Pezsgős koccintás a 100 éves orgonáért

Dátum: 
2011. augusztus 27. 00:00

A koncertsorozat ünnepélyes bezárása és a további tervek

2011. augusztus 27-én este öt óra tájban sorra érkeztek a vendégek a Balatonkenesei Református Egyházközség ünneplőbe öltözött Gyülekezeti Termébe. A meghívottak közt voltak mindazok, akik a református templom karzatán „lakó”, 100. születésnapját idén megért orgonájának a felújítása ügyében eddig – bármilyen módon – részt vettek. A házigazda gyülekezet presbitériuma házi pogácsával és friss ásványvízzel várta a nyáresti állófogadásra érkezőket.

Először Németh Péter lelkész szólt a megjelentekhez, szeretettel köszöntve mindenkit, aki elfogadta a meghívást, és eljött erre az alkalomra, amelyet azért szerveztünk, hogy a 100 éves orgona felújításáért rendezett koncertsorozatot lezárjuk, és együtt örülhessünk az eddigi eredményeknek.

A 33. zsoltár 2-3. verseinek felolvasásával, majd az eddigi segítségért hálás köszönő szavakkal és rövid beszámolóval folytatta:

„Adjatok hálát az Úrnak citeraszóval, tízhúrú lanttal zengjetek neki! Énekeljetek neki új éneket, szépen zengjenek hangszereitek!”

Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik a felújítást bármilyen módon is támogatták. Városunk Önkormányzata a Közművelődési Intézményen keresztül nyújtott támogatást, a Balatonkenese Városért Alapítvány pedig idei báli bevételét ajánlotta fel e célra. Számos magánszemély, illetve szervezet adományozott pénzbeli – esetenként jelentős – támogatást az orgona felújítására, akiknek nevét is ismerjük, így személyesen is köszönetet mondhattunk. Rajtuk kívül említsük meg azokat a névtelen adományozókat is, akik a belépőjegyek árával vagy orgonajegyek vásárlásával járultak hozzá a hangszer felújításához.

Köszönettel tartozunk a művészeknek, zenészeknek, akik a hét alkalomból álló jótékonysági koncertsorozatot játékukkal lehetővé tették, méltó keretet adva a 100 éves születésnapnak. Köszönetet szeretnék mondani azoknak is, akik munkájukkal, szolgálatukkal a szervezésben nyújtottak segítséget a szép cél érdekében. Hadd emeljem ki a Közművelődési Intézmény vezetőjét és minden munkatársát, a gyülekezetünk kántorát, s mindazokat, akik a jegyek eladásában vagy információk továbbításában segítettek. Köszönet illeti az Öböl TV-t is a médiatámogatásért. Még egy mondat a köszönetek sorában: 100 éves hangszerről van szó, tehát hálával kell emlékeznünk azokra is, akik megépítették, akik gondozták, a közelmúltban és mindmáig gondját viselték.

Sokan kérdezték már meg tőlem, hogy vajon hogy állunk a gyűjtéssel. Ezért most két konkrét összeget hadd említsek. Az eddig befolyt pénzadományokból kb. 1 millió 300 ezer Ft gyűlt össze. A mérleg másik serpenyőjében viszont ott van egy orgonaépítő cég árajánlata, mely szerint a hangszer alapos rendbetétele áfával együtt 3 millió Ft-ba kerülne. A kettő közti különbség világosan mutatja, hogy van ugyan okunk az örömre, de az útnak csak egy határkövéig értünk el, s még messze nem vagyunk a célnál.

Ezért úgy döntöttünk, hogy új akciót hirdetünk a még szükséges anyagiak összegyűjtésére: Lehetőséget kínálunk az orgona sípjainak örökbefogadására! Az eddigi adományozókat, akiknek a nevét ismerjük, természetesen örökbefogadónak tekintjük. Ők is, és a jövendőbeli örökbefogadók is eldönthetik, hogy mely sípokat választják. Akik a nagy, testes fasípokat kedvelik, azoknak ajánlom a Subbass 16’-t, akik a piciket, azoknak a Superoctav 2’-t vagy a Mixtura sípjait. Lehetőség van bőven, hiszen 9 regiszterben összesen 540 síp teljesít szolgálatot a hangszerben. Az örökbefogadók nevét egyelőre ideiglenes táblázatban rögzítjük, s majd az akció lezárása után csinosabb formában az orgona oldalán tervezzük elhelyezni.

E gondolatok elhangzása után Sipos Csaba zenetanár, a gyülekezet kántora két orgonaszám eljátszásával örvendeztette meg a hallgatóságot, majd Vér Lászlóné történeti visszatekintése következett.

„A kálvinisták templomában
Kíséret nélkül, csak magában
Szárnyal az Úrnak zsámolyához
Hívők fohásza Kenesén.

Nincs orgonája templomuknak,
Zengő szavára ajakuknak,
Lelkük bár vágyva vágy reája,
Búgó visszhanggal nem felel!”

 1910. július 28-án, a fürdőtelepen rendezett, jótékony célú műsorral egybekötött táncmulatságon hangzott el ez a vers. A fürdővendégek a református egyház orgona-alapjára fizették be a bevételt. Az igényes, neves nyaralók segítették a helyi kezdeményezéseket. Az „Otthon Szálló” vendégei között neves színészek, operaénekesek voltak, akik barátaikkal együtt és a helyi műkedvelőkkel léptek fel. Ebben az időben Czakó Gyula volt a református gyülekezet lelkésze. Fáradhatatlanul tevékenykedett, kutatta a község múltját, szorgalmazta a Balaton fejlesztését. Jó kapcsolatot tartott fenn a falu vezetőivel, az itt nyaraló, magas beosztású tisztviselőkkel. 1908-ban megalapította a református énekkart, Réthy Gyula tanító úr vezetésével. Ez Kenese legtekintélyesebb egyesülete lett rövid idő múlva. Gondot fordított a hívek lelki fejlődése mellett a kultúra iránti érdeklődés felkeltésére is. Műsoros esteket szervezett, gyűjtést hirdetett az orgona javára. Az ezerkétszáz református vallású kenesei lakos majd mindegyike adományozott a nemes célra.

1911 júniusában „Angster József és Fia” pécsi orgona-gyárostól meg is rendelik a hangszert 4250 koronáért. A szállítást és a templomban való elhelyezés munkáját önkéntes vállalkozók végezték el. Az orgona felavatására 1911. június 18-án került sor, nagyszámú közönség jelenlétében. Az avatáson a mezőföldi egyházmegye esperese, Szűcs Dezső szolgált. Az új orgonát Borsos Endre lepsényi tanító és Réthy Gyula szólaltatta meg. Az egyház férfi kórusa harminc női énekessel bővült, akik alkalmi dallal tették ünnepélyesebbé az avatást.

Így vált valóra az a kis jelenet, amit egy évvel korábban adott elő két kislány: (részlet)

Az egyik:
A füstös mozdony hozta hozzád
E sok jótékony emberorcát
S a sok-sok kerek koronát,
Ebből veszed majd az orgonát.

A másik:
Új orgona? Ó, jaj be szép lesz!
Ez eltalál azok szívéhez,
Kik elkerülték Isten házát,
Meglásd, becsalja őket hozzád,
Jó Istenkém…
Az első fohász, mely száll az égnek,
Áldást fog kérni azok javára,
Kik ide eljöttetek mára.

 Vér Lászlóné érdekfeszítő, múltidéző előadása után Sipos Csaba szólt röviden az résztvevőkhöz.

 Orgonánk felújítása az anyagi lehetőségektől függően, fontossági sorrendben fog történni. A legsürgetőbb belső problémák kerülnek első helyre. Köszönetet mondunk Fassang László és Teleki Miklós orgonaművészeknek, hogy szakértelmükkel segítettek a hangszer jelenlegi hibáinak feltérképezésében. Kár, hogy viszonylag kevesen voltak kíváncsiak a nyári orgonakoncertekre, hiszen e színvonalas hangversenyek a világ bármely pontján megállták volna a helyüket. Két hónap alatt több világhírű művész fordult meg a református templomban - s ezt nem minden település mondhatja el magáról.

Az orgona felújításának elsődleges célja, hogy az istentiszteleteken a gyülekezet éneklésének vezetése biztonságos színvonalon szólalhasson meg. Továbbá bízunk benne, hogy a közeljövőben helyreállított hangszer visszaszólítja majd az idelátogató orgonistákat és zenekedvelőket egyaránt.

Ezután Németh Péter lelkész közös pezsgős koccintásra invitált mindenkit, hogy együtt örülhessünk és üríthessünk poharat a nemes cél sikerére. Biztatta a jelenlevőket a maradásra, közös pogácsázásra, beszélgetésre. Hiszen – mint mondta – nem csak az anyagi támogatást, hanem minden építő véleményt, tanácsot és hasznos ötletet is szívesen fogadunk, ami ügyünket előmozdítja.

Balatonkenese református templom 100 éves orgona állófogadás
Balatonkenese református templom 100 éves orgona állófogadás
Balatonkenese református templom 100 éves orgona állófogadás
Balatonkenese református templom 100 éves orgona állófogadás
Balatonkenese református templom 100 éves orgona állófogadás
Balatonkenese református templom 100 éves orgona állófogadás
Balatonkenese református templom 100 éves orgona állófogadás
Balatonkenese református templom 100 éves orgona állófogadás
Balatonkenese református templom 100 éves orgona állófogadás
Balatonkenese református templom 100 éves orgona állófogadás
Balatonkenese református templom 100 éves orgona állófogadás
Balatonkenese református templom 100 éves orgona állófogadás
Balatonkenese református templom 100 éves orgona állófogadás
Balatonkenese református templom 100 éves orgona állófogadás
Balatonkenese református templom 100 éves orgona állófogadás
Balatonkenese református templom 100 éves orgona állófogadás
Balatonkenese református templom 100 éves orgona állófogadás
Balatonkenese református templom 100 éves orgona állófogadás
Czakó Gyula könyve - Balatonkenese
Kenesei református férfiénekkar 1912 - Balatonkenese

A hét igéje:

"Nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én Lelkemmel! - mondja a Seregek Ura.”

(Zakariás könyve 4,6)

Igehirdetések

2019.06.09.
Jn 3,5-8
2019.06.02.
Mk 4,26-28
2019.05.19.
Zsolt 59,1-4.17-18

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Alkalmaink:
• Bibliaóra szerdán 18 órakor a Gyülekezeti Házban
• Gyülekezeti Énekóra szombaton 18 órakor
• Istentisztelet Kenesén vasárnap fél 11-kor a Templomban
• Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban (Köztársaság u.)

•  A Nőszövetség következő alkalma jún. 14-én, pénteken 18 órakor lesz a Gyülekezeti Házban. Szeretettel várjuk az asszonytestvéreket!
Dull Ferencné (Csekő Mária) testvérünk életének 100. esztendejében hunyt el. Temetése jún. 14-én, pénteken 17 órakor lesz a református temetőben. Isten vigasztaló szeretete legyen gyászoló szeretteivel!
• Az elmúlt időszakban a vaddisznók rengeteg kárt okoztak a református temető sírhelyein. A helyileg illetékes Vadásztársaság, az Egyház és az Önkormányzat május 27-én hétfőn megállapodtak, hogy a tarthatatlan és kegyeletsértő helyzetet igyekeznek minél gyorsabban felszámolni. A Vadásztársaság vállalta a vadak riasztását, befogását, ill. engedély esetén kilövését, az Egyház a terület teljes körbe kerítését, az Önkormányzat pedig szükség szerint jogi és anyagi segítség nyújtását.
• A meghirdetett adománygyűjtés az akarattyai Templom Hangjaira (harangjára és orgonájára) idén is folytatódik. Adományainkat eljuttathatjuk banki utalással, sárga csekken, vagy a Takarékszövetkezetben és a járulékgyűjtőknél történő befizetéssel. Isten iránti hálával köszönjük az adakozóknak az eddig beérkezett adományokat!
• Hamarosan elkezdődik a kenesei templom felújítása. A támogatási keretből első lépésben a torony újulhat meg. Nem fért azonban bele a kivitelezési költségvetésbe a toronyóra, ezért azt saját forrásból szeretnénk megújítani. Erre a célra is adománygyűjtést hirdetünk, hálás köszönettel fogadunk minden támogatást!

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára