Valódi gazdagság, igazi élet

Alkalom: 
Szentháromság ünnepe utáni 18. vasárnap
Dátum: 
2018. szeptember 30. 10:30
Alapige: 
Lk 21,1-4
Audio: 

Olvasmány: Lukács evangéliuma 12,16-31
Alapige: Lukács evangéliuma 21,1-4

"Amikor Jézus feltekintett, látta, amint a gazdagok áldozati ajándékaikat a perselybe dobják. Észrevett egy szegény özvegyasszonyt is, aki két fillért dobott abba, és így szólt: Bizony mondom nektek, hogy ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott a perselybe. Azok ugyanis mind a feleslegükből dobtak az áldozati ajándékokhoz, ő azonban szegénységéből mindent beledobott, amije volt, az egész vagyonát."

Bibliaolvasó Kalauzunkat követve az elmúlt időszakban Lukács evangéliumát olvassuk, és sorban jönnek elénk olyan részek, mint a bolond gazdag példázata, a gazdag ifjú története, az adópénz kérdése, hogy a császárnak, ami a császáré és Istennek, ami Istené. S most itt van a szegény özvegy esete. Mindegyik pénzről szól, de evangéliumi módon, mintha csak vezetnének minket annak felismerésére, hogy mi az igazi gazdagság.

A mai történet idején Jézus már túl van a virágvasárnapi bevonuláson, és tanítványai körében – gyakran a templom közelében – tölti földi élete utolsó napjait. Készül odaadni mindent, amije van, az életét. Hogy nekünk életünk legyen, és bővölködjünk.

A hatalmas és gyönyörű jeruzsálemi templom fenntartása rengeteg pénzbe került. Egy sok száz éves templomot fenntartó, sőt egy újat építeni készülő gyülekezet jól ismeri ennek terhét. Egyrészt magát az ékesen berendezett épületet kellett karbantartani, időnként renoválni, másrészt az ott szolgáló papoknak a megélhetéséről is gondoskodni kellett. A kiadásokra a pénzt a gyülekezeti tagok adakozták össze. Tizenhárom, erre a célra kihelyezett persely állt a templom oszlopcsarnokában. Mindegyik mellett egy-egy pap vigyázta az adományokat, felügyelte az adakozást. Aki pénzt dobott a perselybe, az hangosan mondta az összeget és a pénznemet is. Hogy a körülállók hallják, és adott esetben tanúsíthassák is. Történetünk szerint most Jézus is ott van, nézi az adakozókat, hallja az adományokat. Jönnek gazdagabbak, tehetősek, jó hangosan bejelentett tekintélyes összegekkel, s jön egy szegény özvegyasszony is. Ő az akkori idők legkisebb pénzegységét tudta csak felajánlani, két leptont, azaz fillért. Ebből a pénzből egynapi élelmét tudta volna fedezni. Neki ennyije van, ezt ajánlja fel.

„Panta ton bion” - mondja az eredeti szöveg, tehát szó szerint az egész bioszát, életét adja oda. Ebből a szóból származik a biológia, vagyis élettan szavunk is. A biosz a fizikai valóságot, a földi létet jelenti. Ez lehet gyönyörű is, tartalmas, de erre lehet keserűen – csalódásokat, nehézségeket megélve – kimondani azt is, hogy ez nem élet! Az életre a görögnek van egy másik szava: zoé, ez az igazi, boldog lét. Az örök élet kifejezéseknél kizárólag ez szerepel. Mert a biosz nem lehet örök, de a zoé igen!

Jézus semmilyen megjegyzést nem fűz ahhoz, hogy ki mennyit ad. Nem dicsér, és nem marasztal el. Ő nem a „mennyit” nézi, hanem az adakozót látja. Az Úr látja a szívünket, az őszinteségünket, és a bioszunkat, a körülményeinket is, amikor Neki és egyházának szolgálunk, ajándékozunk a magunkéból. Mélyebbre lát, mint az emberek. Hallgatása akkor törik meg, mikor az özvegy áldozatát látja. Azt mondja: ő többet adott mindenkinél. De mi ez a több? A szív, a hit többlete!

Csupán két fillért dobott a perselybe. Ez volt minden készpénzvagyona, a biosza. Teljesen átadta magát Istennek – Ő majd gondoskodik róla. Tudja-hiszi, hogy szereti őt az Úr, még így özvegyen, a veszteségei után is. Hitben járva sokszor megtapasztalta már szabadítását, ő pedig felajánlotta szívét, életét ennek a szabadító, szerető Istennek.

Testvérek, vajon mi el tudjuk-e hinni igazán, életünk minden szakaszában, történésében, hogy Isten szeret minket?

Ez az asszony reménységgel egyedül Tőle várja jövőjét. Mert nem az a hit, hogy „van Isten”, hanem az, hogy Ő Jézus Krisztus által Szabadító Úr, akinek átadom az egész életemet. Azt akarom, hogy Ő legyen az úr minden területen. Uralkodjon a javaimon, az érzelmeimen, az indulataimon, a kapcsolataim alakításában. Örömeim és bánataim Ő tegye helyre.

Jézus nem azért kéri az életünket, hogy bármitől megfosszon, hanem hogy meggazdagíthasson. Hogy puszta biosz helyett zoét, igazi életet adjon! Alapot adjon az életünkben, biztos reménységet, bűnbocsánatot, vigaszt, célt, értelmet, megtapasztalásokat a Gondviselő Istenről.Minden adakozás ezt fejezi ki: Uram, Istenem, itt vagyok, mindenem a Tiéd! Tőled kaptam, Neked adom vissza, hogy tudjak helyesen-teljesen élni.

Ez hát az a „több”, amiről Jézus beszél: a hit többlete.

Ennek az asszonynak látó hite van! Nem sértődött, nem kesereg, hanem Istent szerető, gondoskodó Atyának látja! Önmagát pedig épp ezért gazdagnak, megajándékozottnak ismeri fel: Ha Isten enyém, minden az enyém! Az Atya a legdrágábbat – egyszülött Fiát – odaadta értem, nekem, „hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent” (Róm 8,32)! Minden lehet a javamra! Minden gazdagíthat valahogyan! Ennek a biosznak minden történése lehet eszköz arra, hogy Istentől enyém lehessen a zoé.

Ha csak magára nézne az ember, csak magát látná, panaszkodhatna így: Jaj, csak ennyim van, csak ennyi vagyok! Kisemmizettje az életnek! Nem tudok adni, tőlem ne várják, nincs miből! Ha meg muszáj, hát jól kimérem, ami már nekem sem olyan fontos, azt adom.

Ez az asszony azonban gazdag, mégpedig „Isten szerint”, nem úgy, mint a bolond gazdag Jézus példázatában, akinek hatalmas felhalmozott vagyona, biosza sem volt elég arra, hogy megtartsa az életét.

Ezért az özvegy hite egyszersmind bízó hit is. Ez az asszony egy szabad ember! Valami emberileg felfoghatatlan, irigylésre méltó szabadságban él. Nem rendkívülit akar tenni, nem azért teszi, mert titokban valami jutalmat vár. Tudja, biztos benne, hogy Istenben minden az övé. Józan, emberi ésszel nézve ő cselekszik bolondul, mert azt adja oda, dobja perselybe, amire neki is szüksége van. De ő ezzel a dobással rábízza, rádobja-veti egész önmagát Istenre, mint a mezők liliomai, az ég madarai. „Minden gondotokat Őreá vessétek, mert Neki gondja van rátok.” (1Pt 5,7)

Végül pedig hite hálás hit! Az őszinte hála, bármennyit is ad, képmutatás nélküli szeretetválasz. Ha csak két filléres voltomat is, de habozás nélkül, őszinte szeretettel adom Istennek. Erről szól a korinthusi levél Szeretet Himnusza is! Nem kell feltétlen hegyeket elmozdítani, halálos áldozatot hozni, tömegeket ékesszólón Jézushoz téríteni – ha szeretet nincs bennem, mindez semmit sem ér.

Legyen hát ilyen az adakozásunk, szolgálatvállalásunk! Gyülekezetben, családban, közösségekben, ahol élünk. Ne magamra vagy másokra nézve képmutatásból, ne abból, ami már nekem se fontos, hanem Istenre nézve, őszinte szívvel, amiben nincs harag, keserűség, hanem csak szeretet, amiben nincs elvárás „üzletelés” Istennel (én adok, te meg megsegítesz), hanem csak boldog hála és élet-odabízó hit.

Hírlevél: Igehirdetések

Feliratkozás Igehirdetések hírcsatornája csatornájára

A hét igéje:

„Az Emberfiának fel kell emeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen őbenne."

(János evangéliuma 3,14-15)

Igehirdetések

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Alkalmaink:
• Imaóra hétfőn 17 órakor a Gyülekezeti Házban
• Bibliaóra szerdán 18 órakor a Gyülekezeti Házban
Nagypénteki istentisztelet passióolvasással Kenesén pénteken délelőtt fél 11 órakor a Templomban
Húsvéti Istentisztelet úrvacsorával Akarattyán vasárnap 9 órakor az Imaházban (Köztársaság u.)
Húsvéti Istentisztelet úrvacsorával Kenesén az ünnep mindkét napján délelőtt fél 11 órakor a Templomban
Evangélikus istentisztelet úrvacsorával Húsvét vasárnap 16:30-kor a Templomban

• Kenesén a Húsvét hétfői istentiszteleten Veres Ábel, 1. évfolyamos budapesti teológus hirdeti a feltámadás evangéliumát. Az ünnepi legátus tanulmányi segélyére köszönettel fogadunk adományokat.

• Köszönjük szépen mindazok segítségét, akik az elmúlt héten a Templom és Gyülekezeti Ház takarításában részt vettek!

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára