Vagyok

Alkalom: 
Epifánia ünnepe utáni utolsó vasárnap
Dátum: 
2017. február 5. 10:30
Alapige: 
2Móz 3,14; Jn 18,5.6.
Audio: 

Olvasmány: Mózes 2. könyve 3,1-14
Alapige: Mózes 2. könyve 3,14; János evangéliuma 18,5.6.

"Vagyok, aki vagyok. A „Vagyok” küldött engem hozzátok."
"Én vagyok – mondta Jézus. Amikor azt mondta nekik: Én vagyok – visszatántorodtak, és a földre estek."

Ott a Hóreb hegyén Mózes igen különös dolgot kérdez a lángoló csipkebokorban megjelenő, és neki már atyái Isteneként bemutatkozó Úrtól: Mi a neved?

A mi európai, évezredes keresztyén kultúránkban: Isten – az Isten. Nekünk ez a szó egy valakit jelent, akit a Bibliából ismerünk, akivel hívőként a személyes életünkben is találkozunk, felismerjük hatalmát a teremtett világban, kegyelmét a mi megváltásunkban. De még egy ateista is egyre gondol, ha ezt a nevet hallja: Isten.

Persze iskolai tanulmányainkból is tudjuk, hogy az ókori kultúrákban rengeteg különböző istenség kultusza élt. Egyiptomi, mezopotámiai istenek sokasága volt ismert, nem is szólva a görög mitológia Olümposzát benépesítő alakokról. Istene volt a Napnak, a Holdnak, a tengereknek, a pusztának, de ugyanígy a születésnek és halálnak, a termékenységnek… Sőt, saját istene volt a népeknek is, s úgy hitték, hogy a csatában az győz, akinek az istene az erősebb.

Mózes korában úgy gondolták, ha valaki ismeri az istenség nevét, akkor meg tudja idézni, annak kimondásával és áldozatbemutatással rá tudja venni feladatok megoldására, megsegítésre. Szinte gondolkodás nélkül kérdezi is Mózes, mintha bizony azt kérdezné, hogy akkor te most melyik is vagy, hogyan szólítsunk.

A válasz azonban megdöbbentő és rendkívüli: Vagyok, aki vagyok.

Micsoda különös név ez: Vagyok!

Századok óta próbálják értelmezni a Biblia tudósai, valahogy pontosan lefordítani héberből: ehje aser ehje = vagyok, aki vagyok, de oly gazdag és sokrétű a jelentése, hogy egy az egyben lefordíthatatlan. Az „ehje” valóban a „hájá” héber létige ragozása: lenni, történni, válni valamivé, elvégezni, folyamatosan létezni – mindezeket jelentheti.

Ugyanennek az igének egy változata a „hává”, amiből Isten héber neve is származik: JHVH, amit hívő zsidók ki sem mondanak tiszteletből, hanem Örökkévalónak fordítják, Aki volt, van és lesz. Aki a Lét maga.

Hogy felfoghassuk, mit jelent ez, tegyünk most egy próbát. Csak mondjuk ki magunkban, hogy „Vagyok”. Ne úgy, ahogy gyakran szoktuk, hogy „éhes vagyok” vagy „fáradt vagyok” vagy „jól vagyok”. Ne úgy, hogy boldog, szomorú, erős, öreg, beteg… vagyok, hanem csak így: Én vagyok. Létezem – mit jelent ez? Lélegzem, ver a szívem? Csak ennyi? Én vagyok – de miért? Van értelme, célja? És meddig? Sok gyászoló van most köztünk, ezekben a hetekben közelről tapasztaljuk meg a múlandóságunkat. Szeretteinkre gondolunk, akik voltak, aztán elmentek, és már nincsenek.

Senki sem mondhatja ki ezt: „vagyok”, úgy, hogy ne lenne benne ez is: volt, hogy „nem voltam”, és lesz, hogy „nem leszek”. Milyen bizonytalan, törékeny, elillanó minden „vagyok”!

De – ahogy akkor Mózes által Izráel népét – most minket szólít meg Isten, nekünk üzen: A Vagyok küldött engem hozzátok. Az, Aki a Jelenések könyvében így szól: „Én vagyok az alfa és az ómega, az első és az utolsó, a kezdet és a vég.” Az Örök! Aki igazán VAN!

Akitől indultunk, s Akihez érkezünk – s csak ezért lehetünk. Akinek örök „vagyok”-jában van elrejtve és megtartva a mi „vagyunk”. Mert múlandóságunkba, gyászunkba, betegségeinkbe, aggodalmainkba magunkért vagy szeretteinkért, beleszól és közel jön magába ölelő szeretetével ez a Vagyok!

Belépett akkor Egyiptomba, hogy a gyilkos rabszolgaság pusztulásából kiszabadítsa népét a Vele-lét szabadságára. És kétezer évvel ezelőtt belépett teljes valóságával ebbe a bűntől pusztított, törékeny és múlandó valóságunkba, hogy bűn és halál szolgaságából kiszabadítson minket a Vele és Benne való öröklétre.

Ezért érthető ez a különös jelenet, amikor Jézus Krisztus kimondja: Vagyok. Én vagyok! A Gecsemáné kertben, elfogatásának éjszakáján az áruló Júdás vezetésével katonák jönnek, fegyverekkel és fáklyákkal, és a názáretit keresik. Jézus csak egyszerűen válaszol, hogy „Én vagyok”, s ezek a katonák, erős, fegyveres férfiak mind hirtelen hátratántorodnak, és a földre zuhannak!

Mert abban a törékeny emberi testben Ő van jelen: az örök Vagyok! Ha magát belealázva is az emberi múlandó létbe, de az Ő felfoghatatlan valósága szólal meg itt: Én vagyok! És Ő engedi elfogni magát akkor éjjel, és Ő engedi, hogy másnap megöljék. Maga a Lét, az Élet!

Testvérek! Értjük már? Nem az a csoda, hogy Jézus, akiben az örök Lét maga, a Vagyok jelen volt e földön – feltámadt! Hanem az, hogy három napig egyáltalán a sírban tudott maradni!

Azért tette, hogy igazzá legyen törékeny létünk minden pillanatára és legnagyobb mélységére nézve is, a halálunkra, az elmenetelünkre ebből a világból, a másik legfontosabb „vagyok-kijelentés”: „Íme, én veletek vagyok, minden napon, örökké!” Bármiben is vagyunk, nem egyedül „vagyunk”, hanem azzal, aki a „Vagyok”!

Ebből érthetjük igazán, hogy mit, miket mond Jézus, mikor a János evangéliumában több helyen is így szól: Én vagyok…

„Én vagyok az Élet Kenyere.” – Aki ezt a kenyeret eszi, akit az örök Vagyok táplál és erősít, az élni fog örökké.

„Én vagyok a világ Világossága.” – Aki engem követ, nem marad a sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága.

„Én vagyok az Ajtó.” – Aki rajtam át megy be, megtartatik, örökké.

„Én vagyok a Jó Pásztor.” – Ismerem az enyéimet, és életemet adom a juhokért.

„Én vagyok az Igazi Szőlőtő.” – Aki énbennem marad, az terem. Célja, élete, gyümölcsei lesznek.

„Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet!” – Én élek, az örök Vagyok, és énbennem ti is élni fogtok!

Az Örökkévaló üzenete szóljon végül Weöres Sándor versbe szedett hitvallásával:

"Isten gondol öröktől fogva téged,
elméjében léted mint szikla áll.
Mi ehhez mérve habfodornyi élted?
és mit változtat rajtad a halál?"

Hírlevél: Igehirdetések

Ha feliratkozik, hetente 1 e-mailt küldünk a hét Igéjével és a legutóbbi igehirdetésekre való hivatkozással.

Feliratkozás Igehirdetések hírcsatornája csatornájára

A hét igéje:

"Az Emberfiának fel kell emeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen őbenne.”

(János evangéliuma 3,14-15)

Igehirdetések

2020.04.05.
Mt 21,6-17
2020.03.22.
Lk 18,31-34
2020.03.15.
2Móz 17,7; Zsolt 91,1-4
2020.03.08.
Lk 13,23-24; Rm 5,1-2

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Alkalmaink:
• A járvány miatt az idei húsvéton nem tudunk a templomban, imaházban fizikailag is együtt lenni. Mégis bátorítjuk Testvéreinket, hogy saját otthonainkban ünnepeljünk egyidőben, úrvacsorás, lelki közösségben! Április 12-én húsvétvasárnap a Duna Tv 9 órai kezdettel úrvacsorás istentiszteletet közvetít az egész Kárpát medencei református magyarság számára. Csatlakozzunk ehhez Egyházunk vezetésének ajánlása szerint:
„Kérjük testvéreinket, hogy testileg és lelkileg is készüljenek, teremtsék meg a teljes odafigyelés és bekapcsolódás körülményeit, a közvetítés idejére készítsék elő az énekeskönyvet, kapcsolják ki azokat az eszközöket, amelyek zavarják a teljes odafigyelést. Kérjük, hogy a közvetített istentiszteletbe kapcsolódjanak be, együtt mondjuk az imádságokat, énekeljük az énekeket. Egyháztagjaink úrvacsorázzanak úgy, ahogy a közvetített istentisztelet lelkipásztora vezeti az úrvacsorai szertartást; ezáltal az apostoli kor gyülekezeteinek mintáját követjük, akik súlyos helyzetükben „házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben”. (ApCsel 2,46) Az istentisztelet közvetítésének kezdete előtt készítsenek elő személyenként egy-egy falat kenyeret és egy kevés bort külön poharakban. (A jegyeket le lehet fedni ünnepi terítővel.) Kövessék figyelemmel a szolgálattevőt és a közvetített istentisztelet résztvevőit, velük közösen mondják az úrvacsorai közimádságot, az Apostoli Hitvallást, válaszoljanak a szokásos kérdésekre. Amikor veszik a kenyeret és aztán a bort, tegyenek ugyanígy. Mondják együtt a lelkipásztorral a hálaadó imádságot és az Úr imádságát is.”
Legyen áldás minden otthonon, amely így templommá lesz az Úr feltámadásának ünnepére, adjon ez a hatalmas közös istentisztelet mindannyiunknak megtisztulást, erőt, reménységet és békességet! Addig pedig a Nagyhéten naponta könyörögjünk a betegekért, az elesettekért, a félelmekkel küzdőkért, a nehéz helyzetben szolgálatot teljesítőkért!
• Nagypénteken és Húsvétkor, ahogy az elmúlt két vasárnap is, jelentkezünk igehirdetéssel a templomból, ezek meghallgathatók a
refkenese.hu oldalon, és gyülekezetünk Facebook-oldalán!

• Isten iránti hálával köszönjük mindenkinek, aki az elmúlt évben befizetett egyházfenntartói járulékával támogatta Egyházunk fenntartását! Buzdítunk mindenkit, aki teheti, kapcsolódjon be a közös teherviselésbe! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról itt olvashat bővebben.

 

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára