A kígyó fejére taposni...

Alkalom: 
Invocavit - Böjt 1. vasárnapja
Dátum: 
2011. március 13. 10:30
Igehirdető: 
Alapige: 
1Móz 3,14-15
Audio: 

Olvasmány: Mózes 1. könyve 3,1-13
Alapige: Mózes 1. könyve 3,14-15

„…Amikor azonban meghallották az ÚRisten hangját, amint szellős alkonyatkor járt-kelt a kertben, elrejtőzött az ember és a felesége az ÚRisten elől a kert fái között. De az ÚRisten kiáltott az embernek, és ezt kérdezte: Hol vagy? …
…Akkor ezt mondta az ÚRisten a kígyónak: Mivel ezt tetted, átkozott légy minden állat és minden mezei vad közt: hasadon járj, és port egyél egész életedben! Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony közt, a te utódod és az ő utódja közt: ő a fejedet tapossa, te meg a sarkát mardosod…”

Alaposan elvétenénk a böjt lényegét, ha csupán a lemondással és önmegtartóztatással azonosítanánk. A böjt időszaka a hívő ember számára nem kényszer, hanem egy nagyszerű lehetőség a belső megtisztulásra, az Isten előtti elcsendesedésre, a Vele való kapcsolatunk megújulására.

A böjt azt kérdezi: Tudok-e lemondani valamiről annak érdekében, hogy Istenhez közelebb jussak? Tudok-e áldozatot hozni, hogy belül gazdagodhassak? Lehet ez akár evéssel vagy ivással kapcsolatos döntés, vagy vonatkozhat a szavainkra, beszédünkre, esetleg valamely szokásunkra. A böjt mindig a gyenge pontjainkra kérdez rá! Ha a lemondás belülről, hitből fakad, akkor nemcsak külső hatása lesz, de jó eszközzé is válhat a belső megtisztulás felé vezető úton!

A mai vasárnap igéje megmutatja nekünk, hogy miért van szükségünk tisztulásra! Ez a történet egyrészt lemeztelenít minket, és olyan esendőnek mutat, amilyenek vagyunk; de egyben rámutat a reménység útjára is!

Először is látjuk belőle, hogy a bűn megromlott kapcsolat Isten és ember közt! A bűn félreértése, ha azt hisszük, hogy az bizonyos elkövetett vétkeket jelent. A bűn az elkövetett gonoszságaink és az elrontott életünk ősforrása! Egy állapot, amiben benne vagyunk, és amiből önerőből képtelenek vagyunk kitörni! A bűn egy bizalomvesztett állapot! Elfordulás Istentől! Tőle, az élet és áldás forrásától való elszakítottságunk állapota!

Nagyon vigyázzunk, ne toljuk el magunktól ezt a régi történetet, ne mondjuk, hogy ez egyszerűen Ádámról és Éváról szól! Nyilvánvaló ugyanis, hogy ebben magunk is benne vagyunk! Ez itt nem két ember, hanem az egész emberiség története! Az Ádámok és Évák – mi vagyunk!

Ez a történet olyan, mint valami ősi minta: Ez ismétlődik velünk újra meg újra! Minden napunkon, az életünk végéig!

Kér valamit tőlünk az Úristen, és mi tudjuk, hogy Ő jót akar, segíteni akar. Csakhogy annak az egyetlen fának a gyümölcse valahogy mindig annyira csábító tud lenni! Vonzó, mert „okossá tesz”! Így aztán inkább hallgatunk a belül megszólaló kígyóra, és elhisszük neki, amit mond: Nem halálos! Legyen csak a tied, vedd el! Hiszen többet érdemelsz! Miért ne járna ez neked! Dehogy haltok meg, inkább mindent tudni fogtok!

Így vesszük mindig saját kezünkbe az életünket! Mindig mi akarjuk tudni, hogy mi jó és mi rossz! Mi akarjuk eldönteni, mi helyes, ahelyett, hogy Istentől kérdeznénk azt meg. Mi akarunk ítélkezni mások felett is, miközben csak magunkra figyelünk!

Nagyon megkapó, ami ezután történik. Isten ugyanis elindul megkeresni az embert. A Teremtő elindul a teremtménye után, és közben kérdezgeti: Hol vagy? Hová bújtál? Majd később: Mit tettél?

Kérdéseiből kiderül, hogy az ember bizony szégyelli magát. Rádöbbent arra, hogy mit is tett, és ezért elbújt! Rájött, hogy meztelen – vagyis védtelen, kiszolgáltatott! Megjelent benne a félelem! Eddig ilyet nem érzett. Eddig harmónia volt benne, harmonikus, élő, beszélgetős kapcsolata volt az Úristennel, de most el kell bújnia a kert fái közé. Érzi, hogy valami eltört, megszakadt, most pedig félnie kell!

Hol vagy? Mit tettél? Hova bújtál előlem? Ezekkel a kérdésekkel keres az Úr minket is. Talán elbújtunk Előle mi is, hiszen van nekünk annyiféle rejtekhelyünk! Gyakran beletemetkezünk sokféle elfoglaltságunkba, vagy elbújunk az állandó időhiány mögé. Bújtatjuk magunkat rossz körülményeink, személyes gondjaink, kétségeink mögé… De hát egyszer csak ki kell jönnünk a búvóhelyünkről, hiszen a bújócska nem tarthat örökké! Előbb-utóbb szembe kell néznünk azzal, hogy mit rontottunk el!

Ady fogalmaz így Istenről egyik jól ismert versében:

„Hallom, ahogy lelkemben lépked
S az ő bús »Ádám, hol vagy?«-ára
Felelnek hangos szívverések.”

Ady nagyon is jól értette ezt a történetet: Isten valóban nem valami ősi és távoli kert fái között, hanem a mi lelkünkben lépked! Minket keres, minket kérdez, a mi válaszunkra vár. Igen, jó nekünk tudni, és legyen is biztatásul, hogy Isten elindul a keresésünkre, szólongat, kérdez minket; de előbújni a rejtekhelyünkről nem tud helyettünk!

A böjt akkor lehet a bűnbánat és megtisztulás idejévé, ha meghalljuk Isten kérdéseit, és újra Elé tudunk állni!

Végül nézzük, hogy hol van ebben a történetben a reménység? Hol van itt a megújulás, az újrakezdés? Ez a legfontosabb kérdés! Ugyanis Isten valóban megmutatja a bűnünket, és lehet és kell is sírni miatta, de neki nem az a célja, hogy megszégyenítsen! Nem akar benne hagyni!

Elhangzik itt egy olyan mondat Istentől, amit a teológusok és a Biblia magyarázói „protoevangélium”-nak neveznek. Ez az evangélium első megfogalmazása, a későbbi teljes evangélium első megcsillanása. Ebben van a reménység csírája!

A kígyónak mondja ezt Isten: „Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony közt, a te utódod és az ő utódja közt: ő a fejedet tapossa, te meg a sarkát mardosod.” Vagyis: Okozhatsz még az embernek sok fájdalmat és bukást, elgáncsolhatod, de nem vagy legyőzhetetlen! Az ember utódja a fejedre fog taposni! Legyőzhető vagy! Lent maradsz, a hasadon jársz, nem emelkedhetsz az ember fölé! Az ember megkapja ezt a lehetőséget!

Isten szava itt nyilván Krisztus keresztje felé irányítja tekintetünket, ahol ez a győzelem tényleg megtörtént. Az Emberfia, Krisztus rátaposott az ősi kígyóra! – De halljuk meg ebben a nekünk szóló, felemelő ígéretet is! Hiszen ez a Jézus a mi testvérünk! Ő ezt a győzelmet nem magának vívta ki, hanem azt nekünk adja, felkínálja a Vele való közösségben!

Nemcsak az első Ádámról kell tudnunk, hanem a másodikról is! Pál ezt írja: „Mert ha annak az egynek vétke miatt sokan haltak meg, az Isten kegyelme még bőségesebben kiáradt az egy ember, Jézus Krisztus kegyelme által sokakra.” (Rm 5,15) Az apostoli üzenet egyértelmű: Ha a mérleg egyik serpenyőjébe az esendőségünket tesszük, a tévedésre, gonoszságra való hajlandóságunkat, a másikba pedig Isten kegyelmét, erejét, akkor ez utóbbi aránytalanul nagyobb lesz annál!

Használjuk ezt a történetet mint első böjti tükröt, amibe minden nap belenézhetünk! Indítson minket bűnbánatra, és vezessen Isten felé!

Hírlevél: Igehirdetések

Ha feliratkozik, hetente 1 e-mailt küldünk a hét Igéjével és a legutóbbi igehirdetésekre való hivatkozással.

Feliratkozás Igehirdetések hírcsatornája csatornájára

A hét igéje:

"Az Emberfiának fel kell emeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen őbenne.”

(János evangéliuma 3,14-15)

Igehirdetések

2020.04.05.
Mt 21,6-17
2020.03.22.
Lk 18,31-34
2020.03.15.
2Móz 17,7; Zsolt 91,1-4
2020.03.08.
Lk 13,23-24; Rm 5,1-2

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Alkalmaink:
• A járvány miatt az idei húsvéton nem tudunk a templomban, imaházban fizikailag is együtt lenni. Mégis bátorítjuk Testvéreinket, hogy saját otthonainkban ünnepeljünk egyidőben, úrvacsorás, lelki közösségben! Április 12-én húsvétvasárnap a Duna Tv 9 órai kezdettel úrvacsorás istentiszteletet közvetít az egész Kárpát medencei református magyarság számára. Csatlakozzunk ehhez Egyházunk vezetésének ajánlása szerint:
„Kérjük testvéreinket, hogy testileg és lelkileg is készüljenek, teremtsék meg a teljes odafigyelés és bekapcsolódás körülményeit, a közvetítés idejére készítsék elő az énekeskönyvet, kapcsolják ki azokat az eszközöket, amelyek zavarják a teljes odafigyelést. Kérjük, hogy a közvetített istentiszteletbe kapcsolódjanak be, együtt mondjuk az imádságokat, énekeljük az énekeket. Egyháztagjaink úrvacsorázzanak úgy, ahogy a közvetített istentisztelet lelkipásztora vezeti az úrvacsorai szertartást; ezáltal az apostoli kor gyülekezeteinek mintáját követjük, akik súlyos helyzetükben „házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben”. (ApCsel 2,46) Az istentisztelet közvetítésének kezdete előtt készítsenek elő személyenként egy-egy falat kenyeret és egy kevés bort külön poharakban. (A jegyeket le lehet fedni ünnepi terítővel.) Kövessék figyelemmel a szolgálattevőt és a közvetített istentisztelet résztvevőit, velük közösen mondják az úrvacsorai közimádságot, az Apostoli Hitvallást, válaszoljanak a szokásos kérdésekre. Amikor veszik a kenyeret és aztán a bort, tegyenek ugyanígy. Mondják együtt a lelkipásztorral a hálaadó imádságot és az Úr imádságát is.”
Legyen áldás minden otthonon, amely így templommá lesz az Úr feltámadásának ünnepére, adjon ez a hatalmas közös istentisztelet mindannyiunknak megtisztulást, erőt, reménységet és békességet! Addig pedig a Nagyhéten naponta könyörögjünk a betegekért, az elesettekért, a félelmekkel küzdőkért, a nehéz helyzetben szolgálatot teljesítőkért!
• Nagypénteken és Húsvétkor, ahogy az elmúlt két vasárnap is, jelentkezünk igehirdetéssel a templomból, ezek meghallgathatók a
refkenese.hu oldalon, és gyülekezetünk Facebook-oldalán!

• Isten iránti hálával köszönjük mindenkinek, aki az elmúlt évben befizetett egyházfenntartói járulékával támogatta Egyházunk fenntartását! Buzdítunk mindenkit, aki teheti, kapcsolódjon be a közös teherviselésbe! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról itt olvashat bővebben.

 

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára