A Szentlélek erejéből élhetünk

Alkalom: 
Pünkösd vasárnap
Dátum: 
2014. június 8. 10:30
Igehirdető: 
Alapige: 
ApCsel 2,16-18
Audio: 

Olvasmány: Apostolok Cselekedetei 2,1-18
Alapige: Apostolok Cselekedetei 2,16-18

"...ez az, amiről Jóel így prófétált:
Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra, és prófétálnak fiaitok és leányaitok, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak; még szolgáimra és szolgálóleányaimra is kitöltök azokban a napokban Lelkemből, és ők is prófétálnak."

A pünkösd ünnepét a keresztyén egyház születésnapjának is szoktuk nevezni. Mi is történik egy társaságban, amikor valakinek a születésnapját ünnepeljük? Ilyenkor legtöbbször felidézzük a régi időket, eseményeket, valamint mindenféle jókat kívánunk az ünnepelt jövőjére, életére és terveire. Arra hívlak benneteket, hogy a mai születésnapon is tegyünk így a felolvasott igeszakasz segítségével! Idézzük fel az első pünkösd eseményeit, keressük meg ennek mai üzenetét, és lássuk ennek tükrében önmagunkat, gyülekezetünket, az egész egyházat!

Pünkösdöt azért nevezhetjük az egyház születésnapjának, mert az első pünkösdkor Isten régi ígérete teljesedett be. „Kitöltök Lelkemből minden halandóra” – idézi Jóel prófétát Péter apostol.

Számomra ebből most különösen is fontossá vált egyetlen kifejezés, ami Isten ígéretének egyetemességét hangsúlyozza. „Minden halandóra” – vagyis válogatás nélkül minden emberre. Nincs olyan, hogy egyik megérdemli, a másik pedig méltatlan rá. „Kitöltök Lelkemből minden emberre.” Ifjakra és vénekre egyaránt, tehát korosztályra való tekintet nélkül. Fiakra és leányokra, tehát itt sincs megkülönböztetés, nemre való tekintet nélkül. És említi a szolgákat és szolgálókat is, tehát a társadalmi helyzet alapján sincsenek kivételezettek Isten előtt. „Kitöltök Lelkemből minden emberre”.

Fogadjuk el tehát a mai ünnep legfontosabb üzeneteként, hogy Isten ígérete szerint Szentlelke olyan ajándék, aki mindenkié! Körülvesz bennünket, itt munkálkodik bennünk és általunk. Úgy munkálkodik, hogy bár nem látható, de nagyon is megtapasztalható! A Biblia a szél képét használja a Lélek munkálkodásának érzékeltetésére. Nem látjuk, de ereje van, és hat ránk. Nem látjuk, ahogy a levegő apró részecskéi egymáshoz ütköznek, és nagy sebességgel áramolnak. Viszont ha a szél belekap egy falevélbe, újságpapírba, rögtön láthatóvá válik a sebessége. Ha a szél belekap a Balatonon egy hajó vitorlájába, rögtön érezhetővé válik, micsoda erő van benne! Ilyen Isten Szentlelke is, nem látható, de ereje megtapasztalható.

A Szentlélek munkája sokak számára megfoghatatlan és titokzatos, pedig egészen hétköznapi dolgokban is megmutatkozik ereje. Például ha itt az istentiszteleten Isten üzenetét megértjük a gyarló emberi szavakon keresztül, akkor a Lélek munkálkodott bennünk. Ha Isten támogató szeretetét, jelenlétét érezzük, Isten Szentlelke munkálkodott. Ha éreztünk indítást arra, hogy valami jót tegyünk, hogy a békességet munkáljuk, az is a Lélek munkája volt!

Mert Isten Szentlelke az a közeg, aki Isten jóságát, szeretetét érezteti velünk, akár egy másik emberen keresztül is! Nemcsak pünkösd ünnepén, hanem minden egyes napunkon ebben az ígéretben élünk: „Kitöltök Lelkemből minden halandóra.”

Hogyan teljesedett be Istennek ez az ígérete? Hallottuk a felolvasott igében, hogy igen nagy sokaság gyűlt össze Jeruzsálemben a diaszpórából, a világ minden tájáról. Tudjuk, hogy ez a sokaság nem véletlenül keveredett oda, hanem egy ószövetségi kettős ünnepre érkeztek. Egyrészt az aratási hálaadás alkalma volt ez, másrész pedig a Sínai-hegyi törvényadás ünnepe. Ez a sokaság lett tanúja Isten Szentlelke kiáradásának, belőlük lett az első keresztyén gyülekezet.

Van az igében egy hosszú felsorolás, hogy honnan jöttek az emberek, és bizony ennek is jelentősége van. Nem véletlenszerűen összedobált nép- és tartománynevek ezek, hiszen Lukács igényes történetíró volt. Az akkori ismert világ, a hatalmas Római Birodalom jellegzetes népeit, országait sorolja fel! Ezzel a hosszadalmas felsorolással mutatja be, hogy itt Istennek Jóel próféta által tett régi ígérete teljesedik be: „Kitöltök Lelkemből minden halandóra.”

Ezzel aztán el is érkeztünk a legfontosabb kérdéshez: Vajon hogyan látjuk ennek fényében mai önmagunkat? Vajon merjük-e folytatni Lukács felsorolását? Ott látjuk-e magunkat, egyházunkat, gyülekezetünket? Elfogadjuk-e a prófécia ígéretét önmagunkra? Benne állunk-e a pünkösdi csoda áramában? Vagy úgy érezzük, hogy mindez egy régi szép lelkesítő történet, ami ma már nem érvényes?

Majdnem száz évvel ezelőtt történt, hogy egy Spengler nevű kultúrtörténész írása sokkolta az akkori Európát. A Nyugat alkonya című művében Európa hanyatlásáról írt kulturális és gazdasági szempontból, meg arról, hogy szükségszerűen át fogja adni helyét egy újabbnak, erősebbnek. Sokan úgy gondolják, hogy ezekben az években is a szemeink előtt zajlik ez a folyamat. Európa gyengeségének jele a kiszolgáltatottság az orosz gáz ügyében, és hogy szüksége van az új távol-keleti gazdasági óriás pénzére. S hogy mindehhez mi közünk van nekünk, hívőknek? Keresztyén gondolkodók szerint Európa lendületvesztése mögött a keresztyénség meggyengülése áll. A keresztyénség elvesztette kovász jellegét, erejét, s ez szükségszerűen hatással van a mindennapi életvitelre, az egyéni és közösségi teljesítményekre, így tágabb értelemben a gazdasági életre is.

Vajon hogyan látjuk mindezt saját életünkben, közösségünkben, egyházunkban? Látjuk-e a lendületvesztésnek és a lelki elfáradásnak a jeleit?

Ha igen, akkor legfontosabb feladatunk, hogy visszatérjünk ismét az erő forrásához: Isten Lelkéhez, és Isten hozzákapcsolt ígéretéhez! Legyen a mai ünnepünk kérése Isten felé, hogy a prófécia ígérete szerint fordítson meg minket erről a lefelé vezető pályáról!

Halljuk meg nemcsak fülünkkel, hanem hitünkkel is, amit Isten ígér igéjében: „Kitöltök Lelkemből minden halandóra… Ifjaitok látomásokat látnak, véneitek álmokat álmodnak.” Ne gondoljuk, hogy itt a látomás és az álom valami révületet, elalvást, vagy ebéd utáni szunyókálást jelent, éppen ellenkezőleg! A „látás” a Bibliában Isten akaratának meglátását jelenti! Isten terveinek megértését és elfogadását! Itt pontosan a Szentlélek vezetéséről és erejéről van szó, aki Isten akarata szerint indít, munkálkodik, vezet bennünket!

Engedjük Istennek, hogy valóban ígérete szerint történjen velünk. Engedjük Neki, hogy kézbe vegyen bennünket, és Lelkének ereje, lendülete átsegítsen minket a megfáradás, csüggedés korszakán!

Hírlevél: Igehirdetések

Ha feliratkozik, hetente 1 e-mailt küldünk a hét Igéjével és a legutóbbi igehirdetésekre való hivatkozással.

3 + 3 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.

A hét igéje:

„Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled!” 

(Zsoltárok 103,2)

Igehirdetések

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban (Köztársaság u.)
Istentisztelet Kenesén vasárnap de. fél 11-kor a Templomban

• A református temető kerítésére adománygyűjtést hirdettünk. Aki ezt a célt szívesen támogatná, adományát eljuttathatja banki utalással, készpénzes befizetéssel, vagy sárga csekken. Hálásan köszönünk minden eddigi támogatást, Isten áldja meg a jókedvű adakozókat!
• A vírushelyzettel kapcsolatban: Az elmúlt időszak lazításai után az illetékesek újra kérnek mindenkit az óvatosságra, a védekezés szabályainak betartására. Mi is kérjük a Testvérektől, hogy viseljünk maszkot, igyekezzünk tartani a 1,5 méter távolságot (kivétel az egy háztartásban élők), valamint mellőzzük az érintéses köszöntést.
• Isten iránti hálával köszönjük mindenkinek, aki adományával, egyház-fenntartói járulékával támogatja Egyházunk fenntartását! Buzdítunk mindenkit, aki teheti, kapcsolódjon be a közös teherviselésbe! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról itt olvashat bővebben.

 

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára