Engedelmesség és a vadlibák

Alkalom: 
Szentháromság ünnepe utáni 24. vasárnap
Dátum: 
2018. november 11. 10:30
Igehirdető: 
Alapige: 
1 Pt 2,13a; Ef levél 5,21
Audio: 

Olvasmány: 1 Péter 2,13-17
Alapige: 1 Péter 2,13a; Efézusi levél 5,21

"Engedelmeskedjetek minden emberi rendnek az Úrért."
"Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében."

A mai igehirdetés kulcsszava az engedelmesség. A témát a mai újszövetségi Ige hozza elénk, Péter apostol írja ezt levele olvasóinak: A keresztyén ember engedelmességgel tartozik a hatalom képviselőinek (királynak, helytartónak), mivel ők Istentől kapják a hatalmat a jó rend fenntartásához.

További példákat is hoz az engedelmességre: „Ti, szolgák teljes félelemmel engedelmeskedjetek uraitoknak”; „ti, asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek”; „ti, férfiak, megértően éljetek együtt feleségetekkel”.

Pál apostol kicsit általánosabban, a gyülekezet egészét tartja szem előtt, amikor így ír: „Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében.” Vagyis a hívők közösségében ez legyen az alapvető viselkedési mód!

Ezután ő is hoz korára jellemző példákat, ahol fontos volt az alá-fölé rendeltség. „Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, mint az Úrnak.” „Férfiak! Úgy szeressétek feleségeteket, ahogy Krisztus is szerette az egyházat.” „Gyermekek! Engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban.” „Szolgák! Engedelmeskedjetek földi uraitoknak, olyan tiszta szívvel, mint Krisztusnak.”

Mai füllel hallgatva itt-ott furcsának tűnnek ezek az intelmek, és talán vitába is szállnánk velük. Ez természetes, hiszen Pál és Péter egy teljesen más társadalmi rendben éltek, mint a miénk. A legfőbb hatalom a császáré volt, és helytartói útján kormányzott az egyes provinciákban. Abban az időben természetes volt a rabszolgatartó társadalom, és senki nem akarta megdönteni. Az apostolok tehát itt arról írnak, hogy saját idejükben, abban az adott rendben hogyan éljen a keresztyén ember példamutatóan, tisztességgel, hogy hitüket és Urukat senki ne gyalázhassa.

Isten Igéje nem a régi rendet akarja visszahozni, hanem mai életünkben, mai módon szólal meg.

Hogy állunk tehát az engedelmességgel? „Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében.” Mit jelent ez, és hogyan értsük ma?

Amikor engedelmeskedünk valakinek, akkor az történik, hogy elfogadjuk azt, amit ő akar vagy mond. Engedünk neki. Az eredeti görög szóban azt az értelmet találjuk, hogy „aláveti, alárendeli magát valakinek”. – Igen, az engedelmes ember aláveti magát egy másik akaratnak. Ez egy döntés, ami belül megszületik, s aztán ennek megfelelően cselekszik! Lehet, hogy én nagyobb és erősebb vagyok, mint te, de engedem, hogy az történjen, amit te akarsz. Így döntöttem. Alávetem magam.

„Engedelmeskedjetek egymásnak” – érezzük, hogy itt Pál nem valami katonás fegyelemről, kaszárnyai engedelmességről beszél. Sokkal inkább egy bizonyos alapállásról, a másikra való odafigyelésről, egy szeretetteljes légkörről, ahol az emberek nem uralkodni akarnak a másikon, nem elnyomni akarnak, hanem összetartanak, figyelnek egymásra, és tudnak alázatosak lenni.

Ha már Márton napja van, egy példa kedvéért kicsit én is hadd „libázzak”: A vadludak jutottak eszembe, mert gyönyörű példát adnak az összetartásról és az egymásra való figyelésről.

A vadlibák nem véletlenül repülnek V-alakban, amikor útra kelnek. Az elöl haladó minden szárnycsapással egy léghullámot kelt, amit a mögötte haladó ki tud használni. Így neki valamivel könnyebb lesz a szárnycsapás, amit aztán a mögötte haladó tud majd felhasználni. Természetesen ez kizárólag akkor működik, ha figyelnek az előttük haladóra, felveszik annak szárny-ritmusát. Ha ellentétesen csapkodnának, megnehezítenék saját dolgukat. A vadludak nem külön utakon járnak, mint a sasok, hanem felhasználják egymás erejét. Együttműködnek egy csodálatos rendben, egymásra figyelve, egymáshoz alkalmazkodva, és így az egyéni szárnycsapások egyetlen nagy szárnnyá teszik őket, és könnyebben, messzebbre eljutnak.

Ezzel szemben mit csinálunk sokszor mi, emberek? Csak magunkra figyelünk, önzésünkben egyedül maradunk, elfordulunk, bezárkózunk, önerőből boldogulunk. És botor módon elfelejtjük, hogy különféle közösségek tagjai vagyunk. Úgy vagyunk megalkotva, hogy együttműködve, egymásra figyelve sokkal könnyebben haladnánk előre. – Bizony, a vadlibák megszégyenítenek minket a maguk egyszerű bölcsességével.

„Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében.” Az apostol tulajdonképpen ugyanezt fejti ki a Filippi levélben egy kicsit bővebben. Hallgassuk most úgy szavait, hogy közben az együttműködő, egymásra figyelő vadlibákra gondolunk!

„Tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok: ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva ugyanarra törekedjetek. Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál; és senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt.”

Tehát az engedelmesség, a másik különbnek tartása, a másik hasznára is odafigyelés – egy MINTA alapján történik! Krisztus példája alapján.

Mert a vadludaktól szépen megtanulhatjuk az együttműködés természeti bölcsességét, de a keresztyén ember ezt krisztusi mintára teszi! Nemcsak akkor, ha neki is éppen úgy jó, hanem mindig. Mert Jézus alázatáról veszi a mintát.

„Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében.” – Jól tudjuk, néha borzasztóan nehéz ez. Mert önmagunk hatalmas egójából kell visszavenni. Mert mi mindig jobban tudjuk, és mindig nekünk van igazunk. Mert ahogy én látom a dolgokat, csakis az a helyes látás.

Gyakoroljuk magunkat ebben az apostoli intésben, és amikor fejünk felett a vadlibák nagy közös kiabálását halljuk, az is erre emlékeztessen!

Hírlevél: Igehirdetések

Ha feliratkozik, hetente 1 e-mailt küldünk a hét Igéjével és a legutóbbi igehirdetésekre való hivatkozással.

Feliratkozás Igehirdetések hírcsatornája csatornájára

A hét igéje:

„Akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak, és akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon."

(Lukács 12,48)

Igehirdetések

2019.08.18.
Mt 6,11; Jn 6,48
2019.08.11.
2Sám 24,15-16.18-19.25
2019.07.28.
Mk 12,34a

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Alkalmaink:
• Bibliaóra szerdán 18 órakor a Gyülekezeti Házban
• Istentisztelet Kenesén vasárnap fél 11-kor a Templomban
• Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban (Köztársaság u.)

• Folytatódik az adománygyűjtés  templomainkra. Az újonnan épülő akarattyai Templom Hangjaira (harangjára és orgonájára) és a részben megújuló kenesei Templom Toronyórájára kérjük szeretettel a testvérek támogatását. Az adományok eljuttathatók banki utalással, sárga csekken, a Takarékbankban (Fő u. 21), a járulékgyűjtőknél vagy a Lelkészi Hivatalban történő befizetéssel. Köszönjük szépen az eddigi adományokat, és hálásan fogadunk minden további támogatást!

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára