Jézussal a hegyen

Alkalom: 
Vasárnap
Címkék: 
Dátum: 
2010. június 6. 10:30
Alapige: 
Mt 17,4
Audio: 

Olvasmány: Máté evangéliuma 17,1-9
Alapige: Máté evangéliuma 17,4

„Péter ekkor megszólalt, és ezt mondta Jézusnak: Uram, jó nekünk itt lennünk.”

Az evangéliumok elbeszéléseinek többsége olyan Jézust jelenít meg, aki „Istenségét elrejtette, midőn testünket felvette”. Hiszen a benne földre jött Isten valóban emberré lett, emberi életünk minden nyomorúságát és nehézségét magára vette, tanítványaival együtt járta a poros országutakat, együtt ettek és ittak, fáradoztak és tértek nyugovóra.

Ez a történet azonban egy egészen más Jézust állít a tanítványok elé. A helyszín először is egy hegy. Jézusról sokszor olvassuk, hogy valamilyen nehéz küldetés előtt, vagy nagy esemény után felmegy egy magas hegyre magányosan imádkozni. Hogy Ő, a Fiú nyugodtan beszélgethessen, hogy még közelebb kerülhessen a mennyei Atyához.

De a Szentírásban máshol is olvasunk „hegyre-menő” emberekről. Ilyen Mózes, aki a Sinai csúcsán találkozik az Úrral, és beszélgetésük végén megkapja a Törvényt, a Tízparancsolatot. Vagy Illés, aki kimerülten és reményvesztetten érkezik el a Hórebhez, és ott, a sziklák között Isten szelíd és halk hangja megszólítja, megvigasztalja és új küldetést ad neki.

Az ilyen hegyek tehát az Istennel való találkozás helyei, ahol útmutatást kaphatunk, megújulhatunk, megtisztulhatunk, feltöltekezhetünk. Ide viszi fel most Jézus Pétert, Jakabot és Jánost. Ha Neki szüksége volt az ilyen találkozásokra, akkor hogy ne lenne rá szüksége tanítványainak, hogy ne lenne rá szükségünk nekünk!

Ilyen hegy lehet az életünkben egy-egy vidéken eltöltött csendeshét, ahol nap-nap után igehallgatásban, imádságban, életünk gondjairól való Isten előtti beszélgetésben lehetünk együtt testvérekkel. De valójában, egy ilyen hegyre-menetel ez az istentisztelet is. Ezzé lehet minden imádkozó, igeolvasó elcsendesedésünk Isten Szentlelkének jelenlétében, az Ő szavára figyelésben.

A „hegy” képe azért nagyon kifejező, mert a hegy egyrészt a táj, a domborzat része, ugyanakkor mégsem az, hiszen kimagaslik belőle. Az Istennel való találkozás, a Vele töltött idő a hétköznapi életünk része. Az kell legyen, hiszen szükségünk van rá újra és újra!

De ugyanakkor felülemelkedés, kilépés is egy kicsit a mindennapokból. Amikor távolabb kerülhet minden más, elcsendesedhetnek a hétköznap zajai, harcai, és felfelé figyelhetünk. Amikor „fentről” más rálátást kapunk a „lenti” dolgainkra, gondjainkra, félelmeinkre, örömeinkre, kérdéseinkre. „Ki gépen száll fölébe, annak térkép e táj” – mondja Radnóti, de Testvérek, kell néha a térkép! Átlátni, megérteni, másképp látni…

A történetben ezen a hegyen találkozás jön létre. Többen is ott vannak fent, és találkozhatnak, jelen lehetnek a maguk módján, saját üzenetükkel.

Ott van Jézus, aki a szemük láttára változik meg. Ruhája fehéren fényleni, arca ragyogni kezd. A férfi, akit a mindennapi életben megismertek most az Emberfiában jelenlévő, velük lévő Istenként jelenik meg. Az, akinek adatott minden hatalom mennyen és földön, valóban Ő az, aki velük és velünk van minden napon a világ végezetéig!

Aztán ott van még két alak, akik az Ószövetség lapjairól ismerősek: Mózes és Illés. A zsidó hagyomány mindkettőjükről azt tartotta, hogy nem haltak meg, hanem felragadtattak a mennybe. Illés tüzes szekéren, Mózes pedig arról a hegyről, ahonnan az Úr megmutatta neki az ígéret földjét, s nem látta őt azután soha senki. De a zsidó apokaliptika úgy is emlegette őket, mint akik majd a végső idők beköszöntével újra meg fognak jelenni.

Az tehát, hogy pont ők ketten jelennek meg, azt is jelenti: Jézusban beköszöntött a végső idő, az idők teljessége, ahogy a karácsonyi történetek mondják. Minden ószövetségi prófécia, minden bűnért bemutatott áldozat, minden ígéret benne öltött testet és teljesedik be. Erről üzen nekünk az is, hogy mikor a tanítványok rémülten leborulnak, és megszólal a mennyei hang, azt mondja: Őt, Őt hallgassátok! S amikor feltekintenek nincs ott senki más, csak egyedül az emberré lett Isten, a Názáreti Jézus.

S végül ott vannak a tanítványok, kicsit megrettenve, félelemmel eltelve, s nem is nagyon értik, hogy mi történik. De minden értetlenség és megilletődöttség ellenére valami mélységesen jó érzés tölti be őket: a szent és őket, minket szerető Isten közelségének az élménye. Hallott szavak, átélt érzések, amiket majd magokkal vihetnek innen.

Amit mind magukkal vihetnek, mert ez a történet vége: le kell jönni a hegyről. Lehet, hogy nagyon jó volt odafenn, lehet hogy mi is ilyen mélységesen jónak éljük néha át Isten közelségét, de le kell jönni, mert Péterék számára és a mi számunkra is tart még a földi út.

Amit átéltek, amit kaptak, az útravaló, erőforrás, értelem-világosító vezetés, de mindezekké csak a továbbjárt út során lesz, lehet. Mikor egy istentiszteleten, egy elcsendesedésben halljuk az ige üzenetét, érezzük az Isten Szentlelkének ölelő, megújító jelenlétét, vigasztalását, utána nekünk is tovább kell mennünk. De az, amit kaptunk, az az útravaló, a Vele való találkozás élménye majd a továbbindulásban, a hétköznapok útjában lesz igazi érték, megélhető erőforrás és vezetés.

És ami még jó ebben a hegyről lejövetelben, Testvérek, hogy bár eltűnt Illés, és eltűnt Mózes is, el a felhő és a ragyogás, de Jézus ott van velük. Velük jön le a hegyről. Ahogy – ha mi akarjuk – velünk fog most hazamenni is.

Lejönnek egy hegyről, és indulnak tovább az Emberfiával egy másik hegy felé, a Golgota hegye felé, a kereszt felé. Megdicsőülésből a halálba. Mégis az a hegy sokkal valóságosabb és teljesebb találkozás lesz Istennel, mert az ami azon a hegyen történik, ami a Golgotán történt, az nyitotta meg igazán az utat a találkozásra az irgalmas megváltó Úrral.

Végül hadd idézzem Reményik Sándornak e bibliai történet ihlette versének néhány részletét:

Az életednek van egy titkos csúcsa, mely rejtve őrzi boldogságod,
egy sziklafok, ahonnan te az élet töretlen teljességét látod,
hol imádkoznál hosszan, térdenállva, mert onnan végtelen a panoráma.

Az életednek van egy titkos csúcsa, hová a mélyből kibukkan fejed,
s a szépség minden gazdagsága, fénye megáldja két csodálkozó szemed,
hol tiszta vagy mint kristálypatakok, megnyitod szíved, mint egy ablakot.

Az életednek van egy titkos csúcsa, vezetnek hozzá szent véletlenek,
jaj, hogy leszállni kell, jaj, hogy nem adhatsz a pillanatnak örökéletet!
S botlasz újra sok rögös, buta úton. – De mindegy. Egyszer fenn voltál a csúcson.

Az ige üzenete ma számunkra az, hogy nekünk nem csak „egyszer” lehet...

Hírlevél: Igehirdetések

Ha feliratkozik, hetente 1 e-mailt küldünk a hét Igéjével és a legutóbbi igehirdetésekre való hivatkozással.

Feliratkozás Igehirdetések hírcsatornája csatornájára

A hét igéje:

"Ma, ha az Ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg szíveteket!”

(Zsidókhoz írt levél 3,15)

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Alkalmaink:
• Bibliaóra szerdán 16 órakor
• Gyülekezeti Énekóra szombaton 18 órakor a Gyülekezeti Házban
• Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban (Köztársaság u.)
• Istentisztelet Kenesén vasárnap fél 11-kor a Gyülekezeti Házban

• A szerdai Bibliaóra Németh Gyuláék otthonában lesz (Németh L. u. 4), egy autó a parókiánál várja, és felviszi azokat, akik ide érkeznek. Szeretettel várjuk a Testvéreket!
Péterfy Gizella testvérünk, festő- és szobrászművész életének 77. évében hunyt el január 3-án. Koporsója fölött a reménység Igéi szóltak február 10-én, hétfőn 15 órakor a református temetőben. Istenünk vigasztaló kegyelme legyen gyászoló szeretteivel!
• Elhunyt Jakab Valéria testvérünk 58 éves korában. Temetése február 20-án, csütörtökön 10 órakor lesz a református temetőben. Istenünk vigasztaló szeretete legyen gyászoló családjával!

• Isten iránti hálával köszönjük mindenkinek, aki az elmúlt évben befizetett egyházfenntartói járulékával támogatta Egyházunk fenntartását! Buzdítunk mindenkit, aki teheti, kapcsolódjon be a közös teherviselésbe! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról itt olvashat bővebben.

 

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára