Hagyd ott, indulj el!

Alkalom: 
Szentháromság ünnepe utáni 5. vasárnap
Dátum: 
2012. július 8. 10:30
Alapige: 
1Móz 12,1-4
Audio: 

Olvasmány: Mózes első könyve 11,1-9
Alapige: Mózes első könyve 12,1-4

„Az Úr ezt mondta Abrámnak: Menj el földedről, rokonságod közül és atyád házából arra a földre, amelyet mutatok neked! Nagy néppé teszlek, és megáldalak, naggyá teszem nevedet, és áldás leszel. Megáldom a téged áldókat, s megátkozom a téged gyalázókat. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége.
Abrám elment, ahogyan azt az Úr mondta neki…”

Mindkét történetben előfordul a „nagy név” kifejezés. Valami ősi emberi vágyat fejez ki: szeretnénk, ha ismernének, elismernének minket. A tudásunkat, teljesítményünket, képességeinket. Szeretnénk nem „senki”, hanem „valaki” lenni. Többé, nagyobbá válni. Erről szól Bábel tornyának építése, de már a bűneset története is: isteni magasságba jutni, Istenhez hasonlóvá válni.

Ősi vágy ez, és nagyon mai is. Korunk divatos „valósítsd meg önmagad” szlogenje is ezt sugallja, a televíziós csatornák tehetségkutatói, valóságshow-i is ezt harsogják felénk. Tűnj ki, lépj előbbre a tehetségeddel, vagy – ha másképp nem megy – kelts feltűnést, és így szerezz hírnevet!

Honnan ez a vágy? Azt kell mondjuk, teremtettségünk része. Isten adja nekünk a parancsot: Hajtsátok uralmatok alá a földet! Ő formált minket úgy, hogy mindig új felfedezéseket, felismeréseket szerezni, egyről a kettőre jutni, előbbre lépni akarjunk.

Csakhogy ez egyetlen módon lehetséges: Istennel! Őnélküle az ember nem tud „önmegvalósítani”, ha Ővele megromlott, nincs meg a kapcsolat, önmagunkra sem tudunk rátalálni. Minden több ezer éves és mai bábelépítés csak meddő erőlködés, kergetett illúzió lesz, nem emelkedés, hanem éppenséggel megrekedés egy korlátolt, öncélú szinten.

Ábrahám nagyívű élettörténetének kezdetén épp ez a különleges. Az, ami hiányzik belőle! Nem olvasunk arról, hogy mik a tervei, mire vágyik, arról sem, hogy milyen jó vagy rossz tulajdonságai voltak. Nincs magyarázkodás, nem hallunk semmit a körülményekről. Csak annyit, hogy Isten megszólítja őt.

Így van ez a Bibliában nagyon sok történet elején, akkor is, mikor Jézus tanítványokat hív el magának. Miért pont Péterék a sok halász közül, miért épp Máté a vámszedőasztaltól? Csak Isten tudja. Ha Ő indítani, emelni, elhívni akar, megteheti bárkivel, kezdheti akármilyen „kicsinél” vagy „nagynál”. Jó, ha ezt magunkra és egymásra nézve sem felejtjük el!

Csak annyit olvasunk, hogy Isten azt mondja Ábrahámnak: Menj el földedről, rokonságod közül, atyád házából! Így hívja ki Jézus is a tanítványait az életükből: Gyere, és kövess engem!

Ott kell hagynod, ki kell lépned abból, amiben vagy, túl kell lépned azon, aki vagy. Hagyd ott, Péter, a halászhálós megélhetési küszködést, Pál, a kőkeményen ítélkező meggyőződést, Ábrahám, a vagyonra és emberi kapcsolatokra épülő biztonságodat!

Isten ma is így hív minket. Ha nem is feltétlenül a munkahelyünk elhagyására vagy több mérföldnyi utazásra, de önmagunk emberi bástyái mögüli kimozdulásra mindenképp. Sokszor ez a belső elindulás, „otthagyás” nehezebb is, mint költözések, munkahelyváltások, kapcsolatcserék pótcselekvései…

Ez kimozdulás belső korlátok közül. Abból, hogy: „jól van ez így, jó és elég vagyok én így is, márpedig nekem ilyen a természetem, tudom én, hogy mit akarok az életemmel, a hivatásommal, a kapcsolataimmal.

Nehéz ez az otthagyás és útrakelés azért is, mert az út, amire Isten elhív, nem az, amit mi választunk, hanem amelyet Ő kínál. Nem tudom, milyen érzésekkel indult el Ábrahám a bizonytalan jövő felé. Indult, haladt, ahogyan még sosem. Mint a madárfióka, mely addig csak üldögélt vagy totyogott, s most repülnie kell. Nem volt más, amibe kapaszkodhatott a bizonytalan világban, csak Isten barátsága, Isten ígérete.

Az ígéret, amely megdöbbentő módon éppen arról szól, amire a bábeli ember is vágyott, vágyik ma is: „nagy név”! A döntő különbség azonban, hogy ezt nem Ábrahám „szerzi meg”, hanem Isten teszi azzá. Dolgainkra, kiváló vagy rendkívüli emberi tetteinkre sokáig emlékezhetnek, de ez a név csak ezen a földön marad meg, porladó kőbe, foszló papírra, múló emberi emlékezetbe vésve. Isten ennél jóval többet ígér Ábrahámnak és nekünk is: áldást!

Mi az áldás? Olyan ajándék, amit csak Isten adhat az embernek: Ő maga. Az Ő szava, ereje, vezetése, jelenléte az úton. Amikor áldást kérünk egy gyülekezetre, vagy az imént egy megkeresztelt kisgyermekre, vagy épp tegnap egy ifjú párra, akkor ezt az „ajándékot” várjuk és kérjük Tőle. Amit annak idején Ábrahámnak ígért, s amit nekünk is Jézus Krisztusban, ahogy a szereztetési igében is hangzott: Menjetek! Tegyetek! … És én veletek vagyok!

Így válik lehetségessé, hogy utam ne csupán egy emberi akarás, toronyépítés, porló értékű-emlékű teljesítmény legyen. Hordozhatom Istent, mert értem, nekem adta magát Krisztusban. Hordozhatom az áldást, az Ő jelenlétét, és áldássá lehetek a társam, a barátaim, szeretteim, de még ellenségeim számára is, ahogy Jézus mondta: „Áldjátok, akik titeket átkoznak!” Minden emberi bántásra és nyomorúságra az Ő jelenlétét adjátok válaszul!

Elhangzik Isten hívása, Ábrahám pedig nem mond semmit. Válasza mégis hangosabb és egyértelműbb minden szónál: elindul. Van, aki tiltakozik, kibúvót keres, kifogásokat emel, mint az Egyiptomba küldött Mózes vagy a Pálhoz küldött Anániás. Ábrahám nem mond semmit, de végül mindhárman elindulnak. Ez az engedelmesség „igentmondás” Isten tervére, akaratára.

Ez az engedelmesség nem tehetetlen beletörődés, hanem az a mozduló bizalom, amivel egy madár kitárt szárnyakkal rábízza magát a szélre, mert tudja, a láthatatlan levegő megtartja, sőt, ez az, ami emeli és célhoz viszi őt.

Így bízhatjuk magunkat mi is rá Istenre, aki Jézus Krisztusban éppen nem „nagy”, hanem „kicsi” akart lenni. Emberré lett, leheletnyi teremtményeihez hasonlóvá. Megüresítette és megalázta magát, hogy valóban velünk lehessen, hogy minket felemelhessen, naggyá: emberré, áldottá, áldást hordozókká tehessen.

Hírlevél: Igehirdetések

Ha feliratkozik, hetente 1 e-mailt küldünk a hét Igéjével és a legutóbbi igehirdetésekre való hivatkozással.

Feliratkozás Igehirdetések hírcsatornája csatornájára

A hét igéje:

"Az Emberfiának fel kell emeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen őbenne.”

(János evangéliuma 3,14-15)

Igehirdetések

2020.04.05.
Mt 21,6-17
2020.03.22.
Lk 18,31-34
2020.03.15.
2Móz 17,7; Zsolt 91,1-4
2020.03.08.
Lk 13,23-24; Rm 5,1-2

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Alkalmaink:
• A járvány miatt az idei húsvéton nem tudunk a templomban, imaházban fizikailag is együtt lenni. Mégis bátorítjuk Testvéreinket, hogy saját otthonainkban ünnepeljünk egyidőben, úrvacsorás, lelki közösségben! Április 12-én húsvétvasárnap a Duna Tv 9 órai kezdettel úrvacsorás istentiszteletet közvetít az egész Kárpát medencei református magyarság számára. Csatlakozzunk ehhez Egyházunk vezetésének ajánlása szerint:
„Kérjük testvéreinket, hogy testileg és lelkileg is készüljenek, teremtsék meg a teljes odafigyelés és bekapcsolódás körülményeit, a közvetítés idejére készítsék elő az énekeskönyvet, kapcsolják ki azokat az eszközöket, amelyek zavarják a teljes odafigyelést. Kérjük, hogy a közvetített istentiszteletbe kapcsolódjanak be, együtt mondjuk az imádságokat, énekeljük az énekeket. Egyháztagjaink úrvacsorázzanak úgy, ahogy a közvetített istentisztelet lelkipásztora vezeti az úrvacsorai szertartást; ezáltal az apostoli kor gyülekezeteinek mintáját követjük, akik súlyos helyzetükben „házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben”. (ApCsel 2,46) Az istentisztelet közvetítésének kezdete előtt készítsenek elő személyenként egy-egy falat kenyeret és egy kevés bort külön poharakban. (A jegyeket le lehet fedni ünnepi terítővel.) Kövessék figyelemmel a szolgálattevőt és a közvetített istentisztelet résztvevőit, velük közösen mondják az úrvacsorai közimádságot, az Apostoli Hitvallást, válaszoljanak a szokásos kérdésekre. Amikor veszik a kenyeret és aztán a bort, tegyenek ugyanígy. Mondják együtt a lelkipásztorral a hálaadó imádságot és az Úr imádságát is.”
Legyen áldás minden otthonon, amely így templommá lesz az Úr feltámadásának ünnepére, adjon ez a hatalmas közös istentisztelet mindannyiunknak megtisztulást, erőt, reménységet és békességet! Addig pedig a Nagyhéten naponta könyörögjünk a betegekért, az elesettekért, a félelmekkel küzdőkért, a nehéz helyzetben szolgálatot teljesítőkért!
• Nagypénteken és Húsvétkor, ahogy az elmúlt két vasárnap is, jelentkezünk igehirdetéssel a templomból, ezek meghallgathatók a
refkenese.hu oldalon, és gyülekezetünk Facebook-oldalán!

• Isten iránti hálával köszönjük mindenkinek, aki az elmúlt évben befizetett egyházfenntartói járulékával támogatta Egyházunk fenntartását! Buzdítunk mindenkit, aki teheti, kapcsolódjon be a közös teherviselésbe! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról itt olvashat bővebben.

 

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára