Isten szeretett Fia beáll a sorba

Alkalom: 
Epifánia utáni 1. vasárnap
Dátum: 
2020. január 12. 10:30
Igehirdető: 
Alapige: 
Mt 3,16-17
Audio: 

Olvasmány: Máté evangéliuma 3,11-17
Alapige: Máté evangéliuma 3,16-17

"Íme, megnyílt az ég, és látta, hogy Isten Lelke mint egy galamb aláereszkedik, és őreá száll. És íme, hang hallatszott a mennyből: Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm."

A január 6., Vízkereszt utáni Epifánia-vasárnapok témájuk szerint egyértelműen a karácsony ünnepköréhez tartoznak. Epifánia, vagyis megjelenés, azt a kérdést teszi fel: Hogyan jött el, hogyan jelent meg Jézus ebben a világban?

Eljött úgy, mint egy síró kisbaba, hús-vér emberré született Isten.

Megmutatta magát mint törvénytudókat tanító nagyfiú, aki tökéletesen érti az Igét, otthon van Atyja házában és dolgaiban.

És ebben az Igében eljön úgy, hogy beáll a többi ember sorába Keresztelő Jánoshoz, hogy keresztelje meg őt. Amikor pedig ez megtörténik, leszáll rá a Szentlélek, és isteni szó hangzik: „Ez az én szeretett fiam.”

Ahogyan itt Jézust látjuk, az nem csupán egy felemelő, gyönyörű kép, hanem Isten Önmagáról való kijelentésének egy rendkívüli alkalma!

Próbálta ezt sok művész festményen ábrázolni, hogy valamit a pillanat rendkívüliségéből is megragadjon. De még ha sikerült is ez néhány esetben, mégis csak egy kép az eredmény: mozdulatlan, mindig ugyanolyan. Isten pedig biztosan nem ilyen. – Ehelyett mi most próbáljuk az evangélium szavai szerint összerakni magunkban ezt a képet!

Jézus, szolgálatra kész fiatalemberként rögtön megkeresztelése után azt látja, és éli át, hogy Isten Szentlelke mint egy galamb rászáll, és ugyanakkor Isten hangja szól: „Ez az én szeretett fiam.”

Vajon miért éppen galambhoz hasonlítja az evangélium a Szentlelket?

Talán azért, mert már a teremtéskor is Isten Lelke lebegett a vizek fölött, madárszerűen kiterjesztve magát. Vagy talán mert a galamb Noé madara, jelzi az új élet lehetőségét, az Istennel való szövetségkötést, kibékülést. Vagy talán mert a galamb Izráelben királyi madár volt, és egyébként az egész ókori Keleten uralkodói jelkép.

Valójában ennek nincs nagy jelentősége, ez csupán hasonlat, és nagyon fontos, hogy itt a jelenetben Jézus vállán nincsen semmiféle galamb, mint a festményeken. Isten Szentlelke különleges, érzékelhető módon reá száll, betölti, és ez a kijelentés hangzik: Ő az én szeretett fiam.

Igen, Jézus Istenfiúságának különleges kinyilvánítása ez a pillanat! – Mert Jézus Isten-volta szerint öröktől fogva a Szentháromság tagja, az Atyától származik, a Szentlélek közösségében. Most azonban Jézus ember-voltában hangzik el az Atyától: Ő az én szeretett fiam!

És ez a szó nem Jézusnak szól, hanem az itt levőknek, Keresztelő Jánosnak és az embereknek. Ők hallják a kijelentést, Isten döntését, akaratát.

Jézus pedig szavak nélkül is azt mondja: Eljöttem, hogy betöltsem az igazságot, Atyám akaratát. Engedelmeskedem. Emberré lettem, és végigélem, beteljesítem az Atya akaratát mint Egyszülött Fia. Mint ember. Mint a testvéretek.

Nem tudjuk, meddig tarthatott ez a csodálatos esemény, ez a menny-megnyílás, és nem tudjuk, hogy mit reagáltak az itt levők.

Keresztelő Jánosról azt tudjuk, hogy milyennek látta az egész helyzetet: Döbbenetesnek, kiábrándítónak! Eljön Jézus, és beáll a sorba?!?

János mást várt, és mást hirdetett: Aki eljön, Ő majd az Erősebb lesz! Ítéletes és keménykezű Messiás, aki megítéli az embert: Kezében szórólapát és tisztító tűz, a fejszét pedig a fák gyökerére vágja.

Jézus azonban eljött, és beállt a többiek sorába, a bűnösök közé, hogy keresztelje meg őt. Csendesen jött, alázatosan odaállt népe közé, a szenvedők, sírók, üldözöttek, betegek közé. Mert azért jött, hogy nekik szabadulást, bűnbocsánatot, örök életet hozzon.

Keresztelő János megütközik ezen, és vissza akarja tartani, de Jézus azt mondja neki: Engedj most, mert így kell minden igazságot betöltenünk.

Ezzel Jézus meghívja Jánost, és meghív bennünket is: Légy részese Isten nagyobb tervének! Az engedelmesség útján kell betölteni Isten igazságát. Tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd és alázatos vagyok! Fogadjátok el magatokra Isten tervét, akaratát!

Bizony, nem könnyű ez nekünk. Mi szeretjük saját kézben tartani a dolgainkat. Amikor pedig elvétetik az irányítás, és más irányba megy az életünk, nem értjük, mi történik velünk: Miért kapjuk ezt a betegséget, rossz állapotot; miért kell szenvedéseket elhordoznunk; vagy miért ad elénk annyi lehetőséget, feladatot, hogy három ember ereje is kevés hozzá.

Mi azt szeretjük, ha a mi kezünkben van az irányítás. Jézus azonban azt mondja: Engedj most, mert Isten igazságát kell betöltenünk.

Keresztelő János látja Jézust, az alázatost, amint a Szentlélek reá száll, és betölti, és hallja Isten elhatározott döntését: „Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm.”

Keresztelő megérti ebből, itt bizonyosan a Mindenható, Erős Isten van jelen. És az elhangzó szózatból ő bizony kihallja Ézsaiás próféciáját: „Íme, az én szolgám, akit támogatok, választottam, akiben kedvemet lelem. Lelkemet adtam belé.”

Mindezekből János megérti, hogy mégis Ő jött el hozzá, a Nagyobb, az Erősebb, aki elveszi a bűnöket, és meghív Isten országába. Aki odaáll az ember mellé, meggyógyítja, felsegíti, megtisztítja. Aki arra hív, legyünk az Ő követői, éljünk Isten akarata szerint, Neki alárendelve magunkat. – Éppen úgy, ahogyan itt áll az engedelmes Fiú, meghallva és elfogadva az Atya akaratát, a Szentlélekkel betöltve és elpecsételve.

Jézus arra hív minket: Legyünk Isten gyermekei, akiket Isten Lelke vezérel. Hívja azokat is, akik még nem tartoznak Hozzá, megmutatja nekik tisztán, hogy milyen úton és mit kínál Önmagával együtt.

És hívásával bátorít minket is, akik hiszünk Benne, az Övéi vagyunk. A megkeresztelt Jézus hív, hogy a mi saját keresztségünkben kapott elhívás megerősödjön bennünk, ahhoz hűségesen éljünk. Hív, hogy legyünk Isten gyermekei a Lélek irányítása alatt, hogy a Szentlélek vezetésében tudjunk Jézus útján járni, azon megerősödni, mint hűséges követői.

Ezzel az Igével egy különleges képet vihetünk magunkkal, amit nem lehet vászonra rögzíteni, nem statikus, nem mozdulatlan, hanem velünk mozdul, mellénk áll, velünk él, ismer és szeret minket. Isten Önmagát ilyennek mutatja be.

Kérjük Isten Szentlelkét, hogy munkálkodjon bennünk! Lássunk megnyílt eget, értsük, amit Isten enged értenünk, halljuk a szót, ami Krisztusra mutat! És legyünk engedelmes gyermekei, akiket Ő formál újjá élő reménységre, szeretetből fakadó cselekedetekre.

Hírlevél: Igehirdetések

Ha feliratkozik, hetente 1 e-mailt küldünk a hét Igéjével és a legutóbbi igehirdetésekre való hivatkozással.

Feliratkozás Igehirdetések hírcsatornája csatornájára

A hét igéje:

"Az Emberfiának fel kell emeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen őbenne.”

(János evangéliuma 3,14-15)

Igehirdetések

2020.04.05.
Mt 21,6-17
2020.03.22.
Lk 18,31-34
2020.03.15.
2Móz 17,7; Zsolt 91,1-4
2020.03.08.
Lk 13,23-24; Rm 5,1-2

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Alkalmaink:
• A járvány miatt az idei húsvéton nem tudunk a templomban, imaházban fizikailag is együtt lenni. Mégis bátorítjuk Testvéreinket, hogy saját otthonainkban ünnepeljünk egyidőben, úrvacsorás, lelki közösségben! Április 12-én húsvétvasárnap a Duna Tv 9 órai kezdettel úrvacsorás istentiszteletet közvetít az egész Kárpát medencei református magyarság számára. Csatlakozzunk ehhez Egyházunk vezetésének ajánlása szerint:
„Kérjük testvéreinket, hogy testileg és lelkileg is készüljenek, teremtsék meg a teljes odafigyelés és bekapcsolódás körülményeit, a közvetítés idejére készítsék elő az énekeskönyvet, kapcsolják ki azokat az eszközöket, amelyek zavarják a teljes odafigyelést. Kérjük, hogy a közvetített istentiszteletbe kapcsolódjanak be, együtt mondjuk az imádságokat, énekeljük az énekeket. Egyháztagjaink úrvacsorázzanak úgy, ahogy a közvetített istentisztelet lelkipásztora vezeti az úrvacsorai szertartást; ezáltal az apostoli kor gyülekezeteinek mintáját követjük, akik súlyos helyzetükben „házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben”. (ApCsel 2,46) Az istentisztelet közvetítésének kezdete előtt készítsenek elő személyenként egy-egy falat kenyeret és egy kevés bort külön poharakban. (A jegyeket le lehet fedni ünnepi terítővel.) Kövessék figyelemmel a szolgálattevőt és a közvetített istentisztelet résztvevőit, velük közösen mondják az úrvacsorai közimádságot, az Apostoli Hitvallást, válaszoljanak a szokásos kérdésekre. Amikor veszik a kenyeret és aztán a bort, tegyenek ugyanígy. Mondják együtt a lelkipásztorral a hálaadó imádságot és az Úr imádságát is.”
Legyen áldás minden otthonon, amely így templommá lesz az Úr feltámadásának ünnepére, adjon ez a hatalmas közös istentisztelet mindannyiunknak megtisztulást, erőt, reménységet és békességet! Addig pedig a Nagyhéten naponta könyörögjünk a betegekért, az elesettekért, a félelmekkel küzdőkért, a nehéz helyzetben szolgálatot teljesítőkért!
• Nagypénteken és Húsvétkor, ahogy az elmúlt két vasárnap is, jelentkezünk igehirdetéssel a templomból, ezek meghallgathatók a
refkenese.hu oldalon, és gyülekezetünk Facebook-oldalán!

• Isten iránti hálával köszönjük mindenkinek, aki az elmúlt évben befizetett egyházfenntartói járulékával támogatta Egyházunk fenntartását! Buzdítunk mindenkit, aki teheti, kapcsolódjon be a közös teherviselésbe! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról itt olvashat bővebben.

 

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára