Közös sírásból örvendezésre

Alkalom: 
Szentháromság ünnepe utáni 16. vasárnap
Dátum: 
2019. október 6. 10:30
Igehirdető: 
Alapige: 
Neh 8,9.10.
Audio: 

Olvasmány: Nehémiás könyve 8,1-10
Alapige: Nehémiás könyve 8,9.10.

"Akkor Nehémiás, a királyi helytartó és Ezsdrás pap így szóltak az egész néphez: Az Úrnak, a ti Isteneteknek szent napja ez. Ne gyászoljatok, és ne sírjatok, mert az Úr előtt való örvendezés a ti menedéketek!"

Ez az Ige egy különleges pillanatot mutat meg Isten népe életéből. Az előzményekből kiderül, hogy egy spontán tömeggyűlésnek lehetünk tanúi. A nép egy emberként odagyűlt Ezsdrás elé, és kérték, hogy olvassák föl Mózes törvénykönyvét. A léviták szakaszonként olvasták, és magyarázták a felolvasott részeket. A nép órákon át hallgatta az igehirdetést, és ekkor valami rendkívüli dolog történt.

Mintha valami mélyen lefojtott energia szabadult volna fel, az embereket annyira megrendítették a hallottak, hogy sírásra fakadtak.

Rendkívüli pillanatok ezek! Megrendítő lehetett ezt ott átélni. Nem egyedül sírok, nem is ketten sírunk, mert valaki mellém áll, és megért, hanem nagyon sokan együtt sírunk... – Egy spontán összegyűlt tömeg hallgatja az Igét órákon át, majd hangosan sírnak amiatt, amit megértenek belőle. Közösségi katarzis ez. – Igen, vannak olyan pillanatok, események, amik képesek nagyon sok embert, egy egész népet megmozgatni.

A mai nap nevezetes évforduló: Kereken 170 évvel ezelőtt ezen a napon, október 6-án, a forradalom és szabadságharc megtorlásaként 13 tábornokot kötél általi halálra ítéltek Aradon. A tizennegyediket, gróf Batthyány Lajos miniszterelnököt golyó általi halálra Pesten. – Néhány órával a kivégzések után spontán összegyülekezések alakultak ki Aradon és Pesten. Nem volt még internet, sem rádió, de ahogy terjedt a hír, egyre többen lettek. Az üzleteket bezárták. Legtöbben sírtak és imádkoztak.

Mintegy 100 évvel ezután, a 2. világháború utáni időszakban is nagy tömegek mozdultak meg vágyva a megújulást. A sok pusztulás, halál és veszteség után lelki megújulási, ébredési mozgalmak indultak el, és ezeknek a lelki hatása közvetve mindmáig érezhető, kimutatható. – Akárcsak az előző példában, a felismerést, megújulást itt is tragédia előzte meg.

A felolvasott Ige is egy tragédia, a babiloni fogság utáni helyzetet mutat be: Hazatérve, a romok fölött, kifosztott állapotukban Isten megadja népének nemcsak a külső, hanem a belső megújulást is.

Ahogy hallgatták a lévitákat, egész valójukat a hatása alá vonta Isten Igéje: Sírásra fakadtak. Emberi valójuk teljes mélységéig, érzelmükkel, akaratukkal együtt ragadta meg, majd később cselekvésre is indította őket.

Minket vajon mennyire tud hatása alá vonni? Hogyan reagálunk Isten Igéjére?

A bibliai példák nagyon változatosak. Ábrahámot Isten megszólítja, irányt mutat neki, ő pedig megérti Isten szavát, és engedelmesen elindul új, még ismeretlen otthona felé. Jónásnak feladatot ad Isten, Ninivébe kell mennie, neki is irányt mutat. Ő is érti Isten szavát, és elindul, de az ellenkező irányba...

Találunk olyan példát is, ahol a mostani történethez hasonlóan „mélyre ment” az Ige. A pünkösdi nagy összegyülekezéskor Krisztus evangéliuma szíven találta az embereket, és megtérésre, engedelmességre indította. Nem csupán az érzelmeik, hanem egész valójuk került az Ige hatása alá, hiszen attól kezdve naponként összegyűltek a keresztyén közösségekben.

Tanulságos az etióp kincstárnok esete is, aki már régóta olvasta és kereste az Írásokban Isten szavát, de nem értette. Amikor aztán Fülöp segítségével megértette az Igét, a Szentlélek újjáformálta őt, megkeresztelkedett, egy új életforma mellett döntött, Jézus követése mellett.

Mennyire tud ránk hatással lenni Isten szava? Tud-e magával ragadni, és ilyen mélységben megmozgatni? Előfordult-e már, hogy amit megértettünk az Igéből, az érzelmi és akarati szinten is életre kelt bennünk? Megtörtént-e, hogy új irányba állított, átformált, vagy éppen sírásra fakasztott minket? – Legyünk hálásak érte Istennek!

Itt a történetben gyönyörűen kirajzolódik az az út, amin Isten az Ő Igéje által végig akar vezetni minket. Felfedezhető egy sorrendiség: A kiindulás a megértett Ige, ezt követi első lépésként a bűnbánat, majd pedig a második az Isten előtti örvendezés.

Amikor megértették Isten törvényét, hangos sírásra fakadtak. Meglátták saját bűneiket. Ráébredtek, hogy milyen messze vannak attól, amit Isten akar tőlük, és velük. Sírásuk azt a fájdalmat mutatja, ami az Istentől való elszakítottságra, az Élettől, a Boldogságtól való megfosztottságra jellemző.

Ebben az állapotban nem jó benne lenni, de első lépésként bizony szükséges. Tudnunk kell meglátni mindazt, ami elválaszt Istentől, ami nem engedi, hogy az Ige hatása alá vonódjunk, ami akadályoz a Vele való kapcsolat fenntartásában. Nem kellemes, de szükséges, hogy szembe tudjunk nézni hibáinkkal, mulasztásainkkal, tetteinkkel, amik révén károkat okoztunk másoknak, és fájdalmat Istennek.

Itt is ez történik a néppel: Isten előtt, Igéjének tükrében egyszerre látni kezdik a valóságot, és ez fájdalommal tölti el őket.

Nem kell azonban ebben a megszomorodott állapotban maradniuk. Ezsdrás és a léviták továbbsegítik őket, hogy a bűnbánat után eljussanak az Isten előtti örvendezésre. Szinte unszolják őket, hogy most már ne sírjanak, és ne gyászoljanak tovább! „Menjetek, egyetek finom falatokat, igyatok édes italokat, adjatok azoknak is, akiknek nincs, mert az Úr szent napja ez: Az Úr előtt való örvendezés a ti menedéketek!”

Igen, Istennek ez a célja velünk minden alkalommal, amikor elővesszük, és olvassuk vagy hallgatjuk az Igét. Akár otthon, az egyéni csendességeinkben, akár itt, a gyülekezeti alkalmakon. Az a cél, hogy a bűnbánat után eljussunk az Isten előtti örvendezésre, az Ő társaságában, az Ő közelségében átélhető valódi békességre, megnyugvásra, boldogságra.

Ez az Ige, és más példák is bizonyítják, hogy Isten erre hív minket. Nem valami besavanyodott, magába forduló, örömtelen robotolást vár tőlünk. Az a célja, hogy tudjunk a bűnbánat után tiszta szívvel örvendezni, Nála békét és menedéket találni.

A tékozló fiút is terített asztal és örömlakoma várta az út végén. Előtte persze szembe kellett néznie egész csődtömeg életével, a rossz döntéseivel, mocskos, disznók mellé lecsúszott önmagával. De azután tudott őszintén visszavágyni, és fel tudott állni, meg tudta bánni, le tudta zárni bűnbánattal a régi életét, és vissza tudott menni atyjához! Nála pedig örömlakoma fogadta! Zene és tánc, tisztaság és új ruha, megbecsülés (a gyűrű ennek volt a jele), szeretet, befogadó otthon és őszinte öröm!

„Az Úr előtt való örvendezés a ti menedéketek!”

Adja meg nekünk Isten, hogy minél többször átélhessük: Az Úr mellett meg lehet szabadulni lelki terhektől, van bűnbocsánat, tékozlóként is visszafogadás, és el lehet jutni az örvendezésre, a valódi lelki örömre.

„Megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van tenálad” (Zsolt 16,10).

Hírlevél: Igehirdetések

Ha feliratkozik, hetente 1 e-mailt küldünk a hét Igéjével és a legutóbbi igehirdetésekre való hivatkozással.

Feliratkozás Igehirdetések hírcsatornája csatornájára

A hét igéje:

"Az Emberfiának fel kell emeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen őbenne.”

(János evangéliuma 3,14-15)

Igehirdetések

2020.04.05.
Mt 21,6-17
2020.03.22.
Lk 18,31-34
2020.03.15.
2Móz 17,7; Zsolt 91,1-4
2020.03.08.
Lk 13,23-24; Rm 5,1-2

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Alkalmaink:
• A járvány miatt az idei húsvéton nem tudunk a templomban, imaházban fizikailag is együtt lenni. Mégis bátorítjuk Testvéreinket, hogy saját otthonainkban ünnepeljünk egyidőben, úrvacsorás, lelki közösségben! Április 12-én húsvétvasárnap a Duna Tv 9 órai kezdettel úrvacsorás istentiszteletet közvetít az egész Kárpát medencei református magyarság számára. Csatlakozzunk ehhez Egyházunk vezetésének ajánlása szerint:
„Kérjük testvéreinket, hogy testileg és lelkileg is készüljenek, teremtsék meg a teljes odafigyelés és bekapcsolódás körülményeit, a közvetítés idejére készítsék elő az énekeskönyvet, kapcsolják ki azokat az eszközöket, amelyek zavarják a teljes odafigyelést. Kérjük, hogy a közvetített istentiszteletbe kapcsolódjanak be, együtt mondjuk az imádságokat, énekeljük az énekeket. Egyháztagjaink úrvacsorázzanak úgy, ahogy a közvetített istentisztelet lelkipásztora vezeti az úrvacsorai szertartást; ezáltal az apostoli kor gyülekezeteinek mintáját követjük, akik súlyos helyzetükben „házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben”. (ApCsel 2,46) Az istentisztelet közvetítésének kezdete előtt készítsenek elő személyenként egy-egy falat kenyeret és egy kevés bort külön poharakban. (A jegyeket le lehet fedni ünnepi terítővel.) Kövessék figyelemmel a szolgálattevőt és a közvetített istentisztelet résztvevőit, velük közösen mondják az úrvacsorai közimádságot, az Apostoli Hitvallást, válaszoljanak a szokásos kérdésekre. Amikor veszik a kenyeret és aztán a bort, tegyenek ugyanígy. Mondják együtt a lelkipásztorral a hálaadó imádságot és az Úr imádságát is.”
Legyen áldás minden otthonon, amely így templommá lesz az Úr feltámadásának ünnepére, adjon ez a hatalmas közös istentisztelet mindannyiunknak megtisztulást, erőt, reménységet és békességet! Addig pedig a Nagyhéten naponta könyörögjünk a betegekért, az elesettekért, a félelmekkel küzdőkért, a nehéz helyzetben szolgálatot teljesítőkért!
• Nagypénteken és Húsvétkor, ahogy az elmúlt két vasárnap is, jelentkezünk igehirdetéssel a templomból, ezek meghallgathatók a
refkenese.hu oldalon, és gyülekezetünk Facebook-oldalán!

• Isten iránti hálával köszönjük mindenkinek, aki az elmúlt évben befizetett egyházfenntartói járulékával támogatta Egyházunk fenntartását! Buzdítunk mindenkit, aki teheti, kapcsolódjon be a közös teherviselésbe! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról itt olvashat bővebben.

 

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára