Generális Vizitáció

Dátum: 
2013. szeptember 22. 10:30
Generális vizitáció a balatonkenesei gyülekezetben

2013. szeptember 22-én ünnepi istentiszteleten fogadta a kenesei református gyülekezet a Dunántúli Református Egyházkerület küldöttségét és a Veszprémi Református Egyházmegye képviselőit.

Generális Vizitáció a kenesei gyülekezetben

Az ünnepi alkalmon Kuti Géza esperes igeolvasással, Némethné Sz. Tóth Ildikó beosztott lelkész és Köntös László egyházkerületi lelkészi főjegyző imádsággal szolgált. Az igét Steinbach József, kerületünk püspöke hirdette az 1Kor 1,9 alapján: „Hű az Isten, aki elhívott titeket az ő Fiával, Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal való közösségre.”

Generális Vizitáció a kenesei gyülekezetben

Az istentiszteletet követő ünnepi közgyűlésen Németh Péter lelkipásztor köszöntötte a megjelenteket, gyülekezetet és vendégeket, a vizitáló egyházvezetőket és városunk vezetőit. A Generális Vizitáció idei alkalmát történelmi jelentőségűnek nevezte, amelyhez hasonló idestova száz esztendeje nem történt a gyülekezet életében.

Beszámolt az ünnepi istentiszteletet megelőző pénteki hivatalvizsgálatról, melynek során a Vizitáló Bizottság (Köntös László lelkészi főjegyző, Bellai Zoltán püspöki főtanácsos, Szemeti Ferenc egyházkerületi számvevő, Dusicza Ferenc lelkészi tanácsos és Bakó Kálmán gondnok, egyházmegyei küldött) áttekintette az egyházközség anyakönyveit, jegyzőkönyveit, a gazdálkodási dokumentumokat, és mindent a törvényi előírásoknak megfelelően, rendben talált. A vizsgálatról készült jegyzőkönyv ismertetésére Bollók Gyula egyházmegyei tanácsost, kenesei presbitert kérte fel.

Ezután – az egybegyűltek tiszteletére és örömére – Sipos Csaba zenetanár, gyülekezetünk kántora szólaltatta meg a tavalyelőtti jubileumára felújított, több mint száz éves orgonát. Majd Dr. Huszár Pál, a Dunántúli Egyházkerület főgondnoka, a Zsinat világi elnöke tolmácsolta a kerület és a Magyarországi Református Egyház vezetésének köszöntését. Kuti Géza esperes felszólalásában méltatta az egyházközség múltját, jelenét és reménységbeli jövőjét, úgy is mint hajdani Kuti József, kenesei lelkipásztor fia.

Generális Vizitáció a kenesei gyülekezetben

Végül Steinbach József püspök úr köszöntötte a gyülekezetet, majd pedig annak jelenlévő nyugalmazott lelkészét, Németh Gyula esperes urat, nemrég ünnepelt nyolcvanadik születésnapja alkalmából – átadva az egyházkerület személyre szóló ajándékát.

Az ünnepélyes, ugyanakkor meghitt és bensőséges istentisztelet után a vendégeket és helyieket közösségünk Gyülekezeti Házába invitáltuk személyes találkozásra, beszélgetésre, szerény szeretetvendégségre. Végül a Generális Vizitáció tagjait ebéddel láttuk vendégül. Búcsúzóul Keresztes Jánosnak, gyülekezetünk presbiterének díjnyertes, palackozott borát kapták ajándékba.

Ez az egyházlátogatás gyülekezetünk életében egyszerre volt felemelő ünnepi alkalom, kivételes jelentőségű megtiszteltetés, de mindenek előtt és fölött a Mindenható Istennek való hálaadás az Ő történelmi viharokban is megtartott egyházáért, irántunk tanúsított elkötelező hűségéért.

Némethné Sz. Tóth Ildikó

Generális vizitáció a balatonkenesei gyülekezetben
Generális vizitáció a balatonkenesei gyülekezetben
Generális vizitáció a balatonkenesei gyülekezetben
Generális vizitáció a balatonkenesei gyülekezetben
Generális vizitáció a balatonkenesei gyülekezetben

A hét igéje:

„A megrepedt nádszálat nem töri össze, a füstölgő mécsest nem oltja ki."

(Ézsaiás 42,3)

Igehirdetések

2018.08.12.
Józs 24,15
2018.08.05.
Gal 3,26.29; 4,4-7
2018.07.22.
Péld 4,23; 2Tim 1,14; Zsolt 121,5

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Alkalmaink:
• Bibliaóra szerdán 18 órakor a Gyülekezeti Házban
• Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban (Köztársaság u.)
• Istentisztelet Kenesén vasárnap de. fél 11-kor a Templomban

• Életének 90. évében elhunyt dr. Czéh Jánosné (Takács Mária) testvérünk augusztus 6-án. Temetése augusztus 17-én, pénteken 15 órakor volt Balatonfüreden, ekkor a mi harangjaink is szóltak. Gyászoló szeretteinek Isten vigasztaló kegyelmét kérjük! 

• A Magyar Református Szeretetszolgálat Iskolakezdési Akciót indított: szegény sorsú gyerekeknek lehet segíteni új vagy használt, de még jó állapotú iskolatáskákkal, író- és egyéb taneszközökkel! A Veszprémi Református Egyházmegye gyülekezeteivel együtt mi is a Papkeszi Bocskai István Református Általános Iskola diákjait segítjük a felajánlott eszközökkel. Szeretettel várjuk az adományokat augusztus 26-ig!

• Az akarattyai templomról: A közbeszerzési eljárás sajnos eredménytelenül zárult, egyetlen kivitelező sem adott be ajánlatot, így új eljárást kell lefolytatni, az építkezés megkezdése pedig tovább csúszik. A templomtelek előkészítése korábban megtörtént, a leendő parkoló rendbetétele is folyamatban van. A Templom Hangjaira (harangjára és orgonájára) továbbra is szeretettel fogadunk felajánlásokat, és hálásan köszönjük az eddigieket! Az adományok eljuttatásának módjáról bővebb információk itt olvashatók. Minden adományt hálásan köszönünk!

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára