Cselekvő, új élet

Alkalom: 
Quasimodogeniti vasárnap
Dátum: 
2012. április 15. 10:30
Igehirdető: 
Alapige: 
Ef 2,1-10
Audio: 

Olvasmány: Kolosséi levél 2,12-15
Alapige: Efézusi levél 2,1-10

„Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek e világ életmódja szerint; igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. De Isten, gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetéért minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt, és vele együtt feltámasztott, és a mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusért. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk.”

A húsvét utáni első vasárnapot „Fehérvasárnap”-nak is nevezik. Ez az elnevezés arra utal, hogy a korai egyházban a feltámadás ünnepén keresztelkedtek meg a frissen megtértek, s ekkor fehér ruhát öltöttek magukra. Fehérben vettek részt a gyülekezet alkalmain, s csak ezen a vasárnapon vették azt le ünnepélyesen. A fehér ruhával fejezték ki, hogy a keresztséggel valami új kezdődött az életükben: Krisztus feltámadása a tisztaság és a megújult élet kezdete lett számukra.

Az Efézusi levélből felolvasott ige a hívő emberben végbemenő változást írja le. Egy szép nagy ívben rajzolja meg, hogy honnan vett ki bennünket Isten (a bűn állapotából), és hová emelt fel (az Ő mennyei világába). S az is kiderül a szakasz végén, hogy a kegyelem állapotában a jó cselekvését várja el tőlünk.

Ez az ív lentről felfelé mutat, így gyönyörűen kifejezi a mai ünnep lényegét: Krisztus feltámadása nekünk is a reménység, a megújulás záloga!

Ma különösen is fontos ez a felfelé mutató irány, hiszen világunkat túlságosan is átszövi a reménytelenség. Egyfolytában gazdasági nehézségekről hallunk, a híradások bemutatják társadalmunk morális szétesettségét. Minden korban volt szenvedés és háború, de mi sajnos mindent közelről láthatunk a tévé és internet „jó”-voltából: Ahogy tankok lövik a házakat a Közel-Keleten, és ahogy a szomszéd megyében egy bekattant fiatalember megtervezi és elkezdi végrehajtani saját családjának kivégzését.

Ez az ige azzal segít, hogy nemcsak azt mutatja reálisan, hogy milyen helyzetben vagyunk, hanem azt is, hogy hová juthatunk a kegyelem által!

A bűn állapotát úgy írja le: Halottak voltunk, és rabságban éltünk. Rabtartónkat pedig így nevezi: „a levegő birodalmának fejedelme”. Az ördögöt Péter apostol „ordító oroszlánnak” nevezi, aki egyfolytában áldozatokat keres. Jézus azt mondja róla: „embergyilkos”. Ez az elnevezés: a „levegő birodalmának fejedelme”, azért különleges, mert az akkori világkép szerint térben elhelyezhető! Lent van a föld, az ember élettere, fent pedig a menny, Isten világa. E kettőt választja el a „levegő birodalma” – az eredeti kifejezést inkább valami ködös légtérnek lehetne fordítani, amin sem átlátni, sem átjutni nem tud az ember. Éppen ez a lényeg: bármilyen világkép szerint gondolkodunk is, ez a hatalom választ el minket Istentől!

Lehet vitatkozni a sátánról, hogy hogyan is kell elképzelni, hogy személyes valóság, vagy inkább személytelen erő, hogy kell-e egyáltalán nekünk emlegetni, vagy csak legyőzött ellenség. Az igéből mindenesetre két dolog biztosan látható: Egyrészt bizony hatalma van fölöttünk, befolyásol, eltérít Istentől, és ezért számolni kell vele. „E világ életmódja szerint éltetek, igazodtatok a levegő birodalmának fejedelméhez” – írja az apostol. Másrészt viszont azt is látnunk kell, hogy Isten hatalmasabb nála!

Érezhető, hogy az ige második felében egy nagyobb hatalom szólal meg! „De Isten gazdag lévén irgalomban …minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt, és vele együtt feltámasztott, és a mennyeiek világába ültetett”. Előtte reménytelen és tehetetlen állapotban voltunk, „de Isten” megszabadított. Az Ő hatalmában a kegyelem és a szeretet munkálkodik!

Szeretném ebből a részből kiemelni, hogy a múlt idejű igealakok Isten szabadításának megtörtént voltát hangsúlyozzák! Befejezett tényként beszél az apostol az uralomváltásról, ami végbement, már megtörtént a Benne hívőkben! „Életre keltett”, „feltámasztott”, „mennyei világába ültetett” – akik elfogadták, azokban az uralomváltás már megvalósult!

Vajon hogyan képzeljük ezt el? Nekem egy ismert újszövetségi történet jutott eszembe példaként: A gadarai megszállott meggyógyításának története. Milyen volt a gadarai a gyógyítás előtt? Egy önveszélyes és közveszélyes dühöngő őrült, akitől mindenki félt. Kővel vagdosta magát, üvöltözött, nyálát csorgatta, az emberi méltóságtól fényévekre volt. Milyen lett, miután Jézus kiűzte belőle a démonokat? Felöltözve, tiszta szemekkel nézett Jézusra, beszélgetett vele, és felajánlotta szolgálatát. Jézus azonban inkább hazaküldte, hogy bizonyságot tehessen szabadulásáról. Nyilván nem lett egy csapásra tökéletes ember: Még meg kell mosakodnia, tiszta ruhára lesz szüksége, vissza kell illeszkednie közösségeibe. A lényegi különbség, az uralomváltás azonban megtörtént a gyógyulásával!

Talán valahogy így képzelhetjük el a megtéréskor végbemenő változást is, amit mai igénk úgy ír le, hogy feltámasztott, életre keltett, és mennyei világába ültetett minket. Ezzel nem tökéletes „szuperhívők” lettünk, hanem az uralomváltás történt meg az életünkben. Ezt követően indul meg az a belső küzdelem, hogy életünkben egyre több mindent valóban Krisztus uralma alá rendeljünk, és szolgálatába állítsunk.

Amit igénk tényként említ, a mi fejünkben is legyen tény! Ne kérdőjelezzük meg Krisztus szabadító hatalmát! Ha elfogadtuk szabadítását, ne vonjuk kétségbe megváltottságunkat, ne legyünk bizalmatlanok Istennel!

A hívő életünk mindennapi küzdelmeit jelzi az a gondolat is, ami az igeszakasz végén szólal meg. A kegyelem állapota ugyanis nem semmittevést jelent. A szabadításunk célja, hogy jót cselekedjünk!

A református fül ezt talán nehezen hallja meg, mert belénk ivódott, hogy az üdvösség nem cselekedetekből van, hanem csakis kegyelemből. Így is van, nincs itt ellentmondás, hiszen ezt hangsúlyozza az ige is: „kegyelemből van üdvösségetek”, „nem cselekedetekből”. Mégis ezzel folytatja: Minket Jézusban „jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk”.

Bizony, erre teremtett minket az Úr! Jó cselekedetekre teremtett, amiket előre elkészített nekünk! Ha észreveszünk valakit, aki a segítségünkre szorul, és mi mellé tudunk állni, meg tudjuk őt hallgatni – az azért van, mert Isten elénk készítette, mi pedig éltünk a lehetőséggel!

Halottak voltunk és a reménytelenség foglyai, de Ő új életet adott elénk: a jót cselekvő élet szabadságát! Ő segítsen bennünket, hogy minden nap egyre gyakrabban élhessünk az elénk adott lehetőségekkel!

Hírlevél: Igehirdetések

Ha feliratkozik, hetente 1 e-mailt küldünk a hét Igéjével és a legutóbbi igehirdetésekre való hivatkozással.

4 + 1 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.

A hét igéje:

Jézus mondja: „Ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket.”

(János 12,32)

Igehirdetések

2020.05.24.
Zsolt 50,15.23; 1Móz 24,27
2020.05.17.
Mt 6,7-8; Kol 4,2-3

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Alkalmaink:
• Mostantól újra megtartjuk az istentiszteleteket vasárnaponként a hatályos egészségügyi szabályok betartásával. Kérjük, hogy a templomi ülőhelyeket másfél-két méteres távolságban foglaljuk el (kivétel a közös háztartásban élők), hozzunk és viseljünk maszkot, és kerüljük a kézfogást, érintkezést!
Pünkösd mindkét napján tartunk ünnepi istentiszteletet fél 11-kor, azonban úrvacsoraosztás csak pünkösd vasárnap lesz, az előírt higiéniai szabályok betartásával. Szeretettel hívjuk a Testvéreket!
Evangélikus úrvacsorás istentisztelet lesz pünkösd vasárnap 14 órakor Lampért Gábor, siófoki evangélikus lelkész szolgálatával.
• Hétközi alkalmakat még nem tartunk, és egyelőre az akarattyai Imaházban sem lesz istentisztelet. Kérjük szépen az akarattyai testvéreket a kenesei templomhoz való eljutás megszervezésére.
• A templomban vasárnaponként elhangzó igehirdetések továbbra is elolvashatók, meghallgathatók és megtekinthetők lesznek gyülekezetünk Facebook-oldalán, valamint a refkenese.hu honlapunkon.
• A „Mécses” című heti kiadványunkat igyekszünk gyülekezeti tagjainkhoz ezután is eljuttatni. Hálásan köszönjük mindazok szolgálatát, akik ebben a misszióban segítségünkre vannak!
• A mai napon Istennek adunk hálát Vér László és Kiss Irén testvéreink házasságkötésének 50. évfordulóján. A Mindenható Isten áldja és őrizze meg őket továbbra is békességben, jó egészségben és szeretetben!

• Isten iránti hálával köszönjük mindenkinek, aki a nehéz helyzetben is adományával, egyházfenntartói járulékával támogatja Egyházunk fenntartását! Buzdítunk mindenkit, aki teheti, kapcsolódjon be a közös teherviselésbe! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról itt olvashat bővebben.

 

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára