Lelki hajlék - A Balatonakarattyai Református Templom alapkőletétele

Dátum: 
2019. március 9. 10:00
Balatonakarattya Református Templom alapkőletétel

2019. március 9-én délelőtt került sor Balatonakarattyán az épülő református templom ünnepélyes alapkőletételére. A már emelkedő falak ölelésében gyülekeztek össze a meghívott vendégek, és a borús idő ellenére is számos érdeklődő a hálaadó istentiszteletre.

Németh Péter lelkész köszöntötte a megjelenteket, a 26. zsoltárt idézve: „Uram, szeretem házadat”. Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke hirdette az Igét a 90. zsoltár alapján: „Uram, te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre”, megfogalmazva a lelkileg hajléktalan embernek szóló evangéliumot arról, hogy az Örökkévaló Isten Jézus Krisztusban befogadó, oltalmazó hajlékunkká lett.

Ezután Császár Attila, a Veszprémi Református Egyházmegye esperese imádságban adott hálát, és kért áldást Isten házára és a helyi gyülekezetre, majd Köntös László, az egyházkerület főjegyzője osztotta meg gondolatait a hallgatósággal arról, hogy jelen korunkban mi a templomépítés értelme. A templom lényege, hogy az az Istennel való találkozás helye, ugyanakkor hitünknek, jövőképünknek, hovatartozásunknak is kifejeződése: hitvallás.

Az alapkőletétel alkalmából köszöntést mondott Dr. Huszár Pál, a Dunántúli Református Egyházkerület főgondnoka, a Zsinat világi elnöke, Matolcsy Gyöngyi, Balatonakarattya polgármestere és Dr. Kontrát Károly országgyűlési képviselő, a Belügyminisztérium államtitkára.

Végül Némethné Sz. Tóth Ildikó lelkész beszélt az akarattyai templom múltjáról és jelen helyzetéről, majd Bollók Gyula gondnok ismertette a jelenlevőkkel az elhelyezésre kerülő időkapszula tartalmát. Az alapkőletétel alatt a gyülekezet a 392. dicséretet énekelte: „Az egyháznak a Jézus a fundámentoma”. Az istentisztelet püspöki áldással és a Himnusz eléneklésével zárult.

Az alkalmat megtisztelte jelenlétével Tömör István, Balatonkenese polgármestere, Sörédi Györgyné és Kürthy Lajos volt polgármesterek, a balatonakarattyai és a kenesei Képviselőtestület tagjai, Latorczai János, a KDNP Veszprém megyei elnöke, Szabó György mérnök, a templom tervezője, a kivitelező Vemévszer képviselői, Németh Gyula nyugalmazott esperes, a gyülekezet volt lelkésze, presbiterek és a közösség állandó és nyaraló tagjai és Balatonkarattya polgárai.

Az ünneplőket ezután a templomtelekkel szembeni Szépkilátás étteremben látta vendégül a házigazda egyházközség.

Némethné Sz. Tóth Ildikó
lelkipásztor

 

A továbbiakban Köntös László főjegyző, Némethné Sz. Tóth Ildikó lelkipásztor, és Bollók Gyula gondnok elhangzott szavait olvashatják, valamint az ünnepségen készült képeket tekinthetik meg.

 


 

Miért építünk templomot?
Köntös László főjegyző, Balatonakarattya, 2019. március 9.

Ünneplő Gyülekezet, Kedves Testvéreim!

Azért gyülekeztünk ma itt egybe, hogy letegyük a balatonakarattyai református templom alapkövét. Lássuk be, nem túl gyakori esemény manapság egy új templom építése. Okkal tehető fel tehát a kérdés, vajon van-e még értelme ma templomot építeni? Ma egy olyan korban élünk, amikor sokan gondolják azt, hogy a templom egy olyan épület, amely inkább a múltat jelképezi, semmint a jövőt.

Könnyű válasz lenne azt mondani, hogy azért építünk itt, Balatonakarattyán református templomot, mert eddig még nem volt. De ez bizony, még ha igaz is, felszínes válasz. Hiszen mindenki tudja, hogy egy templomot az ott összegyülekező emberek hite és meggyőződése tesz templommá. Hit nélkül nincs templom, csak egy szép épület, turista-látványosság, amelyet meg lehet csodálni.

Azért építünk templomot, mert itt, Balatonakarattyán is hiszünk Istenben, s nem gondoljuk azt, hogy a hit Istenben immár egy idejétmúlt téveszme. Mégpedig egy olyan Istenben, aki megszólal és megszólít. Mert ne feledjük, a templom is egy olyan épület, ahol emberek azért gyülekeznek össze, hogy valamilyen esemény részesei legyenek, akár egy színházban vagy moziban. Csakhogy itt nem ember szólal meg, hanem egyenesen Isten a lelkipásztoron keresztül. Azért építünk templomot, mert hisszük, hogy Isten ma is szól. A templomépítés: hitvallás.

Minden vallásnak megvan a maga temploma. De a mai világban van értelme azt hangsúlyozni, hogy itt egy református keresztyén templom épül. Mert eleinkhez csatlakozva valljuk azt is, hogy Isten a keresztyénségen keresztül szólít meg bennünket. Ezzel évezredek-évszázadok hagyományához kapcsolódva hitet teszünk keresztyén civilizációnk és kultúránk mellett is. Templomot építeni a mai zűrzavaros világban: civilizációs hitvallás is. Hitet teszünk amellett, hogy nem akarunk mások lenni, mint akikké Isten teremtett bennünket. Azok akarunk maradni, akik mindig is voltunk. S mi a keresztyénségben érezzük otthon magunkat. Ez a mi jövőnk.

A keresztyén templom annak a látványos, térbeli kifejeződése, akik vagyunk. Akarattyán eddig nem volt református keresztyén templom, de most lesz. Mégpedig egy olyan helyen, amit mindenki láthat, ami része a városnak. Ezért azt kívánom, hogy minden akarattyai, függetlenül felekezeti hovatartozástól, sőt még attól is, hogy aktív templomlátogató-e vagy sem, érezze magáénak ezt a templomot is, mint egy olyan épületet, amely nyilvánosan kifejezi, hogy itt kik élnek és milyen jövőben hisznek.

Isten áldja meg az itteni lelkipásztorok szolgálatát, az egész gyülekezetet s Balatonakarattya egész közösségét.

 


 

Miért most, és miért itt?
Némethné Sz. Tóth Ildikó lelkipásztor

Kedves Ünneplők, Szeretett Testvérek!

Miután már végig hallgathattuk-gondolhattuk, hogy „Miért építünk templomot?” Akarattyán, én most azt a kérdést tenném fel, hogy „Miért most és miért itt?”

Ezekre a kérdésekre természetesen léteznek szimplán emberi válaszok is: Mert most érkezett rá állami költségvetési támogatás – amit nagyon szépen köszönünk – , és mert hosszas keresgélés után itt találtunk éppen eladó telket, ráadásul a volt kertmozi mellett, ahol az önkormányzat a templom számára nyilvános parkolót alakít ki – amit szintén nagyon szépen köszönünk.

Ha azonban mélyebben belenézünk a múltba, a most és az itt mélyebb értelmet nyer.

Akarattyai református templom építésének a lehetősége már 1943-ban felcsillant, mikor a gyülekezetnek – a katolikus testvérekhez hasonlóan – telke lett Isten háza számára. A helyi Fürdőegyesülettől vásárolták a Rákóczi tér Brassói u. felőli részén, és a hívek nagy mennyiségű vörös követ, építőanyagokat is odahordtak már, ez a templom azonban nem épült fel. Az akkori lelkész, Fáber Kovács Gyula súlyosan megbetegedett, később kórházba, szanatóriumba került, és néhány év múlva el is hunyt, így nem tudta irányítani, képviselni az építkezés ügyét.

A tanácselnök utána elvette a telket, az építőanyagokat pedig elhordták. A lelkészutód, néhai Kuti József lelkipásztor pedig hiába próbált már a valamikori tulajdonnak érvényt szerezni.

Ahogy annak idején, a messzi történelmi múltban, Isten megengedte a jeruzsálemi templom lerombolását, és a népére mért 70 éves babiloni fogságot, de azt is, hogy annak leteltével a hazatérők – immár az Úr kegyelméből – újra felépítsék az Ő hajlékát: így vétetett el tőlünk, az akarattyai reformátusoktól ugyancsak 70 esztendővel ezelőtt a templom reménye, hogy most – Isten kegyelméből – mégis megépüljön. Megrendítő volt rádöbbennünk, hogy bizony éppen 70 év! És annál nagyobb a szívünkben a hála, hogy Isten – egészen váratlanul, mintegy csodaképpen – megadta ezt. De úgy is fogalmazhatnánk, hogy történelmi igazságtétel pillanata ez: amit a kommunista államhatalom elvett, a mostani visszaadta.

Ez alatt a hét évtized alatt persze azért mindig volt istentisztelet Akarattyán. A maga idejében Kuti József gondozta a gyülekezetet, azután utódja, Németh Gyula járt ki rendszeresen szolgálni, a budapesti Lónyay Utcai Református Gimnázium volt igazgatója, Kondói Kiss József adományának köszönhető kis Imaházba.

Az akarattyaiaknak, de talán sok keneseinek is ismerős Treiber Lajosné Rózsika néni neve, aki Akarattya életének aktív részese és kis gyülekezetünknek is hűséges tagja volt, és gyakran hívta meg otthonába, szépséges virágaival beültetett kertjébe a hétközi bibliaóra alkalmát. Épp a jelenlegi lelkészek, Németh Péter és felesége, szóval a mi ide érkezésünk előtt halt meg. Nem ismertük, csak hallomásból, amikor a telekvételről döntenünk kellett, fogalmunk sem volt arról, hogy hol lakott. Hogy hol volt az az otthon és kert, ahol a fák alól imádság és ének hangjai szálltak fel, talán egy majdani templomért is…

És most érkeztünk el a „miért itt” kérdéséhez. Mert a vásárlás után derült ki számunkra, hogy ez a telek volt az!

Nem véletlen hát, hogy most és itt, hanem Isten kegyelmes döntése. És ez ad nekünk reménységet arra nézve, hogy az Ő áldása lesz ezen a templomon, aki múlt, jelen és jövendő Ura.

Végezetül még annyit, hogy az elhelyezett urnára, időkapszulára nem kerül sem most, sem később díszes márványlap. Mert fölötte a szószék és az úrasztala fognak állni. A templom lelke lesz felette, ahonnan Isten Igéje szól majd, és Krisztus értünk kiontott vérének és megtöretett testének szent jegyei hirdetik az Ő kegyelmes szeretetét.

 


 

Mi van a kapszulában?
Bollók Gyula egyházmegyei és egyházközségi gondnok

Tisztelt Ünneplők! Kedves Vendégeink!

Mielőtt az időkapszulát elhelyeznénk, kérem, engedjék meg, hogy ismertessem annak tartalmát.

Elhelyeztünk benne:
• egy teljes Szentírást, mint Igei fundamentumot,
• az épülő templom tervdokumentációját,
• egy digitális archívumot, benne gyülekezetünk régmúltját és jelenét bemutató képekkel, és a templomépítés régi és mai dokumentumaival,
• a Mécses c. gyülekezeti lapunk 4 legutóbbi kiadását, benne az elhangzott igehirdetésekkel és aktualitásokkal,
• az akarattyai és kenesei református gyülekezet tagjainak névsorát,
• valamint az egyházközség Presbitériumának névsorát.

Beletettünk továbbá:
• egy 2019-es Képes Kálvin Kalendáriumot, benne a gyülekezetünket bemutató hosszabb írással,
• valamint a köszöntések kivételével minden, a mai ünnepségen elhangzott Igét, imádságot, és a megfogalmazott gondolatokat.

Legyen Istenünk áldása a felépülő templomon!

Balatonakarattya Református Templom alapkőletétel
Balatonakarattya Református Templom alapkőletétel
Balatonakarattya Református Templom alapkőletétel
Balatonakarattya Református Templom alapkőletétel
Balatonakarattya Református Templom alapkőletétel
Balatonakarattya Református Templom alapkőletétel
Balatonakarattya Református Templom alapkőletétel
Balatonakarattya Református Templom alapkőletétel
Balatonakarattya Református Templom alapkőletétel
Balatonakarattya Református Templom alapkőletétel
Balatonakarattya Református Templom alapkőletétel
Balatonakarattya Református Templom alapkőletétel
Balatonakarattya Református Templom alapkőletétel
Balatonakarattya Református Templom alapkőletétel
Balatonakarattya Református Templom alapkőletétel
Balatonakarattya Református Templom alapkőletétel
Balatonakarattya Református Templom alapkőletétel
Balatonakarattya Református Templom alapkőletétel
Balatonakarattya Református Templom alapkőletétel
Balatonakarattya Református Templom alapkőletétel
Balatonakarattya Református Templom alapkőletétel
Balatonakarattya Református Templom alapkőletétel
Balatonakarattya Református Templom alapkőletétel
Balatonakarattya Református Templom alapkőletétel

A hét igéje:

„Krisztus Jézus megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet.” 

(2 Timóteus 1,10)

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban (Köztársaság u.)
Istentisztelet Kenesén vasárnap de. fél 11-kor a Templomban

• A református temető kerítésére adománygyűjtést hirdettünk. Aki ezt a célt szívesen támogatná, adományát eljuttathatja banki utalással, készpénzes befizetéssel, vagy sárga csekken. Hálásan köszönünk minden eddigi támogatást, Isten áldja meg a jókedvű adakozókat!
• A vírushelyzettel kapcsolatban: Az elmúlt időszak lazításai után az illetékesek újra kérnek mindenkit az óvatosságra, a védekezés szabályainak betartására. Mi is kérjük a Testvérektől, hogy viseljünk maszkot, igyekezzünk tartani a 1,5 méter távolságot (kivétel az egy háztartásban élők), valamint mellőzzük az érintéses köszöntést.
• Isten iránti hálával köszönjük mindenkinek, aki adományával, egyház-fenntartói járulékával támogatja Egyházunk fenntartását! Buzdítunk mindenkit, aki teheti, kapcsolódjon be a közös teherviselésbe! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról itt olvashat bővebben.

 

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára