Mint kisgyermek

Alkalom: 
Septuagesimae (Hetvened) vasárnap
Dátum: 
2014. február 16. 10:30
Igehirdető: 
Alapige: 
Gal 4,3-7
Audio: 

Olvasmány: Római levél 9,14-26
Alapige: Galata levél 4,3-7

"Így mi is, amikor kiskorúak voltunk, a világ elemei alá voltunk vetve szolgaságra. De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk. Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldötte Fiának Lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja: "Abbá, Atya!" Úgyhogy már nem vagy szolga, hanem fiú, ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös is."

A mára kijelölt, előbb hallott igeszakasz és a most felolvasott ige egyaránt Isten kiválasztásáról tanít bennünket. Annak két különböző oldalát mutatja be.

Az előbbi ige (a Rm 9-ből) a kiválasztásnak a „titok-részét” írja le, Isten választásának szabadságát. Egyik emberen könyörül, a másikat megkeményíti – írja az apostol. Egyiket elhívja, kiválasztja magának, és kegyelmében részesíti, a másikat pedig nem. Olyan titok ez, amiről végeláthatatlan vitákat, elméleti filozofálgatást lehet ugyan folytatni, de attól még Isten titka marad. Jákóbot kiválasztotta, Ézsaut pedig nem. Az újszövetségi korban nagyon sokan beszélgettek Jézussal, de nem mindenki lett a követője. Vajon miért teszi egyik embert alkalmassá az Ige befogadására, a másikat pedig nem? Isten szabad döntése ez, amit elfogadhatunk, de nincs beleszólásunk.

Az életünk gyakorlata felől nézve sokkal fontosabb kérdés, hogy vajon mi hogyan kapcsolódunk a kiválasztás témájához! Pál a hosszú fejtegetés végén erre úgy válaszol: Minket, Krisztusban hívőket, Isten az Ő szeretett népévé tett! Minket arra hívott el, hogy kegyelmének bizonyságtevői legyünk!

Ugyanezt a gondolatot erősíti tovább a Galata levél 4. részében: Mi Isten kivételezettjei, választottjai vagyunk! A kiváltságunk az, hogy az övéi lehetünk! Ezzel az üzenettel szólít meg ma bennünket Urunk ebben az igében. Az egész keresztyén létünk alapjáról van itt szó, így nemcsak a mai, hanem minden egyes napunkat bearanyozza.

Kiváltságunk lényegét Pál apostol azzal a képpel érzékelteti, ahogyan egy rabszolgát felszabadítanak, majd fiúvá fogadják.

Abban a korban a rabszolgatartás teljesen elfogadott volt. A rabszolgát piacon, pénzért vették, ahogyan a haszonállatokat szokás. A legmocskosabb munkákat is szó nélkül kellett végeznie. A gazdája tulajdona, egy jog nélküli senki volt, élő munkagép, akivel bármit megtehetett ura. Képzeljük most el, hogy egy ilyen gazda megszereti rabszolgáját, és ezt érezteti is vele, megbecsüli a munkáját! S egy napon közli vele: Nem tekintelek többé rabszolgának. Felszabadítalak téged, és a gyermekemmé fogadlak. Te fogod örökölni a házamat, birtokomat, és minden vagyonomat!

Mai igénk szerint pontosan ez történik a keresztyén emberrel is! Szolgaságra voltunk vetve, de aztán Isten a gyermekeivé fogadott minket, és örököseivé tett.

Az tehát a kiváltságunk, hogy aki sorsunkat irányítja, aki fölöttünk áll, az nem rabszolgatartó, hanem egy szerető és gondoskodó apa! Amit teszünk, többé nem parancsra, nem kényszerből, fogat csikorgatva, megalázva kell tennünk, hanem tehetjük szabadon, vidáman, önként! Tehetjük hálából, azért, hogy Urunk felé kifejezzük szeretetünket!

Ez az ige kétféle életmódot tár elénk. Az egyik lehetőség a „szolga-módon” történő, „rabszolgai” élet. Ezt úgy írja le az apostol, hogy „a világ elemei alá voltunk vetve szolgaságra”. A különös kifejezést talán úgy fordíthatnánk le, hogy külső kényszerek hatása alatt élünk.

Mennyiféle „kötelék” van ránk hatással! Mennyi kényszer érvényesül az életünkben! Ilyen például, ha valaki kényszeresen követi a korszellemet, az aktuális trendeket, és mindenben másokhoz igazodik. Ha neki olyan van, akkor nekem is legyen; ha ő úgy él, akkor én is úgy akarok. Ijesztő belegondolni, mennyi szállal vagyunk hozzákötve dolgokhoz, mennyi szokás, rutin és külső elvárás teszi „kötöttpályássá” életünket!

Ez az ige azt az örömhírt közli velünk, hogy a „világ elemeinek” uralma alól Isten megmentett. Elénk tár egy másféle élet lehetőséget: a Jézusban kiváltságosak, a megszabadítottak életét.

Vajon hogyan tudjuk ezt az új helyzetünket elfogadni, és tudatosítani? Van az igében egy olyan gyakorlat, ami segíthet ebben. Mégpedig a megszólítás, az a mód, ahogyan Istenhez fordulhatunk! Így olvastuk: „Isten elküldte Lelkét, aki ezt kiáltja: „Abbá, Atya!” A régebbi Károli fordításban ugyanez a mondat úgy hangzik: elküldte Lelkét, aki által kiáltjuk: „Abbá, Atya!” Talán ellentmondás volna itt? Isten Lelke kiáltja ezt, vagy mi szólítjuk így Istent? Nincs ellentmondás, hiszen a Lélek kiáltja, de bennünk, rajtunk keresztül kiáltja, a mi szánkkal, a mi szívünkkel! Így formál át minket.

Ez a megszólítás segít nekünk elfogadni, élni a kiváltságunkkal! Ez segít belénk nevelni új helyzetünket.

„Abbá”. Egy arám kisgyermek szólíthatta így az édesapját. Egy rabszolga soha így nem szólhatott urához! Csakis a kisgyermek. Az „atya” fordítás sajnos nem adja vissza egészen, amit eredetileg jelentett. Az apuci, apácska, apukám, stb. kifejezéseket valószínűleg nem érezzük méltónak Istenhez. De azért jó, ha tudjuk: tartalmilag a kisgyermeknek ez a kedves, becézgető szeretete van ebben a megszólításban! A gyermek teljes bizalma, ráhagyatkozása a szülőre, mellyel tudja, hogy tőle csakis olyat kap, ami a szeretetéből fakad! Tudjuk, hogy Jézus is gyakran így nevezte Istent: atyának, apának, gondviselő, szerető szülőnek.

Merjük-e vajon mi is így szólítani Istent? Merünk-e, tudunk-e élni azzal a kiváltságunkkal, hogy Ő a gyermekeivé fogadott minket?

Természetesen ebben a gyakorlatban nem a megszólítás külsősége, formája fontos. A Jézustól tanult imádságot gyakran elmondjuk, a mai napon is a „Mi Atyánk” több millió ember szájából hangzik el. A lényegi kérdés, hogy vajon csak mondjuk, vagy meg is éljük ezt! Őt valóban atyánknak tudjuk-e, akire rábízhatjuk magunkat. Akit teljes bizalommal bármikor kereshetünk kétségeinkben, és aki soha nem él vissza bizalmunkkal.

Vigyük el magunkkal szívünkben az ige üzeneteként, hogy mi Isten kiváltságosai vagyunk! Kivételezettek. Isten a sajátjaiként, gyermekeiként tekint minket. Szabad élni ezzel a kiváltsággal! Engedjük meg magunknak a teljes bizalmat, amivel Őrá hagyatkozhatunk!

Válaszoljunk közös imádsággal az igére (370. dicséret 2. verse):

„Te, szentségnek új világa,
Igédnek vezérlj útjára,
Taníts téged megismernünk,
Istent atyánknak neveznünk…”

Hírlevél: Igehirdetések

Feliratkozás Igehirdetések hírcsatornája csatornájára

A hét igéje:

„Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk."

(Róma 5,8)

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Alkalmaink:
• Imaóra hétfőn 17 órakor a Gyülekezeti Házban
• Bibliaóra szerdán 16:30 órakor a Gyülekezeti Házban
• Gyülekezeti Énekóra szombaton 17 órakor Boda Judit vezetésével
• Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban (Köztársaság u.)
• Istentisztelet Kenesén vasárnap de. fél 11-kor a Templomban

Sümegi Istvánné (Borsi Katalin) testvérünk 70 évesen hunyt el március 2-án. Temetése március 16-án, szombaton 15 órakor volt. Gyászoló szeretteinek Istenünk vigasztaló kegyelmét kérjük!

• Elhunyt Dull Ferencné (Csekő Mária) testvérünk életének 100. esztendejében. Temetésének pontos idejéről később intézkednek. Isten vigasztaló szeretete legyen gyászoló családjával!

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára