Történeti áttekintés

Honfoglalás kora

Kenese a honfoglalás előtt szláv település volt. Nevének jelentése: kenéz, úr. Első írásos emlék a Veszprém-völgyi apácák adományleveléből ismert, amelyben "Knésa" alakban szerepel.
E táj népe először a keresztyénségnek a keleti ágával ismerkedik meg, bizánci kapcsolatai révén. A Veszprém-völgyi apácák is a görög rítusú Bazílita rend tagjai voltak. Alsóörs református templomának déli, külső falán pár éve került elő egy bizánci falfestmény, a pantokrátor Krisztust ábrázolva, ami ugyancsak az előbbi állítást erősíti.

Kenese az Árpádok korában

1009 körül István királyunk megerősíti a Veszprém-völgyi apácáknak a korábbi, Géza fejedelemtől kapott adománylevelét. A birtokok között Kenese ismét szerepel.

1231: A Szent Kereszt tiszteletére épült e jelenlegi templomunk, amely mind a mai napig Kenese legrégibb, árpádkori emléke. Az eredeti épületből mára csak a hátsó falnak mintegy kétharmad része és a torony alsó harmada maradt meg jellegzetes árpád-kori jegyeivel, a lőrésekkel és saroktámpilléreivel. A többi részét a későbbi templombővítések során bontották le.

1297: Kenesén lévő Szent Mihály egyházáról tesznek említést a korabeli források. Ez a Tornyos hegyen (a mai Pékség fölötti dombon) állhatott, amit a hegy neve is bizonyít, valamint a temetőnek alkalmas terep is. A török időkben pusztul el, de temetőjét a XVIII. szd-ig használják.

Kenese a török korban

1532: A mohácsi csatavesztés után hat évvel itt tartják az országgyűlést Nádasdy Tamás vezetésével az ország rendjei. Céljuk, hogy a királyi országrészt egyetlen uralkodó alatt egyesítsék, nem valósulhatott meg.

1544: Kenesét is eléri a reformáció, amelyet Luther Márton Ágoston-rendi szerzetes tanár indít el 1517-ben Wittenbergben. Dévai Bíró Mátyás, Luther tanítványa lett a Balaton-mellék reformátora. Kechety Márton veszprémi püspök és Bebek Imre fehérvári kanonok az ő hatására álltak a reformáció oldalára.

1552: A Veszprém-völgyi apácák Körmendre menekülnek a török elől, ahonnét nem térnek vissza többé. Birtokaikat várak ellátására rendelik. Kenese ekkor Palota vártartománya lesz.

1570: Pálffy Tamás palotai várnagy felrobbantatja a kenesei templomot, egy évre rá a kajárit is, mert a török erőddé akarta ezeket kiépíteni, itt a Balaton keleti végében. Az elpusztított templom nyilván a tornyos-hegyi lehetett.

1618: Kenese első ismert prédikátora Komjáty István, aki a szomszédos Máma faluból, a mai Balatonfűzfőről költözik át, feltehetőleg gyülekezetével együtt. A falvak összeköltözése ezidőben elég gyakori volt a török adóztatás egysége miatt.

1639: Kenesének új földesurai a jezsuiták lettek. A tiszta református falu gyülekezete az ellenreformációnak egyik közvetlen célpontja lett. „Quius regio, eius religio” – akié a föld, azé a vallás.

1658-60: Árpád-kori templomunk újjáépül. Déli kapuja elé cintériumot emelnek, amely a temetések templomi szertartása alatt a koporsó elhelyezésére szolgál. A cintérium „pihenőhelyet” jelent, a templom körüli temetőket is így hívták. Az újjáépítéshez valószínű, hogy a tornyos-hegyi szentegyház köveit is felhasználják. A templom-domb nevét jelző csonkatorony anyagát pedig a jelenlegi torony helyreállításához használják fel.

A török utáni idők

1700: Templomunkat a jezsuiták császári zsoldos sereggel elfoglalják. Mozsonyi Márton prédikátort elűzik. A gyülekezet 7 éven át Papkeszire jár istentiszteletre, miközben temploma üresen, lelakatolva áll.

1707: Béri Balogh Ádám kuruc generális a kenesei Hosszú-mezőn legyőzi seregével a császári zsoldos sereget. A kurucokkal harcoló prédikátort, Mozsonyi Mártont visszahozzák gyülekezetébe. A templomot visszaadják prédikátorukkal együtt a hálás gyülekezetnek. Kenesének mindmáig élő Rákóczi-kultusza és hagyományápolása innét ered.

1709: A kurucok csillaga hanyatlóban: „Nagymajtényi síkon letörött a zászló…” (1711). Mozsonyi Márton prédikátornak ismét bujdosnia kell jezsuita földesurai elől.

1723: A kazettás mennyezet közepére szokás volt emlékfeliratot festeni virágkoszorúba foglalva. A mennyezet felirata a következő: „E SZENT HAJLÉKI MENNYEZET ISTEN DITSŐSÉGÉRE VALÓ FELEMELÉSÉBEN FORGOLÓDTAK NEVEZETESSEN EZEK: TÖRVÉNY BIRÓ: FORRÓ JÁNOS- Eskütt Bírák: GERENDI JÁNOS KÁNYA MÁRTON BABOLCSAI JÁNOS- KUN JÁNOS- SOMOGYI ISTVÁN-CSURGAI MÁRTON; KARÁTSONY IMRE; László János-Vég Gergelly és Szabó Péter.
Temp.Johan Kádártai. p.t.Min.Eccl:Anno Partus Virginis:1723.”

1739: A toronynak a lőrések feletti részét felépítik romjaiból. A mai magasságra majd csak 1844-ben emelik fel. Az eddig csak falábakon álló harangok a toronyba kerülnek.

1748: A templommal szembeni Ó-parókiát elfoglalják a jezsuiták. Kenese kálvinista népe az érkező jezsuiták hírére zendülést kelt. A páterek szekerét az árokba akarják taszítani, csak az öregek bölcs tanácsa tartja vissza őket. A hagyomány szerint ennek az eseménynek emlékére állíttatták a jezsuiták az elfoglalt parókia kapuja mellé a prágai vértanúnak, Nepomuki Szent Jánosnak a szobrát. A gyülekezet prédikátorát, Zsákfai Nagy Istvánt elüldözik, a parókiába jezsuita pátert helyeznek.

1779: A jezsuita rendet a pápa kénytelen feloszlatni. A protestánsok felszabadulnak a rekatolizációs zaklatások alól.

A türelmi rendelet (1781) utáni korszak

1785: II. József császár, Kenese tiszta református lakosságát véglegesen megerősíti templomuk tulajdonjogában. A felszaporodott gyülekezet az árpád-kori szentély kibővítésével nagyobbítja meg ősei templomát. A bővített templom mennyezetére még egy koszorú kerül, melynek feliratába a császár emlékét is belefoglalják:
„EZ ISTEN HÁZA- AZ Ő SZENT FELSÉGE DITSŐSÉGÉRE- Felséges II-ik JÓSEF- ditsőségessen uralkodó Király- Kegyelmes engedelméből- nagyobbíttatott és megújittatott- A mely körül szorgalmatoskodtak E következendő Előljárók: Öreg Biró LÁSZLÓ MIHÁLY- Curátor Székeli Sámuel- Esküttek: Ö.Somogyi János, I.Székeli Péter, Szabó János,Szalai István,Vági Ádám, és László Ferentz- Tempore Pauli Árvay Verbi Div. Mister- Anno Reparatae Salutis MDCCLXXXV- 1785”
(A latin szöveg: Isten igéjének szolgája, Árvay Pál idejében, az újjáépítés tiszteletére az 1785. esztendőben.)

1806: A tornyot magasítják a mai ablakok párkányáig, majd a következő évben felkerül az első toronyóra is.

1820: A templom második bővítésével nyeri el mai méreteit és formáját. A déli falat és a cintériumot lebontják, és a falat 4 m-rel kijjebb építik. A templombelső bővített részében felépül az új karzat, rajta és alatta új padsorokkal.

1834: Új parókiát épít a gyülekezet. Az 1748-ban elvett, a templommal átelleni prédikátorház helyett a jelenlegi funduson álló jobbágyházat veszi meg az egyházközség. Az elavult épületet 1834-ben lebontják, és helyére felépítik a Balaton-felvidék nemes ízlésű, népi-barokk stílusban fogant parókiális lakóházát.

1844: A tornyot a mai magasságra emelik fel, sisakját fazsindellyel fedik be. Mai méretei: falmagasság 18 m, toronysisak 9 m, összesen tehát 27 m, a csillaggal együtt 30 m.

1900: A toronysisak korhadó fazsindelyét bádogra cserélik, a mai formát ekkor veszi fel. A templomba vörösmárvány úrasztala és keresztelőkút készül.

1911: Megépül a jelenlegi orgona a pécsi Angster Orgonagyár munkájaként.

1921-24: Németh István püspököt a csehek kiutasítják Révkomáromból, és Kenese fogadja be. Trianon üldözött püspöke innen kormányozza a Dunántúli Egyházkerületet egészen haláláig.

A II. világháborútól napjainkig

1945: A II. világháború pusztításait kijavítja a gyülekezet. Az úrasztala törött lapjának egyik darabján a kenesei prédikátorok névsora olvasható a szószék feljáró mellett.

1975: A templom tetőzetét, cserépfödémét cserélni kell. Az új födém műemlék palából készült el.

1985: A földrengés komoly károkat okozott az épületekben. A torony csillaga és gömbje lezuhant, a falak megrepedeztek. Helyreállításuk, még abban az évben megtörtént.

1993: Új parókia épül a hátsó udvarban. A régi parókia 160 évig szolgált 10 lelkésznemzedéket. A felújítás után gyülekezeti házként működik.

1996: Templomunk restaurálása a külső vakolat cseréjével, új északi ablakokkal, a déli alsó kerek ablakok visszaállításával. Belül a legrégibb, északi padsorok szanálásával és a megmaradók átrendezésével a padsorok körüljárhatóvá váltak. A padok elektromos fűtése elkészült. A parókia kapuja visszanyerte az eredeti, XIX. századi kapuívét.

2000: A gyülekezeti ház falszigetelése, valamint az első, boltíves helységek belső felújítása megtörtént.

2004-2005: A Gyülekezeti ház födémcseréje során az 1938-ban kapott palatetőt piros cserépzsindely váltotta fel. Az épület teljes külső vakolatcseréjével az eredeti szépségét, méltóságát nyerte vissza. A hátsó, lapos mennyezetű helyiségek összevonásával egy nagyobb termet valamint vizesblokkot kapott az épület. A gyülekezeti terem visszanyerte az eredeti „parasztmennyezet” jellegét. Új nyílászárók készültek az eredetiek mintájára. A folyosó és a külső járda téglaburkolata is az épület népi barokk stílusához illeszkedik.

(Összeállította: Németh Gyula nyug. esperes-lelkész)

A hét igéje:

„Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad."

(1 Péter 5,5)

Igehirdetések

2018.08.12.
Józs 24,15
2018.08.05.
Gal 3,26.29; 4,4-7
2018.07.22.
Péld 4,23; 2Tim 1,14; Zsolt 121,5

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Alkalmaink:
• Bibliaóra szerdán 18 órakor a Gyülekezeti Házban
• Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban (Köztársaság u.)
• Istentisztelet Kenesén vasárnap de. fél 11-kor a Templomban

Augusztus 19-én az új kenyérért adunk hálát ünnepi istentiszteleten. Az Úr asztalát megterítjük, így készüljünk imádságos szívvel és hálaadással az úrvacsorai közösségre!

• Augusztus 11-én szombaton Kovács Zsolt és Szente Ágnes 50 éves házassági évfordulójukon Akarattyán ökumenikus istentiszteleten adtak hálát az Úrnak és újították meg esküjüket. Isten áldása, hűsége kísérje továbbra is egész életüket!

• Az elmúlt héten pénteken 10 órakor kísértük utolsó földi útjára a református temetőben Vági Károly testvérünket, aki augusztus 3-án, életének 62. esztendejében hunyt el. Gyászoló szerettei számára Istenünk vigasztaló kegyelmét kérjük!

• A Magyar Református Szeretetszolgálat Iskolakezdési Akciót indított: szegény sorsú gyerekeknek lehet segíteni új vagy használt, de még jó állapotú iskolatáskákkal, író- és egyéb taneszközökkel! A Veszprémi Református Egyházmegye gyülekezeteivel együtt mi is a Papkeszi Bocskai István Református Általános Iskola diákjait segítjük a felajánlott eszközökkel. Szeretettel várjuk az adományokat!

• Az akarattyai templomról: A közbeszerzési eljárás sajnos eredménytelenül zárult, egyetlen kivitelező sem adott be ajánlatot, így új eljárást kell lefolytatni, az építkezés megkezdése pedig tovább csúszik. A templomtelek előkészítése korábban megtörtént, a leendő parkoló rendbetétele is folyamatban van. A Templom Hangjaira (harangjára és orgonájára) továbbra is szeretettel fogadunk felajánlásokat, és hálásan köszönjük az eddigieket! Az adományok eljuttatásának módjáról bővebb információk itt olvashatók. Minden adományt hálásan köszönünk!

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára