Kain és Ábel

Alkalom: 
Szentháromság ünnepe utáni 13. vasárnap
Dátum: 
2012. szeptember 2. 10:30
Igehirdető: 
Alapige: 
1Móz 4,6-7
Audio: 

Olvasmány: Mózes 1. könyve 4,1-7
Alapige: Mózes 1. könyve 4,6-7

"Ekkor azt kérdezte Kaintól az Úr: Miért gerjedtél haragra, és miért horgasztod le a fejed? Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta."

A mai istentisztelet első részében egymáshoz kapcsolódó családok, családrészek közös ünnepének lehettünk részesei. A kisgyermekek és a felnőtt megkeresztelése, s az elhangzó konfirmációi hitvallás a „nagyobb családnak”, a gyülekezet közösségének is felemelő, reményt keltő alkalma.

Emiatt el is gondolkodtam, hogy vajon illik-e ehhez az alkalomhoz a mára kijelölt igerész, az emberiség első család-konfliktusának, testvér-gyilkosságának története. De ha már így „adódott” – s hitem szerint semmi nem véletlenül történik –, hát keressük meg ebben a nekünk szóló üzenetet. Hiszen családjaink mindennapjaiban is váltják egymást az ünnepi percek és konfliktusok, feszültségek és békülések, és Isten ezt is, azt is felhasználhatja tanulságunkra, lelki erősödésünkre.

A Kain és Ábel közötti feszültséget, mely aztán tragédiához vezet, az okozza, hogy Isten Ábel áldozatát elfogadja, Kainét pedig nem.

A felolvasott ige nem egyetlen nap történetét tárja elénk, hanem két ember egész életútjának tömörített összefoglalását adja. Sőt, két ősi, egymással bizonyos értelemben ellentétes életmód leírása ez: Kain a földművelő, a letelepedett életmód ősmintája, aki utódaival az első várost is megépíti; Ábel viszont juhpásztorként nomád, vándorló életmódot folytat.

Mindketten abból visznek ajándékot az Úrnak, amijük van, amiből élnek. Ábel a bárányai legjavából, Kain pedig a föld gyümölcséből. Az áldozat bemutatását talán érdemes úgy elképzelnünk, mint egy hálaadó istentiszteletet, a köszönetmondás ünnepét. Mindketten élik az életüket, dolgoznak, s amikor eljön az istentisztelet ideje, Isten iránti hálájukat fejezik ki azzal, amit Neki adnak. Ez talán rendszeresen megtörténhetett. Kainnak különösképpen fájó Isten döntése, hisz az ő áldozati ajándékát nem fogadta el az Úr, miközben testvéréét igen. Emiatt gerjedt haragra.

Az ige nagyon szűkszavú. „Az Úr rátekintett Ábelra és áldozatára, de Kainra és áldozatára nem tekintett.” Egyiket elfogadta, másikat nem. Nem tudjuk, hogy ez konkrétan miből derült ki, de nyilván mindketten érezték Isten döntésének, odafordulásának vagy elfordulásának következményét.

Vajon miért éppen így döntött Isten? Hogyan döntötte el, hogy melyiket fogadja el? Mi alapján választott a két ember között?

Elgondolkodtam, hogy mi, emberek mi alapján szoktunk választani. Legtöbbször nyilván a szimpátia alapján, ahhoz fordulunk oda, akiben valamit megkedvelünk. Vagy a hangulatunk, a bennünk levő érzelmek vezetnek a döntéseinkben. „Hát én immár kit válasszak, virágom, virágom?” - kérdezi a jól ismert dalocska éneklője, s kész is a válasszal, hisz ott áll előtte, akinek énekel, akit szeret. „Te engemet, én tégedet…”

Isten azonban nyilván nem szimpátia alapján választ, hisz mindketten az Ő gyermekei! Milyen érzés lenne, ha nekünk szülőként kellene két gyermekünk közül egyet kiválasztani, akinek mindent megadunk, míg a másiktól mindent megvonunk? Ez képtelenség!

Ez mutatja, hogy Isten választására nincsen emberi magyarázat! Nekünk ebben az igében nem Isten döntésének miértjét kell kutatnunk, ahogy az életünk eseményeivel kapcsolatban sem!

Persze a téma nagyon izgalmas kérdéseket vet fel. Nem véletlen, hogy teológusok, gondolkodók rengeteget írtak Isten kiválasztásáról: Augustinus, Luther, Kálvin a predestinációról (eleve elrendelésről), és még nagyon sokan mindmáig. A teológiai dogmatika és etika egyik legizgalmasabb témaköre ez.

A hívő ember szempontjából azonban nem is az a lényeges, hogy miért és hogyan választotta őt ki Isten a hitben való járásra, hiszen „a titkok az Úréi”. Viszont szabad nekünk mindenkor hálát adni Isten kiválasztó és elhívó szeretetéért!

Az emberek általában szeretik magukat egy-egy történetben a pozitív szereplővel, itt pl. Ábellel, az áldozattal azonosítani. Mi most mégis tekintsünk inkább Kainként magunkra, hisz hozzá hasonlóan az életünk a bűn, a saját indulataink sodrásában zajlik!

Lássuk meg ebben az igében, hogy bizony Kain is az Isten gyermeke! Vegyük észre, hogyan igyekszik őt megmenteni Isten a sötét indulatai fogságából!

Engem az ragadott meg leginkább az igéből, ahogyan itt Isten utánamegy haragos gyermekének, ahogy megszólítja, beszél hozzá, szinte csitítgatja őt!

„Miért gerjedtél haragra, és miért horgasztod le a fejed?” Ne tégy így, nem kell így élned! Van előtted más lehetőség is! Hiszen „ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz”. Most elragadtak az indulataid, dühös vagy testvéredre, és valami szörnyűségre készülsz, de még meg tudsz állni! „A bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta.” Van lehetőséged, hogy uralkodj rajta!

Így kérleli Isten az Ő gyermekét, s próbálja visszatartani attól, amire készül. Tudjuk a történet befejezéséből, hogy Kain másként döntött, nem hallgatott Istenre. Továbbment indulatai útján. Igen, Isten szabadságot adott nekünk erre, dönthetünk így is. Fáj a mi Urunknak, amikor így döntünk, de nem veszi el szabadságunkat, hiszen nem rabszolgáiként, hanem gyermekeiként szeret bennünket.

A legfontosabb, ami megszólal ebben a történetben, hogy nekünk, mai Kainoknak is van más lehetőségünk! Isten végtelen szeretettel és türelemmel fordul hozzánk, kérlel minket is, mint gyermekeit. Megmutatja, hogy van más döntési lehetőségünk. Mint Isten gyermekei lemondhatunk az indulat-vezérelt üzemmódról, mely fájdalmat, bántást eredményez!

Engedjük életünket, döntéseinket az Ő Lelkének vezérlése alá!

Adjunk most közösen is hálát énekelt imádságban, hogy kiválasztott bennünket, szeretetével megelőzött, eljött hozzánk, hogy társunk, segítőnk, oltalmazónk legyen! (329. ének 2. verse)

„Nem éltem még e föld színén: te értem megszülettél;
Még rólad mit sem tudtam én: tulajdonoddá tettél;
Még meg sem formált szent kezed,
Már elválasztál engemet,
Hogy társam légy e földön.”

Hírlevél: Igehirdetések

Ha feliratkozik, hetente 1 e-mailt küldünk a hét Igéjével és a legutóbbi igehirdetésekre való hivatkozással.

Feliratkozás Igehirdetések hírcsatornája csatornájára

A hét igéje:

"Az Emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.”

(Máté evangéliuma 20,28)

Igehirdetések

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Alkalmaink:
• Alkalmaink a koronavírus helyzet miatt szünetelnek

• A koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében a mi gyülekezetünkben is, mind Kenesén, mind Akarattyán, szüneteltetünk minden egyházi alkalmat. Így az istentiszteletek, bibliaórák és egyéb összejövetelek nem lesznek megtartva.
• A temetési szolgálatokat elvégezzük, de kérjük, hogy ezeken csak szűk családi körben vegyenek részt.
• A vasárnapi istentisztelet idején a szokott módon szólnak templomunk harangjai, hogy otthonainkban mindannyiunkat elcsendesedésre, Istenre figyelésre, Igeolvasásra és könyörgésre hívjanak.
• Az elhangzó igehirdetések a refkenese.hu honlapunkon elérhetők, és ugyanitt olvashatók, meghallgathatók a korábbiak is.
• A „Mécses” című heti kiadványunkat igyekszünk gyülekezeti tagjainkhoz továbbra is eljuttatni. Hálásan köszönjük mindazok szolgálatát, akik ebben a misszióban segítségünkre vannak!
• Kérjük Testvéreinket, hordozzák imádságaikban a járványhelyzetben küzdőket, valamint gyülekezetünket, időseinket, betegeinket, és Isten Igéjének ügyét is, hogy az akadály nélkül minél többekhez eljuthasson!
„Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt, oltalmazom, mert ismeri nevemet. Ha kiált hozzám, meghallgatom.” - így szól az Úr. (91. zsoltár)

• Isten iránti hálával köszönjük mindenkinek, aki az elmúlt évben befizetett egyházfenntartói járulékával támogatta Egyházunk fenntartását! Buzdítunk mindenkit, aki teheti, kapcsolódjon be a közös teherviselésbe! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról itt olvashat bővebben.

 

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára