Erő, szeretet, józanság Lelke

Alkalom: 
Pünkösd hétfő
Dátum: 
2017. június 5. 10:30
Alapige: 
2Tim 1,7
Audio: 
Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét

Olvasmány: Apostolok Cselekedetei 2,14-18.37-41
Alapige: 2 Timótheus 1,7

"Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét."

Szeretett Testvérek! Egyházi nagyünnepeink témáját általában Jézus földi életének állomásai adják, ezért könnyebben magyarázhatóak, szemléltethetőek. Karácsonykor születését ünnepeljük, Nagypénteken haláláról emlékezünk, Húsvét az Ő feltámadásának, Áldozócsütörtök pedig mennybemenetelének ünnepe. A születés és halál a mi életünknek is része, de még a két utóbb említett ünnepen is látjuk Jézust úgy, hogy mindannak, ami Ővele történik, feltámad, mennybe megy, szemtanúi vannak.

Pünkösdkor, a Szentlélek kitöltetésének ünnepén már sokkal nehezebb szólni, hiszen a Lélek láthatatlan, megfoghatatlan, és igazából megmagyarázhatatlan. Próbálunk Róla jelképekkel beszélni, galambhoz, tűzhöz, szélhez hasonlítani. De ami igazán tapasztalható, az a Lélek hatása a világban, munkája az emberekben.

Négy evangélium számol be Jézus földi életéről, lehetne ezeket a bibliai könyveket „Jézus cselekedetei”-nek nevezni. Ahogy lényegre törőbb lenne az Apostolok Cselekedeteit viszont a „Szentlélek Cselekedeteiről írott könyv”-nek hívni. Hiszen nem elsősorban a tizenkét tanítvány, Péter, János és Fülöp apostolok, István diakónus, Pál apostol, az ifjú Timóteus és mind a többiek cselekszenek itt a megszülető Egyházban, hanem maga a Szentlélek Isten.

Ő van átformáló hatással emberi érzelmekre, gondolkodásra és tettekre, kimondott szavakra. Erről szól mai igénk is, amit az elcsüggedt, szolgálatában megfáradt Timóteusnak ír Pál apostol.

Amit Isten adott nekünk, Akit elküldött hozzánk, az nem a félelem, aggodalom, csüggedés, hanem az erő, a szeretet és a józanság Lelke!

A szeretet Lelke: itt az érzelmeinkről van szó, a kapcsolatainkról. Ahogy olvastunk az egyház születéséről, az első gyülekezet létrejöttéről, láttuk, hogy hány nagyon is különböző, még más nyelvet is beszélő, vagy éppen egymással ellenséges ember formálódik át belülről, és lesznek a Lélek által testvérekké.

Vagy ott a személyes bibliai példa: az első keresztyéneket gyűlölettől lihegve üldöző Saul, aki tele van farizeusi önigazsággal, haraggal, pusztító érzelmekkel – Damaszkusz előtt. Aztán azon az úton találkozik Jézussal, megragadja őt a Lélek, és az a Pál, akivel utána találkozunk, egész további életét önfeláldozó szolgálattal, mély alázattal és befogadni kész szeretettel éli végig.

Istennek Szentlelke ugyanígy el tudja ezt végezni bennünk is, ma is. Gyógyítani és megtisztítani haragoktól, sértettségtől, félelmektől, keserűségtől, vagy épp magányos önzéstől, közönytől. Elválasztó, szembefordító erőktől. A Lélek átmelegítő érintése, falakat bontó, sebeket gyógyító munkálkodása által megszülethet bennünk is a megértés, elfogadás, megbocsátás, békességes öröm, kapcsolatokat megújító-átformáló szeretet, az odaadás és elfogadás kettős ereje. Emberek és Isten felé is.

A józanság Lelke: itt a gondolkodásunkról van szó, a tisztán látásról, melyből a helyes döntés születik.

Hallottuk a korai egyház példáját. Péter a Lélektől kapott bátorsággal kiáll, és elkezd prédikálni az embereknek, Jézusról beszélni. Őket pedig „szíven ütötte”, amit hallottak. Eladdig Jézus ott járt közöttük, látták tetteit, hallották tanítását, és mégsem értették! És most hirtelen megértik. Megértik, kicsoda Jézus valójában, megértik, hogy mit tettek ők Vele! És döntenek: háromezernél is többen megkeresztelkednek.

De ismerünk egy másik apostoli példát erre is, ahogyan a Lélek a látást, gondolkodást alakítani tudja. Péter pünkösd után már szilárdan hiszi és hirdeti, hogy Jézus Izráel Megváltója, Ő a megígért Messiás. De csak Izráel népének, mert a pogányok tisztátalanok, azokkal nem is közösködik.

És akkor a Szentlélek elküldi őt a pogány de tiszta szívből Istent kereső Kornéliuszhoz, és előtte egy elég brutális látomásban győzi meg Pétert arról, hogy egyetlen ember sem tisztátalan, és Jézus az egész világ Megváltója!

Isten Szentlelke el tudja ezt végezni ugyanígy bennünk is, most is!

Van bennünk is bizonyos emberi látás, sokféle előítélet. Sokszor nagyon is biztosan tudni véljük, hogy milyen az Isten, mit gondol és mit akar. Látjuk és megítéljük egymást valahogyan, járjuk az utunkat saját bölcsességünk szerint, de sokszor összezavarodva, tanácstalanul. Miért teszi ezt velem az Isten? Mit csináljak én most? Döntenem kellene saját életemre nézve, vagy épp emberi kapcsolataimban.

S ha tiszta szívvel elkérem, Istennek Szentlelke világítani kezd bennem: látok és értek és megértek. Minek hol és miért volt helye az életemben. Kicsoda igazán Isten. És kicsoda igazán a másik ember: miben él, miért olyan, s már láthatom őt testvéremnek, szeretetemre várónak, nekem adott ajándéknak. Értem Isten szavát, akaratát az életemben, az előttem álló útban, döntéseimben…

Az erő Lelke: itt a tetteinkről, kimondott szavainkról van szó. A Szentlélek élet-energia!

Olvastuk az igében pünkösd első csodáját: Jézus felment a mennybe, és előtte kiadta a missziói parancsot, hogy az apostolok hirdessék az evangéliumot mindenkinek és kereszteljenek! A tanítványok pedig magukra maradva, lebénulva és megnémulva nem mennek és nem hirdetnek, hanem egy felső szobában félelemtől bezárkózva csüggedten gubbasztanak.

Aztán kitöltetik a Lélek, betölti őket bátorsággal, elindulnak, ki a város főterére, kiállnak, és olyan erővel szólnak Krisztusról, hogy az emberi szívek megtérnek. Megmozdulnak, elindulnak, és eljutnak a másikig!

Isten Szentlelke el tudja ezt végezni bennünk is ugyanígy, most is.

Hogy félelmekből, csüggedésből, mélységekből utat találhasson a lábunk ki- és felfelé. Ha el is fogyott emberi erőnk, mégis fel tudunk állni, és karunk hordozni tudja mások terheit is. Szavunk, kezünk utat talál a másik emberig. Mert betölt, átmelegít, bevilágít, emel és hordoz az ERŐ, a JÓZANSÁG és a SZERETET LELKE!

Hírlevél: Igehirdetések

Ha feliratkozik, hetente 1 e-mailt küldünk a hét Igéjével és a legutóbbi igehirdetésekre való hivatkozással.

1 + 3 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.

A hét igéje:

"Egymás terhét hordozzátok,  és így töltsétek be Krisztus törvényét."

(Galata 6,2)

Igehirdetések

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban
Istentisztelet Kenesén vasárnap de. fél 11-kor a Templomban

• A református temető kitisztítása és rendezése folyamatban van, a munkálatok eddigi költsége mintegy 700.000 forint. Továbbra is célunk a temető teljes körbekerítése. Elsőként a Soós-hegy felőli szakaszt szeretnénk elkészíteni a Partfő utcai gazdasági bejárattól a magaspartig. A kerítésre adománygyűjtést hirdetünk, aki ezt a célt szívesen támogatná, adományát eljuttathatja banki utalással, készpénzes befizetéssel, vagy sárga csekken. Hálásan köszönünk minden segítséget!
• Július 4. szombatra a református temető rendezéséért takarítást szerveztünk – közösségi összefogással. Nagyon szépen köszönjük mindazoknak a munkáját, akik a hulladékfa összegyűjtésében, szemétszedésben, csihatag irtásban vagy bármi másban segítettek! Köszönetünk jeleként szeretettel hívjuk a segítőket jövő szombaton, 11-én 14 órakor egy közös bográcsozásra a Gyülekezeti Házhoz.
• Július 3-án pénteken évzáró tanulmányi kirándulásra mentünk Pápára a konfirmandus fiatalokkal. A járvány miatt májusban elmaradt konfirmáció helyett július utolsó vasárnapján, 26-án lesz a fiataljaink ünnepélyes fogadalomtétele!
• Isten iránti hálával köszönjük mindenkinek, aki adományával, egyház-fenntartói járulékával támogatja Egyházunk fenntartását! Buzdítunk mindenkit, aki teheti, kapcsolódjon be a közös teherviselésbe! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról itt olvashat bővebben.

 

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára