Isten neve

Alkalom: 
Szentháromság ünnepe utáni 10. vasárnap
Dátum: 
2013. augusztus 4. 10:30
Alapige: 
2Móz 20,7
Audio: 

Olvasmány: Filippiekhez írt levél 2,5-11
Alapige: Mózes 2. könyve 20,7

"Ne mondd ki hiába Istenednek, az Úrnak a nevét, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, ha valaki hiába mondja ki a nevét!"

Mai magyar társadalmunk lelki és szellemi állapotának sajátos mutatója a személyes és közbeszéd minősége. Szomorúan tapasztaljuk, hogy a hit és kultúra immár több mint két évtizedes újra szabad képviseletének lehetősége nemhogy javított volna gyermekeink, az ifjúság lelki és szellemi kifejezőkészségén, de annak vagyunk tanúi, hogy a megmaradt, illetve újra felmutatható értékeink is viszonylagossá váltak. Az elektronikus és írott médiában teljes természetességgel jelenik meg a korábban nyomdafestéket nem tűrő kifejezések garmadája. Az sms-ekben vagy facebookon nemhogy a buta és kulturálatlan, de a trágár kifejezések, köztük az Istennel kapcsolatos szófordulatok állandó részévé váltak a gondolatcserének.

A Tízparancsolatot mindenki ismeri; gyermekeink megtanulják a hittanon, konfirmandusaink elmondják a vizsgán. De vajon tudjuk-e a jelentését? Vajon ismerjük-e életünkre vonatkozó értelmét?

A bibliai Igék helyes értelmének megtalálása a pontos és megfelelő fordításon múlik. A vers kulcsszava a „hiába.” Mit jelent az, hogy hiába kimondani Isten nevét? Ez a parancsolat nem egyszerűen az ok nélkül való istennév használatot, sem a zsidó hit-testvéreink által képviselt istennév akármikori kimondást tiltja. Sokkal többről van itt szó.

A bibliakutatók többsége szerint konkrétan a hamis, vagyis a be nem teljesített, illetve már előre láthatóan be nem teljesítendő esküről szól. És való igaz, az a héber nyelvi szerkezet, mely itt szerepel, olyan szövegekben fordul elő, ami leginkább eskühöz kapcsolódik. Tehát a hamis eskümondás korabeli lelki-teológiai hátterét is figyelembe kell vennünk.

A harmadik parancsolat attól védi meg Izraelt, hogy bármilyen szóval és tettel meghazudtolja vagy megkisebbítse azt a sérthetetlenséget és tisztaságot, amivel Isten maga beszél és cselekszik a saját maga nevében. Minden olyan szóhasználat, melyben Istent sértő, tiszteletlen vagy ártó módon megnevezzük, ennek a parancsolatnak a körébe tartozik.

Milyen körülmények között használjuk így feleslegesen, hiába Isten nevét?

Ha indulatos a beszédünk, és abba valamilyen módon belekerül Isten. Melyikünket nem ragadott már el az indulat annyira, hogy káromkodtunk. És sajnos nagyon ritka az olyan ember, aki megállja, hogy ne használjon ilyenkor az igen széles és cifra magyar káromkodások közül, melyek többsége így vagy úgy Istent is tartalmazza.

Az ókori ember haragjához az átkozódás is hozzá tartozott és az átokmondás foganatját is Istenben látták biztosítva. A nagyparancsolat felebaráti szeretetkívánalma alapján hívő viselkedésünkbe azonban nem fér bele az átkozódás, és Istent az általa helytelenített szeretetlenségbe éppoly kifogásolható belerángatni, mint a káromkodásba.

A mágia az ókortól kezdve mindig jelen volt a különböző vallások gyakorlatában. A mágia során az istennév használata, Isten erejének alkalmazása egy olyan közegben, melyből magát Istent kizárjuk. Még mindig hallok innen-onnan olyan hangokat, hogy valakit elátkoztak. Nem beszélve a filmekből is megismerhető újpogány boszorkánypraktikákról, melyek ahogyan a hallható és látható hirdetésekből tudjuk, valóságosan is igénybe vehető szolgáltatások.

Az esküdözés általában olyankor kerül terítékre, ha valaki a bizalmat már eljátszotta és ezzel próbálna nagyobb súlyt szerezni kimondott szavának. Ám éppen a túl gyakori esküdözéstől teljesen súlytalanná válik a beszéde. Természetesen vannak helyzetek és szertartások, melyeknek állandó része az eskütétel, mégis ha valaki eleve tudja, hogy az ennek során tett fogadalmat nem fogja, vagy nem fogja tudni megtartani, akkor ehhez Isten segítségül hívása éppen a parancsolat tiltása alá tartozik.

Lehetne még talán sorolni az eseteket, melyekben áthágjuk ezt a parancsolatot. És nem is gondolunk arra, hogy következményei lennének. Pedig a parancsolat második fele elég egyértelműen fogalmaz, valamilyen büntetést kilátásba helyez. De milyet, nagyon általános ez a fogalmazás! Talán éppen ezért van az, hogy ennyire nem törődünk vele?

Pedig a 3. parancsolat fenyegetése is elég konkrét, bár ennek megfejtéséhez már egy kis héber tudás is szükséges. A „büntetés nélkül hagyni” értelem mellett az itt szereplő héber szónak egy másik értelme a „megtisztítani,” „tisztává tenni.” Ez azt jelenti, hogy a megtisztulni szándékozót Isten nem tisztítja meg, és így nem vehetett részt a kultuszban, az istentiszteletben. Vagyis megszűnt az Istennel való kapcsolattartás lehetősége. Aki Isten nevét, vagyis magát Istent nem tiszteli, és annyira nem veszi komolyan, hogy unos-untalan, szentségtelen formában és körülmények között használja a nevét, az elveszíti annak lehetőségét, hogy kapcsolatba kerüljön Istennel. A tetteinknek mindig megvannak a következményei, még ha nem is gondolunk rá vagy nem is vesszük komolyan.

Egy másik oldalát is látnunk kell ennek a parancsolatnak. Minden tiltás, valami módon pozitív előírást is magában rejt. Nem csak tiltja Isten nevének felesleges és helytelen használatát, hanem megköveteli annak helyes használatát. És akkor újra sorra vehetjük, hogy mit is jelent ez a parancsolat!

Vajon milyen körülmények között használtuk helyesen Isten nevét? Vajon hétköznapi beszélgetéseinkben szóba kerül-e? Beszélünk-e róla másoknak? Amikor jól megy a sorunk, akkor tudunk-e hálát adni, dicsőíteni az ő nevét? Vajon segítségül hívjuk-e a nyomorúság idején? Vajon, amikor komoly döntésekre szánjuk el magunkat, akár házasságkötésre, akár valamilyen tisztség ellátására, fogadalomtételeinkkor őszintén és komolyan segítségül hívjuk Istent? Mert Isten nevének használata hatalom. Az Ő hatalmának használása. Nem kihasználása, hanem jó értelemben véve használata. És bár talán idegenkedünk tőle, de amikor megtapasztaljuk, át is érezhetjük, hogy micsoda ereje van.

Izrael számára Isten neve az élet valóságát jelentette, ahogyan Jeremiás is megfogalmazza: „Hiszen te közöttünk vagy Uram, rólad neveznek bennünket!” Isten nevének helyes használata az életet jelenti.

Mindennek fényében keresztényként a 3. parancsolat számunkra azt is jelenti, hogy a Szentháromság Isten nevének helyes használata az Istennel való kapcsolatunk záloga. Mi is Istenről, Krisztusról kaptuk a nevünket. A krisztianosz, vagyis Krisztuskövető a mi nevünk.

Ahogyan Izrael feladata Isten nevének megvallása és képviselete ebben a világban, úgy nekünk, keresztyéneknek Krisztus nevének megvallása és képviselete a feladatunk. „Hogy minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.” A 3. parancsolat révén Isten arra segít minket, hogy úgy éljünk, hogy az Ő szent nevére dicsőség, mireánk pedig áldás szálljon!

Hírlevél: Igehirdetések

Ha feliratkozik, hetente 1 e-mailt küldünk a hét Igéjével és a legutóbbi igehirdetésekre való hivatkozással.

4 + 8 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.

A hét igéje:

Jézus mondja: „Ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket.”

(János 12,32)

Igehirdetések

2020.05.24.
Zsolt 50,15.23; 1Móz 24,27
2020.05.17.
Mt 6,7-8; Kol 4,2-3

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Alkalmaink:
• Mostantól újra megtartjuk az istentiszteleteket vasárnaponként a hatályos egészségügyi szabályok betartásával. Kérjük, hogy a templomi ülőhelyeket másfél-két méteres távolságban foglaljuk el (kivétel a közös háztartásban élők), hozzunk és viseljünk maszkot, és kerüljük a kézfogást, érintkezést!
Pünkösd mindkét napján tartunk ünnepi istentiszteletet fél 11-kor, azonban úrvacsoraosztás csak pünkösd vasárnap lesz, az előírt higiéniai szabályok betartásával. Szeretettel hívjuk a Testvéreket!
Evangélikus úrvacsorás istentisztelet lesz pünkösd vasárnap 14 órakor Lampért Gábor, siófoki evangélikus lelkész szolgálatával.
• Hétközi alkalmakat még nem tartunk, és egyelőre az akarattyai Imaházban sem lesz istentisztelet. Kérjük szépen az akarattyai testvéreket a kenesei templomhoz való eljutás megszervezésére.
• A templomban vasárnaponként elhangzó igehirdetések továbbra is elolvashatók, meghallgathatók és megtekinthetők lesznek gyülekezetünk Facebook-oldalán, valamint a refkenese.hu honlapunkon.
• A „Mécses” című heti kiadványunkat igyekszünk gyülekezeti tagjainkhoz ezután is eljuttatni. Hálásan köszönjük mindazok szolgálatát, akik ebben a misszióban segítségünkre vannak!
• A mai napon Istennek adunk hálát Vér László és Kiss Irén testvéreink házasságkötésének 50. évfordulóján. A Mindenható Isten áldja és őrizze meg őket továbbra is békességben, jó egészségben és szeretetben!

• Isten iránti hálával köszönjük mindenkinek, aki a nehéz helyzetben is adományával, egyházfenntartói járulékával támogatja Egyházunk fenntartását! Buzdítunk mindenkit, aki teheti, kapcsolódjon be a közös teherviselésbe! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról itt olvashat bővebben.

 

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára