontos, hogy a Bibliában a „bűn” nem elsősorban rossz tetteket jelent. Ha a rendőr vagy bíró mondja valakiről, hogy bűnös, akkor elkövetett tettekre gondol, pedig azok már csak következmények. Az Istentől elszakadt állapot rossz gyümölcsei. A bűn („hamartia”) a Szentírásban elsőrenden „céltévesztést”, „iránytévesztést” jelent.

A bűn az, hogy elindulunk Isten akaratával ellentétes irányba. Otthagyjuk az Atyai ház biztonságát. Nem kellenek a tekintélyek. Ne mondja meg senki, hogy a magunkéval mit csinálunk. Visszük a pénzünket, életünket, tehetségünket, és azt csinálunk, amit akarunk. – Ez az út a kisebbik fiúnál oda vezetett, hogy végül emberségéből kivetkőzve, büdösen, mocskosan, szakadtan az életben maradásért kellett küzdenie.

Miben látjuk itt a kegyelem hatalmát? A nyitott otthonban és Isten elfogadó szeretetében. A kegyelem az, hogy van hova és van kihez visszatérni. A kegyelem az, hogy Mennyei Atyánk nem azt látja bennünk, hogy hova süllyedtünk. Nem a bűzt, mocskot, szakadtságot látja rajtunk, hanem mindezek ellenére a gyermekeit! Akármilyen is lett ez a fiú, ő nem hagyja elveszni, mert szereti. Nem csupán emberi méltóságát adja neki vissza azzal, hogy megtisztálkodhat, tiszta ruhát kaphat, hanem szinte királyfit csinál belőle! Ünnepi ruhát ad rá, és fejedelmi örömlakomát készít!

Látjuk e kétféle uralmat, kétféle utat. Látjuk, mit tesz velünk a bűn hatalma, illetve mit a kegyelem ereje. Legfontosabb kérdésünk: Hogyan valósulhat meg a mi életünkben ez az uralomváltás? Hogyan történhet meg, hogy mi nem adjuk magunkat, tagjainkat a bűn hatalmába, hanem odaadjuk magunkat Isten kegyelmének erejébe?

Hogyan győzhetjük le a bűn erejét, ha egyszer nap mint nap érezzük, hogy erősebb nálunk? Gyakran tapasztaljuk, hogy szeretnénk mi a jó mellett dönteni, de képtelenek vagyunk rá! Pontosan tudjuk, hogy amire készülünk, amit tenni fogunk, azzal kárt okozunk önmagunknak, a másik embernek, közösségeinknek, mégis valahogy belesodródunk. Tetteinkkel önmagunkat gyilkoljuk, sokszor magunk sem értjük, hogy miképpen.

Számomra az egyik legmegdöbbentőbb példa a bűn erejére, amit a híres filmrendező, Ingmar Bergman visszaemlékezéseiben olvastam. Evangélikus lelkészcsalád sokadik gyermekeként látta meg a napvilágot. Pár éves volt, amikor megszületett az újabb kistestvér, s akkor anyja és az egész család figyelmébe a jövevény került, őt pedig elborította az ösztöni irigység. Elhatározta hát, hogy egy párna segítségével végleg elhallgattatja a folyton ordító csöppséget. A gyanús csendre bejövő anya akadályozta meg a tragédiát. Volt min elgondolkodnia neki is, és felnőttként az akkor mindössze pár éves kisfiúnak is, hogy miféle erők dolgoznak az emberben.

Hogyan valósulhat hát meg az uralomváltás? Pál apostol szavai alapján itt egy belül megharcolt, hitben meghozott döntésről van szó! Az a keresztyén ember, aki egyszer Krisztus mellett döntött, egész életében csatában áll a bűn hatalma ellen! Neki újra meg újra ki kell tudni mondani, hogy ő Krisztushoz tartozik. Életének Gazdája Jézus, és nem más! Tudnia kell, hogy egy megnyert háború győztes oldalán van Krisztus mellett!

Figyeljük meg, hogy Pál apostol nem véletlenül fogalmaz múlt időben. Befejezett tényként ír arról, hogy ti „megszabadultatok a bűntől”, és csak „voltatok a bűn szolgái”, de már nem vagytok azok többé, mert Krisztus kegyelmének uralma alatt vagytok! Ez a befejezett tény nem a mi győzelmünk, hanem Krisztus győzelme. Nekünk viszont életbevágóan fontos tudnunk, elfogadnunk, és kimondanunk, hogy az Ő oldalán állunk!

Ettől persze a hitben járó ember is fog még hibákat elkövetni. „Csak” a háború van megnyerve, ütközeteket, kisebb csatákat még veszíthetünk. De örök életünk ígérete abban van, hogy mi azé a Krisztuséi vagyunk, aki a háborút már megnyerte!

Ne vonjuk tehát kétségbe a kegyelem erejét! Ne vonjuk kétségbe Isten szeretetét és hatalmát! Nem az a kérdés, hogy mi „elég” hívők vagyunk-e az üdvösséghez, hiszen ha úgy lenne, akkor már nem is kegyelemből lenne! Fogadjuk el Atyánktól, hogy Ő a gyermekeiként tekint ránk! Ő fogad vissza bennünket egyszülött Fia áldozatáért!

Hírlevél: Igehirdetések

Ha feliratkozik, hetente 1 e-mailt küldünk a hét Igéjével és a legutóbbi igehirdetésekre való hivatkozással.

7 + 1 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.

A hét igéje:

„Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled!” 

(Zsoltárok 103,2)

Igehirdetések

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban (Köztársaság u.)
Istentisztelet Kenesén vasárnap de. fél 11-kor a Templomban

• A református temető kerítésére adománygyűjtést hirdettünk. Aki ezt a célt szívesen támogatná, adományát eljuttathatja banki utalással, készpénzes befizetéssel, vagy sárga csekken. Hálásan köszönünk minden eddigi támogatást, Isten áldja meg a jókedvű adakozókat!
• A vírushelyzettel kapcsolatban: Az elmúlt időszak lazításai után az illetékesek újra kérnek mindenkit az óvatosságra, a védekezés szabályainak betartására. Mi is kérjük a Testvérektől, hogy viseljünk maszkot, igyekezzünk tartani a 1,5 méter távolságot (kivétel az egy háztartásban élők), valamint mellőzzük az érintéses köszöntést.
• Isten iránti hálával köszönjük mindenkinek, aki adományával, egyház-fenntartói járulékával támogatja Egyházunk fenntartását! Buzdítunk mindenkit, aki teheti, kapcsolódjon be a közös teherviselésbe! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról itt olvashat bővebben.

 

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára