Emberi és Isteni bölcsesség

Alkalom: 
Epifánia utáni 2. vasárnap
Dátum: 
2012. január 15. 10:30
Igehirdető: 
Alapige: 
1Kor 2,4-5
Audio: 

Olvasmány: Korintusiakhoz írt 1. levél 2,1-10a
Alapige: Korintusiakhoz írt 1. levél 2,4-5

„Beszédem és igehirdetésem nem az emberi bölcsesség megejtő szavaival hangzott hozzátok, hanem a Lélek bizonyító erejével; hogy hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék.”

A mára kijelölt hosszabb igeszakaszban két fogalom versenyez az első helyezésért: a bölcsesség és az igehirdetés. Ezek fordulnak elő legtöbbször különféle változatokban. Nem véletlen ez, hiszen Pál azt fejtegeti, hogy milyen eszközökkel érkezett a korintusi gyülekezetbe, s munkája során milyen módszereket használt. Emlékezteti őket: Nem emberi bölcsességnek hittetek! Nem a szavaim voltak megnyerőek és nem engem láttatok nagynak, hanem Istent, hát ez maradjon is így! Fogadjátok el, hogy hitetek nem emberi bölcselkedésen, hanem Isten erején nyugszik!

Mi is engedjük magunkat az ige által bölcsességre tanítani: Mire nem jó az emberi bölcselkedés, és milyen a jófajta, az Istentől származó bölcsesség?

Kezdjük azzal, hogy mi is a baja az apostolnak a világ bölcsességével. Fontos, hogy ez alatt ne a mai értelemben vett tudományos ismereteket értsük, ne a fizikai, a biológiai, természeti vagy humán tudományok bölcsességére gondoljunk! Az apostol nem a tudatlanságot akarja dicsérni!

Pál az akkori görög bölcsesség-felfogással harcol! Az ő bölcsességüket (sophia) ugyanis az jellemezte, hogy emberi intellektusukkal akarták megérteni a világot és Istent. Egy ideológia volt ez, mely hitt az emberi értelem és megismerő képesség mindenhatóságában. Néhány magyarázó szerint az igében emlegetett „tökéletesek” egy filozófiai-szellemi áramlatra utal, melynek tagjai ezt a felfogást képviselték. Hittek önnön szellemi teljesítményükben, hogy a teljességet meg tudják érteni.

Az is kiderül Pál ellenfeleiről, hogy híveiket szónoki bravúrral, hitetéssel, az ékesszólás és meggyőzés eszközeivel toborozták. Úgy, ahogy azt egyébként a mai reklámszakma is teszi: Minél szebbnek, kívánatosabbnak ábrázolják az árut, annál többen megveszik majd! Nem is az a fontos, hogy igaz legyen, amit mondanak és hirdetnek, hanem hogy vonzóvá tegyék, és minél többen megvegyék, fogyasszák. Szép szavakkal, szép képekkel, akár igazságtartalom nélkül is.

Csakhogy minden, ami emberi, az egyúttal véges, időhöz kötött! A legmélyebb bölcsességeinkre is igaz ez: mivel emberi, ezért nagyon is véges és korlátolt! Létünk legnehezebb kérdéseire bizony soha nem fogunk választ kapni az emberi logika segítségével. Hogy mennyire véges emberi bölcsességünk, arra két példát hadd hozzak.

Szent-Györgyi Albert, a gyógyszertan és élettan híres kutatója így vallott: „Az élet titkát kutatva az atomoknál és elektronoknál kötöttem ki, amelyekben egyáltalán nincs élet. Valahol útközben az élet kiszaladt az ujjaim közül.” A modern gén-technológia nála jóval messzebb eljutott, de csak klónozni, másolni tudja a készet, az élet titkát képtelen leírni.

A világegyetem keletkezését kutatva az elismert tudós, Stephen W. Hawking pusztán az emberi logikára hagyatkozva a következő eredményre jutott: Az ősrobbanást megelőzően a világegyetem egy nulla kiterjedésű, de végtelen tömegű pontban sűrűsödött össze. Érthető, ugye? Nincsen térbeli kiterjedése, de már minden későbbi bolygó és csillag tömege benne van!

Ennyi az emberi bölcsességünk, ha Isten nélkül akarunk mindent megérteni. Keresünk, izgalmas dolgokat fedezünk fel, de mindig csak újabb és újabb kérdésekbe ütközünk. Olyanok vagyunk, mint a tengerparton játszó kisfiú, aki rendületlenül hordja játékvödrével a vizet, s a felnőtt kérdésére büszkén válaszolja: „Hogy mit csinálok? Hát kimerem a tengert!”

Isten bölcsessége egész másféle logikára épül! Pál apostol „elrejtett” bölcsességnek nevezi, mert csak a Lélek által érthető. Nyilvánvaló, hogy Krisztusra, és az Ő keresztjére gondol! A mostani igénket megelőző részben ír arról, hogy mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki ugyan egyiknek megütközés, másiknak pedig bolondság, de nekünk Isten ereje és bölcsessége! Elrejtett bölcsesség ez, mert a nem lelki ember képtelen elfogadni, hogy Istennek ez lenne az útja! A kereszt – bolondság a görögöknek, bolondság az emberi bölcsességnek.

Talán ma nem az? Bizony, egyet kell értenünk az apostollal. A mai felfogástól Krisztus keresztje ugyanannyira idegen, mint Pál idejében. Ismerjük, elfogadott jelkép, a kultúránk része, a nyakunkban hordjuk ékszer gyanánt, de bizony nem vonzó, amit ábrázol! A szenvedő Isten, akit meg lehetett ölni? A feltámadott, az igen! Abban különleges erő van, de lehetőleg kereszt nélkül jöjjön! - Pedig Krisztus nélkül és keresztje nélkül semmit nem tudhatnánk megváltásról, vagy örök életről. Tarthatjátok bolondságnak – írja az apostol – de Isten bolondsága bölcsebb minden emberi bölcsességnél!

A „tökéletesekről” mindezek miatt érezhető gúnnyal beszél Pál apostol: Tökéletesnek hiszed magad? Mindent érteni akarsz a világból? Krisztus keresztje nélkül csak bezárt emberi kicsinységedet értheted! Sem a szeretet titkát, sem a megbocsátást, sem a többi mélyebb értéket, ami emberré tesz minket, nem értheted anélkül!

Ugyanakkor Pál szerint van a tökéletességnek egy Isteni útja! A Filippi 3-ban, egyik legismertebb önvallomásában ír arról: Meg akarom ismerni Krisztust. Még nem vagyok a célnál, még nem értem el, de nagyon igyekszem. Ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a célt felé. Majd így folytatja: „Akik tökéletesek vagyunk, így gondolkozzunk.” (Fil 3,12-15)

Van tehát tökéletes ember! De vigyázzunk, mit értünk alatta! Ha egy emberre, vagy egy ételre azt mondjuk: tökéletes, azt úgy szoktuk érteni: nem hiányzik belőle semmi. Pont így jó, ahogy van. Az eredeti görög szó azonban nem csak hibátlant jelent, hanem érettet. Érett, kiforrott személyiséget! Márpedig nem az az érett ember, aki beérkezettnek hiszi magát, aki mindenben elégedett önmagával, aki gőgös és mindentudó, aki azt gondolja, hogy emberi logikájával mindent megérthet. Ellenkezőleg! Aki tudja, hogy úton jár, aki neki tud feszülni a célnak. Aki engedi vezetni magát Isten Lelke által, s így sokkal mélyebb bölcsességre juthat!

Ilyen a lelki ember – mondja Pál apostol – akinek a Lélek jelenti ki Isten „elrejtett” bölcsességét!

Engedjük magunkat ezen az úton vezetni, hogy igazzá legyen a mi életünkben is az ismert zsoltár szava: Úgy számlálhassuk napjainkat, hogy az Isten szerinti bölcsességben gyarapodjunk! (Zsolt 90,12)

Hírlevél: Igehirdetések

Ha feliratkozik, hetente 1 e-mailt küldünk a hét Igéjével és a legutóbbi igehirdetésekre való hivatkozással.

6 + 10 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.

A hét igéje:

Jézus mondja: „Ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket.”

(János 12,32)

Igehirdetések

2020.05.24.
Zsolt 50,15.23; 1Móz 24,27
2020.05.17.
Mt 6,7-8; Kol 4,2-3

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Alkalmaink:
• Mostantól újra megtartjuk az istentiszteleteket vasárnaponként a hatályos egészségügyi szabályok betartásával. Kérjük, hogy a templomi ülőhelyeket másfél-két méteres távolságban foglaljuk el (kivétel a közös háztartásban élők), hozzunk és viseljünk maszkot, és kerüljük a kézfogást, érintkezést!
Pünkösd mindkét napján tartunk ünnepi istentiszteletet fél 11-kor, azonban úrvacsoraosztás csak pünkösd vasárnap lesz, az előírt higiéniai szabályok betartásával. Szeretettel hívjuk a Testvéreket!
Evangélikus úrvacsorás istentisztelet lesz pünkösd vasárnap 14 órakor Lampért Gábor, siófoki evangélikus lelkész szolgálatával.
• Hétközi alkalmakat még nem tartunk, és egyelőre az akarattyai Imaházban sem lesz istentisztelet. Kérjük szépen az akarattyai testvéreket a kenesei templomhoz való eljutás megszervezésére.
• A templomban vasárnaponként elhangzó igehirdetések továbbra is elolvashatók, meghallgathatók és megtekinthetők lesznek gyülekezetünk Facebook-oldalán, valamint a refkenese.hu honlapunkon.
• A „Mécses” című heti kiadványunkat igyekszünk gyülekezeti tagjainkhoz ezután is eljuttatni. Hálásan köszönjük mindazok szolgálatát, akik ebben a misszióban segítségünkre vannak!
• A mai napon Istennek adunk hálát Vér László és Kiss Irén testvéreink házasságkötésének 50. évfordulóján. A Mindenható Isten áldja és őrizze meg őket továbbra is békességben, jó egészségben és szeretetben!

• Isten iránti hálával köszönjük mindenkinek, aki a nehéz helyzetben is adományával, egyházfenntartói járulékával támogatja Egyházunk fenntartását! Buzdítunk mindenkit, aki teheti, kapcsolódjon be a közös teherviselésbe! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról itt olvashat bővebben.

 

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára