A Feltámadott gyógyító ereje

Alkalom: 
Szentháromság ünnepe utáni 5. vasárnap
Dátum: 
2014. július 20. 10:30
Igehirdető: 
Alapige: 
ApCsel 3,11-13.16.19.22.25-26
Audio: 

Olvasmány: Apostolok Cselekedetei 3,1-10
Alapige: Apostolok Cselekedetei 3,11-13.16.19.22.25-26

"Mivel ez az ember feltartóztatta Pétert és Jánost, az egész nép megdöbbenve futott össze hozzájuk a Salamon csarnokába. Amikor Péter ezt látta, így szólt a néphez: "Izráelita férfiak, mit csodálkoztok ezen? Mit néztek úgy ránk, mintha saját erőnkkel vagy kegyességünkkel értük volna el, hogy ő járjon? Ábrahám, Izsák és Jákób Istene, a mi atyáink Istene megdicsőítette Fiát, Jézust, akit ti kiszolgáltattatok... Az ő nevébe vetett hitért erősítette meg az ő neve ezt az embert, akit itt láttok és ismertek, és a tőle való hit adta vissza neki a teljes egészségét mindnyájatok szeme láttára... Tartsatok tehát bűnbánatot, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek; hogy eljöjjön az Úrtól a felüdülés ideje... Maga Mózes mondta: Prófétát támaszt nektek testvéreitek közül az Úr, a ti Istenetek, olyat, mint én: őt hallgassátok mindenben, amit csak mond nektek... Ti vagytok a fiai ezeknek a prófétáknak és annak a szövetségnek, amelyet Isten atyáinkkal kötött, amikor így szólt Ábrahámhoz: És a te magodban áldatik meg a föld minden nemzetsége. Isten elsősorban nektek támasztotta fel és küldte el Szolgáját, aki megáld titeket azzal, hogy mindenkit megtérít a maga gonoszságából."

Ebben az Igében Isten gyógyító erejének, éltető szavának az útját követhetjük nyomon, hogy az miképpen érkezik meg hozzánk.

Péter és János meggyógyítja a bénát az Ékes-kapuban, ő boldogan ugrándozik, dicsőíti Istent, erre egész tömeg verődik össze, akik félelemmel és csodálkozva nézik, mi történt.

A történetet lejegyző Lukács számára azonban nem is a csoda igazán fontos, hanem az azt követő apostoli bizonyságtétel! Ebben részletesen elmondhatja, hogy a feltámadott Krisztus ereje áll a gyógyulás mögött! Az Ő nevébe vetett hitért gyógyult meg a béna ember. Péter igehirdetéséből kiderül, hogy a hallgatók maguk is részesülhetnek Krisztus gyógyító erejében. Az Ige most ezzel fordul hozzánk: Isten szava ma is gyógyító erővé lehet a mi életünkben.

Először is tudnunk kell, kire hallgassunk. Itt az apostol Mózesre hivatkozva mondja: „Prófétát támaszt az Úr, őt hallgassátok!” Istennek van mondanivalója számunkra, és megvannak az emberei is, nemcsak Mózes idejében, nemcsak az apostoli korban, hanem ma is. Rájuk kell hallgatni, akik Isten üzenetét közvetítik felénk.

Nem is olyan egyszerű ez, hiszen olyan sokféle „hallgatnivalónk” van. Naponta elárasztanak bennünket mindenféle információval facebook-on, interneten, televíziós hírekben. Alig győzzük feldolgozni. Olyan információkat is ránk ömlesztenek, amiket nem is kértünk. Túl vagyunk telítve. Egyre nehezebb a hasznos információk kiválogatása.

Mire tudunk figyelni? Van-e fülünk Isten üzenetére?

Egy kedves történet szerint egy indián meglátogatja barátját a forgalmas világvárosban. Ahogy sétálnak a tülkölő taxik és tolongó járókelők forgatagában, az indián egy tücsök ciripelésére figyelt fel. Barátja dicsérni kezdte kifinomult hallását, de ő csak annyit mondott: Tudod, én szeretem, és ismerem a természetet, ezért figyeltem fel a tücsökzenére is. Majd ellenpróbát tett. Néhány fémpénzt szórt a járdára, és valóban: többen is megálltak, körülnéztek, nem ők ejtettek-e le valami pénzt vagy értéket.

Ami nekünk fontos, azt meghalljuk. Vajon meghalljuk-e, amikor Isten üzen? Szólhat a Biblián keresztül, amikor egyénileg olvassuk, de szólhat az istentiszteleten is, igehirdetésen, énekeken keresztül. Megállíthat bennünket egy beszélgetés vagy valamilyen esemény segítségével is. A kérdés mindig az: bármilyen úton is érkezik, mi vajon meghalljuk-e szavát?

A következő lépés, amikor Péter apostol a próféták örököseinek nevezi hallgatóit. „Ti vagytok a fiai (örökösei) a prófétáknak.”

Ezzel már nem passzív igehallgatóknak nevez bennünket az Ige, hanem Isten üzenete hordozóinak! És nem akármilyen örökség bízatott ránk, hanem az evangélium közepe, lényege! „Ti vagytok az örökösei”, „nektek támasztotta fel Szolgáját”!

A gyógyításban is ez az örökség játssza a főszerepet. Amikor a kolduló béna felnéz az apostolokra, valami kézzelfoghatót vár, valami konkrét értéket, pár fillérnyi segítséget, de ehelyett ezt hallja: „Ezüstöm és aranyam nincsen, de amim van, azt adom neked.” És mi is az apostol öröksége, amiből adni tud? Jézus nevét és gyógyító erejét adja! Ez pedig sokkal többet ér minden pénznél a béna számára!

Vajon mi tisztában vagyunk-e az örökségünk valódi értékével? Megbecsüljük-e? Mit teszünk vele? Tudjuk-e, hogy azzal értékelhetjük fel igazán, ha továbbadjuk?

Végül az apostol Ábrahám példáján mutatja be hallgatóinak, hogy miképpen sokszorozódik Isten áldása. Az Ábrahámnak adott ígéret úgy hangzott: rajta keresztül áldatik meg a föld minden nemzetsége.

Az áldás olyan szavakat jelent, amik mögött Isten felhatalmazása áll. A kimondott áldásban benne van Isten ajándéka, ereje, minden jó, ami csak az életünkhöz szükséges.

Az áldásnak a lényegéhez tartozik, hogy Isten ajándéka sokszorozódik a megáldottakon keresztül.

Isten áldásának vonala gyönyörűen végigkövethető a Szentírásban. Ábrahám felé elhangzott az ígéret: rajta keresztül a föld minden nemzetsége áldást nyer. (Már itt fontos kihallani, hogy nemcsak Isten választott népe, hanem a föld minden nemzetsége!) Izsák és Jákób vonalán a 12 fiúhoz ér az áldás, akik már a választott nép törzseinek ős-atyjai. Júda vonalán, Dávid ágán megy tovább az áldás egészen Jézusig. S mit látunk? Jézus elhív magának 12 tanítványt, mintegy az „új népre”, a Benne hívők közösségére, az egyházra utalva ezzel a választással. Az apostolok révén aztán eljut a Krisztusról szóló evangélium a föld minden tájára.

Ebben a történetben is éppen annak lehetünk tanúi, amint a tizenkettőből két apostol továbbadja az evangéliumot, Krisztus gyógyító erejéről téve bizonyságot. És ismét fontos hangsúlyozni: nem csupán a meggyógyított bénának szól ez a kiváltság, hanem az egész hallgatóságnak! Péter kifejezetten hangsúlyozza: „Isten elsősorban nektek támasztotta fel Szolgáját”, vagyis Fiát, Krisztust, „aki megáld titeket azzal, hogy mindenkit megtérít gonoszságából.” Vagyis kinyitja a megtérés, gyógyulás, megújulás kapuját mindenki előtt, aki hisz Őbenne.

A sánta meggyógyulása felerősíti az Ige üzenetét: ő Isten áldó, gyógyító erejének szép példája! Egy megkeseredett, kolduló ember visszakapja életkedvét. Egy járni képtelen, magatehetetlen ember újra megerősödik, járkál, ugrándozva dicsőíti Isten hatalmát! Igen, ebben látjuk Isten szavának, Igéjének erejét! Ez a célja a mi életünkkel is, hogy felemeljen, gyógyítson, megerősítsen.

Kérjünk alázatot, engedelmes szívet Istentől, hogy szavát meghalljuk, azt kincsként befogadjuk, és megsokszorozni továbbadjuk!

Hírlevél: Igehirdetések

Ha feliratkozik, hetente 1 e-mailt küldünk a hét Igéjével és a legutóbbi igehirdetésekre való hivatkozással.

2 + 6 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.

A hét igéje:

„Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled!” 

(Zsoltárok 103,2)

Igehirdetések

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban (Köztársaság u.)
Istentisztelet Kenesén vasárnap de. fél 11-kor a Templomban

• A református temető kerítésére adománygyűjtést hirdettünk. Aki ezt a célt szívesen támogatná, adományát eljuttathatja banki utalással, készpénzes befizetéssel, vagy sárga csekken. Hálásan köszönünk minden eddigi támogatást, Isten áldja meg a jókedvű adakozókat!
• A vírushelyzettel kapcsolatban: Az elmúlt időszak lazításai után az illetékesek újra kérnek mindenkit az óvatosságra, a védekezés szabályainak betartására. Mi is kérjük a Testvérektől, hogy viseljünk maszkot, igyekezzünk tartani a 1,5 méter távolságot (kivétel az egy háztartásban élők), valamint mellőzzük az érintéses köszöntést.
• Isten iránti hálával köszönjük mindenkinek, aki adományával, egyház-fenntartói járulékával támogatja Egyházunk fenntartását! Buzdítunk mindenkit, aki teheti, kapcsolódjon be a közös teherviselésbe! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról itt olvashat bővebben.

 

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára