Kincskereső kincstárnok

Alkalom: 
Bibliavasárnap
Dátum: 
2015. március 1. 10:30
Alapige: 
1Pét 1,10-12
Audio: 

Olvasmány: Apostolok Celekedetei 8,26-40
Alapige: Péter 1. levele 1,10-12

"Ezt az üdvösséget keresték és kutatták a próféták, akik a nektek szánt kegyelemről prófétáltak, kutatva, hogy melyik vagy milyen időről tett kijelentést a Krisztus bennük levő Lelke, amikor előre bizonyságot tett a Krisztusra váró szenvedésekről, és az ezeket követő dicsőségről. Ők azt a kijelentést kapták, hogy nem maguknak, hanem nektek szolgálnak azokkal, amikről most az evangélium hirdetői prédikálnak nektek a mennyből küldött Szentlélek által, és amikbe angyalok vágyakoznak beletekinteni."

Március első vasárnapja egyházunkban a Biblia vasárnapja. Azé a könyvé, amely a még a nem keresztyén hívők világában is különös irodalmi értéket képvisel. A legtöbb nyelvre lefordított, legnagyobb példányszámban eladott könyv a világon. Több száz éven keresztül írták, sok különböző szerző, sokféle stílusban, irodalmi formában és témában. Csodálatos bölcsességek és történetek gyűjteménye a világról, emberekről, népekről. De mi nem ezért ünnepeljük.

Számunkra nem pusztán emberek története, hanem Isten története az emberrel. Isten tettei, kijelentései, jelenléte, ereje, kegyelme van belefoglalva, és világít ki belőle. Ez adja – az irodalmin túl – szinte felfoghatatlan értékét. Olyan, mint egy kincsesláda.

Még akkor is, ha a történetek emberi oldala néha riasztóan szennyes. Még ha a jámbor bibliaolvasó meg is ütközik némely történet véres és erőszakos voltán, ez csak olyan, mint a mesebeli kalózok kincse, amihez bár vér és emberi szenny tapad, de attól még drágakő és színarany.

S ha már a kincs képét használjuk, észrevehetjük, hogy ez a szó felbukkan a felolvasott történetben is, hiszen az egyik főszereplő maga is kincstárnok! Egy udvari főember, aki Etiópia királynőjének egész kincstára fölé volt rendelve. Hatalmas királyi gazdagság fölött rendelkezik, nála a kulcs a kincshez! Bizonyára ő maga is nem csak nagyméltóságú, de igen tehetős, gazdag ember.

Mégis azt tudjuk meg róla, hogy hiányt szenved. Hogy minden földi kincs kevés neki. Mert gazdagságából, magas tisztségéből hosszú útra kel, Afrikából fel Izráelbe, az etióp trón mellől a jeruzsálemi templomhoz. A legnagyobb kincset keresi, hajtja, az Igaz Isten ismeretét. Olyan, mint Jézus példázatában a kereskedő, aki kész minden vagyonát odaáldozni a legértékesebb drágagyöngyért, boldogan és habozás nélkül, mikor rátalál.

Példája most először is ebben kérdez és tanít minket. Hiszen kincstárnokok vagyunk mindannyian. Vannak kincseink, földi vagyonunk, otthonunk, valami megbecsültségünk, erőnk-egészségünk amennyi, és drága kincseink a szeretteink. Elég-e ez nekünk, vagy megvan bennünk is a mindenkori vágy a legdrágábbra, Isten közelségére? Tudunk-e mi is, ahogy az etióp főember, útra kelni, fáradozni, időt és figyelmet odaszánni, ettől a hiánytól szenvedve, űzve? Tudunk-e, mint ő, kincstárnokokból kincskeresőkké lenni?

Mert valóban kincskereső ez az ember, egészen Jeruzsálemig megy, és ott boldogan talál rá a Szentírásra, az Igaz Isten szavára. Megvásárolja Ézsaiás próféta tekercsét, betűzgeti, olvassa, út közben is a kezében tartja, mint egy drága kincsesládát – amely azonban zárva marad. Nem érti, nincs meg a kulcs. Ott fekszik a térdén a tekercs, de mégsem lehet az övé. Isten Igéje, evangéliuma lezárt kincsesláda, amibe – ahogy Péter apostol írja – angyalok is csak vágyakoznak beletekinteni.

Hol van hát, micsoda a kulcs, ami kinyithatná? Erről szól az egész történet, a kulcs maga az Élő Isten, az Ő Szentlelke! A Szentlélek ihlette a Biblia íróit, Ő vezette tollukat és szólt a szájuk által. Ő rakta tele ezt a könyvet drága kincsekkel, Ő zárta bele mindet. S csak Ő nyithatja ki.
A Lélek küldi, viszi Fülöpöt az elhagyatott gázai útra, hogy találkozzon a kincstárnokkal. Fülöp viszi a kulcsot, a Lélek ajándékát, a Megelevenítőt, aki egyedül képes élővé, érthetővé, megszólítóvá és megrendítővé tenni a Biblia betűit. A Szentlélek viszi Fülöpöt, és a Szentlelket viszi Fülöp. Így van ez ma is minden bizonyságtétellel, igehirdetéssel. A Szentlélek tudja csak kinyitni a kincsesládát, de Ő az aki egyedül képes kinyitni a kincskeresőt is! Megnyitni és értővé, befogadóvá és válaszolóvá tenni az igeolvasót, igehallgatót.

Kinyílik a „láda”, és kiderül, hogy a KINCS maga Jézus Krisztus! Őróla szól minden ígéret, Őrá mutat minden prófécia, Őfelé halad minden történet, az Üdvtörténet, és Őbelőle fakad a folytatás, az élet.

Ezzel a kinccsel gazdagodik meg az etióp főember, mikor megállítva hintóját leszáll, és megkeresztelkedik. Önmagát adja oda hitben Jézus Krisztusnak, és nyeri meg így a legdrágább kincset.

Azután Fülöp eltűnik, a kincstárnok pedig folytatja útját. De minden megváltozott. Mert a könyv, amelyről ma úgy kezdtem beszélni, hogy mások történetei Istennel, az az ő Istennel való saját történetévé válik. A Biblia, ha megnyílik és megelevenedik a Szentlélek által, ha Krisztust nekünk ajándékozza, elkezdődik a saját történetünk Istennel.

S attól kezdve – ahogy Pál apostol írja a korintusiaknak – a mi drága kincsünk cserépedényekben van. Mert törékeny cserépedények vagyunk mindnyájan, talán ütött-kopottak és csorbák is. Megtöredezünk az élet során és a földi utunk végén összetörik a cserép. De ha az edényben ott a kincs, ha hordozzuk és őrizzük a mi Istenünk kegyelmének ismeretét a Krisztus Jézusban, akkor többé nem is a cserépedény hordozza a kincset, hanem ez a kincs, a mi Megváltónk tart meg minket.

A testté lett Ige, s az Őróla szóló írott Ige a mi drága kincsünk, de vajon tekintünk-e így rá, életünk minden pillanatában? Könyörögjünk a szentlélek Istenhez, hogy nyissa meg nekünk újra és újra, és nyisson meg minket is, hogy valóban a miénk lehessen!

Olvastam valahol egy kicsit ügyetlen, de ugyanakkor nagyon találó másik hasonlatot is a Bibliáról, amely a modern embert szólítja meg. Minket, akiknek talán kivétel nélkül van mobiltelefonunk, mindig magunknál hordjuk, sokszor akkor is elfelejtjük kikapcsolni, mikor illenék, mert olyan fontossá és nélkülözhetetlenné lett a mindennapjainkban.

Hadd kérdezzen minket most végül ez az írás:

„Mi lenne, ha a Bibliánkat úgy kezelnénk, mint a mobilunkat? Ha mindig magunkkal hordanánk? Ha mindig visszafordulnánk érte, mikor otthonfelejtettük? Ha mindig bekapcsolva tartanánk, hívás fogadására készen? Ha az igékre úgy néznénk, mint sms-ekre Istentől? Ha vészhelyzet esetén elsőként ezt vennénk elő? Mi lenne, ha úgy tekintenénk rá, hogy nem tudunk nélküle élni a mai modern világban?

Mert a Biblia olyan, mint a mobilunk: összeköt Istennel. Így kérdez minket, és ezen keresztül válaszol. És sokkal jobb, mint a mobil, mert soha nem kell a térerő miatt aggódnunk. Ugyanis Jézus az ő kereszthalálával megteremtette a százszázalékos lefedettséget az egész Földön, és kiontott vérével aláírta azt a szerződést, amely örökre szól, és állja minden számlánkat, így ingyenesen hívható…”

Hírlevél: Igehirdetések

Ha feliratkozik, hetente 1 e-mailt küldünk a hét Igéjével és a legutóbbi igehirdetésekre való hivatkozással.

2 + 10 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.

A hét igéje:

Jézus mondja: „Ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket.”

(János 12,32)

Igehirdetések

2020.05.24.
Zsolt 50,15.23; 1Móz 24,27
2020.05.17.
Mt 6,7-8; Kol 4,2-3

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Alkalmaink:
• Mostantól újra megtartjuk az istentiszteleteket vasárnaponként a hatályos egészségügyi szabályok betartásával. Kérjük, hogy a templomi ülőhelyeket másfél-két méteres távolságban foglaljuk el (kivétel a közös háztartásban élők), hozzunk és viseljünk maszkot, és kerüljük a kézfogást, érintkezést!
Pünkösd mindkét napján tartunk ünnepi istentiszteletet fél 11-kor, azonban úrvacsoraosztás csak pünkösd vasárnap lesz, az előírt higiéniai szabályok betartásával. Szeretettel hívjuk a Testvéreket!
Evangélikus úrvacsorás istentisztelet lesz pünkösd vasárnap 14 órakor Lampért Gábor, siófoki evangélikus lelkész szolgálatával.
• Hétközi alkalmakat még nem tartunk, és egyelőre az akarattyai Imaházban sem lesz istentisztelet. Kérjük szépen az akarattyai testvéreket a kenesei templomhoz való eljutás megszervezésére.
• A templomban vasárnaponként elhangzó igehirdetések továbbra is elolvashatók, meghallgathatók és megtekinthetők lesznek gyülekezetünk Facebook-oldalán, valamint a refkenese.hu honlapunkon.
• A „Mécses” című heti kiadványunkat igyekszünk gyülekezeti tagjainkhoz ezután is eljuttatni. Hálásan köszönjük mindazok szolgálatát, akik ebben a misszióban segítségünkre vannak!
• A mai napon Istennek adunk hálát Vér László és Kiss Irén testvéreink házasságkötésének 50. évfordulóján. A Mindenható Isten áldja és őrizze meg őket továbbra is békességben, jó egészségben és szeretetben!

• Isten iránti hálával köszönjük mindenkinek, aki a nehéz helyzetben is adományával, egyházfenntartói járulékával támogatja Egyházunk fenntartását! Buzdítunk mindenkit, aki teheti, kapcsolódjon be a közös teherviselésbe! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról itt olvashat bővebben.

 

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára