Van tovább?

Alkalom: 
Szentháromság ünnepe utáni 1. vasárnap
Dátum: 
2019. június 23. 10:30
Alapige: 
5Móz 34,4; Zsid 11,27
Audio: 

Olvasmány: 5 Mózes 34
Alapige: 5 Mózes 34,4; Zsidókhoz írt levél 11,27

"Ezt mondta neki az Úr: Ezt a földet ígértem oda esküvel. Megmutattam neked, de nem mehetsz be oda."

"Hit által hagyta el Mózes Egyiptomot, nem félt, hanem kitartott, mint aki látja a láthatatlant."

Bibliaolvasó Kalauzunkat követve lassan Mózes 5. könyvének végéhez, Mózes halálának történetéhez értünk. Arról olvastunk, hogy Isten az Ő elhívott szolgája életútjának egy pontján azt mondta, hogy nincs tovább!

Biztosan átéltük már, milyen nagyon kemény az, mikor Isten kimondja az életünkre, az életünkben valamire vagy valakire, hogy nincs tovább! Szívszorítóan nehéz elhunyttól búcsúzni, mikor a veszteség, a hiány fájdalma mellett ott van bennünk a sokszor keserű gondolat is, hogy mi minden állhatott volna még előtte.

Akár Mózes esetében is, aki ugyan már százhúsz éves volt, de negyven éven át tartott az Ígéret Földje felé Isten népének élén, annyi viszontagságon át, és most, még ereje teljében, éppen a cél előtt kell megállnia. Nem mehet be. De így van ez akár hetven évesen is, mint szeretett volt gondnokunk életében, akit két éve épp csak újraválasztottunk. Annyi mindent kezdtünk el együtt, szívügye volt a gyülekezet minden gondja, terve, mint például az akarattyai templom megépítése is, de az alapkőletételre már „nem mehetett be”. És itt van a friss gyászunk is, mikor egy volt hittanosunktól, aki két éve még itt konfirmált köztünk, és augusztusban még csak tizenhét éves lett volna, kell búcsúznunk. Annyi minden állt volna még előtte, de itt e földön neki már nincs tovább.

Bizonyára sokan eszünkbe jutnak most...

De a halál sötétje nélkül is fájdalmas az, mikor Isten kimondja valamire, ami előttünk van, tervezzük, reméljük, akarjuk, ami egyébként szép és jó dolog, hogy nem! Hogy te ezt már nem éred meg, vagy ez már nem a te dolgod lesz. Ahogy Dávid király is nagyon szerette volna az elkészült királyi palota után a virágzásnak induló fővárosban az Úr templomát is megépíteni, de Isten kereken megmondta neki, hogy nem ő, hanem majd fia, Salamon készíti el azt.

Nehéz, amikor Isten kimondja, hogy arra neked nincs tovább! Másfelé kell tartanod. Erre vagy arra mennénk, emberi terveink szerint, de csak bezárt utat találunk. És nincs tovább, bármennyire is szép és jó dolog lenne az, bármennyire is úgy érezzük, erőnk teljében vagyunk, de legalábbis képesek lennénk rá, ezt annyira tényleg nekünk kellene, a mi ügyünk.

Ilyenkor nem csoda, ha az emberben csalódottság, harag, keserűség lesz úrrá, és kétségek támadnak még Istennel szemben is.

Mózes történetében azonban egyáltalán nem olvasunk arról, hogy ilyesmi lett volna benne. Mózes nincs „kiakadva”, hogy földi útja véget ért, mert LÁT! Az Ige beszél egy fizikai és egy lelki csodáról, látásról is.

Először is Isten megadja neki, hogy ott fent a hegyen, még a Jordánon innen, csodálatos módon belássa az egész Ígéret Földjét, messze északtól egészen a déli határig és nyugaton a Földközi tengerig. Hogy lássa a megérkezés valóságát!

De ennél is fontosabb, hogy hit és Lélek által adatik neki egy belső látás is. Látja a pusztán emberileg láthatatlant, ahogy a Zsidókhoz írt levél mondja.

Így látja önmagát: a hős vezért, Isten emberét, a hatalmas prófétát, aki által csodák és jelek történtek, aki még most is éles szemű, életerős. De tudja, hogy mindez Isten ajándéka. Látja azt az önmagát, aki Isten által lenni tud! De azt a Mózest is, aki Őnélküle lenne: a heveskedő önigazult igazságtevőt, aki ifjan indulatból gyilkossá lett. Aki aztán a pusztai vándorláskor, mikor a nép szomjazott és lázadozott, és Isten szólt, hogy álljon a szikla elé és parancsolja meg az Ő nevében, hogy víz fakadjon belőle, indulatos keserűségében ehelyett botjával csapkodni kezdte a sziklát, és azt kiabálta a népnek: Hitetlenek! Fakasszak-e nektek vizet?! Ezután ítélt úgy az Úr, hogy nem mehet be Kánaán földjére.

Mózes lát, és jól látja már a népet is. Nem úgy, mint ami a saját ügye, nagy küldetése, hanem mint Isten népét. És egyetlen kérése van már csak, hogy legyen valaki, aki helyette vezeti majd őket. Ekkor választja az Úr utódjául Józsuét. Nekünk is példát ad azzal, hogy tud úgy látni, hogy mindenem és mindenkim nem csak az én kezemben van, nem csak az én erőmtől, akarásomtól, tetteimtől függ, hanem Isten kezében van! Minden, ami és aki nekem fontos, Őrá kell tudnom bízni!

S minderre a látásra Mózes azért képes, mert látja Istent. Hittel és bizalommal látja tisztán azt, aki annak idején kisbabaként megmentette őt a Nílusból, és életet adott neki. Aki azután minden önzést, önbíráskodást, gyilkosságot megbocsátott. Aki később őt, az alkalmatlant mégis elhívta, értékesnek látta és alkalmassá tette. Megjelent neki, szólt hozzá, és beszélt vele egy életen át. Aki tanította, vezette, erőt adott neki a hosszú úton, a néppel való vándorlásban türelmet és bölcsességet.

Látja Őt. Őt látja! És tudja, ezen túl mindegy, merre is vezet saját életének az útja, mert egyedül az lényeges, az számít, hogy Ővele megy! Mózes tudja, hogy mindenképpen az Ígéret Földjére megy, ha nem is földrajzi értelemben Kánaánba, hanem Isten mennyei Országába. És Ő valóban vele marad, a halálban sem hagyja el egy pillanatra sem, elviszi magához, és ezért nincs Mózesnek sírja, nem találják azóta sem.

Az ő halálának történetén keresztül minket kérdez az Ige, akiknek Isten szintén azt mondja néha, hogy arra nincs tovább: Mi látunk-e?

Látjuk-e – Mózeshez hasonlóan – az emberi szemmel láthatatlant?

Látjuk-e jól önmagunkat, azt akivé Isten teremtett, iránta való hálával minden adottságunkért és képességünkért? És látjuk-e őszinte bűnbánattal azt, akik nélküle vagyunk sokszor?

Látjuk-e mindazt és mindazokat, akik és amik annyira fontosak nekünk: Isten kezében?! Teljes bizalommal és békességgel, elengedni is tudva, és nem kétségbeesett szorítással markolva, hitetlen önhittséggel, hogy erre nélkülem Isten se képes!

Látjuk-e Istenünk közelségét, jelenlétét, velünk-létét, aki Krisztusban eljött erre a földre, hogy társunk legyen ebben az emberi létben, halála és a halál felett való győzelme által pedig megmentőnk? Aki meg tud tartani, át tud formálni, a gonosz minden hatalmától megszabadítani, és velünk marad – ígérete szerint – minden napon utunk végezetéig. Magasságokban és mélységekben, sikerekben és kudarcokban, örömben és bánatban, életben és halálban.

És végül hazavisz. Mert valójában csak Vele van megérkezés.

Hírlevél: Igehirdetések

Ha feliratkozik, hetente 1 e-mailt küldünk a hét Igéjével és a legutóbbi igehirdetésekre való hivatkozással.

9 + 8 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.

A hét igéje:

Jézus mondja: „Ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket.”

(János 12,32)

Igehirdetések

2020.05.24.
Zsolt 50,15.23; 1Móz 24,27
2020.05.17.
Mt 6,7-8; Kol 4,2-3

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Alkalmaink:
• Mostantól újra megtartjuk az istentiszteleteket vasárnaponként a hatályos egészségügyi szabályok betartásával. Kérjük, hogy a templomi ülőhelyeket másfél-két méteres távolságban foglaljuk el (kivétel a közös háztartásban élők), hozzunk és viseljünk maszkot, és kerüljük a kézfogást, érintkezést!
Pünkösd mindkét napján tartunk ünnepi istentiszteletet fél 11-kor, azonban úrvacsoraosztás csak pünkösd vasárnap lesz, az előírt higiéniai szabályok betartásával. Szeretettel hívjuk a Testvéreket!
Evangélikus úrvacsorás istentisztelet lesz pünkösd vasárnap 14 órakor Lampért Gábor, siófoki evangélikus lelkész szolgálatával.
• Hétközi alkalmakat még nem tartunk, és egyelőre az akarattyai Imaházban sem lesz istentisztelet. Kérjük szépen az akarattyai testvéreket a kenesei templomhoz való eljutás megszervezésére.
• A templomban vasárnaponként elhangzó igehirdetések továbbra is elolvashatók, meghallgathatók és megtekinthetők lesznek gyülekezetünk Facebook-oldalán, valamint a refkenese.hu honlapunkon.
• A „Mécses” című heti kiadványunkat igyekszünk gyülekezeti tagjainkhoz ezután is eljuttatni. Hálásan köszönjük mindazok szolgálatát, akik ebben a misszióban segítségünkre vannak!
• A mai napon Istennek adunk hálát Vér László és Kiss Irén testvéreink házasságkötésének 50. évfordulóján. A Mindenható Isten áldja és őrizze meg őket továbbra is békességben, jó egészségben és szeretetben!

• Isten iránti hálával köszönjük mindenkinek, aki a nehéz helyzetben is adományával, egyházfenntartói járulékával támogatja Egyházunk fenntartását! Buzdítunk mindenkit, aki teheti, kapcsolódjon be a közös teherviselésbe! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról itt olvashat bővebben.

 

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára