Feltámadtatok Krisztussal

Alkalom: 
Húsvét utáni 1. vasárnap - Quasimodogeniti
Dátum: 
2019. április 28. 10:30
Igehirdető: 
Alapige: 
Kol 3,1-4
Audio: 

Olvasmány: Kolossé levél 3,1-11
Alapige: Kolossé levél 3,1-4

"Ha tehát feltámadtatok Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol Krisztus van, aki Isten jobbján ül. Az odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel! Mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve Krisztussal együtt Istenben. Mikor Krisztus, a mi életünk megjelenik, akkor vele együtt ti is megjelentek dicsőségben."

Húsvét ünneplése nem ér véget a Húsvét elmúltával, mert azt nem lehet két pirosbetűs ünnepnapba beleszorítani. Az egyházi ünneprend szerint a Húsvét utáni vasárnapok is egészen Pünkösdig egyértelműen a feltámadás üzenetéhez és öröméhez kapcsolódnak. Sőt, Húsvét még Pünkösd után sem ér véget, hiszen minden egyes „Úrnapja” Krisztus feltámadásának örömünnepe a keresztyének számára.

A felolvasott Ige a feltámadás témájához kapcsolódik, ám az apostol nem Jézus feltámadásáról, hanem ahhoz kapcsolódóan a mi feltámadásunkról tanít.

Kezdjük is mindjárt azzal, hogy tisztázzuk, mit értünk a mi feltámadásunk alatt ebben az Igében.

Nagyon sok helyen a temető bejárata fölött olvasható ez a szó: „Feltámadunk”. Nyilvánvalóan azt a reménységet hirdeti ez a kapun belépőnek, hogy a hívő ember életútja nem itt ér véget a sírkertben. Emlékeztet arra, amit az Apostoli Hitvallásban is megvallunk: „Hiszem a test feltámadását”. Ez tehát egy még előttünk álló, jövőbeli történés.

Amiről viszont itt ír az apostol, az egy már megtörtént esemény! Így fordul a levél olvasóihoz: Ti, akik feltámadtatok. „Ha feltámadtatok Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak.”

A feltámadás tehát itt más értelmet nyer, mint amiről az imént szóltam. Itt a lelki halálból történő feltámadásról ír az apostol! Arról a fordulatról, ami a hitre jutó ember életében történik, amikor odafordul Isten felé. Eddig ugyanis hátat fordított Neki, más irányba nézett, másfelé igyekezett. Most azonban Felé fordult. Felébredt eddigi öntudatlan állapotából, feltámadt a lelki halálból.

„Ébredj fel, aki alszol, és támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus” – olvassuk az Efézusi levélben.

Az Ige értelmezése szerint mi mindannyian lelkileg halottként születünk. Képtelenek vagyunk arra, hogy önerőből a teljes életet, a boldogságot elérjük, de ki lehet jutni ebből a halott állapotunkból, mert van feltámadás Krisztussal együtt.

A húsvéti történetek szépen elénk tárják, hogy milyen lelki változást, gyökeres fordulatot hoz a feltámadt Jézussal való találkozás. Magdalai Mária kétségbeesett könnyei és elkeseredése semmivé lesz, miután a Feltámadottat felismerte. Hátat fordít a sírnak és halálnak, elindul örömével a többiekhez. Ugyanígy történt a többi asszonnyal, akik egy temetési szertartásra érkeztek a sírhoz. És ugyanígy a tanítványok is, miután a feltámadt Jézussal találkoztak, új irányba fordult az életük. Az Élet felé. Vitték a feltámadás örömhírét szerte az egész világba.

Mert aki az élő Krisztust megismeri, az Vele együtt új életre támad fel. Új irányba fordul az élete.

Az Újszövetségben a megtérés görög kifejezése a „metanoia”, ami az értelem, az „észjárás”, a gondolkodásmód megváltozását jelenti. Az előzőhöz képest 180 fokos fordulatot.

Jól érzékelteti ezt az a jelenség, amit a Jordán halai „megtérésének” is nevezhetünk. Déli irányba haladva, a torkolathoz közeledve megérzik az egyre töményebb sót, és azonnal visszafordulnak. Ha a Jordán halai nem térnek meg, akkor biztosan elpusztulnak, mert a Holt-tenger sótartalmának töménységét egyetlen élőlény sem képes elviselni.

A megtérő ember is hasonlóképpen vált irányt: amikor Krisztust megismeri, ráébred, hogy Nélküle a halálba rohant. Ettől kezdve Rá figyel, Őt követi, – az Élet felé fordul. A változás belül kezdődik, a szívében, a gondolkodásmódjában, de azután az egész életére kihat.

Az apostol is egyértelműen hangsúlyozza, hogy a Krisztussal való feltámadásunknak, a megtérésünknek következménye kell hogy legyen az életünkben. „Ha feltámadtatok Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak... Az odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel!”

Vigyáznunk kell, mert könnyű ezt félreérteni. Az apostol itt nem azt mondja, hogy fordulj el a földi élettől, ne törődj az itteni kapcsolataiddal, ne foglalkozz a földi értékeiddel, a családoddal. – Éppen ellenkezőleg, ezek a szavak sokkal inkább azt jelentik: Akkor élhetsz igazán teljes értékű életet, akkor tudod jól szeretni a családodat, szeretteidet, ha Isten felé fordulsz, és a gondolkodásmódod megváltozik! Mert ha csak az itteni dolgaiddal és kincseiddel törődsz, akkor önmagad körül forogsz, és rabjává leszel önzésednek és az itteni kincseidnek. Ha azonban oda tudsz fordulni Istenhez, akkor nemcsak a saját életedet és belső békédet találod meg, hanem mások felé is békességet tudsz majd munkálni.

Az „odafennvalókkal törődni” azt az igyekezetünket jelenti, hogy Isten szerint gondolkodunk, és hozunk döntéseket. Az Ő szemléletével nézzük és értékeljük az itteni életünket, dolgainkat. Nem szegényebbek leszünk ettől, hanem éppenséggel kiteljesedik ezáltal az életünk.

Az apostol ebben az igeszakaszban többször is megerősíti, hogy mindez kizárólag Krisztussal együtt, Vele összeköttetésben valósulhat meg. „Életetek el van rejtve Krisztussal együtt Istenben. Mikor Krisztus, a mi életünk megjelenik, akkor vele együtt ti is megjelentek dicsőségben.”

Összeköttetésben Krisztussal. Különleges, kitüntető kegyelem számunkra a Vele való sorsközösség.

Nagy folyókon látható néha, hogyan vontatnak hatalmas uszályokat vontatóhajóval. Mivel össze vannak kötve, egészen bizonyos, hogy amerre a vontatóhajó tart, amerre fordul és ahová megérkezik, arra fordul, arra halad és oda érkezik meg mögötte az uszály is.

Ahova Krisztus előrement, oda tartunk mi is. Ahol Ő van, ott leszünk mi is. Mert nagy kegyelméből Önmagához kötötte a mi sorsunkat. Ezt többször is Ő maga erősítette meg tanítványainak. „Eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek.”

Áldjuk Krisztust ezért az összeköttetésért, és szüntelen kérjük Őt, hogy a mi hitünket, a lelki kapaszkodásunkat, a mi bizalmunkat, amivel Rá bízzuk az életünket, napról-napra erősítse bennünk!

„Jézus, én megholt életem, Jézus feltámadásom.
Benned bűntől mentté lettem, Benned igazulásom.
Ó, adj hát segítséget, Lelki elevenséget
Az első feltámadásra: Az új életben járásra.”
(349. dicséret, 5.v.)

Hírlevél: Igehirdetések

Ha feliratkozik, hetente 1 e-mailt küldünk a hét Igéjével és a legutóbbi igehirdetésekre való hivatkozással.

Feliratkozás Igehirdetések hírcsatornája csatornájára

A hét igéje:

„Egymás terhét hordoz-zátok, és így töltsétek be Krisztus törvényét."

(Galatákhoz írt levél 6,2)

Igehirdetések

2019.07.14.
Bír 16,28a; Rm 15,1
2019.06.30.
Ézs 55,1-3
2019.06.23.
5Móz 34,4; Zsid 11,27

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Alkalmaink:
• Imaóra hétfőn 17 órakor a Gyülekezeti Házban
• Bibliaóra szerdán 18 órakor a Gyülekezeti Házban
• Istentisztelet Kenesén vasárnap fél 11-kor a Templomban
• Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban (Köztársaság u.)

• Július 27. szombaton 18 órakor Zenés Áhítat Palotás Gábor ütőhangszeres művész szolgálatával. – Július 28. vasárnap 20 órakor a Neked8, nyolctagú kamarakórus ad koncertet templomunkban. Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
• Folytatódik az adománygyűjtés templomainkra. Az újonnan épülő akarattyai Templom Hangjaira (harangjára és orgonájára) és a nyáron részben megújuló kenesei Templom Toronyórájára kérjük a testvérek támogatását. Az adományok eljuttathatók banki utalással, sárga csekken, a Takarékszövetkezetben vagy a járulékgyűjtőknél történő befizetéssel. Köszönjük szépen az eddigi adományokat, és hálásan fogadunk minden további támogatást!

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára