Mi a valóság?

Alkalom: 
Szentháromság ünnepe utáni 5. vasárnap
Dátum: 
2011. július 24. 10:30
Alapige: 
Zsolt 97,7.12
Audio: 

Olvasmány: Zsoltárok könyve 97,1-12
Alapige: Zsoltárok könyve 97,7.12

„Megszégyenülnek a bálványimádók mind, akik a bálványokkal dicsekszenek. Az Úr előtt borul le minden isten.
Örüljetek, ti igazak az Úrban, magasztaljátok szent nevét!”

Ennek a zsoltárnak a címe: Az Úr ítélni fog. Az utolsó isteni ítéletről nekünk talán egy ritkán énekelt dicséretünk vészjósló sorai jutnak eszünkbe: „Jön a harag napja lánggal, végez majd a rossz világgal… hogy remeg majd holt meg élő! Első meglepetésünkre azonban ezt a zsoltárt leginkább az áradó vigasság, a mélyről fakadó, őszinte öröm hatja át: Vigadjon, örüljön a világ!

Ennél is figyelemreméltóbb kontrasztja a zsoltárnak, hogy míg többnyire költői, néha teljesen szürreális képeket használ: Isten felhőben és tűzben jelenik meg, aki előtt elfolynak a megolvadó hegyek – mégis a legkomolyabban éppen a valóságról, az igazi realitásról akar beszélni.

Mi a valóság? Nos, a zsoltár tud egy képzelt valóságról, egy „bálvány-világ”-ról (7.v.). Arról a bálvány-valóságról, amiben a legtöbb ember él. Tudjuk, a bálvány hamis istent jelent. Olyan földi, teremtett – éppenséggel Istentől kapott – dolgoknak az istenként való megélését, mint a kő, a fa, az égitestek, vagy emberi életünk fontos részei, „hatalmasságai”.

A bálványokról nagyon szemléletesen beszél Jézus a nagy vacsora, a királyi menyegző példázatában. A példázatban a király vendégségbe, a vele való örömteli közösségbe hívja barátait, azokat, akiket szeret és megajándékozni akar. A meghívottak azonban sorra utasítják vissza a királlyal való ünnepi együttlét lehetőségét, hivatkozva szerzett-felügyelendő javaikra, elvégzendő munkájukra, házasságra, emberi kapcsolataikra.

Úgy gondolják, hogy mindaz, amire hivatkoznak, az az élet lényege, az az, ami örömöt és értéket adhat. Két lábbal a földön állnak, a számukra igazi valósághoz ragaszkodva.

A példázatban az a szomorú, hogy mindezek a dolgok, amik voltaképpen Isten ajándékai, így éppen az Istennel való kapcsolatuknak akadályaivá lesznek. Pedig, ha a meghívást elfogadnák, a királlyal való örvendező együttlétben mindezekért lehetne hálát adni, annál az asztalnál az emberi életünk e fontos dolgai mind a helyükre kerülhetnének.

Isten nélkül azonban a vagyon birtoklása másokat kizsákmányoló, önmagunkat is őrült hajszában tönkretevő anyagiassággá lesz, aggodalom és kimerülés forrásává. Isten nélkül a munkához, élethez kapott erő erőszakká, bensőnket és egymást is romboló szenvedéllyé válik, uralma éppen az erőnlétért, egészségért való reszketést vagy az erőszak farkas-törvényeit jelenti. Isten nélkül az emberi kapcsolataink is önmagunk körül forgó önzésbe vagy fájdalmas magányba fulladnak. Társadalmi igazságtalanságokat, politikai feszültségeket szülnek.

Az Isten nélkül megélni, birtokolni akart erő, vagyon, emberi kapcsolat bálvánnyá lesz. Elválaszt Istentől, és így önmaga is értékét „jó” voltát veszíti el. Mindaz, amit az Úr teremtett és ránk bízott, nekünk ajándékozott, lehetne jó – ahogyan a Szentírás első lapjain olvasunk róla. De ha földi valóságunkban körültekintünk, „reálisan nézve”, szívszorító, amit tapasztalunk. Ahogyan Ady megfogalmazza: „Minden egész eltörött, Minden láng csak részekben lobban, Minden szerelem darabokban, Minden egész eltörött.”

A zsoltár írója ennek a bálvány-világnak a körülményi között élt, ahogy abban élünk mi is. Isten Szentlelke által mégis képes diadalmas örömmel arról bizonyságot tenni, hogy az igazi valóság az Isten! A szívszorító tapasztalat ellenére ennek a felszabadult öröme járja át ezt a zsoltárt: Uralkodik az ÚR!

Vannak talán megingathatatlannak tűnő, fölénk magasodó hegyek e világban: legyőzhetetlennek tartott erők, hatalmak, farkas-törvények, vagy éppen biztosnak hitt alapok, támaszok. De ha ezekre Isten igazságának fénye vetül, „megolvadnak”, semmivé lesznek.

És nem csupán majd ama utolsó napon, a végítéletkor, de már e földi életben is érvényes Isten egyedüli uralma, istensége, végső valósága. Megtörténhet, hogy Európa egyik legbefogadóbb, legbiztonságosabb, legbékésebb országában egy fajgyűlölő egyetlen nap alatt lemészárol majd száz embert. Megtörténhet, hogy a világ egyik vezető nagyhatalmának, legerősebbnek hitt államának gazdasága alapjaiban inog meg, és összeomlással fenyeget. Megtörténhetnek egyéni életünkben is megrendülések: erő, vagyon, barátság, szerelem, sok-sok „biztos pont” olvadhat semmivé.

Tulajdonképpen ez az ítélet. Amikor nyilvánvalóvá válik az igazság, a valóság. Ahogyan Áprily fogalmaz: „ Mikor völgyünkre tört az áradat, s már hegy se volt, mely mentő csúccsal intsen, egyetlenegy kőszikla megmaradt, egyetlen tornyos sziklaszál: az Isten!”

Az ítélet, amikor megszégyenül az istentagadó, a kételkedő, a magában-másban bízó, az életét – döntéseit – reményeit Isten helyett másra építő. Mindaz, aki a vacsorameghívásra nemet mondott…

S akit nem süketít és vakít el a bálvány-világ csillogása vagy éppen mélységes sötétje, tarka lármája vagy síri csendje, az most is megtapasztalhatja Isten megtartó kegyelmét, „megőrző, megmentő” (10. v.) hatalmának és szeretetének valóságát! Mindazok, akik „igazak”, ahogy a zsoltár nevezi őket.

Az igaz itt nem bűntelent, tökéletest jelent, hiszen „nincsen igaz ember egy sem”, hanem egyszerűen azokat, akik már itt e földi élet valóságában Istennek adnak igazat, Benne bíznak, Rá hallgatnak, és majd ama végső napon felszabadult örömmel mondhatják: igazam volt, hogy Őbenne hittem!

Hírlevél: Igehirdetések

Ha feliratkozik, hetente 1 e-mailt küldünk a hét Igéjével és a legutóbbi igehirdetésekre való hivatkozással.

5 + 6 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.

A hét igéje:

"Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség.”   

(Efézusi levél 5,8-9)

Igehirdetések

2020.08.02.
2Móz 33,17-18
2020.07.26.
Jn 15,5a.7-8
2020.07.19.
2Móz 20,2; Mt 22,36-40

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban
Istentisztelet Kenesén vasárnap de. fél 11-kor a Templomban

Kántorkoncert lesz augusztus 9-én, vasárnap 18 órakor a templomban Küronya Veronika, Sipos Csaba és Varga Áron szolgálatával. A belépés ingyenes, adományainkkal az Orgonaalapot támogathatjuk. Szeretettel várjuk a zenekedvelőket!
• A vírushelyzettel kapcsolatban: Az elmúlt időszak lazításai után az illetékesek újra kérnek mindenkit az óvatosságra, a védekezés szabályainak betartására. Ezért mi is újra kérjük a Testvérektől, hogy hozzunk és viseljünk maszkot, igyekezzünk tartani a 1,5 méter távolságot (kivétel egy háztartásban élők), valamint mellőzzük az érintéses köszöntést.
• A református temető kerítésére adománygyűjtést hirdettünk, aki ezt a célt szívesen támogatná, adományát eljuttathatja banki utalással, készpénzes befizetéssel, vagy sárga csekken. Hálásan köszönünk minden eddigi támogatást!
• Isten iránti hálával köszönjük mindenkinek, aki adományával, egyház-fenntartói járulékával támogatja Egyházunk fenntartását! Buzdítunk mindenkit, aki teheti, kapcsolódjon be a közös teherviselésbe! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról itt olvashat bővebben.

 

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára