Isten építi a templomot

Alkalom: 
Septuagesimae (Hetvened) vasárnap
Dátum: 
2019. február 17. 10:30
Alapige: 
Ezsd 5,2
Audio: 

Olvasmány: Ezsdrás könyve 5
Alapige: Ezsdrás könyve 5,2

"Velük voltak Isten prófétái, akik támogatták őket."

Bibliaolvasó Kalauzunkat követve Ezsdrás próféta könyvét olvassuk ezekben a napokban. Két és fél ezer éves történet ez, amit mégis közel érezhetünk magunkhoz, két okból is. Először is felfedezhetjük, hogy nemcsak a mai politikára jellemzőek az intrikák, lobbik, feljelentgetések idegen nagyhatalmaknál, hanem bizony így volt ez az emberi történelem múltjában is. Nagyon is ismerős ez nekünk.

Másodszor pedig azért áll közel hozzánk a jeruzsálemi templom újjáépítéséről szóló történet, mert gyülekezetünk hasonló helyzetben van: a kenesei templomra kapott támogatásból az épület részleges renoválására készülünk, Akarattyán pedig belekezdtünk – Istennek hála – a templomépítésbe, és három hét múlva már ünnepélyes alapkő-letételre kerül sor!

Idézzük fel kicsit azt a két és fél ezer évvel ezelőtti helyzetet! Izráel és Júda Istenhez hűtlen népe felett kimondatott az Úr ítélete, amit meg is hirdetett prófétái által, és az asszír majd a babiloni birodalom pusztításának engedte át őket. Lerohanták az országot, a zsidókat pedig deportálták Babilonba. Csakhogy – ahogy az a történelem viharaiban lenni szokott – egy újabb nagy birodalom lépett színre, és a perzsák vették át a hatalmat. A perzsa uralkodó, Círus politikai hozzáállása az elhurcolt kis népekhez pedig egészen más volt, ő kegyesen visszaengedte őket régi hazájukba, és engedélyezte az újjáépítést. Így ért véget a hetven évnyi fogság, és Isten népe hazatérhetett. De amint nekiállnak a lerombolt városok és a templom helyreállításának, a környező népek áskálódni kezdenek.

Zerubbábel helytartó és Jósua főpap lerakják a templom alapkövét – micsoda megható ünnepi pillanat ez! - de már megy is a feljelentés Círus király utódjának, hogy ezek a zsidók itt önállóskodnak, szervezkednek, veszélyt jelentenek. Az építkezést pedig betiltatják.

S akkor történik valami! Haggeus és Zakariás próféta előlép, és Isten üzenetét hirdetve a templomépítés folytatására buzdítanak! Zerubbábel és Jósua pedig hallgat rájuk, és minden hatalmi tiltás ellenére folytatják!

Persze megy újra a feljelentő levél – immár az akkor uralkodó Dáriusnak, de az ármány visszafelé sül el. Mert Dárius utánanézet a levéltárban nagy elődje, Círus rendeletének, s mikor megtalálják a feljegyzést, nemcsak engedélyezi a templom további építését, hanem a feljelentőknek, Tattenaj helytartónak is megparancsolja, hogy segítsék a munkálatokat. Emberi akarások és odaszánások, erőfeszítések, megnyilvánulások egyik és másik oldalon is – és mégsem ezeken múlik, hogy megépül-e a templom… Mert Isten az, aki a templomot építi! Ezért épül fel végül!

Isten építi a templomot, mert Ő a történelem Ura. Nem Nabukadneccárok, Xerxészek és Dáriusok – nagy földi birodalmak vezetői, és nem is Tattenajok, földi hatalmak kis ügyeskedői, jó- vagy rosszakarói. Ők csak az Úr ítéletének vagy kegyelmének eszközei. Bármilyen nehéz is ezt hinni-látni az életünkben akkor, mikor hatalmaskodásaikat szenvedjük.

És Isten építi a templomot, mert Ő teszi mindenkori népét alkalmassá rá! A babiloni fogság kemény ítélete az elhurcolt népet bűnlátásra és bűnbánatra indította, átformálta őket, és a hazatérő „szent maradék” már egészen más lelkülettel bír, mint Istentől elfordult elődeik. Megvallják, kimondják, hogy az Úrnak igaza volt és van velük szemben, és enélkül nincs építkezés, nincs új kezdet! Így képesek minden hatalmi tiltás ellenére is engedelmeskedni a prófétai szónak, mert nem „ember-félelem” uralkodik rajtuk, hanem igazán istenfélőkké lettek.

Felfelé figyelő istenbizalommal vallják meg, hogy nem az számít, kik ők és kik mások, hanem hogy kiéi: „Mi a menny és föld Istenének szolgái vagyunk!” Akinél helyre kerül saját méltatlan életünk, de a helyükre kerülnek királyok és helytartók is! „És újjáépítjük ezt a templomot...”

Nem tudom, kinek mit jelent a templom. Talán a gyökereinket, keresztségünk, konfirmációnk emlékeit, és egyszersmind egy közösséghez, egy néphez tartozást. Ezért olyan fontos a kenesei megújítása és az akarattyai megépítése! A templom Isten és ember találkozásának helye. Sokkal több és más, mint egy szimpla közösségi ház, amiben szintén összejönnek, együtt vannak és szép és jó és értelmes dolgokat csinálnak emberek. Mert a templomot mindig Isten építi fel! Az Őbenne való hit. Isten az, aki „lakja”, az Ő jelenléte teszi igazi templommá. Itt nemcsak mi jövünk össze, beszélgetünk, énekelgetünk és „lelkizünk”, Hanem Ő szól hozzánk, Ő beszél velünk. Ő az, aki meghallgat, hangosan kimondott imádságokat, de csendben elsóhajtott fohászainkat is. Ő az, aki vigasztal, ránk szól, erősít és megtisztít, újra formál minket. Velünk van. Ő az, aki befogad minket, és otthont ad a lelkünknek. Ahogy egy testvérünk szépen megfogalmazta:

A Soós-hegyről ha letekintek
A kenesei kedves tájra,
A templom Isten tenyerében
Egy ékszerdoboz briliánsa.

Hol négyszázötven áldott éve
Reformált hittel zeng az ének
Szülőfalumnak temploma
Hozzád, míg élek visszatérek.

Szőlőművelő nemzedékek,
Halászok, egyszerű cselédek
Éltük terhétől roskadozva
Jöttek a Forrás friss vízéhez.

Keresztelők, boldog remények,
Megváltót váró szenvedések,
Hálaadások, temetések;
Így telt el hitben sok-sok élet.

Tőled, s népedtől idegen volt
A tömjén, szentkép és a pompa -
Hű Krisztusától nyert kegyelmet
Ki töredelmes szívét hozta.

Padjaid durva gyalulása
Ősök kezének kulcsolása,
Falaid fehér ragyogása
Megtisztult lelkek gyolcs-ruhája.

Jézus kis nyáját most is őrzöd,
Megsiratod, ki elfeled;
Bronz-hangod elér minden házat,
S ünnepre hív a Szeretet.

Nem vagyok vendég falaid közt;
- A tékozlót is visszavártad -
Egykor, ha végleg hazatérek
Zengd el értem, harang-imádat!

(Kurucz Tamás: Szülőfalum templomához)

Az igazi kérdés, hogy van-e bennünk bűnbánat és bízó engedelmesség! Az egyetlen, amit Isten vár tőlünk, az mi magunk vagyunk. Nem fényezve, de őszintén, bűneinkkel, sebeinkkel, lelki-testi nyomorúságainkkal. A szívből jövő istenkeresésnek, a bűnbánatnak, segítségül hívásnak és engedelmes bizalomnak a helye igazából a templom! Ha ez megtörténik, akkor a templom igazi templom lesz, és beköltözik a szívünkbe. Az ige ígérete szerint mi magunk lehetünk Isten élő templomaivá, ha befogadjuk Őt az életünkbe mint rászorulók, ráfigyelők és Őbenne bízók. Akkor meg tudjuk érteni ítéletét is, és engedni tudjuk, hogy megtisztítson, átformáljon, és felépülhet az életünk újra, egyedül az Őrá tekintő, Benne bízó hitre.

Minderre egyedül azonban képtelenek vagyunk! Hanem egyedül csak azáltal az ember által, aki földi életében is tökéletes temploma volt Isten Szentlelkének, mert az Ő Egyszülött Fia, maga a testté lett Isten volt, Jézus Krisztus! Őbenne van értelme bűnbánatnak, mert Általa van szabadulás és új élet. Őbenne bízunk, mert Benne van velünk az Isten!

Hírlevél: Igehirdetések

Ha feliratkozik, hetente 1 e-mailt küldünk a hét Igéjével és a legutóbbi igehirdetésekre való hivatkozással.

6 + 1 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.

A hét igéje:

"Egymás terhét hordozzátok,  és így töltsétek be Krisztus törvényét."

(Galata 6,2)

Igehirdetések

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban
Istentisztelet Kenesén vasárnap de. fél 11-kor a Templomban

• A református temető kitisztítása és rendezése folyamatban van, a munkálatok eddigi költsége mintegy 700.000 forint. Továbbra is célunk a temető teljes körbekerítése. Elsőként a Soós-hegy felőli szakaszt szeretnénk elkészíteni a Partfő utcai gazdasági bejárattól a magaspartig. A kerítésre adománygyűjtést hirdetünk, aki ezt a célt szívesen támogatná, adományát eljuttathatja banki utalással, készpénzes befizetéssel, vagy sárga csekken. Hálásan köszönünk minden segítséget!
• Július 4. szombatra a református temető rendezéséért takarítást szerveztünk – közösségi összefogással. Nagyon szépen köszönjük mindazoknak a munkáját, akik a hulladékfa összegyűjtésében, szemétszedésben, csihatag irtásban vagy bármi másban segítettek! Köszönetünk jeleként szeretettel hívjuk a segítőket jövő szombaton, 11-én 14 órakor egy közös bográcsozásra a Gyülekezeti Házhoz.
• Július 3-án pénteken évzáró tanulmányi kirándulásra mentünk Pápára a konfirmandus fiatalokkal. A járvány miatt májusban elmaradt konfirmáció helyett július utolsó vasárnapján, 26-án lesz a fiataljaink ünnepélyes fogadalomtétele!
• Isten iránti hálával köszönjük mindenkinek, aki adományával, egyház-fenntartói járulékával támogatja Egyházunk fenntartását! Buzdítunk mindenkit, aki teheti, kapcsolódjon be a közös teherviselésbe! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról itt olvashat bővebben.

 

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára