Feltámadtatok Krisztussal

Alkalom: 
Húsvét utáni 1. vasárnap - Quasimodogeniti
Dátum: 
2019. április 28. 10:30
Igehirdető: 
Alapige: 
Kol 3,1-4
Audio: 

Olvasmány: Kolossé levél 3,1-11
Alapige: Kolossé levél 3,1-4

"Ha tehát feltámadtatok Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol Krisztus van, aki Isten jobbján ül. Az odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel! Mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve Krisztussal együtt Istenben. Mikor Krisztus, a mi életünk megjelenik, akkor vele együtt ti is megjelentek dicsőségben."

Húsvét ünneplése nem ér véget a Húsvét elmúltával, mert azt nem lehet két pirosbetűs ünnepnapba beleszorítani. Az egyházi ünneprend szerint a Húsvét utáni vasárnapok is egészen Pünkösdig egyértelműen a feltámadás üzenetéhez és öröméhez kapcsolódnak. Sőt, Húsvét még Pünkösd után sem ér véget, hiszen minden egyes „Úrnapja” Krisztus feltámadásának örömünnepe a keresztyének számára.

A felolvasott Ige a feltámadás témájához kapcsolódik, ám az apostol nem Jézus feltámadásáról, hanem ahhoz kapcsolódóan a mi feltámadásunkról tanít.

Kezdjük is mindjárt azzal, hogy tisztázzuk, mit értünk a mi feltámadásunk alatt ebben az Igében.

Nagyon sok helyen a temető bejárata fölött olvasható ez a szó: „Feltámadunk”. Nyilvánvalóan azt a reménységet hirdeti ez a kapun belépőnek, hogy a hívő ember életútja nem itt ér véget a sírkertben. Emlékeztet arra, amit az Apostoli Hitvallásban is megvallunk: „Hiszem a test feltámadását”. Ez tehát egy még előttünk álló, jövőbeli történés.

Amiről viszont itt ír az apostol, az egy már megtörtént esemény! Így fordul a levél olvasóihoz: Ti, akik feltámadtatok. „Ha feltámadtatok Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak.”

A feltámadás tehát itt más értelmet nyer, mint amiről az imént szóltam. Itt a lelki halálból történő feltámadásról ír az apostol! Arról a fordulatról, ami a hitre jutó ember életében történik, amikor odafordul Isten felé. Eddig ugyanis hátat fordított Neki, más irányba nézett, másfelé igyekezett. Most azonban Felé fordult. Felébredt eddigi öntudatlan állapotából, feltámadt a lelki halálból.

„Ébredj fel, aki alszol, és támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus” – olvassuk az Efézusi levélben.

Az Ige értelmezése szerint mi mindannyian lelkileg halottként születünk. Képtelenek vagyunk arra, hogy önerőből a teljes életet, a boldogságot elérjük, de ki lehet jutni ebből a halott állapotunkból, mert van feltámadás Krisztussal együtt.

A húsvéti történetek szépen elénk tárják, hogy milyen lelki változást, gyökeres fordulatot hoz a feltámadt Jézussal való találkozás. Magdalai Mária kétségbeesett könnyei és elkeseredése semmivé lesz, miután a Feltámadottat felismerte. Hátat fordít a sírnak és halálnak, elindul örömével a többiekhez. Ugyanígy történt a többi asszonnyal, akik egy temetési szertartásra érkeztek a sírhoz. És ugyanígy a tanítványok is, miután a feltámadt Jézussal találkoztak, új irányba fordult az életük. Az Élet felé. Vitték a feltámadás örömhírét szerte az egész világba.

Mert aki az élő Krisztust megismeri, az Vele együtt új életre támad fel. Új irányba fordul az élete.

Az Újszövetségben a megtérés görög kifejezése a „metanoia”, ami az értelem, az „észjárás”, a gondolkodásmód megváltozását jelenti. Az előzőhöz képest 180 fokos fordulatot.

Jól érzékelteti ezt az a jelenség, amit a Jordán halai „megtérésének” is nevezhetünk. Déli irányba haladva, a torkolathoz közeledve megérzik az egyre töményebb sót, és azonnal visszafordulnak. Ha a Jordán halai nem térnek meg, akkor biztosan elpusztulnak, mert a Holt-tenger sótartalmának töménységét egyetlen élőlény sem képes elviselni.

A megtérő ember is hasonlóképpen vált irányt: amikor Krisztust megismeri, ráébred, hogy Nélküle a halálba rohant. Ettől kezdve Rá figyel, Őt követi, – az Élet felé fordul. A változás belül kezdődik, a szívében, a gondolkodásmódjában, de azután az egész életére kihat.

Az apostol is egyértelműen hangsúlyozza, hogy a Krisztussal való feltámadásunknak, a megtérésünknek következménye kell hogy legyen az életünkben. „Ha feltámadtatok Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak... Az odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel!”

Vigyáznunk kell, mert könnyű ezt félreérteni. Az apostol itt nem azt mondja, hogy fordulj el a földi élettől, ne törődj az itteni kapcsolataiddal, ne foglalkozz a földi értékeiddel, a családoddal. – Éppen ellenkezőleg, ezek a szavak sokkal inkább azt jelentik: Akkor élhetsz igazán teljes értékű életet, akkor tudod jól szeretni a családodat, szeretteidet, ha Isten felé fordulsz, és a gondolkodásmódod megváltozik! Mert ha csak az itteni dolgaiddal és kincseiddel törődsz, akkor önmagad körül forogsz, és rabjává leszel önzésednek és az itteni kincseidnek. Ha azonban oda tudsz fordulni Istenhez, akkor nemcsak a saját életedet és belső békédet találod meg, hanem mások felé is békességet tudsz majd munkálni.

Az „odafennvalókkal törődni” azt az igyekezetünket jelenti, hogy Isten szerint gondolkodunk, és hozunk döntéseket. Az Ő szemléletével nézzük és értékeljük az itteni életünket, dolgainkat. Nem szegényebbek leszünk ettől, hanem éppenséggel kiteljesedik ezáltal az életünk.

Az apostol ebben az igeszakaszban többször is megerősíti, hogy mindez kizárólag Krisztussal együtt, Vele összeköttetésben valósulhat meg. „Életetek el van rejtve Krisztussal együtt Istenben. Mikor Krisztus, a mi életünk megjelenik, akkor vele együtt ti is megjelentek dicsőségben.”

Összeköttetésben Krisztussal. Különleges, kitüntető kegyelem számunkra a Vele való sorsközösség.

Nagy folyókon látható néha, hogyan vontatnak hatalmas uszályokat vontatóhajóval. Mivel össze vannak kötve, egészen bizonyos, hogy amerre a vontatóhajó tart, amerre fordul és ahová megérkezik, arra fordul, arra halad és oda érkezik meg mögötte az uszály is.

Ahova Krisztus előrement, oda tartunk mi is. Ahol Ő van, ott leszünk mi is. Mert nagy kegyelméből Önmagához kötötte a mi sorsunkat. Ezt többször is Ő maga erősítette meg tanítványainak. „Eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek.”

Áldjuk Krisztust ezért az összeköttetésért, és szüntelen kérjük Őt, hogy a mi hitünket, a lelki kapaszkodásunkat, a mi bizalmunkat, amivel Rá bízzuk az életünket, napról-napra erősítse bennünk!

„Jézus, én megholt életem, Jézus feltámadásom.
Benned bűntől mentté lettem, Benned igazulásom.
Ó, adj hát segítséget, Lelki elevenséget
Az első feltámadásra: Az új életben járásra.”
(349. dicséret, 5.v.)

Hírlevél: Igehirdetések

Ha feliratkozik, hetente 1 e-mailt küldünk a hét Igéjével és a legutóbbi igehirdetésekre való hivatkozással.

Feliratkozás Igehirdetések hírcsatornája csatornájára

A hét igéje:

"Az Emberfiának fel kell emeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen őbenne.”

(János evangéliuma 3,14-15)

Igehirdetések

2020.04.05.
Mt 21,6-17
2020.03.22.
Lk 18,31-34
2020.03.15.
2Móz 17,7; Zsolt 91,1-4
2020.03.08.
Lk 13,23-24; Rm 5,1-2

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Alkalmaink:
• A járvány miatt az idei húsvéton nem tudunk a templomban, imaházban fizikailag is együtt lenni. Mégis bátorítjuk Testvéreinket, hogy saját otthonainkban ünnepeljünk egyidőben, úrvacsorás, lelki közösségben! Április 12-én húsvétvasárnap a Duna Tv 9 órai kezdettel úrvacsorás istentiszteletet közvetít az egész Kárpát medencei református magyarság számára. Csatlakozzunk ehhez Egyházunk vezetésének ajánlása szerint:
„Kérjük testvéreinket, hogy testileg és lelkileg is készüljenek, teremtsék meg a teljes odafigyelés és bekapcsolódás körülményeit, a közvetítés idejére készítsék elő az énekeskönyvet, kapcsolják ki azokat az eszközöket, amelyek zavarják a teljes odafigyelést. Kérjük, hogy a közvetített istentiszteletbe kapcsolódjanak be, együtt mondjuk az imádságokat, énekeljük az énekeket. Egyháztagjaink úrvacsorázzanak úgy, ahogy a közvetített istentisztelet lelkipásztora vezeti az úrvacsorai szertartást; ezáltal az apostoli kor gyülekezeteinek mintáját követjük, akik súlyos helyzetükben „házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben”. (ApCsel 2,46) Az istentisztelet közvetítésének kezdete előtt készítsenek elő személyenként egy-egy falat kenyeret és egy kevés bort külön poharakban. (A jegyeket le lehet fedni ünnepi terítővel.) Kövessék figyelemmel a szolgálattevőt és a közvetített istentisztelet résztvevőit, velük közösen mondják az úrvacsorai közimádságot, az Apostoli Hitvallást, válaszoljanak a szokásos kérdésekre. Amikor veszik a kenyeret és aztán a bort, tegyenek ugyanígy. Mondják együtt a lelkipásztorral a hálaadó imádságot és az Úr imádságát is.”
Legyen áldás minden otthonon, amely így templommá lesz az Úr feltámadásának ünnepére, adjon ez a hatalmas közös istentisztelet mindannyiunknak megtisztulást, erőt, reménységet és békességet! Addig pedig a Nagyhéten naponta könyörögjünk a betegekért, az elesettekért, a félelmekkel küzdőkért, a nehéz helyzetben szolgálatot teljesítőkért!
• Nagypénteken és Húsvétkor, ahogy az elmúlt két vasárnap is, jelentkezünk igehirdetéssel a templomból, ezek meghallgathatók a
refkenese.hu oldalon, és gyülekezetünk Facebook-oldalán!

• Isten iránti hálával köszönjük mindenkinek, aki az elmúlt évben befizetett egyházfenntartói járulékával támogatta Egyházunk fenntartását! Buzdítunk mindenkit, aki teheti, kapcsolódjon be a közös teherviselésbe! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról itt olvashat bővebben.

 

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára