Közös sírásból örvendezésre

Alkalom: 
Szentháromság ünnepe utáni 16. vasárnap
Dátum: 
2019. október 6. 10:30
Igehirdető: 
Alapige: 
Neh 8,9.10.
Audio: 

Olvasmány: Nehémiás könyve 8,1-10
Alapige: Nehémiás könyve 8,9.10.

"Akkor Nehémiás, a királyi helytartó és Ezsdrás pap így szóltak az egész néphez: Az Úrnak, a ti Isteneteknek szent napja ez. Ne gyászoljatok, és ne sírjatok, mert az Úr előtt való örvendezés a ti menedéketek!"

Ez az Ige egy különleges pillanatot mutat meg Isten népe életéből. Az előzményekből kiderül, hogy egy spontán tömeggyűlésnek lehetünk tanúi. A nép egy emberként odagyűlt Ezsdrás elé, és kérték, hogy olvassák föl Mózes törvénykönyvét. A léviták szakaszonként olvasták, és magyarázták a felolvasott részeket. A nép órákon át hallgatta az igehirdetést, és ekkor valami rendkívüli dolog történt.

Mintha valami mélyen lefojtott energia szabadult volna fel, az embereket annyira megrendítették a hallottak, hogy sírásra fakadtak.

Rendkívüli pillanatok ezek! Megrendítő lehetett ezt ott átélni. Nem egyedül sírok, nem is ketten sírunk, mert valaki mellém áll, és megért, hanem nagyon sokan együtt sírunk... – Egy spontán összegyűlt tömeg hallgatja az Igét órákon át, majd hangosan sírnak amiatt, amit megértenek belőle. Közösségi katarzis ez. – Igen, vannak olyan pillanatok, események, amik képesek nagyon sok embert, egy egész népet megmozgatni.

A mai nap nevezetes évforduló: Kereken 170 évvel ezelőtt ezen a napon, október 6-án, a forradalom és szabadságharc megtorlásaként 13 tábornokot kötél általi halálra ítéltek Aradon. A tizennegyediket, gróf Batthyány Lajos miniszterelnököt golyó általi halálra Pesten. – Néhány órával a kivégzések után spontán összegyülekezések alakultak ki Aradon és Pesten. Nem volt még internet, sem rádió, de ahogy terjedt a hír, egyre többen lettek. Az üzleteket bezárták. Legtöbben sírtak és imádkoztak.

Mintegy 100 évvel ezután, a 2. világháború utáni időszakban is nagy tömegek mozdultak meg vágyva a megújulást. A sok pusztulás, halál és veszteség után lelki megújulási, ébredési mozgalmak indultak el, és ezeknek a lelki hatása közvetve mindmáig érezhető, kimutatható. – Akárcsak az előző példában, a felismerést, megújulást itt is tragédia előzte meg.

A felolvasott Ige is egy tragédia, a babiloni fogság utáni helyzetet mutat be: Hazatérve, a romok fölött, kifosztott állapotukban Isten megadja népének nemcsak a külső, hanem a belső megújulást is.

Ahogy hallgatták a lévitákat, egész valójukat a hatása alá vonta Isten Igéje: Sírásra fakadtak. Emberi valójuk teljes mélységéig, érzelmükkel, akaratukkal együtt ragadta meg, majd később cselekvésre is indította őket.

Minket vajon mennyire tud hatása alá vonni? Hogyan reagálunk Isten Igéjére?

A bibliai példák nagyon változatosak. Ábrahámot Isten megszólítja, irányt mutat neki, ő pedig megérti Isten szavát, és engedelmesen elindul új, még ismeretlen otthona felé. Jónásnak feladatot ad Isten, Ninivébe kell mennie, neki is irányt mutat. Ő is érti Isten szavát, és elindul, de az ellenkező irányba...

Találunk olyan példát is, ahol a mostani történethez hasonlóan „mélyre ment” az Ige. A pünkösdi nagy összegyülekezéskor Krisztus evangéliuma szíven találta az embereket, és megtérésre, engedelmességre indította. Nem csupán az érzelmeik, hanem egész valójuk került az Ige hatása alá, hiszen attól kezdve naponként összegyűltek a keresztyén közösségekben.

Tanulságos az etióp kincstárnok esete is, aki már régóta olvasta és kereste az Írásokban Isten szavát, de nem értette. Amikor aztán Fülöp segítségével megértette az Igét, a Szentlélek újjáformálta őt, megkeresztelkedett, egy új életforma mellett döntött, Jézus követése mellett.

Mennyire tud ránk hatással lenni Isten szava? Tud-e magával ragadni, és ilyen mélységben megmozgatni? Előfordult-e már, hogy amit megértettünk az Igéből, az érzelmi és akarati szinten is életre kelt bennünk? Megtörtént-e, hogy új irányba állított, átformált, vagy éppen sírásra fakasztott minket? – Legyünk hálásak érte Istennek!

Itt a történetben gyönyörűen kirajzolódik az az út, amin Isten az Ő Igéje által végig akar vezetni minket. Felfedezhető egy sorrendiség: A kiindulás a megértett Ige, ezt követi első lépésként a bűnbánat, majd pedig a második az Isten előtti örvendezés.

Amikor megértették Isten törvényét, hangos sírásra fakadtak. Meglátták saját bűneiket. Ráébredtek, hogy milyen messze vannak attól, amit Isten akar tőlük, és velük. Sírásuk azt a fájdalmat mutatja, ami az Istentől való elszakítottságra, az Élettől, a Boldogságtól való megfosztottságra jellemző.

Ebben az állapotban nem jó benne lenni, de első lépésként bizony szükséges. Tudnunk kell meglátni mindazt, ami elválaszt Istentől, ami nem engedi, hogy az Ige hatása alá vonódjunk, ami akadályoz a Vele való kapcsolat fenntartásában. Nem kellemes, de szükséges, hogy szembe tudjunk nézni hibáinkkal, mulasztásainkkal, tetteinkkel, amik révén károkat okoztunk másoknak, és fájdalmat Istennek.

Itt is ez történik a néppel: Isten előtt, Igéjének tükrében egyszerre látni kezdik a valóságot, és ez fájdalommal tölti el őket.

Nem kell azonban ebben a megszomorodott állapotban maradniuk. Ezsdrás és a léviták továbbsegítik őket, hogy a bűnbánat után eljussanak az Isten előtti örvendezésre. Szinte unszolják őket, hogy most már ne sírjanak, és ne gyászoljanak tovább! „Menjetek, egyetek finom falatokat, igyatok édes italokat, adjatok azoknak is, akiknek nincs, mert az Úr szent napja ez: Az Úr előtt való örvendezés a ti menedéketek!”

Igen, Istennek ez a célja velünk minden alkalommal, amikor elővesszük, és olvassuk vagy hallgatjuk az Igét. Akár otthon, az egyéni csendességeinkben, akár itt, a gyülekezeti alkalmakon. Az a cél, hogy a bűnbánat után eljussunk az Isten előtti örvendezésre, az Ő társaságában, az Ő közelségében átélhető valódi békességre, megnyugvásra, boldogságra.

Ez az Ige, és más példák is bizonyítják, hogy Isten erre hív minket. Nem valami besavanyodott, magába forduló, örömtelen robotolást vár tőlünk. Az a célja, hogy tudjunk a bűnbánat után tiszta szívvel örvendezni, Nála békét és menedéket találni.

A tékozló fiút is terített asztal és örömlakoma várta az út végén. Előtte persze szembe kellett néznie egész csődtömeg életével, a rossz döntéseivel, mocskos, disznók mellé lecsúszott önmagával. De azután tudott őszintén visszavágyni, és fel tudott állni, meg tudta bánni, le tudta zárni bűnbánattal a régi életét, és vissza tudott menni atyjához! Nála pedig örömlakoma fogadta! Zene és tánc, tisztaság és új ruha, megbecsülés (a gyűrű ennek volt a jele), szeretet, befogadó otthon és őszinte öröm!

„Az Úr előtt való örvendezés a ti menedéketek!”

Adja meg nekünk Isten, hogy minél többször átélhessük: Az Úr mellett meg lehet szabadulni lelki terhektől, van bűnbocsánat, tékozlóként is visszafogadás, és el lehet jutni az örvendezésre, a valódi lelki örömre.

„Megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van tenálad” (Zsolt 16,10).

Hírlevél: Igehirdetések

Ha feliratkozik, hetente 1 e-mailt küldünk a hét Igéjével és a legutóbbi igehirdetésekre való hivatkozással.

Feliratkozás Igehirdetések hírcsatornája csatornájára

A hét igéje:

„Azt a parancsolatot kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a testvérét is."

(1 János 4,21)

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Alkalmaink:
• Imaóra hétfőn 17 órakor a Gyülekezeti Házban
• Bibliaóra: kivételesen elmarad!
• Gyülekezeti Énekóra szombaton 18 órakor a Gyülekezeti Házban

• Istentisztelet Kenesén vasárnap fél 11-kor a Templomban
• Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban (Köztársaság u.)

• A Dunántúli Kerületi Nőszövetség október 19-n, szombaton 10.00 órakor hálaadó ünnepi istentisztelet keretében ad hálát 25 éves szolgálatáért a pápai református Ó-Templomban. Szeretettel várják nemcsak az asszonyokat, hanem a gyülekezet minden érdeklődő tagját!
• Az elmúlt héten utolsó földi útjára kísértük Gyenge Béláné (Frák Katalin) testvérünket, aki életének 89. esztendejében ment el e világból október 2-án. Temetése október 9-én 13 órakor volt a katolikus temetőben. Gyászoló szeretteinek Istenünk vigasztaló kegyelmét kérjük!
Folytatódik az adománygyűjtés templomainkra. Az akarattyai Templom Hangjaira (harangjára és orgonájára) és a kenesei Templom Toronyórájára kérjük a testvérek támogatását. Az adományok eljuttathatók banki utalással, sárga csekken, a Takarékbankban (Fő u. 21), a járulékgyűjtőknél vagy a Lelkészi Hivatalban történő befizetéssel. Eddig a Templom Hangjaira kb. 2 millió, a Toronyórára pedig kb. 1,5 millió forint gyűlt össze. Isten iránti hálával köszönjük az eddigi adományokat, és hálásan fogadunk minden további támogatást! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról itt olvashat bővebben.

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára