Igém eléri célját

Alkalom: 
Szentháromság ünnepe utáni 13. vasárnap
Dátum: 
2013. augusztus 25. 10:30
Igehirdető: 
Alapige: 
Ézs 55,10-11

Olvasmány: Máté evangéliuma 13,3-9.18-23
Alapige: Ézsaiás próféta könyve 55,10-11

"Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi; magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön: nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghezviszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem."

Az eső, a hó és a csapadék minden formája óriási érték volt Palesztinában. Egy-egy szárazabb év, amikor a földek nem kapták meg a szükséges csapadékot, tönkretette a családokat, nélkülözésbe taszította őket, hiszen drága pénzen, távoli országokból kellett beszerezniük a kenyérre való gabonát. Jól tudták tehát, hogy az eső nem csupán a terméshez szükséges csapadék, hanem egyúttal Isten gondoskodásának és szeretetének jele is, mellyel a termőföldet, s így az embereket is megajándékozza.

Az idei forró, száraz, csapadékmentes nyár végéhez közeledve mi is jól értjük mindezt. Nagyon meg tudjuk becsülni az esőt. Az elmúlt időszakban ijesztő képeket láthattunk a híradókban az elsorvadt kukoricatáblákról, melyekben a száradt növények a magokat sem tudták kinevelni. A kenyérnek való gabonáról viszont a hozzáértők azt mondják, hogy jó a termés minősége és mennyisége is.

A mai istentiszteleten az új kenyérért adunk hálát Istennek: Megköszönünk Neki minden termést, gabonát, a föld gyümölcseit, mellyel gondoskodik rólunk.

Ugyanakkor fontos azt is meglátnunk, hogy ebben az igében az eső, a föld és a gabona is egy hasonlat része, mellyel Isten az ő népe lelki életéről és az Ő igéjének erejéről, hatékonyságáról tanít! Így nézzük tehát e hasonlatnak a másik oldalát, és értsük meg belőle a nekünk szóló üzenetet!

Isten arra tesz ígéretet, hogy amint az eső elvégzi munkáját a földön, hogy az kalászokat nevelhessen, úgy lesz az Ő igéjével is. „Nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghezviszi, amit akarok, eléri célját.”

Isten szavaiban sajnos benne van az az eshetőség is, hogy ez bizony nem mindig történik így. Elsőként tehát az Úr feddését, korholását kell az igéből kihallanunk. Isten népe életében sajnos sokszor megtörtént, hogy az Úr igéje nem érte el célját, nem volt rájuk hatással, engedetlenek és kemények maradtak.

Isten népe ilyenkor a jól termő föld helyett inkább egy víznyelőhöz hasonlított, melyben eltűnik az esővíz. A víznyelő a karsztos, mészköves vidékekre jellemző tölcsérszerű képződmény. A csapadékvíz a sziklák repedésében utat talál, a föld alatt barlangokat váj ki, gyönyörű példákat láthatunk erre Aggtelek környékén. Viszont a fenti növényzet ezt a vizet nem hasznosíthatta. Bármily gazdagon hullhat az eső, a víznyelőben minden eltűnik.

Ez a kép jutott eszembe arról, hogy milyen is az, amikor az ige nem éri el a célját. Amikor hiába hangzik Isten szava, az nem gazdagít minket, nem hozza áldását, nem tesz termővé és gyümölcsözővé, mert csak átfolyik rajtunk, eltűnik mint a búvópatak. Bűnbánattal kell megvallanunk, hogy milyen sokszor vagyunk mi is elnyelői Isten szavának. Hiába szólít, hiába figyelmeztet, egyik fülünkön be, a másikon ki. Nincsen hatása ránk, erőtlenek maradunk, nincsen békességünk, és nem sikerülnek a dolgaink, mert nem hasznosítjuk igéjét, nem engedjük, hogy tápláljon.

Isten ígérete szerint ennek kell megváltoznia. Az én igém „nem tér vissza hozzám üresen, hanem eléri célját, amiért küldtem.”

Isten meg tudja népét gyógyítani. Ő helyre tud minket állítani, hogy víznyelő helyett víztartóvá lehessünk, olyan életekké, akik hasznosítani tudják az égi esőt. Ő termővé és gyümölcsözővé tehet bennünket.

„Az én igém nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghezviszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem.” Vajon mi a célja Isten igéjének? Mit akar elérni, és ebben milyen szerepet szán nekünk?

Tudjuk és hisszük, hogy az életben semmi nem történik véletlenül. Sem a világ, sem az életünk nem gazdátlan. Istennek célja van velünk. A Heidelbergi Káté Isten gondviselésével kapcsolatban úgy tanít, hogy semmi sem véletlenül, hanem minden az ő Atyai kezéből jön. A jó dolgok is, melyeket örömmel fogadunk, de a rosszak is, melyekkel alakít, nevel.

Mi az Isten célja? Nagyon leegyszerűsítve azt mondhatjuk, hogy Isten akarata a mi üdvösségünk. Ő az üdvösségünket akarja munkálni, igéjével ezért keres bennünket szüntelenül, és hív arra, hogy ebben az ő munkatársaivá legyünk. Isten azt akarja, hogy „minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére” – írja Pál apostol (1Tim 2,4).

Jézusnak a magvetőről szóló példázata (Mt 13) az igehallgatás hatékonyságára teszi a hangsúlyt: a jó földbe hullt mag harminc, hatvan vagy százszoros termést hoz majd. Ahogyan hallgattuk a példázatot, szinte végigizgultuk, hogy micsoda veszélyek fenyegetik a magokat. A gyomok, a kemény talaj, a termőréteg vékonysága mind arra figyelmeztetnek minket, hogy milyen nehezen talál jó táptalajt Isten igéje. Ha azonban jó földbe esik, sokszoros a gyümölcstermés.

Jézus máskor is gyakran beszélt tanítványainak a gyümölcstermésről. „Én választottalak ki, és rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon.” (Jn 15,16) A szőlőtőről és a szőlővesszőkről szóló példabeszédben Jézus azt hangsúlyozza, hogy a gyümölcstermés feltétele, hogy a tanítvány Őbenne megmaradjon. Nem lehetünk gyümölcstermők, ha leválasztjuk magunkat Jézusról, ahogyan a szőlővessző sem fog teremni, ha lemetszik a tőről. Ha azonban Benne megmaradunk, és az Ő igéje megmarad bennünk, akkor teremni fogjuk az Ő gyümölcseit.

Engedjük, hogy a Lélek által Isten mai üzenete is megérkezhessen hozzánk. Ha úgy érezzük, hogy megromlott a kapcsolatunk Istennek, ha sokszor elengedtük fülünk mellett a hívását, és nem vettünk róla tudomást, akkor halljuk meg az ige feddését.

Engedjük, hogy Urunk igéje gyógyító szóként hasson életünkben! Legyen bennünk áldássá, erővé az Ő szava, hogy engedelmes szolgálatunk révén másokat is elérhessen, és gyümölcstermővé tehessen!
Imádkozzunk közös énekkel gyógyulásért (226. ének):

„Krisztusom, kívüled nincs kihez járulnom,
Ily beteg voltomban nincs kitől gyógyulnom,
Nincs ily fekélyemből ki által tisztulnom,
Veszélyes vermemből és felszabadulnom.

Gyújtsd meg szövétnekét áldott, szent Igédnek,
És bennem virraszd fel napját kegyelmednek;
Igaz utat mutass nékem, szegényednek,
Járhassak kedvére te szent Felségednek.”

Hírlevél: Igehirdetések

Ha feliratkozik, hetente 1 e-mailt küldünk a hét Igéjével és a legutóbbi igehirdetésekre való hivatkozással.

2 + 1 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.

A hét igéje:

"Nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én Lelkemmel! - mondja a Seregek Ura.”

(Zakariás 4,6)

Igehirdetések

2020.05.24.
Zsolt 50,15.23; 1Móz 24,27
2020.05.17.
Mt 6,7-8; Kol 4,2-3

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Alkalmaink:
• Június 1-én hétfőn, pünkösd másodnapján fél 11-kor a Templomban ünnepi istentisztelet lesz – úrvacsora nélkül!
• Június 7-én vasárnap istentisztelet lesz 9-kor az akarattyai Imaházban és fél 11-kor a kenesei Templomban.
• Június 4-én fél 5-kor, a Trianoni Békediktátum aláírásának 100. évfordulóján, nemzeti összetartozásunk jeleként megszólalnak a magyar templomok harangjai, felekezetre való tekintet nélkül. Ebbe a megemlékezésbe kapcsolódunk majd be mi is. Kérjük a Testvéreket, nemzetünkért és keresztyénségünkért a mi könyörületes Istenünkhöz fohászkodva hallgassák a harangszót!
• Május végétől tehát megtartjuk az istentiszteleteket vasárnaponként a hatályos egészségügyi szabályok betartásával. Kérjük azonban, hogy a templomi ülőhelyeket másfél-két méteres távolságban foglaljuk el (kivételek a közös háztartásban élők), hozzunk és viseljünk maszkot, és kerüljük a kézfogást, érintkezést!
• Hétközi alkalmakat még nem tartunk.
• A templomban vasárnaponként elhangzó igehirdetések továbbra is elolvashatók, meghallgathatók és megtekinthetők lesznek gyülekezetünk Facebook-oldalán, valamint a refkenese.hu honlapunkon.
• A „Mécses” című heti kiadványunkat igyekszünk gyülekezeti tagjainkhoz ezután is eljuttatni. Hálásan köszönjük mindazok szolgálatát, akik ebben a misszióban segítségünkre vannak!

• Isten iránti hálával köszönjük mindenkinek, aki a nehéz helyzetben is adományával, egyházfenntartói járulékával támogatja Egyházunk fenntartását! Buzdítunk mindenkit, aki teheti, kapcsolódjon be a közös teherviselésbe! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról itt olvashat bővebben.

 

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára