Istennel örömben élni

Alkalom: 
Vasárnap
Címkék: 
Dátum: 
2010. július 11. 10:30
Igehirdető: 
Alapige: 
Neh 8,10.12
Audio: 

Olvasmány: Nehémiás 8,5-12
Alapige: Nehémiás 8,10.12

„Az ÚRnak, a ti Isteneteknek szent napja ez. Ne gyászoljatok, és ne sírjatok! Ugyanis az egész nép sírt, amikor hallgatta a törvény szavait. Majd ezt mondták nekik: Menjetek, egyetek jó falatokat, igyatok édes italokat, és juttassatok belőle azoknak is, akiknek nincs, mert a mi Urunknak szent napja ez. Ne bánkódjatok, mert az ÚR előtt való öröm erőt ad nektek! Ekkor elment az egész nép, hogy nagy örömünnepet tartsanak, mert megértették mindazt, amire oktatták őket.”

A mai ószövetségi ige egy különleges pillanatot mutat meg Isten népe életéből. Az előzményekből kiderül, hogy egy spontán tömeggyűlésnek lehetünk tanúi. A nép egy emberként odagyűlt Ezsdrás és Nehémiás elé, és kérték, hogy olvassák föl Mózes törvénykönyvét. A léviták szakaszonként olvasták, a héber szöveget lefordították arámra, hiszen ekkor már ez volt a beszélt nyelvük, és magyarázták a felolvasott részeket. A nép órákon át hallgatta az igehirdetést, és ekkor valami rendkívüli dolog történt.

Mintha valami mélyen lefojtott energia szabadult volna fel, az embereket annyira megrendítették a hallottak, hogy sírásra fakadtak. Később pedig aszerint cselekedtek, amit az igéből megértettek. Rendkívüli pillanatok ezek! Itt egy spontán összegyűlt tömeg, igét hallgatnak órákon át, és hangosan sírnak amiatt, amit megértenek belőle.

Az előzményekből tudjuk, hogy a fogságból hazatértek eddig a város külső javításán dolgoztak: felépítették a templomot, megerősítették a várfalakat. A külső megújulás után most a belső megújulás kezdetét adja meg nekik Isten!

Ahogy hallgatták a lévitákat, egész valójukat a hatása alá vonta az Ige: érzelmeikkel, akaratukkal, döntéseikkel együtt ragadta meg őket!

Érdemes elgondolkodni ezen: Ki hogyan reagál Isten igéjére? Ki milyen választ ad, amikor Isten megszólítja, feladatot ad neki? A bibliai példák nagyon változatosak. Ábrahámot Isten megszólítja, irányt mutat neki, ő pedig engedelmesen elindul új, még ismeretlen otthona felé. Jónásnak feladatot ad Isten, Ninivébe kell mennie, neki is irányt mutat, ő pedig elindul, de az ellenkező irányba… Találunk olyan példát is, ahol a mostani történethez hasonlóan „mélyre ment” az Ige. Ilyen volt a pünkösdi összegyülekezés, amikor a Krisztus evangéliuma szíven találta az embereket, és megtérésre, engedelmességre indította. Nem csupán az érzelmeik, hanem egész valójuk került az Ige hatása alá, hiszen attól kezdve naponként összegyűltek! És ilyen volt az etióp kincstárnok esete is, akit Isten Lelke Fülöp segítségével szólított meg. Amikor megértette az Igét, a Szentlélek újjáformálta őt, megkeresztelkedett azon nyomban, tehát egy új életforma mellett döntött, Jézus követése mellett.

Vizsgáljuk csak meg saját hitéletünket is: Mennyire tud ránk hatással lenni Isten szava? Tud-e magával ragadni, és ilyen mélységben megmozgatni? Előfordult-e már, hogy amit megértettünk belőle, az érzelmi és akarati szinten is életre kelt bennünk? Előfordult-e már, hogy új irányba állított, átformált, vagy éppen sírásra fakasztott minket? – Legyünk érte hálásak Istennek, ha igen!

Itt az igében gyönyörűen kirajzolódik az az út, amin Isten az Ő Igéje által végig akar vezetni minket. Felfedezhető ugyanis egy tanulságos sorrendiség: Első lépés a megértett ige, a második a bűnbánat, de nem ez az út vége, hiszen ezt követte harmadikként az Isten előtti öröm.

Amikor megértették Isten törvényét, hangos sírásra fakadtak. Meglátták saját bűneiket. Ráébredtek, hogy milyen messze vannak attól, amit Isten akar tőlük, és velük! Sírásuk azt a fájdalmat mutatja, ami az Istentől való elszakítottságra, az Élettől, a Boldogságtól való megfosztottságra jellemző.

Ebben az állapotban nem jó lenni, de első lépésként bizony szükséges: Meg kell látni mindazt, ami elválaszt Istentől, ami nem engedi, hogy hatása alá vonjon, ami akadályoz a Vele való kapcsolat fenntartásában. Nem kellemes, de szükséges szembenézni a hibáinkkal, mulasztásainkkal, tetteinkkel, amik révén károkat okoztunk másoknak. Itt is ez történik a néppel: Isten előtt, igéjének tükrében egyszerre látni kezdik a valóságot, és ez fájdalommal tölti el őket.

Nem kell azonban ebben a megszomorodott állapotban maradniuk! Ezsdrás és a léviták továbbsegítik őket, hogy a bűnbánat után eljussanak az Isten előtti örvendezésre! „Menjetek, egyetek jó falatokat, igyatok édes italokat, adjatok azoknak is, akiknek nincs, mert az Úr szent napja ez: Az Úr előtt való öröm erőt ad nektek!”

Igen, ez a célja minden alkalomnak, amikor elővesszük és olvassuk az Igét. Otthon az egyéni csendességeinkben, és itt a gyülekezetben is. Az a cél, hogy a bűnbánat után eljussunk az Isten előtti örömre, vagyis az Ő társaságában, közelségében való örömre.

Ez az ige, és más példák is mutatják: Isten valóban erre hív minket. Nem valami besavanyodott, magába forduló, örömtelen robotolást vár tőlünk! Az a célja, hogy tudjunk együtt örülni Vele! És ehhez mindig a bűnbánaton át vezet az út.

A tékozló fiúnak először szembe kellett néznie egész csődtömeg életével, mocskos, bűzös önmagával. De aztán ha meg tudja bánni, le tudja zárni bűnbánattal a régi életét, és vissza tud menni atyjához, akkor örömlakoma fogadja! Zene és tánc, tisztaság, megbecsülés (a gyűrű ennek volt a jele), szeretet, befogadó otthon és őszinte öröm!

„Az Úr előtt való öröm erőt ad nektek!” – Értsük meg, és vigyük el magunkkal mi is ennek az igének a biztatását! Az Úr mellett meg lehet szabadulni lelki terhektől, át lehet élni a bűnbocsánatot, a tékozlóként is visszafogadást, Atyánk szeretetét és védelmét!

Az Úr társaságában való öröm erőt ad nekünk. Hát kérjük ezt az örömöt, és keressük ennek forrását, az Ő társaságát; tapasztaljuk meg, amit a zsoltáros így írt: „Megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van tenálad” (Zsolt 16,10).

Hírlevél: Igehirdetések

Ha feliratkozik, hetente 1 e-mailt küldünk a hét Igéjével és a legutóbbi igehirdetésekre való hivatkozással.

Feliratkozás Igehirdetések hírcsatornája csatornájára

A hét igéje:

„Egymás terhét hordoz-zátok, és így töltsétek be Krisztus törvényét."

(Galatákhoz írt levél 6,2)

Igehirdetések

2019.07.14.
Bír 16,28a; Rm 15,1
2019.06.30.
Ézs 55,1-3
2019.06.23.
5Móz 34,4; Zsid 11,27

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Alkalmaink:
• Imaóra hétfőn 17 órakor a Gyülekezeti Házban
• Bibliaóra szerdán 18 órakor a Gyülekezeti Házban
• Istentisztelet Kenesén vasárnap fél 11-kor a Templomban
• Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban (Köztársaság u.)

• Július 27. szombaton 18 órakor Zenés Áhítat Palotás Gábor ütőhangszeres művész szolgálatával. – Július 28. vasárnap 20 órakor a Neked8, nyolctagú kamarakórus ad koncertet templomunkban. Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
• Folytatódik az adománygyűjtés templomainkra. Az újonnan épülő akarattyai Templom Hangjaira (harangjára és orgonájára) és a nyáron részben megújuló kenesei Templom Toronyórájára kérjük a testvérek támogatását. Az adományok eljuttathatók banki utalással, sárga csekken, a Takarékszövetkezetben vagy a járulékgyűjtőknél történő befizetéssel. Köszönjük szépen az eddigi adományokat, és hálásan fogadunk minden további támogatást!

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára