"Őrhelyemre állok..."

Dátum: 
2011. február 20. 10:30
Igehirdető: 
Alapige: 
Hab 2,1
Audio: 

Olvasmány: Habakuk próféta könyve 2,1-4
Alapige: Habakuk próféta könyve 2,1

„Őrhelyemre állok, odaállok a bástyára, figyelek, várva, hogy mit szól hozzám és mit felel panaszomra.”

Habakuk próféta azt mondja, hogy odaáll őrhelyére, a bástyára. Nem tudjuk, hogy ez önként vállalt polgári feladata volt-e, ahogy mások is sokan vállaltak őrszolgálatot a város bástyáin, falain. Az is lehet, hogy csak egy csendes helyet keresett. Mint Isten szavára váró próféta vagy egyszerűen mint hívő ember csendességre vágyott, amiben meghallhatja, mit mond az Úr, mit felel panaszára.

De a prófétai tisztség maga is őrállói tisztség volt. Ezékiel prófétának így mondja az Úr: „Emberfia! Őrállóvá tettelek téged Izráel házában. Ha igét hallasz tőlem, figyelmeztesd őket az én nevemben!” Isten prófétájának lenni őrállást jelentett. Őrizni a népet, hogy az Úr útján maradjon, és hallgasson szavára. Figyelmeztetni őket, hogy ne tévedjenek el, ne szakadjanak el Tőle.

Minden keresztyén embernek fontos tiszte ez, hogy úgy álljon Istentől kapott helyén, mint őrhelyen. Őrizni, figyelmeztetni, utat mutatni a családban, a munkahelyen, a városunkban, a hazánkban. Őrállók vagyunk ott, ahová Isten állított minket, hogy a ránk bízottak ne tévedjenek el, ne kóboroljanak ebben a világban céltalanul. Ahogy sokan bolyonganak így, nem tudva honnan jöttek s merre tartanak.

Szükség van pásztorokra, őrállókra, akik vigyáznak, odafigyelnek másokra. Ez nem csak fizikai őrállás, mint a védőké volt a bástyákon, hanem elsősorban lelki útmutatás arra nézve, hogy mi az Isten akarata, ami nélkül a fizikai értelemben őrállók is eltévelyednek.

Elég, ha országunk felelős, „őrállói” posztjait betöltőkre gondolunk. Megtudhattuk a hírekből, hogy letartóztatták a Nemzetbiztonsági Egyetem rektorát, meg Budapest főpolgármester-helyettesét, most egy volt honvédelmi minisztert. Korrupció, zsarolás és ezekhez hasonlók derülnek ki. Mi vár arra a népre, melynek őrállói nem a nyájat őrzik, hanem csak magukkal foglalkoznak? Mi vár arra az országra, ahol a szívekben nincs ott az istenfélelem és az akarat az Ő törvényének követésére?

A külső törvény itt nem segít, ha nincs belső útmutatás, nincsenek lelki értelemben vett őrállók. Ha nincs belső indíttatás, akkor a külső pozíciók, feladatok és posztok semmit sem érnek.

Habakuk őrállóként várja, hogy Isten mit szól az ő panaszára. Figyelemreméltó, hogy az eredeti szöveg nem azt mondja: mit szól hozzám, hanem: mit szól bennem! Isten mit mond bennem! Igen, mert ott belül, a szívben történnek az események, ott dőlnek el a dolgok, ott belül zajlik az élet. Az is, ami kint láthatóvá válik. A szív teljességéből szól a száj. Nem mindegy, mi van belül.

Bent a szívben születik meg a majd kimondott szó, megtett cselekedet. És hiába a jószándékú nevelés, a sok magasztos eszme, ha belül nem történik valami változás, Istenre figyelés az önzés, önteltség helyett.

Jézus azt mondta tanítványainak: Maradjatok énbennem, és én tibennetek! A keresztyénségnek nagyon sok szép tanítása van, amit megtanulhatunk, igaznak, helyesnek tarthatunk, de életté csak akkor válik, ha a szívünkben megtörténik ez a csoda: Krisztus egészen közel jön hozzánk, és Ő kezd élni bennünk.

Ahogyan Jézus egy másik képpel is kifejezi: Én vagyok a szőlőtő, ti pedig a szőlővesszők. Ha énbennem maradtok, teremtek sok gyümölcsöt. Ha bennem maradtok és én tibennetek, akkor lesz élővé és gyümölcstermővé az életetek. Ez a keresztyén lét alapja. Bennünk belül szólal meg az Isten, benn a szívünkben teremt új életet, csak éljünk ezzel a lehetőséggel!

Végül tegyük fel a kérdést, hogy mi az őrálló legfontosabb feladata, legfontosabb tulajdonsága! Ez a hűség, a kitartás. Hogy ott álljon, ott maradjon a helyén, ahová állították. A katonaságnál is nincs annál nagyobb fegyelmi vétség, mintha valaki elhagyja az őrhelyét.

Én még emlékszem, hogy a hetvenes évek elején lehetett arról az újságokban olvasni, hogy olyan japán katonákat találtak eldugott Csendes óceáni szigeteken, akik nem tudták, hogy véget ért a világháború. Nem tudták, hogy Japán már több mint két évtizede kapitulált, hogy most már haza is mehetnének.

Őket a japán császár oda állította őrségbe, és huszonöt évvel a háború vége után is hűségesen álltak az őrhelyükön. Tartották magukat engedelmesen valamikori esküjükhöz. Micsoda kitartás ez!

A mi császárunk, királyunk, urunk az Úr Jézus Krisztus. És a mi Urunk tőlünk is hűséget vár. Hűséget a hitünkben, őrállói feladatunkban.

Olyan szomorú azt látni a keresztyénség világában, hogy sokszor ez a hűséges helytállás, ez a kitartás nem megy. Megkereszteltetnek gyermekeket, de azután nem járatják őket hittanra. Vagy tesznek konfirmációi fogadalmat, hogy Jézus Krisztus hűséges követői lesznek, aztán ez nyomtalanul elmúlik. Ez a hűség, sajnos, sokaknak nem megy, nem fontos.

Csakhogy az Úr nem azt nézi, mit tesznek sokan. Azt nézi és azt kéri számon, amit mi teszünk. Fogadalmat teszünk kisgyermekeink felett, s azután hitben neveljük-e őket? Megfogadjuk, hogy követői leszünk, és hogyan élünk azután? A sokaságban elbújni csak ezen a világon lehet, de Isten előtt egyen-egyenként kell megállnunk.

Még teológus koromban hallottam egy szép képet a keresztyén életről. Egyik diáktársunk köszöntötte ezzel az elsős, tanulmányaikat kezdő hallgatókat a számukra rendezett ünnepi vacsorán. Feltartott egy tükröt, mint a hívő élet szemléltetőjét. Azután össze-vissza firkálta, azután darabokra törte. Végül felemelt egy firkált tükörcserepet, s azt mondta: Ez még mindig tükör.

Az élet minket is összefirkál, sok mindent ránk karcol, belénk vés. Össze is töretünk, mert Isten az Ő őrállóit ezektől nem kíméli meg.

De ettől még mi az Övéi, keresztyének maradunk. Egy a fontos, hogy hűségesek legyünk Hozzá. Őrállókként, ott ahol élünk, a ránkbízottak között. Maradjunk Őbenne, és Ő bennünk marad!

Hírlevél: Igehirdetések

Ha feliratkozik, hetente 1 e-mailt küldünk a hét Igéjével és a legutóbbi igehirdetésekre való hivatkozással.

Feliratkozás Igehirdetések hírcsatornája csatornájára

A hét igéje:

„Az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk."

(1 János 5,4)

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Alkalmaink:
• Imaóra hétfőn 17 órakor a Gyülekezeti Házban
• Bibliaóra: kivételesen elmarad!
• Gyülekezeti Énekóra szombaton 18 órakor a Gyülekezeti Házban

• Istentisztelet Kenesén vasárnap fél 11-kor a Templomban
• Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban (Köztársaság u.)

• A Dunántúli Kerületi Nőszövetség október 19-n, szombaton 10.00 órakor hálaadó ünnepi istentisztelet keretében ad hálát 25 éves szolgálatáért a pápai református Ó-Templomban. Szeretettel várják nemcsak az asszonyokat, hanem a gyülekezet minden érdeklődő tagját!
• Az elmúlt héten utolsó földi útjára kísértük Gyenge Béláné (Frák Katalin) testvérünket, aki életének 89. esztendejében ment el e világból október 2-án. Temetése október 9-én 13 órakor volt a katolikus temetőben. Gyászoló szeretteinek Istenünk vigasztaló kegyelmét kérjük!
Folytatódik az adománygyűjtés templomainkra. Az akarattyai Templom Hangjaira (harangjára és orgonájára) és a kenesei Templom Toronyórájára kérjük a testvérek támogatását. Az adományok eljuttathatók banki utalással, sárga csekken, a Takarékbankban (Fő u. 21), a járulékgyűjtőknél vagy a Lelkészi Hivatalban történő befizetéssel. Eddig a Templom Hangjaira kb. 2 millió, a Toronyórára pedig kb. 1,5 millió forint gyűlt össze. Isten iránti hálával köszönjük az eddigi adományokat, és hálásan fogadunk minden további támogatást! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról itt olvashat bővebben.

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára