Mennyei nézőpontból

Alkalom: 
Egyházi év utolsó (örökkévalóság) vasárnapja
Dátum: 
2019. november 24. 10:30
Igehirdető: 
Alapige: 
Jel 15,2-3
Audio: 

Olvasmány: Jelenések könyve 15,1-8
Alapige: Jelenések könyve 15,2-3

"És láttam valami üvegtengerfélét, amely tűzzel volt vegyítve, és láttam azokat, akik legyőzték a fenevadat, annak képmását és nevének számát, amint az üvegtengernél álltak az Isten hárfáival, és énekelték Mózesnek, Isten szolgájának énekét és a Bárány énekét."

Egyházi ünneprendünkben nevezetes határhoz értünk: A mai vasárnappal véget ér az egyházi év, és a következő vasárnappal, adventtel egy új kezdődik.

Ez a határnap a témájában is határokat feszegető. Örökkévalóság vasárnapja. Isten örökkévalóságát felfogni is képtelenek vagyunk, Ő mégis ennek fényébe állítja kegyelméből a mi földi, poros életünket. Szűkös, időbe korlátozott létünket Isten felfoghatatlan dicsősége és végtelensége felől mutatja.

A felolvasott Ige is ezt a perspektívát követi: Mennyei nézőpontból láthatjuk benne életünket. János apostol egy mennyei istentiszteletet tár elénk. Látomását úgy vezeti be: „Láttam egy nagy és csodálatos jelet a mennyben.”

A jel egyik része megmutat nekünk hét angyalt az Isten haragjának hét poharával; azután pedig győzteseket látunk, akik énekelnek az üvegtenger mellett. Az első egy ijesztő, félelmetes képsor, az utóbbi viszont felemelő, biztató jelenet. Mindkettő Isten munkájához tartozik, és mindkettővel rólunk szeretne szólni!

A mennyei jel első üzenete az, hogy Isten haragszik a bűn miatt. És hogy mennyire haragszik, azt az apokaliptika nyelvén, képekkel és számokkal fejezi ki az Ige. Az angyalok Isten haragjának hét poharát készülnek kiönteni. A hetes a teljesség száma, ez tehát Isten haragjának nagyságát jelzi.

A bűn rontását mindenhol ott látjuk. Egyéni szinten a saját életünkben, a naponta elkövetett gonoszságokban, amikkel egymást és Istent megbántjuk. Közösségi életünkben a szétziláló, értéteket romboló erőkben. És az egész teremtett világban, az Istentől ránk bízott természetben is jelen van az emberi bűn rontása.

Egyik helyen pusztító árvizek, ugyanakkor más helyen pusztító szárazság és bozóttüzek. A természet felborított rendjét mi is megtapasztaljuk a szélsőséges időjárásban. – Mindenki tudja, hogy ez jelentős részben az emberi mohóság, önzés és pénzéhesség következménye. De hiába tudja és mondja mindenki, a leggazdagabb országok, a légkör legnagyobb szennyezői, széndioxid-kibocsátói nem akarnak visszavenni. Legalábbis nem eleget. Megdöbbentő belegondolni: Kell a kényelem, a megszokott luxus, a túlpörgetett termelés, még akkor is, ha belepusztulunk.

A bűn lényegét látjuk meg ebben a példában is. Amikor elfordulunk Istentől, és nem az Ő szava szerint élünk, akkor a Tőle kapott ajándékokkal visszaélünk, és önmagunkat pusztítjuk.

Igen, Isten haragszik a bűn miatt, ugyanakkor valamire nagyon figyelnünk kell: Amikor mi Isten haragjára és ítéletének nagyságára gondolunk, azt immár nem tehetjük Jézus nélkül! Isten bűn miatti haragját, végső ítéletét Jézus elvette rólunk, és elhordozta helyettünk a kereszten.

Ezért amikor Isten felénk fordul, hozzánk közeledik, nem elpusztít bennünket. Sokkal inkább az a célja, hogy megtisztítson, és magához vonjon minket. János apostol írja levelében: Bár a mi szívünk elítél minket, mégis, Isten nagyobb a mi szívünknél (1Jn 3,20). Neki nagyobb tervei vannak velünk, azt akarja, hogy minden ember megtérjen, és az Ő ismeretére eljusson.

Gondoljuk csak végig, hogy is állunk az ítélet kérdésével! Hogyan gondolunk Istenre? Milyennek látjuk Őt?

Köztudott, hogy Luther a megtérése előtt mennyire rettegett az Isten haragjától. Isten egy ítélő, földre sújtó, rettenetes és pusztító Isten volt számára. Hosszú belső utat kellett megtennie az Újszövetség tanulmányozása során, amíg meglátta a mi bűneinkért szenvedett Jézust, és Jézusban Isten kegyelmes arcát. Jézus helyettünk vállalta a büntetést. Isten kegyelmes! Lutherhez hasonlóan nekünk is el szabad jutnunk odáig: Isten nagyobb a mi szívünknél. Ő nem pusztítani jött, hanem életet adni!

Most pedig pillantsunk még vissza a mennyei jelre! Ennek második üzenete azt hirdeti, hogy van győzelem a fenevad, a Gonosz fölött. Ez az egész mennyei istentisztelet valójában egy csodálatos győzelmi ünnep. Itt a Bárányt, Krisztust dicsőítik, aki legyőzte a fenevadat. Az ünneplők pedig azok, akik Vele együtt győztek, akik hűségesek maradtak Jézus nevéhez.

A különleges győzelmi ünnep látványát két érdekesség is színezi.

Azt hallottuk az Igében, hogy János valami „üvegtenger-félét” látott, ami tűzzel van vegyítve. Vajon mit akar ez jelenteni? Az üveg talán az áttetsző tisztaságot, Isten fényességét ábrázolja, de különleges módon „tűzzel van vegyítve”.

A tűzről tudni lehet, hogy a Bibliában nagyon sok helyen Isten jelenlétét mutatja meg. A pusztai vándorlás idején Isten tűzoszlopban kísérte népét: A tűz Isten bátorító és oltalmazó jelenléte, vezetése volt számukra. Egy másik példa Mózes és az égő csipkebokor története, amikor tűz égett, de a bokor nem hamvadt el. A tűz Isten jelenlétét mutatta: Mózesnek le kellett vennie saruit, mert szent helyen állt, majd Isten elmondta neki, mit kíván tőle.

Itt az üvegtenger mellett, ebben a gyönyörű ünneplésben Isten dicsősége és ereje ragyog be mindent. Az Ő fénye és melegsége veszi körül az Övéit.

A másik érdekesség, hogy miről énekelnek a győztesek az üvegtenger partján. Magasztalják Istent szabadító hatalmáért! Azt olvastuk az Igében, hogy Mózes és a Bárány énekét zengik. Mi is volt Mózes éneke? Az Egyiptomból való szabadulás után, amikor az őket üldöző egyiptomi seregek a Vörös-tengerbe vesztek, így énekelt Mózes: „Énekelek az Úrnak, mert igen felséges, lovat lovasával a tengerbe vetett. Erőm és énekem az Úr, megszabadított engem. Ő az én Istenem, őt dicsőítem.” (2Móz 15,1-2)
Isten népét története során mindvégig elkísérte az a megtapasztalás, hogy az ő Istenük szabadító Isten. El egészen a legvégső szabadításig, ami Krisztus keresztjén történt, ahol a Gonosz hatalma végleg megtört.

Így lehet Mózes éneke egyúttal a Bárány éneke is: A nagy mennyei örömünnepen Krisztus győzelméről, Isten szabadításáról énekelnek. Azok zengik ezt az éneket, akik a Krisztuséi. Akik Vele együtt győztek, akik hittek győzelmében és hatalmában. Azok vannak itt Jézussal együtt, akik hisznek Benne, ezért sorsukban, életükben, halálukban és azután is Hozzá vannak kapcsolva. Ők az örök boldogság részesei.

Az örökkévalóság vasárnapján valóban „felsőbb” nézőpontot kapunk ebben az Igében. Segítsen minket Isten, hogy mennyei nézőpontból lássuk magunkat, életünket! Adja meg nekünk kegyelméből, hogy hittel hozzákapcsolódjunk Krisztushoz, megerősödjünk Benne, és egykor majd a győztesekkel együtt dicsőíthessük!

Hírlevél: Igehirdetések

Ha feliratkozik, hetente 1 e-mailt küldünk a hét Igéjével és a legutóbbi igehirdetésekre való hivatkozással.

19 + 1 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.

A hét igéje:

"Az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet.”

(Lukács evangéliuma 19,10)

Igehirdetések

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban
Istentisztelet Kenesén vasárnap de. fél 11-kor a Templomban
Evangélikus istentisztelet lesz július 5-én, vasárnap 14 órakor a templomban Lampért Gábor siófoki evangélikus lelkész szolgálatával. Szeretettel várunk mindenkit!
• A református temető kitisztítása és rendezése folyamatban van, a munkálatok eddigi költsége mintegy 700.000 forint. Továbbra is célunk a temető teljes körbekerítése. Elsőként a Soós-hegy felőli szakaszt szeretnénk elkészíteni a Partfő utcai gazdasági bejárattól a magaspartig. A kerítésre adománygyűjtést hirdetünk, aki ezt a célt szívesen támogatná, adományát eljuttathatja banki utalással, készpénzes befizetéssel, vagy sárga csekken. Hálásan köszönünk minden segítséget!
• A templomban vasárnaponként elhangzó igehirdetések elolvashatók, meghallgathatók és megtekinthetők a refkenese.hu honlapunkon, valamint gyülekezetünk Facebook-oldalán.
• A „Mécses” című heti kiadványunkat igyekszünk gyülekezeti tagjainkhoz ezután is eljuttatni. Hálásan köszönjük mindazok szolgálatát, akik ebben a misszióban segítségünkre vannak!

• Isten iránti hálával köszönjük mindenkinek, aki adományával, egyház-fenntartói járulékával támogatja Egyházunk fenntartását! Buzdítunk mindenkit, aki teheti, kapcsolódjon be a közös teherviselésbe! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról itt olvashat bővebben.

 

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára