Amit Isten készít övéinek

Alkalom: 
Szentháromság ünnepe utáni 20. vasárnap
Dátum: 
2019. november 3. 10:30
Igehirdető: 
Alapige: 
Jel 22,1-5
Audio: 

Olvasmány: Jelenések könyve 21,1-7
Alapige: Jelenések könyve 22,1-5

"Azután megmutatta nekem az élet vizének folyóját, amely ragyogó, mint a kristály, és az Isten és a Bárány trónjából ered. A város főútjának közepén, a folyó két ága között van az élet fája, amely tizenkétszer hoz termést, minden egyes hónapban megadja termését, és a fa levelei a népek gyógyítására szolgálnak. És semmi nem lesz többé átok alatt a városban, hanem az Isten és a Bárány trónja lesz benne: szolgái imádják őt, és látni fogják az ő arcát, és az ő neve lesz a homlokukon. Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük, és uralkodnak örökkön-örökké."

Az elmúlt napokban sokan álltunk meg egy-egy sír mellett, hogy elhunyt szeretteinkre emlékezzünk. Nehéz időszak ez, hiszen a halál súlyával, saját mulandóságunkkal, az élet végső kérdéseivel szembesülünk.

A mai Igékkel a folytatásra tekintünk. Arra, ami a temető, a halál után következik. Az elhangzott Igék a keresztyén reménységünkről szólnak. Azt kérdezik tőlünk: Mennyire látunk előre a hitünkkel? Holnapig? Egy-két hétre? Öt évre? A halálunkig? És azután?

A Jelenések könyve végén Isten az újjáteremtett világot mutatja meg látomásban Jánosnak: A mennyei Jeruzsálem csodálatos szépségét, majd pedig az élet vizének folyóját és az élet fáját, mely népek táplálására és gyógyítására szolgál.

Ez utóbbi látomás azért is különleges, mert van egy ószövetségi testvére. Ezékiel prófétának Isten megmutatja, hogy élet forrása fakad a templomból, elindul ki a pusztába, és amerre csak folyik, meggyógyítja, ihatóvá teszi a sós vizeket, és élet fakad a nyomában. A partján a fák havonta hoznak gyümölcsöt, levelei pedig népek gyógyítására szolgálnak (Ez 47).

Lám: Isten ezzel a jövőképpel végigkíséri népét! Reménységet adott a próféta korában, aztán János apostol idejében, és reményt ad ma is! Ő nem fecseg, és nem váltogatja véleményét. Szavai megbízhatók, ígéretére teljes bizalommal rátehetjük az életünket!

Mi jellemzi tehát azt a jövendőt, amit Isten készít nekünk?

Először is az, hogy Isten különleges módon, leplezetlenül lesz jelen Övéi körében. Erről olvastunk az Igében, hogy Isten, a győztes Krisztus ott van az Övéi között, Övéi imádják Őt, és „látni fogják az arcát”.

Isten „orcája” különleges kifejezés a Bibliában, lényegében Istent magát jelenti. Azt, hogy ott van népével, jelen van segítő erejével. Amikor Isten ezt mondja: „az én orcám megy veletek”, akkor ez egy valódi, érzékelhető jelenlét. Nappal felhőoszlopban, éjjel tűzoszlopban vezeti őket, gondoskodik róluk, győzelemre segíti őket az ellenség felett.

Hogyan lehet Isten arcát látni? Mózes, amikor Isten találkozni akart vele a Hóreb hegyénél, látni akarta Istent a maga teljes valójában. Mutasd meg nekem a te dicsőségedet! De az Úr ezt mondta neki: Nem láthat engem ember úgy, hogy életben maradjon.

És mégis, ha jól meggondoljuk, az egész Szentírás arról tesz bizonyságot, hogy Isten valami módon megmutatja magát Övéinek! A Ószövetségben is, úgy, ahogy akkor megérthették. Legpontosabban azonban Jézusban mutatja meg magát: Ahogyan közénk született emberként, ahogyan Övéi közt élt, tanított és gyógyított, majd ahogyan keresztre feszítették, de harmadnapra feltámadt. Így mutatja be magát a mi Istenünk. Ő ilyen, és egészen emberi módon, kézzelfogható módon jelen van a mi életünkben, megtapasztalható az ereje, segítő hatalma.

Látjuk-e vajon Jézusban Isten „arcát”? Engedjük-e, hogy valósággá legyen a mi életünkben? Engedjük-e, hogy hasson ránk, vezessen minket? Engedjük-e, hogy jelenléte élettel töltsön meg minket, új irányba fordítson, hogy megtörténjen, amit Ő akar, nem az, amit mi.

A másik, ami az Isten által készített jövőt jellemzi, az eddig elmondottakból fakad: Ahol Isten jelen van, ott áldásai is jelen vannak, mellette bőség van, és gyógyulás.

A látomásban gyönyörű, részletezett képekkel mutatja ezt be nekünk. Ezeket természetesen nem szabad betű szerint érteni, inkább úgy, ahogyan a szimbólumokat, amik önmagukon túl mutatnak: A látomások képei is mélyebb értelmet hordoznak.

Az élet fája havonta hozza meg gyümölcsét, tizenkétszer érik be minden évben. Nyilván ilyen fa a vegetáció és a természet szabályai szerint a mi emberi világunkban nem létezhet, – Isten világában azonban igen! Ez a kép Isten gazdagságát jelzi, ajándékait, amikkel bőségesen ellátja övéit. Így gondoskodik a Benne bízókról.

A fa levelei pedig a népek gyógyítására szolgálnak. Mert Isten mellett nincsen többé betegség és halál.

Mindannyian rászorulunk Isten meggazdagító és gyógyító jelenlétére. Mert vannak hiányaink, és sok mindenben szükséget szenvedünk. És mindannyian hordozunk terheket, viselünk betegségeket, sebeket. Akár testi értelemben, betegség, gyengeség formájában, akár sebeket a lelkünkben, csalódást, magányt, elutasítást. Hiányainkra és fájdalmainkra Isten jelenléte adhat egyedül gyógyító megoldást.

Hogyan nyerhetjük el? A válasz egyszerű: Jézusban, Jézussal együtt.

Nagyon sok újszövetségi történet igazolja, hogy Isten meggazdagító jelenléte, és gyógyító ereje Jézusban lett valósággá.

A kánai menyegzőn nagy mennyiségű és finom bort adott Jézus a násznépnek, és az evangélium kiemeli, hogy ez jel volt! Előképe Isten eljövendő országának, ahol áldásainak bősége jelenik meg.

Hasonló volt a helyzet az ötezer megvendégelésénél is. Jézus mellett nem fogy el az ennivaló, mert Ő bőségesen gondoskodik az Övéiről.

Azt is számtalan történet mutatja be, ahogyan Jézus gyógyít. Mi is történik ilyenkor? Amikor visszaadja valakinek az egészségét, akkor Jézus helyreállítja a teremtett világ harmóniáját. Helyreállítja az ember testében, lelkében mindazt, ami a bűn miatt elromlott, és nem jól működik.

Mindezeknek a megvalósulását láthatjuk a mai Igében. Isten ilyen jövőt készít nekünk.

Jézus pedig egykor és ma is azért munkálkodik szüntelen, hogy ez minél inkább megvalósuljon már itt a földön is. Amikor tanítványait kiküldi a misszióba, ők is ebbe a munkába állnak bele. Együtt munkálkodnak Jézussal: Nemcsak az evangélium világosságát viszik az emberekhez, hanem gyógyítanak is elküldő Uruk erejével.

A mi életünkben is ugyanez a feladat. Hogy együtt munkálkodjunk a mi Urunkkal annak érdekében, hogy az Ő uralma, gazdagító szeretete és gyógyító ereje áramoljon tovább. A saját életünkben, a közösségeinkben és a teremtett világban is.

Erősítsen meg bennünket a hitben és a reménységben Isten ígérete! Temetőkön és sírokon túl lássunk el egészen az Általa készített jövőig! Fogadjuk el Tőle ezt az Igét, mint nekünk adott ígéretet: „Amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el Isten az őt szeretőknek” (1Kor 2,9).

Hírlevél: Igehirdetések

Ha feliratkozik, hetente 1 e-mailt küldünk a hét Igéjével és a legutóbbi igehirdetésekre való hivatkozással.

Feliratkozás Igehirdetések hírcsatornája csatornájára

A hét igéje:

"Az Emberfiának fel kell emeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen őbenne.”

(János evangéliuma 3,14-15)

Igehirdetések

2020.04.05.
Mt 21,6-17
2020.03.22.
Lk 18,31-34
2020.03.15.
2Móz 17,7; Zsolt 91,1-4
2020.03.08.
Lk 13,23-24; Rm 5,1-2

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Alkalmaink:
• A járvány miatt az idei húsvéton nem tudunk a templomban, imaházban fizikailag is együtt lenni. Mégis bátorítjuk Testvéreinket, hogy saját otthonainkban ünnepeljünk egyidőben, úrvacsorás, lelki közösségben! Április 12-én húsvétvasárnap a Duna Tv 9 órai kezdettel úrvacsorás istentiszteletet közvetít az egész Kárpát medencei református magyarság számára. Csatlakozzunk ehhez Egyházunk vezetésének ajánlása szerint:
„Kérjük testvéreinket, hogy testileg és lelkileg is készüljenek, teremtsék meg a teljes odafigyelés és bekapcsolódás körülményeit, a közvetítés idejére készítsék elő az énekeskönyvet, kapcsolják ki azokat az eszközöket, amelyek zavarják a teljes odafigyelést. Kérjük, hogy a közvetített istentiszteletbe kapcsolódjanak be, együtt mondjuk az imádságokat, énekeljük az énekeket. Egyháztagjaink úrvacsorázzanak úgy, ahogy a közvetített istentisztelet lelkipásztora vezeti az úrvacsorai szertartást; ezáltal az apostoli kor gyülekezeteinek mintáját követjük, akik súlyos helyzetükben „házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben”. (ApCsel 2,46) Az istentisztelet közvetítésének kezdete előtt készítsenek elő személyenként egy-egy falat kenyeret és egy kevés bort külön poharakban. (A jegyeket le lehet fedni ünnepi terítővel.) Kövessék figyelemmel a szolgálattevőt és a közvetített istentisztelet résztvevőit, velük közösen mondják az úrvacsorai közimádságot, az Apostoli Hitvallást, válaszoljanak a szokásos kérdésekre. Amikor veszik a kenyeret és aztán a bort, tegyenek ugyanígy. Mondják együtt a lelkipásztorral a hálaadó imádságot és az Úr imádságát is.”
Legyen áldás minden otthonon, amely így templommá lesz az Úr feltámadásának ünnepére, adjon ez a hatalmas közös istentisztelet mindannyiunknak megtisztulást, erőt, reménységet és békességet! Addig pedig a Nagyhéten naponta könyörögjünk a betegekért, az elesettekért, a félelmekkel küzdőkért, a nehéz helyzetben szolgálatot teljesítőkért!
• Nagypénteken és Húsvétkor, ahogy az elmúlt két vasárnap is, jelentkezünk igehirdetéssel a templomból, ezek meghallgathatók a
refkenese.hu oldalon, és gyülekezetünk Facebook-oldalán!

• Isten iránti hálával köszönjük mindenkinek, aki az elmúlt évben befizetett egyházfenntartói járulékával támogatta Egyházunk fenntartását! Buzdítunk mindenkit, aki teheti, kapcsolódjon be a közös teherviselésbe! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról itt olvashat bővebben.

 

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára