2017 - Isten szeretetéből

Alkalom: 
Óévi hálaadó istentisztelet
Dátum: 
2017. december 31. 10:30
Igehirdető: 
Alapige: 
Jn 3,14-17
Audio: 

Olvasmány: Zsoltárok könyve 107,1-16.23-32
Alapige: János evangéliuma 3,14-17

"És ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az Emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen őbenne. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa."

Ha felmérést készítenénk a bibliai Igékről és Aranymondásokról, egészen biztos, hogy a János 3,16 kerülne az első helyre. Ez a legismertebb Ige, mivel tömören összefoglalja a Biblia legfontosabb üzenetét. Jézus értünk született a világba, szeretetből jött, és szeretetből adta halálra magát értünk, és Isten célja az, hogy az emberek higgyenek és üdvözüljenek.

Az esztendő utolsó napjának az a különleges feladata, hogy lezárjuk a mögöttünk hagyott évet. Komoly feladat ez, olyan, mint a leltározás: egymás után számba veszünk, és a helyére teszünk dolgokat, eseményeket, mindazt, ami az elmúlt évünket komolyan meghatározta.

A fenti Ige nagyon jó segítséget nyújt ehhez, ugyanis benne van a múlt: Isten szeret minket és elküldte Fiát, ez adja a legerősebb hátteret az elmúlt évünknek és egész életünknek is; és benne van a jövő, az elkészített üdvösség mindazoknak, akik hisznek Benne.

Nem érdemes másként gondolni a mögöttünk hagyott 2017-es évre, csak úgy mint Isten szeretetének jelére. Isten szeretet-csomagja ez, amelyben minden, ami velünk történt, az Ő szeretetéből fakadt. Ha így tudjuk lezárni az évet, akkor fognak jó helyükre kerülni az események!

Nézzük csak meg ezt az igét: Isten annyira szerette, szereti ezt a világot, hogy Fiát adta áldozatként érte! A világ az eredeti szövegben kosmos, ami az egész teremtett világot jelenti, amelyben a teremtéskor a káosz helyett Isten szép rendje érvényesül. Az egész teremtett világot és benne minden egyes embert szeret tehát annyira Isten, hogy Fiát odaadta érte, hogy megmentse! Nyilvánvaló ebből, hogy Isten nem világ-ellenes, ahogy azt sokan gondolják! Nem elpusztítani, nem elítélni, nem elveszíteni akarja a bűnös világot, hanem megmenteni! Ez a szándéka a nagyvilággal és a mi egyéni életünkkel egyaránt.

Ez tehát a háttere az elmúlt évünknek: Isten szeretete, megmentő kegyelme keretezi! Az Ő szeretetéből indult el, és ér véget, Ő tartotta kezében mindvégig.

Gondoljuk most végig, hogy mi mindent kell lezárnunk a mai nappal! Bizonyára volt nagyon sok olyan esemény, amit „jó dolog”-ként értékelünk. Talán volt valami pozitív változás az eddigiekhez képest. Kaptunk egy nagy lehetőséget, és élni is tudtunk vele. Körülvettek szeretteink, a családunk, voltak mellettünk támogatók. Visszaemlékszünk sok-sok szép időszakra, amit szeretteinkkel töltöttünk örömben, jó élményeket átélve. Tudjuk-e most mindezeket az ajándékokat Isten szeretetéből elfogadni?

Ezek mellett talán történtek velünk olyan események is, amiket „rossz”-nak nevezünk. Talán voltak veszteségeink, búcsút kellett mondanunk egy szeretett személynek, vagy elveszítettünk olyan megfogható dolgokat, tárgyakat, amik nagyon fontosak voltak nekünk. Vagy talán súlyos veszteségként éltük meg, hogy egészségünk romlásával szembesültünk. Ha történt bármi, amit rossznak nevezünk, vajon tudjuk-e azt is Isten szeretetéből elfogadni? Nehéz, de megláthatjuk ezekben is az Ő szeretetét, amellyel minket nevel, formál, alakít. Hagyjunk időt magunknak még a mai nap folyamán, hogy mindezeket kicsit mélyebben is végiggondoljuk!

A ma éjfél fordulópont, és nemcsak lezáródik egy esztendőnk, hanem egyúttal kinyílik valami új. Nyílik egy új év, amelynek eljön az első napja. A holnap most még teljesen új és ismeretlen, nem tudjuk, mi mindent tartogat. Talán vannak terveink, vágyaink, amiket szeretnénk megvalósítani, de azért alapvetően ismeretlen, ami közeledik. Még nem ismerjük a napjait, eseményeit, most még csak reményteli várakozással fordulunk felé. Vajon mit várunk, milyen várakozás van bennünk?

Ebben is segít az Ige. Jézus itt arról beszél, hogy aki hisz, azzal Istennek az a szándéka, hogy ne elvesszen, hanem örök élete legyen. Örök élet. Nincsenek megfelelő szavaink, hogy le tudjuk írni, mit is foglal ez magában. „Amit szem nem látott, fül nem hallott, embernek szíve meggondolni sem tud, azt készítette Isten az őt szeretőknek.” Akinek örök élete van, annak az élete nem ér véget ezzel a mostani élettel. Az örök élet egy időhöz és térhez nem kötött élet. Különleges közösség Isten Fiával, teljes boldogságban, megelégedettségben, békességben! Örök élet.

Olyan jó lenne, ha ez mindannyiunk legőszintébb várakozása lehetne! Vágyni erre a közösségre Jézussal! Tudni, hogy minden múló perc Hozzá visz közel! Hinni és kérni, hogy az előttünk álló események ebben fognak minket segíteni és erősíteni. Az örök életre való vágyakozás azt jelenti, hogy ma és holnap nem csupán megfogható dolgokat kérünk Istentől, jobb eredményeket, könnyebb megélhetést, jobb egészséget, hanem ezt a legfőbb jót is: magát Krisztust, és a Vele való közösséget! Az előttünk álló új év és minden, ami abban vár ránk, az örök élethez, mennyei boldogsághoz is egyre közelebb visz bennünket.

Olvastam egy tündéri kis történetet: Az apa vasárnap délután egy karosszékben kényelmesen elnyújtózva az újságját szerette volna végigolvasni. Ötéves kisfiának azonban egészen más elképzelései voltak a délutánról és apáról: ő játszani szeretett volna, ezért aztán ötpercenként hívta, húzta. Apja tudta, hogy fia nagyon szereti a kirakós játékokat, hát jó kis időhúzást talált ki: egy színes újságban volt egy egészoldalas, nagy világtérkép, azt kiszedte, majd cikkcakkos ollóval sok kis darabra felvágta. Na, kisfiam, ha ezzel végeztél, és szépen kiraktad, utána játszunk majd együtt. Újra elnyújtózott, azt remélve, hogy legalább félórát tud olvasni, de tévedett. Öt perc telt el, és kisfia máris készre jelentette a feladatot. És valóban, kontinensek, óceánok, folyók, országok és határok, minden a helyén volt. Hát ezt hogy csináltad? Ó, apa, nem volt nehéz: észrevettem, hogy van egy emberarc a térkép hátulján, azt hamar kiraktam, majd megfordítottam, és így az egész világ a helyére került!

Nekünk is van ilyen Arc az életünk kirakóján: Krisztus arca. Ő nekünk a legjobb segítség a kirakós játékban. Életünk sok apró darabja talán kaotikus összevisszaságban van, és mi nem értjük, hogy mi hova kapcsolódik, mi értelme egy-egy eseménynek, és ez zavar, nyugtalanít bennünket. Ha azonban erre az Arcra tudunk figyelni elsősorban, akkor a helyére fog kerülni a világ. Értelmet nyer minden az életünkben.

Kérjünk erőt Istentől, hogy őszintén tudjunk leltározni a mai napon! És legyen e munkában az Ő arca a vezetőnk, hiszen Ő tartja össze szeretetével az elmúlt esztendőt, és Ő ad reménységet a továbblépéshez is!

Hírlevél: Igehirdetések

Ha feliratkozik, hetente 1 e-mailt küldünk a hét Igéjével és a legutóbbi igehirdetésekre való hivatkozással.

Feliratkozás Igehirdetések hírcsatornája csatornájára

A hét igéje:

"Az Emberfiának fel kell emeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen őbenne.”

(János evangéliuma 3,14-15)

Igehirdetések

2020.04.05.
Mt 21,6-17
2020.03.22.
Lk 18,31-34
2020.03.15.
2Móz 17,7; Zsolt 91,1-4
2020.03.08.
Lk 13,23-24; Rm 5,1-2

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Alkalmaink:
• A járvány miatt az idei húsvéton nem tudunk a templomban, imaházban fizikailag is együtt lenni. Mégis bátorítjuk Testvéreinket, hogy saját otthonainkban ünnepeljünk egyidőben, úrvacsorás, lelki közösségben! Április 12-én húsvétvasárnap a Duna Tv 9 órai kezdettel úrvacsorás istentiszteletet közvetít az egész Kárpát medencei református magyarság számára. Csatlakozzunk ehhez Egyházunk vezetésének ajánlása szerint:
„Kérjük testvéreinket, hogy testileg és lelkileg is készüljenek, teremtsék meg a teljes odafigyelés és bekapcsolódás körülményeit, a közvetítés idejére készítsék elő az énekeskönyvet, kapcsolják ki azokat az eszközöket, amelyek zavarják a teljes odafigyelést. Kérjük, hogy a közvetített istentiszteletbe kapcsolódjanak be, együtt mondjuk az imádságokat, énekeljük az énekeket. Egyháztagjaink úrvacsorázzanak úgy, ahogy a közvetített istentisztelet lelkipásztora vezeti az úrvacsorai szertartást; ezáltal az apostoli kor gyülekezeteinek mintáját követjük, akik súlyos helyzetükben „házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben”. (ApCsel 2,46) Az istentisztelet közvetítésének kezdete előtt készítsenek elő személyenként egy-egy falat kenyeret és egy kevés bort külön poharakban. (A jegyeket le lehet fedni ünnepi terítővel.) Kövessék figyelemmel a szolgálattevőt és a közvetített istentisztelet résztvevőit, velük közösen mondják az úrvacsorai közimádságot, az Apostoli Hitvallást, válaszoljanak a szokásos kérdésekre. Amikor veszik a kenyeret és aztán a bort, tegyenek ugyanígy. Mondják együtt a lelkipásztorral a hálaadó imádságot és az Úr imádságát is.”
Legyen áldás minden otthonon, amely így templommá lesz az Úr feltámadásának ünnepére, adjon ez a hatalmas közös istentisztelet mindannyiunknak megtisztulást, erőt, reménységet és békességet! Addig pedig a Nagyhéten naponta könyörögjünk a betegekért, az elesettekért, a félelmekkel küzdőkért, a nehéz helyzetben szolgálatot teljesítőkért!
• Nagypénteken és Húsvétkor, ahogy az elmúlt két vasárnap is, jelentkezünk igehirdetéssel a templomból, ezek meghallgathatók a
refkenese.hu oldalon, és gyülekezetünk Facebook-oldalán!

• Isten iránti hálával köszönjük mindenkinek, aki az elmúlt évben befizetett egyházfenntartói járulékával támogatta Egyházunk fenntartását! Buzdítunk mindenkit, aki teheti, kapcsolódjon be a közös teherviselésbe! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról itt olvashat bővebben.

 

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára