Ne félj, veled van Istened!

Alkalom: 
Újévi istentisztelet
Dátum: 
2012. január 1. 10:30
Igehirdető: 
Alapige: 
Józs 1,5b-7a
Audio: 

Olvasmány: Józsué könyve 1,1-9
Alapige: Józsué könyve 1,5b-7a

Ezt mondta az Úr: „Veled leszek, ahogy Mózessel is vele voltam. Nem maradok el tőled, nem hagylak el. Légy erős és bátor, mert te teszed ezt a népet annak az országnak az örökösévé, amelyről megesküdtem atyáiknak, hogy nekik adom. Csak légy igen bátor, és erős.”

Ami új, abban meglepetések is vannak, s ez nemcsak a kibontatlan ajándékokra igaz, hanem az előttünk álló új esztendőre is. Az új kezdet új lehetőségeket, új utakat nyit előttünk. De ahogy minden focimeccs kezdőrúgással indul, úgy sokaknál az új év elindítója az ilyenkor elmaradhatatlan félelem. Sokféle kérdés kínozza az embert: Mit hoz majd ez az év? Vajon még nehezebb lesz? Mit várhatunk tőle? Hogyan fogjuk bírni?

Ebben a felolvasott igében Józsuét és a választott népet egy új korszak kezdetén látjuk. A fordulópontot a honfoglalás és Mózes halála jelenti. Ott állnak a nekik megígért föld határán, indulni kellene az elfoglalására. De éppen most az eddigi jól bevált személy helyett egy fiatalabb, tapasztalatlan vezetőt kapnak. Mennyi bizonytalanság! Vajon hogyan sikerül majd az embert próbáló feladat végrehajtása?

Az egyetlen biztos pont nekik az Isten: Az Ő ígéretei és szándékai ugyanis nem változtak meg! Tudjuk, mert ismerjük Izráel történetének folytatását, hogy ez elég erős alapnak bizonyult! Isten megtartotta, és átsegítette övéit a kihívásokon! – Vajon nekünk is elég? Átsegít-e minket a kezdet nehéz, bizonytalan korszakán? Hisszük-e, hogy a mai és a következő napjainkra is igaz az ige: Minden reggel megújul, nagy az Ő hűsége?

Éljük bele magunkat az ő helyzetükbe, és úgy hallgassuk, amit az Úr mond, mintha mi lennénk a honfoglalók; új vezetővel, kihívások és nehéz küzdelmek előtt állva, bizonytalanságban! „Ne félj, mert én veled leszek. Ne félj, mert nem maradok el tőled.” És arról is beszél, hogy mik lesznek az ország határai, pedig még be sem tették a lábukat! Isten már itt elmondja, mettől meddig lesz övék az ország. Még egy talpalatnyi földet sem foglaltak el, de már hordozói a reménységnek: ez lesz a tiétek. Sőt, Isten ígéretét úgy érthetjük: Én ezt már a kezetekbe adtam. A jövőtök már nem ködbe vesző, nem ismeretlen és ijesztő kuszaság, mert én a kezetekbe adtam azt a földet!

„Nem maradok el tőled, nem hagylak el.” Nyugodj meg, Józsué, láthatatlanul, de hatalmasan ott leszek mindig veletek! Ott megyek előttetek, ahogy a pusztában is tapasztaltátok 40 éven át: Láthatatlanul, de hatalmasan körülveszlek titeket, és védelmet, győzelmet adok!

Most már minden azon múlik, hogy ezt elhiszi-e Józsué meg a nép, vagy nem. Ha elhiszik, akkor elindulnak, átkelnek a Jordánon, beveszik majd Jerikó áthatolhatatlannak tűnő falait, megküzdenek az óriás népekkel, és birtokba veszik az országot.

Ha azonban nem hisznek, akkor mindez mit sem ér. Akkor majd hontalan, sátorlakó, nomád beduinokként tekintenek vissza az ígéretekre: Ha másként tettünk volna…, ha elhittük volna, amit Isten mond, ha úgy cselekedtünk volna, ahogy ő kérte, akkor talán…

Pontosan ez a mi kérdésünk is: Rábízzuk-e magunkat Isten ígéretére? Tudunk-e hinni abban az Úrban, aki segít, mert nagyobb! Nem kétséges, hogy fogunk majd mi is falakba ütközni; nyilván lesz majd nekünk is bajunk az aránytalanul nagy ellenséggel, erőnkön felüli feladatokkal, kihívásokkal, küzdelmekkel. De hiszünk-e annak az Úrnak, aki mindezeknél nagyobb? Elfogadjuk-e annak az Úrnak a segítségét, akinek minden reggel megújul hűsége, és szeretettel vesz körül minket?

Nagyon fontos ebben az igében, hogy miként áll Isten az új vezető mellé: Háromszoros bátorítással! A biztatás és bátorítás szálai szövik át az egész szakaszt.

„Légy erős és bátor!” A bátorság alapvető követelmény egy vezetőtől, hiszen a honfoglalás harccal jár. Nem jellemző, hogy a diplomácia célra vezetne. Isten bátorítóan áll oda Józsué mellé, neki pedig nagy szüksége van erre!

Az új év első napján bennünket is bátorít. A mai nappal átléptünk egy határmezsgyét, előttünk állnak különféle feladatok egyéni, családi és gyülekezeti szinten is. Lássuk meg, hogy mit kér tőlünk az Úr, és fogadjuk el bátorítását! Higgyük el, hogy Ő képessé is tesz arra, amivel megbízott bennünket!

A második bátorítással Isten a törvényre mutat, amit Mózes által adott a népnek. Parancsait sokan börtönnek ítélik, pedig inkább jelzőtáblák, amik világosan mutatják a biztonságos terület határait! Azt mondja Isten: Amennyiben ezeket betartod, sikerrel jársz és boldogulsz.

Igen: Siker és boldogulás! Amit ma oly sokan kívánnak egymásnak: Sikerekben gazdag, és boldog új esztendőt. Lám, a siker és boldogság nem idegen az Istentől, sőt ellenkezőleg: Azok Tőle jönnek, s Ő épp azért tett minket értelmessé, és ajándékozott meg képességekkel, hogy nekünk is részünk legyen benne! Ha mi bízni tudunk ígéreteiben, akkor ez a jutalmunk: sikerrel járunk útjainkon, és boldogulunk!

A harmadik „légy erős és bátor” biztatás Isten jelenlétére épül. Azért lehetsz erőssé és bátorrá, mert veled vagyok – mondja az Úr!

Az Újév ünnepét karácsony nyolcadának is nevezték, s most mindkét ünnep éppen vasárnapra esett. Hadd ismételje hát a mai ünnep karácsony evangéliumát: Isten Jézus Krisztusban úgy jött el, mint Immánuel. Ezt hirdeti az év első napján is, hogy „Velünk az Isten!” Az az Isten, akinek minden oka meglenne arra, hogy ellenünk legyen; minden alapja megvan, hogy fölénk helyezze magát; Ő mégis úgy döntött, hogy mellénk áll!

Végül még valami, amit Isten munícióként ad Józsuénak, hogy boldoguljon, és sikeres legyen küzdelmeiben: Eszközt ad neki a folyamatos kapcsolattartáshoz! Ahogyan a bevetésre indulóknak is elengedhetetlen az adó-vevő, hogy az akció irányítójával és egymással is kapcsolatot tudjanak tartani mindvégig, úgy Józsué is kap valami ilyesmit az Úrtól!

Mi volt ez az eszköz? Ne hagyd abba a törvénykönyv olvasását, tanulmányozd éjjel és nappal, tartsd meg mindazt, ami ebben meg van írva! Igen, ez az eszköz, ami nekünk is mindig kéznél kell hogy legyen, a Bibliánk. Azt mondja az Úr Józsuénak és nekünk is: Tartsd magad előtt Isten szavát, gondolkodj rajta, engedd, hogy hasson rád, és vezessen téged! Értsd meg belőle Urad kéréseit, és élj aszerint! S úgy vezesd a rád bízottakat, családodat, közösségeidet és önmagadat is!

Fogadjuk el a mai napon Istenünk újévi ajándékait! Azt, hogy látjuk: Ő sikeres és boldog útra akar ma indítani. Azt is, hogy értjük ígéretét, szavát, mellyel bátorít minket. Azt is, hogy érezzük jelenlétét, erős, védő karját, mellyel átfog bennünket.

Napról-napra megújul az Ő hűsége. Napról-napra keressük mi is akaratát! Legyen igéje mécses, mely minden egyes lépésünket megvilágítja!

Hírlevél: Igehirdetések

Ha feliratkozik, hetente 1 e-mailt küldünk a hét Igéjével és a legutóbbi igehirdetésekre való hivatkozással.

Feliratkozás Igehirdetések hírcsatornája csatornájára

A hét igéje:

"Az Emberfiának fel kell emeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen őbenne.”

(János evangéliuma 3,14-15)

Igehirdetések

2020.04.05.
Mt 21,6-17
2020.03.22.
Lk 18,31-34
2020.03.15.
2Móz 17,7; Zsolt 91,1-4
2020.03.08.
Lk 13,23-24; Rm 5,1-2

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Alkalmaink:
• A járvány miatt az idei húsvéton nem tudunk a templomban, imaházban fizikailag is együtt lenni. Mégis bátorítjuk Testvéreinket, hogy saját otthonainkban ünnepeljünk egyidőben, úrvacsorás, lelki közösségben! Április 12-én húsvétvasárnap a Duna Tv 9 órai kezdettel úrvacsorás istentiszteletet közvetít az egész Kárpát medencei református magyarság számára. Csatlakozzunk ehhez Egyházunk vezetésének ajánlása szerint:
„Kérjük testvéreinket, hogy testileg és lelkileg is készüljenek, teremtsék meg a teljes odafigyelés és bekapcsolódás körülményeit, a közvetítés idejére készítsék elő az énekeskönyvet, kapcsolják ki azokat az eszközöket, amelyek zavarják a teljes odafigyelést. Kérjük, hogy a közvetített istentiszteletbe kapcsolódjanak be, együtt mondjuk az imádságokat, énekeljük az énekeket. Egyháztagjaink úrvacsorázzanak úgy, ahogy a közvetített istentisztelet lelkipásztora vezeti az úrvacsorai szertartást; ezáltal az apostoli kor gyülekezeteinek mintáját követjük, akik súlyos helyzetükben „házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben”. (ApCsel 2,46) Az istentisztelet közvetítésének kezdete előtt készítsenek elő személyenként egy-egy falat kenyeret és egy kevés bort külön poharakban. (A jegyeket le lehet fedni ünnepi terítővel.) Kövessék figyelemmel a szolgálattevőt és a közvetített istentisztelet résztvevőit, velük közösen mondják az úrvacsorai közimádságot, az Apostoli Hitvallást, válaszoljanak a szokásos kérdésekre. Amikor veszik a kenyeret és aztán a bort, tegyenek ugyanígy. Mondják együtt a lelkipásztorral a hálaadó imádságot és az Úr imádságát is.”
Legyen áldás minden otthonon, amely így templommá lesz az Úr feltámadásának ünnepére, adjon ez a hatalmas közös istentisztelet mindannyiunknak megtisztulást, erőt, reménységet és békességet! Addig pedig a Nagyhéten naponta könyörögjünk a betegekért, az elesettekért, a félelmekkel küzdőkért, a nehéz helyzetben szolgálatot teljesítőkért!
• Nagypénteken és Húsvétkor, ahogy az elmúlt két vasárnap is, jelentkezünk igehirdetéssel a templomból, ezek meghallgathatók a
refkenese.hu oldalon, és gyülekezetünk Facebook-oldalán!

• Isten iránti hálával köszönjük mindenkinek, aki az elmúlt évben befizetett egyházfenntartói járulékával támogatta Egyházunk fenntartását! Buzdítunk mindenkit, aki teheti, kapcsolódjon be a közös teherviselésbe! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról itt olvashat bővebben.

 

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára