Emberi erőlködés vagy a Lélek hatalma

Alkalom: 
Pünkösd hétfő
Dátum: 
2019. június 10. 10:30
Alapige: 
ApCsel 2,1.4-6; Jn 17,22-23
Audio: 

Olvasmány: 1 Mózes 11,1-9
Alapige: Apostolok Cselekedetei 2,1.4-6; János evangéliuma 17,22-23

„Amikor pedig eljött a pünkösd napja, mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi volt akkor Jeruzsálemben azok közül, akik a föld minden nemzete között éltek. Amikor a zúgás támadt, összefutott ez a sokaság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni.”
„Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk: én őbennük és te énbennem, hogy tökéletesen eggyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél.”

Bábel tornyának története a Biblia legelső lapjairól szól hozzánk, egy az „őstörténetek” közül, amik talán mitikus nyelven, de mindig a mindenkori emberről, rólunk beszélnek, Isten kijelentését közvetítik.

A mindenkori embert látjuk a történetben, aki annyira tud akarni, saját boldogulásáról nagyszabású terveket dédelgetni, és azoknak nekifeszülni. Ilyenkor képes az összefogásra, a kemény munkára is. Ahogy olvastuk: egymást biztatják, és nekilátnak a torony építésének. Felhasználják koruk technikai tudását, minden szakértelmüket: tégla, szurok, habarcs.

Mert annyira fontos a „torony”, ami az ember örök vágyát jelképezi. Először is, felemelkedni az égig! Az ember mindig érzi magában Isten közelségének a hiányát, az elveszített Édenre, üdvösségre-boldogságra való vágyat. Azután szeretne nevet magának! Vagyis földi boldogulást is, megmutatni, hogy vagyunk valakik, tudunk teljesíteni, elismerést szerezni. S végül mindezek által is olyan erős emberi közösséget kovácsolni, amely békét, jólétet és biztonságot nyújt!

E „toronyépítés” a lényege minden földi, emberi birodalomnak a világtörténelem során. Ha diktatórikusan is, de erre törekedett a Római Birodalom Pax Romanája, és később a német-római, a napoleoni, a legsötétebb hitleri és kommunista rezsimek is, sőt, az amerikai államok egyesülésének vagy az európai államok uniójának is – minden Isten nélkül építkező emberi közösségnek – ez a fő mozgató rugója.

És nyugodtan ki lehet mondani, hogy mindez természetes emberi vágy, hiszen így lettünk teremtve! A legelső „őstörténetnek”, a teremtés történetének üzenete is erről szól. Az ember igenis az Édenbe lett teremtve, vagyis egy Istennel való teljes közösségre. Az Ő jelenlétében élni, Vele naponta beszélgetni, szavát mindig hallani-érteni, egy minden rossz, gonosz nélküli harmóniában, boldogságban, és egy ebből következő gondtalan boldogulásban, a bűn mérge nélküli, harmonikus emberi kapcsolatokban, egységben.

Csakhogy a bűneset története azután éppen arról beszél, hogy az ember mindezt a jót, harmóniát, boldogságot és boldogulást magában, Isten nélkül akarja! Erről szól a Gonosz csábítása: „olyanok lesztek, mint Isten” Ettől kezdve pedig kudarcra ítélt minden Bábel-torony próbálkozás!

A történelemnek is keserű tanulsága, hogy az ember nem tud tökéletes világot alkotni, igazán boldogulni, boldog lenni. A modern kor globalizációjában már olyan a Föld, informálisan legalábbis, mint egy kis falu, az interneten keresztül mindjárt mindenről tudunk, több ezer kilométernyire is beszélgethetünk, mégis nagyobb az elmagányosodás, mint valaha. Közösségeinkre és egyéni kapcsolatainkra is igaz, amit a költő így fogalmaz: „minden egész eltörött”.

„Ó, jaj barátság és jaj szerelem! Ó jaj, az út lélektől lélekig! Küldözzük a szem csüggedt sugarát, S köztünk a roppant jeges űr lakik...”

Még ha egy anyanyelvet beszélünk is, mégsem értjük meg igazán egymást. Még szeretteinkkel való kapcsolatban is, nagyszülő és unoka közt, férj és feleség közt, megingathatatlannak hitt barátságokban is, ott a meg nem értés, félreértés, elbeszélés egymás mellett.

Isten nélkül nincs igazi emberi közösség sem, nincs igazi szeretet-kapcsolat! Szép anyanyelvünket beszéljük, használjuk, de az „Atya-nyelvünket” elfelejtettük.

Ezzel szembesül az ember történelme és egyéni élettörténete során, és ezzel szembesíti Isten az embert a bibliai történetben. Az Úr válasza az ember istennélküliségére: „szétszórta a szívük szándékában felfuvalkodottakat” (Lk 1,51).

Talán nagyon borús, nyomasztó, úgy érezhetjük, hogy egyenesen ünneprontó ez a kép a mai napon. Pedig ha átéljük és valóban átérezzük – Isten előtti alázatban, önáltatás helyett – Bábel tragikumát, akkor élhetjük át igazán a pünkösdi evangélium felszabadító, gyógyító örömét!

Pünkösd történetét szokták „ellen-bábelnek” is nevezni, s valóban az! Míg a bábeli az emberi gőg kudarca, összezavarodott nyelvek története, pünkösdkor megtörténik a csoda, és különböző anyanyelvű emberek a Szentlélek által közös nyelvre, egységre, nyelvben és szívben megértésre jutnak.

Amit az Atya kezdettől, a bűnesettől fogva elhatározott, amiért Jézus a földre jött és életét adta, azt a Szentlélek, az Atya és Fiú Lelke, teljesíti be végül rajtunk és bennünk. Akik elkérik és befogadják az Ő Lelkét, azokban Isten munkálkodik: az Atya Krisztusnak adta dicsőségét, Ő pedig azoknak, akik hisznek Őbenne és befogadják Őt. Istennek ez a dicsősége pedig nem más, mint erejének és kegyelmének megnyilvánulása.

Magunktól soha nem érünk az égig – de Isten maga hajolt le és jött el hozzánk.

„Nevet”, boldogulást nem mi szerzünk magunknak – de Krisztusban új nevet kapunk, mint az örökbefogadott gyerekek, kegyelemből hatalmas méltóságot: „akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten gyermekei”! Az Atyával újra „egy otthonban” élve – már itt e földön! Isten szavát hallva, értve, gondviselő szeretetét tapasztalva, és Őbenne gyermeki bizalommal és békességgel bízva.

A Lélek által tanulhatjuk ezt a nyelvet, az Ő szeretetének nyelvét, amivel már nemcsak Őt érthetjük, hanem végre egymást is – minden különbözőség ellenére. Mert a Lélek gyümölcsei a megbocsátás, elfogadás, türelem, teher-hordozás, hűség, gyengédség…

A bábeli szétszórt emberiség ellenképe az a közösség, amit Isten Lelke köt egybe, amit Krisztus gyűjt egybe, épít fel: az Ő Egyháza. Az az emberi közösség, amelyet a világ már sokszor „temetett”, sok emberi esendőség van benne, de minden földi gyarlósága ellenére Egy lehet, amelynek tagjai gyógyult szeretet-kapcsolatokban élhetnek, azokra képesek, mert Isten Lelke munkálja bennük azt. Tanítgat minket az „Atya-nyelvünkre”...

Hírlevél: Igehirdetések

Ha feliratkozik, hetente 1 e-mailt küldünk a hét Igéjével és a legutóbbi igehirdetésekre való hivatkozással.

Feliratkozás Igehirdetések hírcsatornája csatornájára

A hét igéje:

"Az Emberfiának fel kell emeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen őbenne.”

(János evangéliuma 3,14-15)

Igehirdetések

2020.04.05.
Mt 21,6-17
2020.03.22.
Lk 18,31-34
2020.03.15.
2Móz 17,7; Zsolt 91,1-4
2020.03.08.
Lk 13,23-24; Rm 5,1-2

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Alkalmaink:
• A járvány miatt az idei húsvéton nem tudunk a templomban, imaházban fizikailag is együtt lenni. Mégis bátorítjuk Testvéreinket, hogy saját otthonainkban ünnepeljünk egyidőben, úrvacsorás, lelki közösségben! Április 12-én húsvétvasárnap a Duna Tv 9 órai kezdettel úrvacsorás istentiszteletet közvetít az egész Kárpát medencei református magyarság számára. Csatlakozzunk ehhez Egyházunk vezetésének ajánlása szerint:
„Kérjük testvéreinket, hogy testileg és lelkileg is készüljenek, teremtsék meg a teljes odafigyelés és bekapcsolódás körülményeit, a közvetítés idejére készítsék elő az énekeskönyvet, kapcsolják ki azokat az eszközöket, amelyek zavarják a teljes odafigyelést. Kérjük, hogy a közvetített istentiszteletbe kapcsolódjanak be, együtt mondjuk az imádságokat, énekeljük az énekeket. Egyháztagjaink úrvacsorázzanak úgy, ahogy a közvetített istentisztelet lelkipásztora vezeti az úrvacsorai szertartást; ezáltal az apostoli kor gyülekezeteinek mintáját követjük, akik súlyos helyzetükben „házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben”. (ApCsel 2,46) Az istentisztelet közvetítésének kezdete előtt készítsenek elő személyenként egy-egy falat kenyeret és egy kevés bort külön poharakban. (A jegyeket le lehet fedni ünnepi terítővel.) Kövessék figyelemmel a szolgálattevőt és a közvetített istentisztelet résztvevőit, velük közösen mondják az úrvacsorai közimádságot, az Apostoli Hitvallást, válaszoljanak a szokásos kérdésekre. Amikor veszik a kenyeret és aztán a bort, tegyenek ugyanígy. Mondják együtt a lelkipásztorral a hálaadó imádságot és az Úr imádságát is.”
Legyen áldás minden otthonon, amely így templommá lesz az Úr feltámadásának ünnepére, adjon ez a hatalmas közös istentisztelet mindannyiunknak megtisztulást, erőt, reménységet és békességet! Addig pedig a Nagyhéten naponta könyörögjünk a betegekért, az elesettekért, a félelmekkel küzdőkért, a nehéz helyzetben szolgálatot teljesítőkért!
• Nagypénteken és Húsvétkor, ahogy az elmúlt két vasárnap is, jelentkezünk igehirdetéssel a templomból, ezek meghallgathatók a
refkenese.hu oldalon, és gyülekezetünk Facebook-oldalán!

• Isten iránti hálával köszönjük mindenkinek, aki az elmúlt évben befizetett egyházfenntartói járulékával támogatta Egyházunk fenntartását! Buzdítunk mindenkit, aki teheti, kapcsolódjon be a közös teherviselésbe! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról itt olvashat bővebben.

 

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára