Most van az ítélet

Alkalom: 
Böjt 2. vasárnapja (Reminiscere)
Dátum: 
2019. március 17. 10:30
Alapige: 
Mt 13,3-15
Audio: 

Olvasmány: János evangéliuma 12,37-48
Alapige: Máté evangéliuma 13,3-15

"Azután elmondott nekik sok mindent példázatokban: Íme, kiment a magvető vetni, és amint vetette a magot, néhány az útfélre esett, jöttek a madarak, és felkapkodták azokat. Más magok köves helyre estek, ahol kevés volt a föld, és azonnal kihajtottak, mert nem voltak mélyen a földben; de amikor a nap felkelt, megperzselődtek, és mivel nem volt gyökerük, kiszáradtak. Más magok tövisek közé estek, és amikor a tövisek megnőttek, megfojtották azokat. A többi viszont jó földbe esett, és termést hozott. A tanítványok odamentek hozzá, és megkérdezték tőle: Miért beszélsz nekik példázatokban? Ő így válaszolt: Mert beteljesedik rajtuk Ézsaiás jövendölése: „Hallván halljatok, de ne értsetek, látván lássatok, de ne ismerjetek! Mert megkövéredett e nép szíve, fülükkel nehezen hallanak, szemüket behunyták, hogy szemükkel ne lássanak, fülükkel ne halljanak, szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket."

Az idei böjtben János evangéliumát olvassuk kalauzunk szerint, és most értünk az első nagy rész, a „Jelek Könyve” végére. Ezek az első fejezetek Jézus nyilvános fellépéséről, igehirdetéseiről és az egész nép előtt tett jelekről, csodáiról szólnak, kezdve az elsőn, a víz borrá változtatásán Kánában, el egészen az utolsóig, Lázár feltámasztásáig. Ezután már csak a szűk tanítványi körhöz intézi szavait a „Búcsúbeszédek” fejezeteiben. Mire a nagyhéthez érünk, már a Passiót olvassuk majd.

Az evangélista szomorúan jegyzi meg a felolvasott rész elején: „Noha ennyi jelt tett – mégsem hittek Benne.” Emberileg nézve ez egy kudarc. Modern szóhasználattal mondhatnánk, hogy ez a projekt megbukott. De valóban ezt jelenti az apostol megjegyzése?

Isten számára ez nem valami elkeserítően megdöbbentő kudarc volt. Először is azért, mert Ő tudja, hogy milyen az ember. Az egész üdvtörténet, a teremtéstől-bűnesettől kezdve erről szól: Isten hatalmának és szeretetének jelei áradnak, a válasz pedig a nép hitetlensége és engedetlensége.

Elképzelni sem tudom, milyen lehetett átélni Isten választott népeként, hogy az Úr hatalmas csapásokkal sújtja körülöttük Egyiptomot, ketté választja előttük a Vörös-tengert, csodákon keresztül szabadítja meg őket a rabszolgaságból! Utána pedig a pusztában vándorló nép lázadozik, hitetlenkedik. S aztán hiába a lélek- és közösségformáló negyven évnyi vándorlás, az Ígéret Földjének csodás bevétele, mikor Jerikó hatalmas falai csak úgy ledőlnek előttük, a letelepedett nép hűtlenné válik. Dávid és Salamon királysága alatt biztonságot és gazdagságot kapnak, de elfordulnak Istentől, és szomszédaik bálványainak hódolnak.

Erre végül elérkezik a Babiloni fogság ítélete, és az akkor prófétáló Ézsaiással kimondatik az emberre az örök érvényű látlelet, amit mindkét elhangzott történetben idéznek az evangéliumok. Mert tévedés ne essék, ha nem a zsidókat választja az Úr, bármelyik másik néppel így járt volna.

Isten cselekszik a történelemben, szól a próféták, az Ige által, Jézusban pedig végül eljön a világba, s minden gyógyító tette, szava szeretetéről és hatalmáról szól! És valóban, ahogy Jézus a magvető példázatában mondja, a kemény – letaposott földhöz hasonló – szív azonban nem érti, nem is érdekli, lepattan róla. Mintha tényleg vak lenne! A köves vagy tövises szív befogadja az Igét, élni kezd benne – ahogy olvastuk, a vezetők közül is sokan hittek Benne, de a közvélemény, a hatalom, az érdek erősebb, sok más fontosabb, és így a hit, az élet lehetősége lassan elhal.

De nem Isten kudarca ez, azért sem, mert Ő éppen ez elutasítás által vitte végbe a világ megváltását. Jézus mindvégig tudta, hogy azért jött, hogy meghaljon értünk. A legsötétebb emberi mélységet engedte magára, hogy azt legyőzze, hogy a halált, az istennélküliség átkát megtörje, hogy a sátán tervét a visszájára fordítsa, és a gonosz valljon kudarcot!

Nem Isten kudarca ez, mert Ő éppen ez elutasítás által terjesztette ki az egész világra az evangélium és hit hirdetését. A korabeli zsidóság nem ismeri fel és nem fogadja el a Messiást. A Jézusban hívőket egyre nagyobb számban és keményebben zárják ki a zsinagógákból, és akkor megindul az evangélium a pogányok felé. Pál megtér, és Európa apostola lesz.

Terjed a hit, és bár feltámad az üldözés is ellene, a mártírok vére mégis magvetéssé lesz, és az ő bizonyságtételük is az Ige terjedését szolgálja. Mindennek hála, hogy ma mi itt ülhetünk, és ismerhetjük a mi Megváltónkat, Krisztust! Aki valóban, igen, „a világot megmenteni” jött!

A példázatbeli első három föld tehát nem a Magvető kudarca – csak mélységes fájdalma, ahogy itt Jézus is mondja Ézsaiást idézve: „hogy meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket”. A kudarc ezeké a szíveké! Az Életet ne fogadták be, ezért nem termettek. Ez az ítélet – önmaguk felett!

Lehetett szép az a letaposott ösvény a földeken át, és szép vadvirágosak a tövisek, a köves talajon is zöldellhetett a fű – ahogy sok emberi élet ilyen. Csak éppen az Isten Igéjének, a Tőle kapható Életnek nincs benne hely, és nincs termés. Nem Jézus kudarca az igazi botrány, hanem az ember csődje, hitre való képtelensége.

Erre mondja Jézus (Jn 12,31), hogy „most megy végbe az ítélet”! Minden embernek a saját élete mostjában. Minden visszautasított Élet – annak számára, aki visszautasítja – halált jelent. Minden visszautasított isteni Szó, elfojtott, kioltott Világosság a sötétség melletti döntést, annak uralmát jelenti. Az ítéletet a szív hozza meg! Jézus azt mondja, Ő a világot nem elítélni, hanem megmenteni jött. Ama eljövendő végső ítélet csak nyilvánosságra hozza a jelen ítélet érvényességét – ami most, a mindenkori mostban történik a szívekben! Mikor hullik a mag, és Isten szólongat minket...

Mindezt végiggondolva, megértve, miket ez a böjti idő önvizsgálatra és bűnbánatra hív.

Milyen az én szívem? Milyen ítéletet mondok ki, veszek magamra? Van-e benne keménység? Van-e, amit egyszerűen nem akarok Istentől meghallani? Van-e, amiből nem tudom és akarom engedni, hogy meggyógyítson? És mi az, ami bennem erősebb, fontosabb Isten szavánál, Szentlelke vezetésénél? Érdekek, törekvések, akarások, félelmek? Saját erőm, önigazságom vagy veszteségeim, sebeim? Haragjaim, sértettségem, lustaságom, tévhiteim?

Nyíljunk meg előtte, vegyük komolyan, önmagát, az Életet adja nekünk! Engedjük, hogy belénk gyökerezzen, hogy átfonja szívünket, életünket, hogy teremhessünk! Az Ő Szentlelkének gyümölcsét: szeretetet, örömöt, békességet, türelmet, kedvességet, jóságot, hűséget, szelídséget, önmegtartóztatást. Így áldja meg az Úr a mi böjtünket, ezért könyörögjünk:

„Jöjj, királyom, Jézusom! Szívem, íme megnyitom.
A gonosztól óvj Te meg, meg ne rontson engemet.

Véreddel, mely el-kifolyt, mosd le rólam, ami folt;
Élet útját megmutasd, én meg nem találom azt.

Gyógyítsd meg sok nyavalyám, enyhíts szívem bánatán.
Kétség, gond ha gyötrenek, biztasd nádszál hitemet!

Van hatalmad rá, tudom, míveld édes Jézusom:
Hit, remény és szeretet töltse be a szívemet!”

Hírlevél: Igehirdetések

Ha feliratkozik, hetente 1 e-mailt küldünk a hét Igéjével és a legutóbbi igehirdetésekre való hivatkozással.

2 + 0 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.

A hét igéje:

"Egymás terhét hordozzátok,  és így töltsétek be Krisztus törvényét."

(Galata 6,2)

Igehirdetések

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban
Istentisztelet Kenesén vasárnap de. fél 11-kor a Templomban

• A református temető kitisztítása és rendezése folyamatban van, a munkálatok eddigi költsége mintegy 700.000 forint. Továbbra is célunk a temető teljes körbekerítése. Elsőként a Soós-hegy felőli szakaszt szeretnénk elkészíteni a Partfő utcai gazdasági bejárattól a magaspartig. A kerítésre adománygyűjtést hirdetünk, aki ezt a célt szívesen támogatná, adományát eljuttathatja banki utalással, készpénzes befizetéssel, vagy sárga csekken. Hálásan köszönünk minden segítséget!
• Július 4. szombatra a református temető rendezéséért takarítást szerveztünk – közösségi összefogással. Nagyon szépen köszönjük mindazoknak a munkáját, akik a hulladékfa összegyűjtésében, szemétszedésben, csihatag irtásban vagy bármi másban segítettek! Köszönetünk jeleként szeretettel hívjuk a segítőket jövő szombaton, 11-én 14 órakor egy közös bográcsozásra a Gyülekezeti Házhoz.
• Július 3-án pénteken évzáró tanulmányi kirándulásra mentünk Pápára a konfirmandus fiatalokkal. A járvány miatt májusban elmaradt konfirmáció helyett július utolsó vasárnapján, 26-án lesz a fiataljaink ünnepélyes fogadalomtétele!
• Isten iránti hálával köszönjük mindenkinek, aki adományával, egyház-fenntartói járulékával támogatja Egyházunk fenntartását! Buzdítunk mindenkit, aki teheti, kapcsolódjon be a közös teherviselésbe! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról itt olvashat bővebben.

 

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára