Erő, szeretet, józanság Lelke

Alkalom: 
Pünkösd hétfő
Dátum: 
2017. június 5. 10:30
Alapige: 
2Tim 1,7
Audio: 
Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét

Olvasmány: Apostolok Cselekedetei 2,14-18.37-41
Alapige: 2 Timótheus 1,7

"Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét."

Szeretett Testvérek! Egyházi nagyünnepeink témáját általában Jézus földi életének állomásai adják, ezért könnyebben magyarázhatóak, szemléltethetőek. Karácsonykor születését ünnepeljük, Nagypénteken haláláról emlékezünk, Húsvét az Ő feltámadásának, Áldozócsütörtök pedig mennybemenetelének ünnepe. A születés és halál a mi életünknek is része, de még a két utóbb említett ünnepen is látjuk Jézust úgy, hogy mindannak, ami Ővele történik, feltámad, mennybe megy, szemtanúi vannak.

Pünkösdkor, a Szentlélek kitöltetésének ünnepén már sokkal nehezebb szólni, hiszen a Lélek láthatatlan, megfoghatatlan, és igazából megmagyarázhatatlan. Próbálunk Róla jelképekkel beszélni, galambhoz, tűzhöz, szélhez hasonlítani. De ami igazán tapasztalható, az a Lélek hatása a világban, munkája az emberekben.

Négy evangélium számol be Jézus földi életéről, lehetne ezeket a bibliai könyveket „Jézus cselekedetei”-nek nevezni. Ahogy lényegre törőbb lenne az Apostolok Cselekedeteit viszont a „Szentlélek Cselekedeteiről írott könyv”-nek hívni. Hiszen nem elsősorban a tizenkét tanítvány, Péter, János és Fülöp apostolok, István diakónus, Pál apostol, az ifjú Timóteus és mind a többiek cselekszenek itt a megszülető Egyházban, hanem maga a Szentlélek Isten.

Ő van átformáló hatással emberi érzelmekre, gondolkodásra és tettekre, kimondott szavakra. Erről szól mai igénk is, amit az elcsüggedt, szolgálatában megfáradt Timóteusnak ír Pál apostol.

Amit Isten adott nekünk, Akit elküldött hozzánk, az nem a félelem, aggodalom, csüggedés, hanem az erő, a szeretet és a józanság Lelke!

A szeretet Lelke: itt az érzelmeinkről van szó, a kapcsolatainkról. Ahogy olvastunk az egyház születéséről, az első gyülekezet létrejöttéről, láttuk, hogy hány nagyon is különböző, még más nyelvet is beszélő, vagy éppen egymással ellenséges ember formálódik át belülről, és lesznek a Lélek által testvérekké.

Vagy ott a személyes bibliai példa: az első keresztyéneket gyűlölettől lihegve üldöző Saul, aki tele van farizeusi önigazsággal, haraggal, pusztító érzelmekkel – Damaszkusz előtt. Aztán azon az úton találkozik Jézussal, megragadja őt a Lélek, és az a Pál, akivel utána találkozunk, egész további életét önfeláldozó szolgálattal, mély alázattal és befogadni kész szeretettel éli végig.

Istennek Szentlelke ugyanígy el tudja ezt végezni bennünk is, ma is. Gyógyítani és megtisztítani haragoktól, sértettségtől, félelmektől, keserűségtől, vagy épp magányos önzéstől, közönytől. Elválasztó, szembefordító erőktől. A Lélek átmelegítő érintése, falakat bontó, sebeket gyógyító munkálkodása által megszülethet bennünk is a megértés, elfogadás, megbocsátás, békességes öröm, kapcsolatokat megújító-átformáló szeretet, az odaadás és elfogadás kettős ereje. Emberek és Isten felé is.

A józanság Lelke: itt a gondolkodásunkról van szó, a tisztán látásról, melyből a helyes döntés születik.

Hallottuk a korai egyház példáját. Péter a Lélektől kapott bátorsággal kiáll, és elkezd prédikálni az embereknek, Jézusról beszélni. Őket pedig „szíven ütötte”, amit hallottak. Eladdig Jézus ott járt közöttük, látták tetteit, hallották tanítását, és mégsem értették! És most hirtelen megértik. Megértik, kicsoda Jézus valójában, megértik, hogy mit tettek ők Vele! És döntenek: háromezernél is többen megkeresztelkednek.

De ismerünk egy másik apostoli példát erre is, ahogyan a Lélek a látást, gondolkodást alakítani tudja. Péter pünkösd után már szilárdan hiszi és hirdeti, hogy Jézus Izráel Megváltója, Ő a megígért Messiás. De csak Izráel népének, mert a pogányok tisztátalanok, azokkal nem is közösködik.

És akkor a Szentlélek elküldi őt a pogány de tiszta szívből Istent kereső Kornéliuszhoz, és előtte egy elég brutális látomásban győzi meg Pétert arról, hogy egyetlen ember sem tisztátalan, és Jézus az egész világ Megváltója!

Isten Szentlelke el tudja ezt végezni ugyanígy bennünk is, most is!

Van bennünk is bizonyos emberi látás, sokféle előítélet. Sokszor nagyon is biztosan tudni véljük, hogy milyen az Isten, mit gondol és mit akar. Látjuk és megítéljük egymást valahogyan, járjuk az utunkat saját bölcsességünk szerint, de sokszor összezavarodva, tanácstalanul. Miért teszi ezt velem az Isten? Mit csináljak én most? Döntenem kellene saját életemre nézve, vagy épp emberi kapcsolataimban.

S ha tiszta szívvel elkérem, Istennek Szentlelke világítani kezd bennem: látok és értek és megértek. Minek hol és miért volt helye az életemben. Kicsoda igazán Isten. És kicsoda igazán a másik ember: miben él, miért olyan, s már láthatom őt testvéremnek, szeretetemre várónak, nekem adott ajándéknak. Értem Isten szavát, akaratát az életemben, az előttem álló útban, döntéseimben…

Az erő Lelke: itt a tetteinkről, kimondott szavainkról van szó. A Szentlélek élet-energia!

Olvastuk az igében pünkösd első csodáját: Jézus felment a mennybe, és előtte kiadta a missziói parancsot, hogy az apostolok hirdessék az evangéliumot mindenkinek és kereszteljenek! A tanítványok pedig magukra maradva, lebénulva és megnémulva nem mennek és nem hirdetnek, hanem egy felső szobában félelemtől bezárkózva csüggedten gubbasztanak.

Aztán kitöltetik a Lélek, betölti őket bátorsággal, elindulnak, ki a város főterére, kiállnak, és olyan erővel szólnak Krisztusról, hogy az emberi szívek megtérnek. Megmozdulnak, elindulnak, és eljutnak a másikig!

Isten Szentlelke el tudja ezt végezni bennünk is ugyanígy, most is.

Hogy félelmekből, csüggedésből, mélységekből utat találhasson a lábunk ki- és felfelé. Ha el is fogyott emberi erőnk, mégis fel tudunk állni, és karunk hordozni tudja mások terheit is. Szavunk, kezünk utat talál a másik emberig. Mert betölt, átmelegít, bevilágít, emel és hordoz az ERŐ, a JÓZANSÁG és a SZERETET LELKE!

Hírlevél: Igehirdetések

Feliratkozás Igehirdetések hírcsatornája csatornájára

A hét igéje:

„Az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk."

(1 János 5,4)

Igehirdetések

2018.09.23.
Zak 8,6
2018.09.16.
Lk 18,28-30
2018.09.09.
Lk 6,1-5
2018.09.02.
Lk 15,13.18; Ézs 48,17; Lk 5,27-28
2018.08.26.
1Móz 4,6-7

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Alkalmaink:
• Imaóra hétfőn 18 órakor a Gyülekezeti Házban
• Bibliaóra szerdán 18 órakor a Gyülekezeti Házban
• Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban (Köztársaság u.)
• Istentisztelet Kenesén vasárnap de. fél 11-kor a Templomban

• Szeptember 25-én kedden 17 órakor presbiteri gyűlést tartunk, melyre szeretettel hívjuk és várjuk a presbiter testvéreket!
Október 20. szombatra gyülekezeti kirándulást szervezünk Pápára. A helyi lelkész fogad minket, akinek vezetésével megtekintjük az új gyülekezeti központot, a templomot, vállalkozó kedvűek a toronyba is felmehetnek, ahonnan szép kilátás nyílik az egész városra. Ellátogatunk a gyönyörűen felújított ótemplomba, az ottani Pannonia Reformata Múzeumba, ahol izgalmas interaktív kiállítás mutatja be hitünk tiszta lényegét, múltunkat és dunántúli gyülekezeteink jelenét, az épület pincéjében pedig egy ókori egyiptomi múmia van kiállítva. Meglátogatjuk az Esterházy kastélyt, a Kékfestő Múzeumot, sétát tehetünk a Várkertben és az óvárosrészben. A kirándulás részvételi díja 3000 forint. Mindenkit szeretettel várunk, jelentkezni a Lelkészi Hivatalban telefonon vagy a lelkészeknél személyesen lehet!
• Elhunyt Bátai László testvérünk életének 98. esztendejében. Utolsó földi útjára szeptember 27-én, csütörtökön 15 órakor kísérjük a református temetőben. Isten vigasztalása legyen gyászoló szeretteivel!

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára