Járjunk az Úr világosságában!

Alkalom: 
Szentháromság ünnepe utáni 8. vasárnap
Dátum: 
2011. augusztus 14. 10:30
Igehirdető: 
Alapige: 
Ézs 2,1-5
Audio: 

Olvasmány: Máté 5,13-16
Alapige: Ézsaiás 2,1-5

„Ezt az igét kapta látomásban Ézsaiás, Ámóc fia Júdáról és Jeruzsálemről:
Az utolsó napokban szilárdan fog állni az ÚR házának hegye a hegyek tetején. Kimagaslik a halmok közül, és özönlik hozzá valamennyi nép. Eljön a sok nép, és ezt mondják: Jöjjetek, menjünk föl az ÚR hegyére, Jákób Istenének házához! Tanítson minket utaira, hogy az ő ösvényein járjunk. Mert a Sionról jön a tanítás, és az ÚR igéje Jeruzsálemből. Ítéletet tart a nemzetek fölött, megfenyíti a sok népet. Kardjaikból kapákat kovácsolnak, lándzsáikból metszőkéseket. Nép a népre kardot nem emel, hadakozást többé nem tanul. Jákób háza, jöjjetek, járjunk az ÚR világosságában!”

Ez a prófécia saját bevezetője szerint Júdáról és Jeruzsálemről szól, valójában azonban az egész világ sorsáról beszél. Nem is lehet ez másként, hiszen Isten mindenkori népének sorsa nem választható el a világ sorsától. Ebbe természetesen saját keresztyén hitünket is bele kell értenünk, függetlenül attól, hogy melyik gyülekezethez vagy felekezethez tartozunk.

Isten nem arra hívott el bennünket, hogy hátat fordítsunk a világnak, hanem hogy Nála újra meg újra feltöltekezve visszaküldhessen a róla szóló bizonyságtétellel. Amikor Isten házába eljövünk, arra sem mondhatjuk: ez az „egyik” életünk, a vágyott, amiből több kellene, mert itt békességet és megnyugvást találunk; amikor pedig visszatérünk feladataink közé, az a „másik” életünk, a valóságos, ami csak küzdelmekből áll. A hívő életünknek nyilvánvalóan hatása kell hogy legyen az egész életünkre.

Ennek az igének az üzenete is ezt erősíti meg. Az „utolsó napokról”, vagyis a Messiási korszakról beszél. Isten, az egyetlen Úr, Jahve uralkodásáról, aminek eljöveteléért mi is rendszeresen imádkozunk. „Jöjjön el a te országod”, vagyis egyre inkább teljesedjen ki a Te uralkodásod, a Te terved, akaratod érvényesüljön minél szélesebb körben, az egész világon.

Nézzük először azt a négy képet, mellyel Isten uralmát jellemzi a prófécia, hogy aztán meglássuk azt is, mit tehet Isten népe az ügyért!

Az első kép azt ábrázolja, hogy az Úr házának hegye magasra fog emelkedni, minden más hegy fölé magasodik. Ezt a prófécia hallgatói könnyen el tudták képzelni, hiszen Jeruzsálem több hegycsúcsra épült, mély völgyek vették körül. Az Isten templomának magasra emelkedése nyilván annak nagyságát, fontosságát hirdeti, semmi más templom, szentély vagy istenség nem emelkedhet az Úré fölé.

A második képről azt is megtudjuk, hogy Jeruzsálem dicsőségét még a pogány népek is el fogják ismerni. A népek valósággal „özönleni” fognak az Úr templomához. Idézzük csak fel Bábel történetét! Ott is magasra emelkedik valami, minden másnál magasabb akar lenni, de az a torony emberi, izzadságszagú erőlködés eredménye, a történet vége pedig a szétszóratás, a nyelvek összezavarása, a meg nem értés. Itt ennek ellenképét látjuk: A szétszóródott népek az egy Isten imádatára teljes egyetértésben gyűlnek össze!

Kiderül aztán az is, hogy miért özönlenek az Úr házának hegyéhez, miért tartják érdemesnek az odamenetelt. Azért, mert ott olyasmit kapnak, amit sehol máshol nem kaphatnak meg: Isten vezetését, tanítását! A szóhasználat alapján egyértelmű – és nagyon lényeges –, hogy a népek zarándoklatának célja nem az, hogy részt vegyenek egy kultikus eseményen, áldozatot mutassanak be, aztán pedig dolguk végeztével hazamenjenek! Ők ott akarnak maradni, aszerint akarnak élni, amit az Úrtól hallottak! Ezek a kifejezések, hogy „tanítson minket utaira, hogy az ő ösvényein járjunk”, a végleges életvitel kifejezései. A népek megértik, hogy az Úr tanítása, a „thóra”, az életre vezető útmutatás számukra, ezért özönlenek oda mindannyian!

Végül a negyedik képen azt látjuk, hogy Isten uralmának gyümölcseként a béke és jólét korszaka kezdődik el az egész világon. A fegyverekből gazdasági eszközöket kovácsolnak, amik a pusztítás helyett a jólétet segítik elő. Eszünkbe juthat, hogy magyar történelmünkben is milyen sokszor történt ennek ellenkezője, amikor a kaszákat alakították fegyverekké. Isten uralma alatt ez a folyamat megfordul, mert nincs többé szükség fegyverekre, hadakozást sem kell többé tanulni – békesség van és jólét.

A négy kép így áll tehát össze egyetlen csodálatos látomássá: Isten uralma alatt az Ő temploma minden másnál nagyobb és fontosabb lesz, özönlenek az emberek Isten útmutatásáért, s ahogyan az Úr vezetésének engedelmeskednek, ahogy uralmát engedik érvényesülni életükben, úgy teljesedik ki közöttük a békesség és a jólét. Csodálatos, felemelő és vonzó látomás ez.

Vajon tehet-e valamit Isten népe azért, hogy ez egyre inkább így legyen? Van-e feladatunk ezzel kapcsolatban?

A prófécia szerint van! Ugyanis miután a négy képet felrajzolja, egyetlen felszólítással fordul Isten népéhez: „Jákób háza, jöjjetek, járjunk az Úr világosságában!” A prófécia jövőképéből, Isten uralkodásából ez az etikai parancs következik, mely cselekvésre szólít: Isten népe, jöjjetek, járjunk az Úr világosságában! Azaz: Maradjunk meg az Ő közösségében, engedjünk az Ő akaratának, éljünk az Ő bölcsessége és vezetése szerint!

Kicsit más képekkel, de ugyanerről beszél Jézus is a Hegyi Beszédben: Ti vagytok a föld sója. Ti, akik szerettek engem, akik hozzám tartoztok, engem követtek, nektek kell „sózni”, megízesíteni a világot! Ti vagytok a világ világossága! Ti, akik engem követtek, a tőlem kapott fényt kell továbbítanotok! Ti hegyen épült város vagytok, akikhez igazodni lehet!

Isten mindenkori népének ez a feladata, s ennek nehézsége abban van, hogy hitelesen kell ezt a világ felé továbbítani.

A mi keresztyén felelősségünket a régi háborúk során alkalmazott jelzőtüzekhez lehetne hasonlítani. Az erre alkalmas terepen a jelzőtüzek jelzése sokkal gyorsabban célhoz ért, mint a lovasfutároké. A hegyek, dombok tetején készítették elő a máglyákat, melyek fellobbanó fényét messziről észrevették a következő őrhelyen, s máris meggyújtották a sajátjukat, így adták tovább egymásnak a jelzést. Életek, győzelmek, háborúk múltak azon, hogy a jeladás lánca sehol ne szakadjon meg. De mi is kellett ehhez? Legyen figyelmes az őrség, legyen száraz a máglya, és legyen készenlétben a tűzszerszám!

Így van ez a mi hitünkkel is, így vagyunk mi is Krisztus fényének továbbadói. Vajon megvan-e bennünk az a belső tűz, amit Ő gyújtott lángra? Figyelmesek vagyunk-e a jelzésekre? Szárazon tartjuk-e a „máglyánkat”? Van-e bennünk készség, odaadás Isten szolgálatára? Találunk-e mindenkor módot arra, hogy Nála feltöltekezzünk elegendő munícióval?

Könyörögjünk azért, hogy így legyen: Isten népe, jöjjetek, járjunk az Úr világosságában!

Hírlevél: Igehirdetések

Ha feliratkozik, hetente 1 e-mailt küldünk a hét Igéjével és a legutóbbi igehirdetésekre való hivatkozással.

3 + 7 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.

A hét igéje:

"Akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak, és akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon.”   

(Lukács evangéliuma 12,48)

Igehirdetések

2020.08.02.
2Móz 33,17-18
2020.07.26.
Jn 15,5a.7-8
2020.07.19.
2Móz 20,2; Mt 22,36-40

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban (Köztársaság u.)
Istentisztelet Kenesén vasárnap de. fél 11-kor a Templomban

• A jövő vasárnap, augusztus 16-án az istentiszten hálát adunk Urunknak az új kenyérért, úrvacsoraosztás azonban a vírushelyzetre való tekintettel nem lesz.
Kántorkoncert lesz ma este, augusztus 9-én, vasárnap 18 órakor a templomban Küronya Veronika, Sipos Csaba és Varga Áron szolgálatával. A belépés ingyenes, adományainkkal az Orgonaalapot támogathatjuk. Szeretettel várjuk a zenekedvelőket!
Zenés Áhítat lesz augusztus 17-én, hétfőn 18 órakor a templomban. Az igényes zenéről Gerencsér Zoltán (hegedű) és Németh Sándor (orgona) gondoskodik. Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
• Elhunyt Mészöly József testvérünk 44 évesen, temetése augusztus 11-én, kedden 10 órakor lesz a református temetőben. Istenünk vigasztaló kegyelme legyen gyászoló szeretteivel!
• A vírushelyzettel kapcsolatban: Az elmúlt időszak lazításai után az illetékesek újra kérnek mindenkit az óvatosságra, a védekezés szabályainak betartására. Ezért mi is újra kérjük a Testvérektől, hogy hozzunk és viseljünk maszkot, igyekezzünk tartani a 1,5 méter távolságot (kivétel egy háztartásban élők), valamint mellőzzük az érintéses köszöntést.
• A református temető kerítésére adománygyűjtést hirdettünk, aki ezt a célt szívesen támogatná, adományát eljuttathatja banki utalással, készpénzes befizetéssel, vagy sárga csekken. Hálásan köszönünk minden eddigi támogatást!
• Isten iránti hálával köszönjük mindenkinek, aki adományával, egyház-fenntartói járulékával támogatja Egyházunk fenntartását! Buzdítunk mindenkit, aki teheti, kapcsolódjon be a közös teherviselésbe! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról itt olvashat bővebben.

 

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára