Isten szeretetének követei

Alkalom: 
Cantate vasárnap
Dátum: 
2012. május 6. 10:30
Igehirdető: 
Alapige: 
ApCsel 16,27-28
Audio: 

Olvasmány: Apostolok Cselekedetei 16,23-34
Alapige: Apostolok Cselekedetei 16,27-28

Éjféltájban Pál és Szilász imádkozott, és énekkel magasztalta az Istent. A foglyok pedig hallgatták őket. Ekkor hirtelen nagy földrengés támadt, úgyhogy megrendültek a börtön alapjai, hirtelen kinyílt minden ajtó, és mindegyikükről lehulltak a bilincsek. Amikor a börtönőr felriadt álmából, és meglátta, hogy nyitva vannak a börtönajtók, kivonta a kardját, és végezni akart magával, mert azt hitte, hogy megszöktek a foglyok. Pál azonban hangosan rákiáltott: „Ne tégy kárt magadban, mert valamennyien itt vagyunk!”

Ebből a jól ismert börtönös történetből számomra ez vált a legfontosabb üzenetté: Van szabadulás Isten által!

Most nem is elsősorban Pál és Szilász csodálatos szabadulására gondolok, ahogyan Isten a földrengéssel megrázta a börtönépületet, s az ajtók kinyíltak. Sokkal inkább a börtönőr megszabadulására!

„Ne tégy kárt magadban, mert valamennyien itt vagyunk!” Ezzel a mondatával Pál apostol életet mentett. Isten szabadításának eszközévé lett!

Pedig, ha jól belegondolunk, történhetett volna ez másként is. Azok után, amiket el kellett szenvedniük, akár jogos büntetésnek is tekinthették volna, amire a börtönőr készült. Hiszen előzőleg Pálékat nyilvánosan megalázták egy gyógyítás miatt, letépték felsőruhájukat és megbotoztatták őket, majd börtönbe zárták. Megaláztatásuk egyik végrehajtója éppen ez a börtönőr volt! Amikor a földrengés után berohant, látta a nyitott ajtókat, biztos volt benne, hogy a foglyok megszöktek. Ők azonban a belső cellából jól látták, hogy az elkeseredett ember mire készül. Öngyilkosságát Pál szavai akadályozták meg.

Pálék ebben a helyzetben nem a bosszúállás angyalai voltak, hanem Isten szabadításának követei! Sőt, Isten szeretetének szószólói!

„Ne tégy kárt magadban, mert valamennyien itt vagyunk!” – A börtönőr előzőleg Isten hatalmát érezhette meg, amikor a földrengés megrázta az egész épületet. Ezekben a szavakban azonban Isten szeretetét is átélhette! Megértette, hogy most nem kell meghalnia, van tovább, van jövője, van élet számára! Mert Isten e szavakkal megmentette őt!

Pálék viselkedése és szavai a mi számunkra is követendő példát adnak. Tudunk-e Isten szeretetének közvetítői lenni?

Édesanyák vasárnapja van, ami ezt a kérdést különleges fénybe öltözteti. Az anyák hivatásukból, lényükből fakadóan Isten szeretetének hordozói és továbbadói. Amikor a próféták Istennek a népe iránti szeretetét írják le, anyaként beszélnek Róla. Isten úgy szereti népét, és úgy gondoskodik övéiről, mint édesanya a gyermekéről. („Megfeledkezik-e csecsemőjéről az anya, nem könyörül-e méhe gyermekén? Ha mások megfeledkeznének is, én nem feledkezem meg rólad!” Ézs 49,15)

Természetesen az ige felhívása a nemektől és a családi szerepektől függetlenül is érvényes ránk! Nem csak szülői, nagyszülői, vagy egyéb szerepünkből, hanem elsősorban a hitünkből fakad, hogy Isten szeretetének legyünk a követei! Az Újszövetség egyik legnagyobb üzenete ez!

János apostol levelében az egész megváltást és a keresztyén etikát egyetlen szálra fűzi fel: a szeretetre! Isten szeretetből küldte el Fiát, Ő szeretetből vállalta a szenvedést és halált, és mindnyájunk tartozásává tette, hogy az Ő szeretetét egymásnak továbbadjuk! (Senki nem mondhatja: szeretem Istent, ha közben elfordul embertársától; 1Jn 4,10-20.)

Jézus is megerősítette az ószövetségi kettős nagy parancsot: Szereted az Urat, a te Istenedet, és szereted felebarátodat, mint önmagadat. Ez a kettő összetartozik, és a második az elsőből egyenesen következik!

Pálékat tehát megbotozták, megalázták, ők mégsem a halál és bosszúállás angyalai lettek, hanem Isten szabadításának és szeretetének eszközeivé. Mi volt vajon az ő titkuk? Mi segítette ebben őket?

Szerintem az, hogy még a börtönhelyzetben is tudtak a bilincsek helyett Istenre figyelni! Mindvégig kapcsolatban maradtak Urukkal!

Azt olvastuk, hogy imádkoztak, és énekekkel dicsérték az Istent. Hiába a kaloda és a bilincsek, a hitüket és a nyelvüket nem lehet bilincsbe verni. Szabadok maradtak Isten megszólítására, a Vele való beszélgetésre, tehát tartották a kapcsolatot! Nincsen olyan fizikai akadály, nincsen olyan beszorított helyzet, nincsen olyan körülmény, ahol mi is ezt ne tehetnénk meg. A hitünket, a nyelvünket, a gondolatainkat nem lehet bezárni.

Gondoljuk csak végig, hogy nekünk milyen börtönhelyzeteink vannak! Mikor szoktuk úgy érezni, hogy bilincseket viselünk?

Amikor kényszerhelyzetben vagyunk, amikor nem dönthetünk szabadon. Amikor csak egyetlen választási lehetőség áll előttünk, és nem térhetünk ki előle, bármilyen kellemetlen is. Biztosan mindannyian tudunk a saját életünkből példákat hozni ilyen helyzetekre.

Mit teszünk mi ilyenkor? Milyen hangulatot árasztunk magunk körül? Miről tanúskodnak a szavaink az ilyen kényszerhelyzetekben? Tudjuk-e ilyenkor is „tartani a kapcsolatot” Isten felé? Hiszen nyilván Pálék bizonyságtétele nem az idegeskedésről vagy az indulataikról szólt. A többi fogoly sem véletlen maradt ott velük. Nyilván a két keresztyén hívő ember Istennel való kapcsolatából áradt a bizalom és szeretet légköre, így lehettek a „gonosz” börtönőr megmentőivé. Isten szeretetét továbbították, mert maguk is azt élték meg Isten közelségében: az imádságban, éneklésben.

Biztosan mindannyian láttunk már „szabadulóművészt” valamilyen tévé műsorban. Nagyon látványos mutatvány, amikor összekötözött kezekkel egy nagy, vízzel teli tartályba dobják az embert, majd kívülről rácsukják a fedelet is. Aztán mindenki ámulhat, amikor 20-30 másodperc múlva elősétál a szabadulóművész. A titkokat persze elrejtik a közönség elől, de nyilván megvan a trükkje a szabadulásának! Ha nem „olyan” láncot kapna, vagy ha nem „úgy” kötöznék össze a kezét, hogy a trükkjét alkalmazni tudja, akkor bizony könnyen tragédiával végződhetne a mutatvány.

A hívő ember olyan „szabadulóművész”, akinek minden helyzetben egyetlen „trükkje” van: az Istennel tartott kapcsolata! Az élet számtalan csapdahelyzetet hozhat elénk. Sokszor érezhetjük magunkat kényszer alatt, vagy bezárva. A szabadulásunknak ez az egyetlen titka, hogy tartjuk a kapcsolatot Istenünkkel!

Minden helyzetben hittel forduljunk Isten felé, és bizalommal szólítsuk meg Őt! Igéjében is erre bátorít bennünket: „Hívj segítségül engem a nyomorúság idején! Én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem!” (Zsoltárok 50,15)

Hírlevél: Igehirdetések

Ha feliratkozik, hetente 1 e-mailt küldünk a hét Igéjével és a legutóbbi igehirdetésekre való hivatkozással.

5 + 10 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.

A hét igéje:

„Gyógyíts meg, Uram, akkor meggyógyulok, szabadíts meg, akkor megszabadulok.” 

(Jeremiás könyve 17,14)

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban (Köztársaság u.)
Istentisztelet Kenesén vasárnap de. fél 11-kor a Templomban

•  jövő vasárnap, október 25-én, az új borért való hálaadás alkalma lesz. Az Úr asztalát megterítjük, és a vírushelyzethez igazodó, biztonságos módon tudunk majd élni az úrvacsora sákramentumával.
Ugyanezen a vasárnapon a Zsinat döntése alapján az ország minden református gyülekezete perselypénzével az akarattyai templom építését támogatja majd.
• A református temető kerítésére adománygyűjtést hirdettünk. Aki ezt a célt szívesen támogatná, adományát eljuttathatja banki utalással, készpénzes befizetéssel, vagy sárga csekken. Hálásan köszönünk minden eddigi támogatást, Isten áldja meg a jókedvű adakozókat!
• A vírushelyzettel kapcsolatban: Az elmúlt időszak lazításai után az illetékesek újra kérnek mindenkit az óvatosságra, a védekezés szabályainak betartására. Mi is kérjük a Testvérektől, hogy viseljünk maszkot, igyekezzünk tartani a 1,5 méter távolságot (kivétel az egy háztartásban élők), valamint mellőzzük az érintéses köszöntést.
• Isten iránti hálával köszönjük mindenkinek, aki adományával, egyház-fenntartói járulékával támogatja Egyházunk fenntartását! Buzdítunk mindenkit, aki teheti, kapcsolódjon be a közös teherviselésbe! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról itt olvashat bővebben.

 

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára