Generális Vizitáció

Dátum: 
2013. szeptember 22. 10:30
Generális vizitáció a balatonkenesei gyülekezetben

2013. szeptember 22-én ünnepi istentiszteleten fogadta a kenesei református gyülekezet a Dunántúli Református Egyházkerület küldöttségét és a Veszprémi Református Egyházmegye képviselőit.

Generális Vizitáció a kenesei gyülekezetben

Az ünnepi alkalmon Kuti Géza esperes igeolvasással, Némethné Sz. Tóth Ildikó beosztott lelkész és Köntös László egyházkerületi lelkészi főjegyző imádsággal szolgált. Az igét Steinbach József, kerületünk püspöke hirdette az 1Kor 1,9 alapján: „Hű az Isten, aki elhívott titeket az ő Fiával, Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal való közösségre.”

Generális Vizitáció a kenesei gyülekezetben

Az istentiszteletet követő ünnepi közgyűlésen Németh Péter lelkipásztor köszöntötte a megjelenteket, gyülekezetet és vendégeket, a vizitáló egyházvezetőket és városunk vezetőit. A Generális Vizitáció idei alkalmát történelmi jelentőségűnek nevezte, amelyhez hasonló idestova száz esztendeje nem történt a gyülekezet életében.

Beszámolt az ünnepi istentiszteletet megelőző pénteki hivatalvizsgálatról, melynek során a Vizitáló Bizottság (Köntös László lelkészi főjegyző, Bellai Zoltán püspöki főtanácsos, Szemeti Ferenc egyházkerületi számvevő, Dusicza Ferenc lelkészi tanácsos és Bakó Kálmán gondnok, egyházmegyei küldött) áttekintette az egyházközség anyakönyveit, jegyzőkönyveit, a gazdálkodási dokumentumokat, és mindent a törvényi előírásoknak megfelelően, rendben talált. A vizsgálatról készült jegyzőkönyv ismertetésére Bollók Gyula egyházmegyei tanácsost, kenesei presbitert kérte fel.

Ezután – az egybegyűltek tiszteletére és örömére – Sipos Csaba zenetanár, gyülekezetünk kántora szólaltatta meg a tavalyelőtti jubileumára felújított, több mint száz éves orgonát. Majd Dr. Huszár Pál, a Dunántúli Egyházkerület főgondnoka, a Zsinat világi elnöke tolmácsolta a kerület és a Magyarországi Református Egyház vezetésének köszöntését. Kuti Géza esperes felszólalásában méltatta az egyházközség múltját, jelenét és reménységbeli jövőjét, úgy is mint hajdani Kuti József, kenesei lelkipásztor fia.

Generális Vizitáció a kenesei gyülekezetben

Végül Steinbach József püspök úr köszöntötte a gyülekezetet, majd pedig annak jelenlévő nyugalmazott lelkészét, Németh Gyula esperes urat, nemrég ünnepelt nyolcvanadik születésnapja alkalmából – átadva az egyházkerület személyre szóló ajándékát.

Az ünnepélyes, ugyanakkor meghitt és bensőséges istentisztelet után a vendégeket és helyieket közösségünk Gyülekezeti Házába invitáltuk személyes találkozásra, beszélgetésre, szerény szeretetvendégségre. Végül a Generális Vizitáció tagjait ebéddel láttuk vendégül. Búcsúzóul Keresztes Jánosnak, gyülekezetünk presbiterének díjnyertes, palackozott borát kapták ajándékba.

Ez az egyházlátogatás gyülekezetünk életében egyszerre volt felemelő ünnepi alkalom, kivételes jelentőségű megtiszteltetés, de mindenek előtt és fölött a Mindenható Istennek való hálaadás az Ő történelmi viharokban is megtartott egyházáért, irántunk tanúsított elkötelező hűségéért.

Némethné Sz. Tóth Ildikó

Generális vizitáció a balatonkenesei gyülekezetben
Generális vizitáció a balatonkenesei gyülekezetben
Generális vizitáció a balatonkenesei gyülekezetben
Generális vizitáció a balatonkenesei gyülekezetben
Generális vizitáció a balatonkenesei gyülekezetben

A hét igéje:

„Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr! Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben."

(Mikeás 6,8)

Igehirdetések

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Alkalmaink:
• Imaóra hétfőn 18 órakor a Gyülekezeti Házban
• Bibliaóra szerdán 18 órakor a Gyülekezeti Házban
• Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban (Köztársaság u.)
• Istentisztelet Kenesén vasárnap de. fél 11-kor a Templomban

Presbiteri gyűlést tartunk október 18-án, csütörtökön 18 órakor a Gyülekezeti Házban, melyre szeretettel várjuk az érintetteket!
Gyülekezeti kirándulás – Pápa – október 20. szombat. A tervezett indulás: 7.30 tervezett hazaérkezés 19.00. A jelentkezettek a programról az elkészült szórólapon tájékozódhatnak, a hozzájárulás 3.000 Ft / fő, amit a buszon szedünk majd össze. A jelentkezési lehetőséget lezárjuk, mivel a helyek elfogytak. Hordozzuk imádságainkban a kirándulást, hogy a résztvevők épülésére szolgálhasson!
• Hálásan köszönjük mindazok segítségét, akik az elmúlt héten a Templom és Gyülekezeti Ház takarításában részt vettek!

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára