A Szentlélek vezetésében

Alkalom: 
Sexagesimae (Hatvanad) vasárnap
Dátum: 
2014. február 23. 10:30
Igehirdető: 
Alapige: 
ApCsel 16,6.7.10
Audio: 

Olvasmány: Apostolok Cselekedetei 16,6-15
Alapige: Apostolok Cselekedetei 16,6.7.10

"Azután átmentek Frígia és Galácia földjén, mivel a Szentlélek nem engedte nekik, hogy hirdessék az igét Ázsiában. Amikor Mízia felé mentek, Bitíniába próbáltak eljutni, de Jézus Lelke nem engedte őket. Erre Mízián áthaladva lementek Tróászba. Egy éjjel látomás jelent meg Pálnak: egy macedón férfi állt előtte, és ezekkel a szavakkal kérlelte őt: "Jöjj át Macedóniába, légy segítségünkre!" A látomás után nyomban igyekeztünk elmenni Macedóniába, mert megértettük: oda hívott minket az Isten, hogy hirdessük nekik az evangéliumot."

Az igében Pált és Szilászt látjuk missziói útjukon. A történetből engem az a mozzanat ragadott meg, hogy miképpen vezeti őket Isten. Egészen konkrétan hogyan adja értésükre, hogy ne egyik, ne is a másik irányba menjenek, hanem amerre ő mutatja.

Ez nagyon lényeges kérdés mindannyiunk életében, hiszen keresztyén emberként, Krisztus-követőként igyekszünk élni. Vajon hogyan tudhatjuk meg, mit akar tőlünk Isten? Merre akar vezetni minket?

Nem csupán egyéni életünkben fontos ez, hanem a nemzetek életében, történelmi szinten is. Isten a történelem Ura. Az elmúlt időszakban sokan figyelték aggódva az ukrán eseményeket, a véres zavargásokat. Merre halad majd tovább az ország? Vajon Isten felhasználja-e a mostani eseményeket az ő vezetése érvényesítésében?

Ugyancsak gondolhatunk saját nemzetünkre, hiszen a választások évében vagyunk. Vajon egy ilyen választás „csupán” emberi döntés, a demokrácia megnyilvánulása, vagy valamiképpen Isten vezető akarata is ott van mögötte?

Hogyan érvényesül Isten vezetése a mi életünkben egészen konkrétan?

Ez az igeszakasz Pál második missziói útjának egy igen fontos állomását mutatja be. Sorra járják a kis-ázsiai tartományokat, városokat, és hirdetik a Jézusról szóló evangéliumot. Majd egy ponton ezt olvassuk: „A Szentlélek nem engedte nekik, hogy hirdessék az igét” Ázsia tartományban. Erre másfelé akartak indulni, de ugyanaz történik: „Jézus Lelke nem engedte őket”. S végül látomásban érti meg Pál, hogy Macedóniába kell menniük. Így jut el az evangélium Európába.

A Szentlélek tehát nem engedi őket egyik irányba, majd egy másikba sem, aztán megmutatja Páléknak a helyes irányt. Előbb bezárul előttük két ajtó, de aztán kinyílik egy harmadik.

Hogyan valósul meg Isten vezetése?

Nyilván Isten akaratát legtisztábban a Szentírás tárja elénk. Igeolvasó, imádkozó emberként, Isten előtt elcsendesedve érthetjük legjobban Urunk szándékát, vezetését.

De hétköznapi teendőink között, a munkánkat végezve is felhasználhat Isten különféle jeleket, amikkel irányít minket. Például küldhet hozzánk valakit, összefuthatunk valakivel a boltban, ahová csak bevásárolni indultunk, adódhat egy beszélgetés, elhangozhat pár fontos szó, amivel Isten módosíthatja addigi tervünket. Vagy előfordulhat, hogy konkrét akadályba ütközünk, valamilyen betegség ér, és azzal állít meg minket Isten.

Emberek, találkozások, szavak, betegség vagy más események egyaránt Isten szolgálatába állhatnak, hogy irányt módosítsunk. Biztosan mi is tapasztaltunk már ilyent. Pont azzal az emberrel kellett találkoznunk, pont azt a híradást kellett meghallanunk. Talán véletlenek volnának? A Heidelbergi káté Isten gondviselésével kapcsolatban írja: semmi sem véletlenül, hanem minden az ő Atyai kezéből jön. Semmi nem történik esetlegesen.

Pálék esetében is így történt. A Szentlélek nem engedte őket. Talán konkrét akadályba ütköztek, esetleg emberek vagy hírhozó révén értették meg, hogy melyik irányba nem kell menniük, viszont melyik az az út, amit Isten Lelke eléjük adott.

Az Ószövetség klasszikus példája Isten vezetésére a pusztai vándorlás. Köztudott, hogy Egyiptomból kijőve a tenger mellett észak-keleti irányba indulva rövid út vezetett volna Kánaán felé. Ők azonban féltek az arra lakó népektől, nem bízták magukat Istenre, így módosult az irány dél felé, és az utazás időtartama is! Isten 40 évnyi kerülőútra vezette őket. Hitetlenségük miatt abból a nemzedékből senki nem mehetett be az ígéret földjére, így kezdődött az óriási vargabetű.

Ugyanakkor azonban azt is tudjuk, hogy ez az egész nem volt értelmetlen. Isten vezetésében soha nincsen semmi értelmetlen! Mindennek megvan a maga célja, legfeljebb mi még nem értjük.

Például a nagy kerülőút legdélibb pontján, a Sínai hegynél kapták meg Mózesen keresztül Istentől a szövetség okmányát, a Tízparancsolatot. Ekkor köt velük népként is szövetséget Isten.

Aztán a sokféle próbatétel, a közös élmények, megtapasztalások egymással és Istennel, mind szükségesek voltak Isten népévé válásukhoz.

És bármennyire is az Úr rostálása volt az a kerülőút, tehát büntetésként is felfogható, Isten népének legfontosabb megtapasztalása az volt, hogy Uruk soha nem hagyta el őket! Még ott, a pusztában sem! Különleges módon tapasztalták meg Isten vezetését, így olvassuk: „Nappal felhőoszlopban, éjjel tűzoszlopban” vezette őket! Vagyis egyértelmű, tiszta és világos jelekkel mutatta meg nekik: Itt vagyok veletek, vezetlek titeket, nem hagylak egyedül benneteket.

Mi is, Isten mai népeként, gyülekezetként és egyénileg is, jó, ha ezt szívünkbe véssük: Isten útjain nincsenek fölösleges szakaszok. Legfeljebb olyanok, amiket még nem értünk. De ha az Ő vezetésére bízzuk magunkat, végül minden részlet a helyére kerül.

Akárcsak egy mozaikkép darabjai esetén: ha külön nézünk egy darabot, értéktelen, törött, színes cserépdarab. Ha azonban a kép készítője a helyére teszi, máris egy nagyobb kép fontos részlete lesz! Így rendeződnek életünk töredékei is a helyükre. Amit azelőtt talán értéktelennek, értelmetlennek láttunk, Isten tervében kerül helyére. Így nyeri el értelmét.

Ehhez azonban az szükséges, hogy mi Isten Lelkének erőterébe álljunk, és engedjük neki életünk részleteinek helyre rendezését! Ahogyan pl. a mágnes hatására a vasreszelék darabkái is átrendeződnek, és kirajzolódik rajtuk a mágnes erővonala, új rendbe állnak az apró darabkák. Hasonlóképpen rajzolódhat ki a mi életünkön is a Szentlélek ereje, terve.

Pálék esetében ez a rend, Isten terve abban rajzolódott ki, hogy útjuk végén minden és mindenki a helyére került, otthonra lelt. Az evangélium is otthonra lelt Európában, Filippiben, Lídia szívében. Ő befogadta Krisztus evangéliumát, átadta életét az Úr vezetésének, megkeresztelkedett, majd pedig otthont adott Páléknak, befogadta őket házába. Ők így tapasztalták meg, hogy akár úton, akár otthon, a Lélek vezetése alatt, Isten kezében vannak helyükön. Otthon.

Engedjük mi is, hogy a Szentlélek Isten ereje és vezetése érvényesüljön életünkben. Adja meg nekünk Urunk a megérkezésnek azt az örömét, hogy Nála a lelkünk is otthont találjon itt e világban, és ezután is!

Hírlevél: Igehirdetések

Ha feliratkozik, hetente 1 e-mailt küldünk a hét Igéjével és a legutóbbi igehirdetésekre való hivatkozással.

4 + 2 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.

A hét igéje:

„Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr!
Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben.” 

(Mikeás könyve 6,8)

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban (Köztársaság u.)
Istentisztelet Kenesén vasárnap de. fél 11-kor a Templomban

•  jövő vasárnap, október 25-én, az új borért való hálaadás alkalma lesz. Az Úr asztalát megterítjük, és a vírushelyzethez igazodó, biztonságos módon tudunk majd élni az úrvacsora sákramentumával.
Ugyanezen a vasárnapon a Zsinat döntése alapján az ország minden református gyülekezete perselypénzével az akarattyai templom építését támogatja majd.
• A református temető kerítésére adománygyűjtést hirdettünk. Aki ezt a célt szívesen támogatná, adományát eljuttathatja banki utalással, készpénzes befizetéssel, vagy sárga csekken. Hálásan köszönünk minden eddigi támogatást, Isten áldja meg a jókedvű adakozókat!
• A vírushelyzettel kapcsolatban: Az elmúlt időszak lazításai után az illetékesek újra kérnek mindenkit az óvatosságra, a védekezés szabályainak betartására. Mi is kérjük a Testvérektől, hogy viseljünk maszkot, igyekezzünk tartani a 1,5 méter távolságot (kivétel az egy háztartásban élők), valamint mellőzzük az érintéses köszöntést.
• Isten iránti hálával köszönjük mindenkinek, aki adományával, egyház-fenntartói járulékával támogatja Egyházunk fenntartását! Buzdítunk mindenkit, aki teheti, kapcsolódjon be a közös teherviselésbe! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról itt olvashat bővebben.

 

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára