"Megrövidült" lélekkel...

Alkalom: 
Böjt 5. vasárnapja (Judica)
Dátum: 
2018. március 18. 10:30
Alapige: 
Jn 3,14-15
Audio: 

Olvasmány: 4 Mózes 21,4-9
Alapige: János 3,14-15

"És ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az Emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen őbenne."

Bibliaolvasó Kalauzunk szerint már jó ideje Mózes második könyvét, az Egyiptomból való szabadulás történetét olvassuk az Ószövetségből. Láttuk Isten népét sanyarú helyzetükben, a rabszolgaság jármában, a kényszermunka terhe alatt, és a héber fiúgyermekek legyilkolásának borzalmát.

Olvastunk Mózes születéséről, halálból való megmeneküléséről, aztán az égő csipkebokornál történt elhívásáról. Végigkövettük a tíz csapás és a kivonuló nép előtt megnyíló Vörös-tenger csodáját. Megszabadultak.

Ma pedig a böjt 5. vasárnapjára rendelt, Perikópa szerinti igét olvastuk Mózes negyedik könyvéből. Ebben a történetben negyven évvel később látjuk Izráelt, amikor a pusztai vándorlás végén újra megérkeznek az Ígéret Földje határára. Mi történt velük? Hogy jutottak idáig?

Ha a szabadító Isten oldaláról nézzük, csodálatos ez a történet. Rendkívüli események által hozza ki népét Egyiptomból, átélhetik mindenek felett való hatalmát és értük harcoló szeretetét. A Vörös-tengeren átkelve az Úr először dél felé vezeti őket, tűz- és felhőoszlopban jár előttük, míg eljutnak a Sion hegyéig, a Hórebig, ahol megkapják az életre tanító tíz igét, a Tízparancsolatot. Egész úton gondoskodik róluk Isten, manna és fürjek hullanak az égből, hogy ehessenek, víz fakad a sziklából, hogy ihassanak, a túlerőben lévő, orvul támadó ellenséget pedig visszaverik. Néhány hónap alatt azután elérnek északon az Ígéret Földjéhez, és Mózes tizenkét kémet küld át a határon, minden törzsből egy férfit.

Ha viszont emberi oldalról nézzük, ez a történet egy tragédia. Minden megtapasztalt csoda és Isten megbizonyított hatalma és szeretete ellenére a nép állandóan lázadozik és panaszkodik. Újra és újra zúgolódnak az adódó nehézségek, a szükségek miatt. Mintha nem éltek volna át Isten mellett semmit!

Mózes negyven napig volt fent a hegyen, hogy találkozzon az Úrral és lehozza a Tízparancsolatot, mire leér – vezető híján – a nép már aranyborjút csinált, és azt imádja. Negyven napig vannak távol a kémek, hogy hírt hozzanak Kánaán földjéről, de visszaérésünkben nincsen köszönet. Elmondják, hogy valóban tejjel-mézzel folyó föld az, de bevehetetlen, mert rettenetesen erős népek lakják. Mondják ezt pár hónappal az átéltek, az Egyiptomot sújtó csapások, az előttük kéttéváló tenger után! Akkora pánikot keltenek, hogy a nép fellázad, új vezetőt akar, aki visszaviszi őket Egyiptomba, Mózest, Józsuét pedig meg akarják ölni.

Ekkor fakad ki Isten: Meddig vesz engem semmibe ez a nép, és meddig nem hisz bennem a sok jel ellenére sem?! El akarja pusztítani őket, de Mózes könyörög értük: „Bocsásd meg ennek a népnek a bűnét nagy szereteteddel, ahogyan megbocsátottál Egyiptomtól fogva mindeddig! Akkor az Úr ezt mondta: Megbocsátok a te beszéded szerint. De azok közül az emberek közül, akik látták dicsőségemet és a jeleket, amelyeket Egyiptomban és a pusztában tettem, és mégis megkísértettek engem tízszer is, és nem hallgattak szavamra, senki sem fogja meglátni azt a földet, amelyet esküvel ígértem atyáiknak. Senki sem látja meg azt azok közül, akik engem semmibe vettek.” – És így lett. Megkapták a negyven évi pusztai vándorlás ítéletét. Hátha, ennyi idő alatt megváltoznak, és a felnövő új nemzedék megtanul valóban Istenben bízni.

Így látjuk őket viszont negyven év után, és valóban történt változás. Ezek alatt az évtizedek alatt az Úrral jártak, valóban egy néppé formálódtak, megerősödött az egymáshoz és Istenhez tartozásuk, a hitük. Az Ígéret Földjének a határához érkezve újra, már győztes csatát vívnak.

De kell még egy kis kerülőt tenniük, és ott valami megváltozik. Hosszú volt az út már, nagyon hosszú. Egy nemzedéken át vándoroltak már. Végignézték ezalatt elődeik halálát, sorban vesztették el őket, és a határra érkezés előtt még Áront is, a főpapjukat, akitől mélységesen megrendült gyásszal búcsúznak. És akkor jön az, amiről olvastunk, az újabb miértek, a sok ez nincs, az nincs, és ami van, abból elég!

Útközben elfogyott a nép türelme – hallottuk az Igéből a rövid mondatot, amit mások úgy fordítottak, hogy „megkeseredett a lelkük”, vagy „belefáradtak a vándorlásba”, vagy „a nép lelke nagyon elcsüggedt, elbátortalanodott”. Szó szerint ez áll itt: „Megrövidült a lelkük!”

Nekünk talán érdekes vagy inkább szomorú, megrendítő ez a történet. De igazából sokkal több ennél! Pál apostol így figyelmeztet minket a Korinthusiakhoz írt levelében: Nem szeretném, ha nem tudnátok, testvéreim, hogy atyáink mindnyájan ugyanazt a lelki italt itták, mert a lelki kősziklából ittak, amely velük ment. Az a kőszikla pedig a Krisztus volt. De mindez példává lett a számunkra, mindez figyelmeztetésül íratott meg nekünk. Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék!

Az út, az élet-vándorlás talán nekünk is hosszú. Vannak veszteségeink, vannak kísértéseink, bennünk is vannak miértek. Mást vártunk, nem így és nem ezt szeretnénk, nem értjük Istent. Emlegetjük mi is a sok „nincs”-et, a szükségeinket, veszteségeinket, és úgy érezzük sokszor, Urunk nem törődik ezekkel. Amerre pedig vezet, amit ad, abból meg már elegünk van! A mi lelkünk, a mi hitünk is megrövidülhet!

Istennek a türelme, szeretete hosszú, de mi gyenge, gyarló, esendő emberek vagyunk. Elég hosszú-e a lelkünk, a hitünk karja, hogy elérje Őt, és mindig Őbelé kapaszkodjon bizalommal? Elég hosszú-e a lelkünk, hogy hosszan, messzire ellásson a már átélt csodákig, Édesatyánk megtapasztalt szeretetéig? A megszabadító és velünk vándorló Krisztusig?

Vagy nagyon meg tud rövidülni, megkeseredni, elcsüggedni?

Ott a negyven évi vándorlás végén, a megígért föld határán, a lázadás feletti ítélet a népre engedett mérgeskígyók. Eddig is tele volt velük a puszta, a Sinain ma is rengeteg él, de a nép eddig az Úr oltalma alatt volt. Az ítélet tehát az, hogy aki nemet mond Istenre, azt az Úristen elengedheti, aki ellöki a kezét, arról leveheti. De még van lehetőség a bűnbánatra!

Van lehetőség az Istennel való kapcsolat helyreállítására, de ehhez fel kell nézni a fára! A felállított fára, amire felszegeztek valami, pontosabban valakit! Ahogy azon az éjszakai beszélgetésen Jézus maga is megmondja Nikodémusnak, az a felszegezett kígyó Ő maga, az Krisztus előképe.

A kígyók maradnak, a sok nehézség, szenvedés, a veszteségek belénk marnak. Az élet nehéz, az út hosszú itt a földi pusztaságban. De fel lehet mindig megújuló hittel nézni az értünk megfeszített Krisztusra, Isten halálig menő szeretetének és a gonosz feletti végtelen hatalmának bizonyságára. Ez már mindenkinek egyéni döntése. És egyéni megtapasztalása lehet, hogy a sebeimmel, a fájdalmaimmal is életben maradhatok. Van jövőm, reményem, erőm, vigasztalásom, van életem, örök életem!

Hírlevél: Igehirdetések

Ha feliratkozik, hetente 1 e-mailt küldünk a hét Igéjével és a legutóbbi igehirdetésekre való hivatkozással.

Feliratkozás Igehirdetések hírcsatornája csatornájára

A hét igéje:

"Most felmegyünk Jeruzsálembe, és az Emberfián beteljesedik mindaz, amit a próféták megírtak.”

(Lukács evangéliuma 18,31)

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Alkalmaink:
• Bibliaóra szerdán 16 órakor
• Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban (Köztársaság u.)
• Istentisztelet Kenesén vasárnap fél 11-kor a Templomban

• Jövő vasárnap, március 1-én böjtfő vasárnapján az Úr asztalát megterítjük, és úrvacsorai közösségben ünneplünk. Az istentisztelet Kenesén újra a templomban lesz, az ünnep napján és utána is, már minden vasárnap.
• Február 27-én csütörtökön 17 órakor presbiteri gyűlést tartunk a Gyülekezeti Házban. Szeretettel hívjuk és várjuk a presbiter testvéreket!
• Február 3-án hunyt el Jakab Valéria testvérünk 58 esztendős korában. Temetése február 20-án csütörtökön volt a református temetőben. Istenünk vigasztaló szeretetét kérjük gyászoló családja számára!
• Elhunyt Moór Jánosné (Vági Ilona) testvérünk 70 esztendős korában. Temetése február 28-án pénteken 11 órakor lesz a református temetőben. Isten vigasztalása legyen gyászoló szeretteivel!

• Isten iránti hálával köszönjük mindenkinek, aki az elmúlt évben befizetett egyházfenntartói járulékával támogatta Egyházunk fenntartását! Buzdítunk mindenkit, aki teheti, kapcsolódjon be a közös teherviselésbe! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról itt olvashat bővebben.

 

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára